Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 56 wyników

  • 1
  • 2
autor: Rizzen Kilsek
sob maja 19, 2007 11:05 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Frenzied Berseker
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 4067

Witam.<br /> <br /> Mam jedno proste pytanie: Czy w D&D v.3.5 premie i kary z Frenzy kumuluj± siê z Rage Barbarzyñcy?
autor: Rizzen Kilsek
sob maja 05, 2007 8:26 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 38129

Czy spotka³ siê kto¶ z rozpisk± Fyodora z "¦wiate³ i Cieni" ?
autor: Rizzen Kilsek
śr gru 27, 2006 11:18 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Maska Drizzta
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2504

Wreszcie powrót [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img] !!!<br /> <br /> Sorry, ¿e wracam z offtop'em, ale to itak chyba niewielkie "wykroczenie" skoro temat umar³ parê miesiêcy temat:<br /> <br /> Wraz z przemy¶leniami na temat "czemu tak lubiê seriê o drow'im tropicielu" nasunê³± mi ...
autor: Rizzen Kilsek
ndz lis 05, 2006 2:02 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129068

Czarodziej podzczas przygotowania czarów wybiera czy który¶ ma byæ "wzmocniony" (przy¶pieszone, zmaksymalizowany itp.) przez atut metamagiczny. Zaklinacz decyduje o tym przed rzuceniem zaklêcia lecz przez metamagiê rzucanie czaru staje siê akcj± ca³orundow±(tylko u zaklinacza).
autor: Rizzen Kilsek
wt lip 18, 2006 2:56 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Kanoniczne Czy Niekanoniczne?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 908

A mo¿na wiedzieæ, w którym roku zosta³o wydane "Grand History......" ?<br /> Ciekawe czy jest autoryzowane przez Wotc a je¿eli tak, to ile jeszcze crpg'ów zostanie uznanych za kanoniczne (Icewind Dale, Neverwinter Nights)?
autor: Rizzen Kilsek
wt lip 18, 2006 2:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Idealny £otrzyk
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 12608

Gdybyś podał przynajmniej maksymalny poziom i rasę (ewentualnie setting) postaci, to może ktoś "podrzuciłby" jakiś pomysł.
autor: Rizzen Kilsek
ndz lip 16, 2006 10:24 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Kanoniczne Czy Niekanoniczne?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 908

To pytanie drêczy mnie ju¿ od d³u¿szego czasu:<br /> Jak wiadomo gry crpg typu Baldurs Gate s± uznawane za "niekanoniczne" . Ksi±¿ki fabularne, których fabu³a rozgrywa siê w FR s± natomiast pozycjami "kanonicznymi" .<br /> Jak wiêc okre¶liæ ow± "kanoniczno¶æ" ksi±¿ek opartych o fabu³ê w³a¶nie crpg'ó...
autor: Rizzen Kilsek
sob lip 01, 2006 12:59 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Pytania o religię Faerunu
Odpowiedzi: 188
Odsłony: 14380

P³eæ Maski jest raczej niepewna. Przyjmuje on przeró¿ne postacie (zarówno mêskie jak i kobiece). Nikt nie ma pewno¶ci co do jego prawdziwej postaci.
autor: Rizzen Kilsek
pn cze 19, 2006 11:58 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Breskerker z Rashemenu - ma szanse wypalic??
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1581

Kieruj±c siê UE mo¿na prosto stwierdziæ, i¿:<br /> - Berserker z Rashemenu to (mechanicznie) barbarzyñca z lodge faet'em<br /> - prc "Runescared Berserker" to Barb, który zdobywa kilka nowych zdolno¶ci poprzez magiczne blizny<br /><br /><br />Wystarczy dobrze pszeszukaæ stronê Wizards'ów.
autor: Rizzen Kilsek
pn cze 19, 2006 11:45 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Archetypy barbarzyñcy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1063

My¶lê, ¿e poprzez ten tzw. off-topic wyt³umaczyli¶my dla czego ka¿dy barbarzyñca powinien posiadaæ RAGE (no mo¿e odrobinkê zboczyli¶my z g³ównego w±tku :razz: )<br /><br /> W takim razie :<br /> Zaknusie, pierwszymi "barbarzyñcami" w literaturze fantasy byli bohaterowie wczesno¶redniowiecznych sag (...
autor: Rizzen Kilsek
pt cze 16, 2006 11:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Archetypy barbarzyñcy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1063

W ostatnim po¶cie stwierdzi³em, i¿ S³owianie prze³o¿eni na mechanikê d&d to w³a¶nie barbarzyñcy. Nie oznacza to jednak ogólnego nieokrzesania, dziko¶ci i brutalno¶ci ludów "mniej ucywilizowanych". Te negatywne cechy by³y im przypisywane w³a¶nie przez min. Cesarstwo Rzymskie. (I w ten oto sposób mamy...
autor: Rizzen Kilsek
pt cze 16, 2006 12:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Archetypy barbarzyñcy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1063

W pewnym sensie zgadzam się z Zaknus'em. <br /> <br />"Barbarzyńcy" to wojownicy z terenów, na których nie istnieją oficjalne szkoły szermierki. Od współplemieńców znają podstawy fechtunku, resztę nadrabiają odwagą (często brawurą) i uporem...
autor: Rizzen Kilsek
pn kwie 10, 2006 2:34 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Maska Drizzta
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2504

