Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 36 wyników

  • 1
  • 2
autor: Elar-Kun
pt kwie 13, 2007 8:07 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Ksiêga Plugawego Mroku
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 331

Z Kozieg³ów, ale nie ma problemu je¶li jeste¶ z Poznania mogê podjechaæ bez problemu,
autor: Elar-Kun
czw kwie 12, 2007 9:24 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Ksiêga Plugawego Mroku
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 331

Ksi±¿ka w stanie idealnym, je¶li kto¶ chce to mogê sprzedaæ przez allegro, a je¶li nie to przez wp³atê na konto, ksi±¿kê sprzedam za 45 z³otych
autor: Elar-Kun
sob sty 13, 2007 11:46 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gracze Z Poznania Przybywajcie!
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 373

Mam zamiar prowadziæ sesjê w Poznaniu w D&D 3 edycjê w ¶wiecie Forgotten Realms. Mile widziani gracze z do¶wiadczeniem. Sam przyznam siê, ¿e jestem dobry jednak mam zamiar przy³o¿yæ siê tak ¿eby sesje by³y co najmniej super:). Je¶li chodzi o szczegó³y to proszê kierowaæ na <br />e-mail-przemek.fel@w...
autor: Elar-Kun
pt sty 12, 2007 5:15 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1105

Polecam gor±co zakupy u sir_elmin'a. Szybki i mi³y kontakt, przedmiot zgodny w 100% z opisem, ogólnie POLECAM!
autor: Elar-Kun
pt sty 05, 2007 4:55 pm
Forum: Rasy
Temat: Robimy wybrañca!
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 11554

W opisie ¶wiata FR dopatrzy³em siê wybrañca seldarine, jednak je go statsy nie zosta³y podane, czy kto¶ mo¿e chcia³by podj±æ siê tego zadania? je¶li nie to ja mogê spróbowaæ
autor: Elar-Kun
pt sty 05, 2007 4:42 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Elfia magia
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 11976

1.Selu'Kiira - Klejnoty Wysokiej Wiedzy (zawieraj± ogromn± wiedzê) <br /><br />2.-Maska Andrathath - obdarzona wieloma mocami poznania <br /><br />3.-Arcykij z Khavoerm<br /><br /><br />Wiem, ¿e zabronione jest podawanie statystyk na forum, ale czy jej mo¿liwe aby kto¶ poda³ opis fabularny tych arte...
autor: Elar-Kun
ndz gru 31, 2006 12:00 pm
Forum: Geografia
Temat: Elfi Wysoki Mag
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1422

1- Co do mythalów to wiem, ¿e np. wzbraniaj± dostêpu do obszaru wewn±trz nich wybranym istotom, ale co poza tym? Czy mo¿na np. wykonaæ przedmiot chocia¿by amulet, który zawiera³by pomniejsz± wersjê mythalu chroni±c± posiadacza?<br /><br /><br />2- W opisie ¶wiata FR na 85 stronie w martwych jêzykach...
autor: Elar-Kun
pn gru 25, 2006 10:21 pm
Forum: Geografia
Temat: Elfi Wysoki Mag
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1422

Ogólnie to chcia³em tak jak napisa³ Nelix mieæ swego rodzaju kompendium dotycz±ce tego tematu, i tak jak powiedzia³ przepraszam za brak uwzglêdnienia w opisie. Ogólnie to wiem, ¿e wysoka magia elfów jest mówi±c krótko super wymiatatorska, mo¿na za jej pomoc± tworzyæ potê¿ne efekty magiczne tak jak m...
autor: Elar-Kun
pn gru 25, 2006 5:30 pm
Forum: Geografia
Temat: Elfi Wysoki Mag
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1422

Czyli jak wy¿ej np. rytua³y, typowe zaklêcia, wymagania, artefakty wysokiej magii, co¶ o samej wysokiej magii, o tym jak wygl±da obecnie jej u¿ytkowanie w obecnym stanie splotu, itp., itd, Proszê piszcie!
autor: Elar-Kun
pn gru 25, 2006 4:57 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4134

Nie podpada mi rozwi±zanie z ca³kowit± równowag± w ¶wiecie. A co je¶li chodzi o czarowników? czyta³em, ¿e moc czerpi± od bogów, jak to konkretnie wygl±da? Poza tym jak ma sie sprawa planów i innych ¶wiatów?
autor: Elar-Kun
pn gru 25, 2006 1:45 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4134

Niedawno pojawi³ siê dodatek do d&d opisuj±cy ¶wiat Dragonlance. Pewnie starzy wyjadacze znaj± go z ksi±¿ek wydanych w Polsce, ale ja nie czyta³em wiêc nic powiedzieæ nie mogê. Je¶li jeste¶cie co¶ w stanie powiedzieæ na ten temat by³bym bardzo wdziêczny czyli czy warto kupiæ, co¶ o samym settingu, c...
autor: Elar-Kun
pt wrz 02, 2005 7:39 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Boskie arcyczarty?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1484

Nie mam zamiaru dawania im potê¿niejszych mocy bóstw, a chodzi³o mi tylko o to, ¿eby uczyniæ silniejszymi. Postacie, które pó¼niej zdobywaj± poziomy epickie po pewnym czasie s± w stanie urz±dziæ krucjatê np. po Baator i powyrzynaæ diab³y. A nie chc±c ³atwo dopu¶ciæ do tego z t±d jest mój pomys³. A j...
autor: Elar-Kun
pt wrz 02, 2005 3:03 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Boskie arcyczarty?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1484

Boskie arcyczarty?

Ostatnio mia³em przyjemno¶æ dostaæ w swoje rêce Ksiêge plugawego mroku. Wszystko fajnie, ale czytaj±c rozdzia³ w³adcy z³a zdziwi³o mnie parê rzeczy, miedzy innymi, ¿e Elminster (FR) ma wiêksz± SW o ca³e 7! Zawsze chcia³em zrobiæ tak, ¿e arcyczarty by³yby bardzo potê¿ne, a tu Elminster ma tu SW od As...
autor: Elar-Kun
pt sie 19, 2005 5:52 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Witajcie, byæ moze jestem wam w stanie pomóc, bo sam gra³em prawie we wszystkie czê¶ci "Legacy of kain" i co nieco siê na tej serii znam. Nie ma sensu tworzyæ takiego prc'a poniewaz sam Raziel mia³ raczej klasê wojownika i byæ mo¿e mistrza orêza. Je¶li za¶ chodzi o Raziela to trzebaby raczej wymy¶le...
autor: Elar-Kun
ndz sie 07, 2005 2:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: S³oneczne ostrze
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 647

Cadael w "Ksiêdze Bron i Ekwipunku" istnieje umagicznienie Wywarzenie. cytuje z ksiêgi: Wywarzona broñ lepiej le¿y w d³oni mniejszych postaci. Stworzenia mniejsze od orê¿a o jedn± kategoriê mo¿e u¿ywaæ jej jednorêcznie. Na przyk³ad nizio³ek móg³by w³adaæ jedn± rêk± wywa¿onym toporem bitewnym. Pozio...
autor: Elar-Kun
sob sie 06, 2005 6:29 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Akumulator Vhooriego Durothila- jak zrobiæ, jak to dzia³a?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1838

W Podrêczniku mistrza podziemi jest taki przedmiot jak pier¶cieñ zaklêæ, w którym mo¿na zapisywaæ zaklêcia maksymalnie do 10 poziomu, czy akumulator nie dzia³a³by podobnie tyle ¿e zamiast zapisywaæ czary po¶wiêca³oby siê je przez co pó¿niej mo¿naby wykorzystaæ rzucaj±c dowolne czary. W ksi±¿ce nie b...
autor: Elar-Kun
sob sie 06, 2005 2:57 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Akumulator Vhooriego Durothila- jak zrobiæ, jak to dzia³a?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1838

Akumulator Vhooriego Durothila- jak zrobiæ, jak to dzia³a?

Wiitam, w ksi±¿ce "Evermeet: wyspa elfów", któr± niedawno przeczyta³em wysoki elfi mag z tej wyspy-Vhoori Durothil stworzy³ dla siebie ber³o-akumulator dziêki któremu zbiera³ moc z ka¿dego zaklêcia, które rzuca³. Móg³ zebraæ tyle mocy, ¿e móg³ dzia³aæ i rzucaæ potê¿ne czary jak jednoosobowy kr±g. Po...
autor: Elar-Kun
sob sie 06, 2005 2:28 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ podwójna a... dwie bronie
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 702

<!--QuoteBegin-Xelos+--> <!--QuoteEBegin-->Ja chcia³em zrealizowaæ pomys³ na "po³±czenie" dwóch (d³ugich) mieczy za pomoc± dodatkowego trzonka (drzewca, patyk, pa³ki, ga³±zki jak kto woli ;) ) z uchwytami na koñcach. By¶ móg³, jak znajdziesz lepszy miecz, po prostu wymieniaæ "koñcówki" Zupe³enie jak...
autor: Elar-Kun
sob sie 06, 2005 2:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: S³oneczne ostrze
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 647

Aa, chce siê walczyæ dwoma broñmi bez kar. Mo¿esz wprowadziæ specjaln± moc broni jak np.- lekko¶æ: broñ twojego rozmiaru uznawana jest za broñ lekk±, broñ wieksz± o rozmiar mo¿esz dzier¿yæ w jednej d³oni, a broñ wiêksz± o dwa rozmiary mo¿esz pos³ugiwaæ siê obur±cz. Ciê¿ar broni zmniejsza siê o po³ow...
autor: Elar-Kun
wt sie 02, 2005 5:43 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Fechtmistrz klasa podstawowa- wer. 3 ostateczna
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3431

[quote=Lord Nemezis]Mo¿naby³oby, od jakiego¶ 10 poziomu pozwoliæ na zamianê premii do obra¿eñ z Si³y na Zrêczno¶æ-dziêki temu FechtMistrz mia³by unikatow±ceche (poza stylami), a chyba nikt po 10 poziomie w Fechtcie nie bêdzie bra³ woja? Ewentualnie, móg³by powstaæ styl zamieniaj±cy premie do obra¿eñ...
autor: Elar-Kun
wt sie 02, 2005 5:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: "Dość" nietypowy druid.
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3407

Druid i tropiciel czerpi± energiê z natury, natomiast kap³ani otrzymuj± czary od bogów przez co twój druid nie jest druidem Pierwszy s³yszê. Gra³e¶ wa¶æ w FR? Jest druidem. Druidem Malara . Malaryci nie przejmuj± siê raczej ochron± natury, a nawet je¶li, to nie stanowi to ich g³ównego obowi±zku. Ob...
autor: Elar-Kun
pn sie 01, 2005 10:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: "Dość" nietypowy druid.
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3407

W takim razie z czego siorbie energie potrzebna do czarowania Z zabijania. Czary dostarcza mu Malar, a jemu zabijanie w kontek¶cie "polowania na ofiarê" najzupe³niej wystarczy. Druid i tropiciel czerpi± energiê z natury, natomiast kap³ani otrzymuj± czary od bogów przez co twój druid nie jest druide...
autor: Elar-Kun
ndz lip 31, 2005 2:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Artefakty - jak tworzyć w grze
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 4457

Je¶li chodzi o tworzenie s³abych artefaktów to na poziomach epickich mozna wzi±æ atut "Epickie stworzenie magicznej broni i pancerza" dziêki któremu mo¿na tworzyæ znacznie lepsze przedmioty, a je¶li jeste¶ bardzo potê¿nym magiem( Postaci± z czarami wtajemniczeñ) mo¿esz tworzyæ tak potêzne przedmioty...
autor: Elar-Kun
ndz lip 31, 2005 1:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Słynne artefakty. Te z książek i rzeczywistości.
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2427

<!--QuoteBegin-So³tys+--> <!--QuoteEBegin-->Dobra, do rzeczy. Osobi¶cie polecam jako artefakt Pier¶cieñ W³adzy. Wiem, ¿e go zniszczyli, ale mo¿na by trochê nagi±æ historiê... Wiesz w przygodzie wydanej w Polsce przez Isê a mianowiciê "W³adca ¿elaznej fortecy" mówi ¿e g³owny z³y go¶æ :D uwiêzi³ dusze...
autor: Elar-Kun
sob lip 30, 2005 8:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najlepsza Kombinacja na Woja?
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 5537

Je¶li wojownik ma walczyæ dwoma broñmi, w lekkim pancerzu to polecam kombinacjê Fechtmistrz* lub Tropiciel*/Cyklon 10. Klasê Fechtmistrza mojego autorstwa mozecie obejrzeæ na forum w tym dziale.
autor: Elar-Kun
czw lip 28, 2005 9:52 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Fechtmistrz klasa podstawowa- wer. 3 ostateczna
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3431

Je¶li chodzi o style walki to czê¶æ opar³em na atutach, jednak s± one nieco wzmocnione. Czy macie jakie¶ pomys³y co do tej klasy? A mo¿e zamiast broni ¿o³nierskich i prostych stworzyæ listê broni klasowych specjalnych dla niego. Mo¿naby wykorzystaæ wtedy np. Elven thinblade o którym by³a mowa powy¿ej.
autor: Elar-Kun
sob lip 09, 2005 1:17 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Fechtmistrz klasa podstawowa- wer. 3 ostateczna
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3431

W takim razie w nied³ugim czasiê zamieszczê poprawê tej klasy. Nie martw siê Malaggar u¿yjê przyciska edytuj.

Je¶li jeszcze co¶ bêdzie do poprawienia to liczê na wasze sugestie.
autor: Elar-Kun
sob lip 09, 2005 1:13 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Fechtmistrz klasa podstawowa- wer. 3 ostateczna
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3431

A mo¿e lepiej zamiast tego i bieg³o¶ci w lekkich pancerzach, dostawa³by podwójnny modyfikator ze zrêczno¶ci do KP, ale tylko bez zbroi. Co o tym my¶licie?

Chocia¿ modyfikator z inteligencji by³by nawet lepszym pomy6s³em.
autor: Elar-Kun
sob lip 09, 2005 1:00 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Fechtmistrz klasa podstawowa- wer. 3 ostateczna
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3431

A co s±dzicie o moim pomy¶le ze stylami walki: formami defensywnymi i ofensywnymi?? :?:

A tak wogóle to j± trzeba jak ju¿ poprawiæ, a nie przepakowaæ, tej finezji w broni nie mo¿na daæ za darmo.
autor: Elar-Kun
sob lip 09, 2005 12:47 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Fechtmistrz klasa podstawowa- wer. 3 ostateczna
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 3431

<!--QuoteBegin-Jerrod+--> <!--QuoteEBegin-->Nie op³aca siê robiæ specjalnej finezji na d³ugim mieczu, skoro wizardsi zrobili elven thinblade w Complete Warriorze. Dmg ten sam - 1k8, mo¿liwo¶æ finezji, traktowana jako broñ lekka, zagro¿enie krytykiem 18-20/x2. Czy to jest broñ egzotyczna?
  • 1
  • 2