Ja przedstawiê trochê inn± koncepcje dzia³ania maski.<br /><br />Przedmiot ten móg³ zmieniaæ wygl±d posiadacza jedynie w niewielkim stopniu (kolor skóry, kilka centymetrów wzrostu itp.). Nie zapominjamy jednak, ¿e Entreri by³ na pocz±tku z³odziejem (mechanicznie - £tr 4 lvl?) i móg³ nauczyæ siê "U¿y...
autor: Rizzen Kilsek
pn kwie 10, 2006 11:54 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 40694

Wizards'i napisali bodaj¿e, ¿e zdoby³a w³asne piek³o (w³asny plan ?).
autor: Rizzen Kilsek
ndz kwie 09, 2006 9:17 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 40694

ale jedna która¶ z nich (4?) nosi nazwê \"Wyginiêcie\", wiêc...Kto wie, co sie stanie. <br /><br />I tom - "Upadek", II tom - "Powstanie", III tom - "Potêpienie", IV tom - "Zag³ada" (Drowy nie zostaj± tu zg³adzone), V tom (nie wyszed³ w Polsce) - "Unicestwienie" (ang. Annihilation), VI to...
autor: Rizzen Kilsek
śr mar 29, 2006 11:41 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 38129

Mo¿na prosiæ o rozpiski:<br />- Jarlaxle'a
<br />Znalaz³em co¶ takiego: http://boards1.wizards.com/archive/index.php/t-554278.html<br /><br />Jarlaxle jest na prawdê potê¿ny.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img]
autor: Rizzen Kilsek
ndz mar 26, 2006 1:27 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Strażnik Śmierci (Silver PrC)
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1089

Klasa ta jest bardzo ciekawa pod wzglêdem fabularnym. Mechanicznie jest jednak zbyt munchkin'owata. Mimo tak ma³ych wymagañ i potwornie silnych zdolno¶ci posiada BAB jak wojownik? <br />Widzia³e¶ Silver X'sie kiedy¶ Eldritch Knight'a ? Je¿eli nie to zerknij na: http://www.systemreferencedocuments.or...
autor: Rizzen Kilsek
sob mar 11, 2006 7:44 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5617

Móg³by¶ Druss'ie podaæ stronê, na której znalaz³e¶ wypowied¼ na temat tych 200 lat ?
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 25, 2006 8:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dwurêczny m³ot bojowy
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2552

Gratulacje......pokona³e¶ si³ê grawitacji :-)<br />Ja zdo³a³em jedynie zrobiæ po¶lizg po pod³odze na odleg³o¶æ ok.3-4 metrów. Zdarzy³o siê to podczas inscenizacji. Mia³em jedynie upa¶æ na plecy (wypolerowane deski i kolczuga zrobi³y swoje :-) ). Na szczê¶cie nie dotar³em do niewinnej publiczno¶ci.....
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 25, 2006 1:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pytania o bóstwa i czary.
Odpowiedzi: 160
Odsłony: 10231

Ko¶ció³ Velsharoon'a jest bardzo "m³ody". Pewnie czê¶æ graczy woli motyw starego i potê¿nego, mrocznego bóstwa. Poza tym koncepcja próby wskrzeszenia martwego boga jest conajmniej ciekawa.
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 25, 2006 1:12 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 14026

....Jestem najwidoczniej całkowicie ciemny w sprawach potężnej magji...... Istnieje wogóle oficjalnie coś takiego jak czary z poziomów powyżej dziewiątego?<br /><br />Zawsze myślałem, że jedyna możliwość rzucania zaklęć silniejszy...
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 25, 2006 10:27 am
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 14026

Ju¿ rozumiem i dziêkujê za wyja¶nienie. Blokada, o której mówisz raczej nie istnieje w 3 ed. Elminster, Halaster, Khelben, Szass Tam oraz Manshoon posiadaj± po jednym slocie na czary powy¿ej 9 poziomu.
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 25, 2006 1:33 am
Forum: Magia i Psionika
Temat: Magia powyzej 9 poziomu
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 14026

Moja wiedza na temat czarów epickich w FR jest raczej skromna. Z tego co zrozumia³em z wypowiedzi w tym temacie, to istnieje jaka¶ blokada za³o¿ona przez Mystrê. Dobrze zrozumia³em? Je¿eli tak to nie rozumiem w jaki sposób Iyraclea ( kap³anka 15/boski s³uga 5/hierofanta Auril 5 rozpisana w "Podrêczn...
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 25, 2006 12:11 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dwurêczny m³ot bojowy
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2552

Zgadzam siê z Druss'em. Potêga obucha przeciwko ciê¿ko opancerzonym wrogom zosta³a wykorzystana w pó¼nym ¶redniowieczu, pod postaci± nadziaka ( w d&d to jaka¶ bojowa wersja kilofa, w realu natomiast jedna strona g³owicy sk³ada³a siê z obucha typowega dla m³ota, do roztrzaskiwania zbroi p³ytowych, dr...
autor: Rizzen Kilsek
pt lut 24, 2006 6:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pytania o bóstwa i czary.
Odpowiedzi: 160
Odsłony: 10231

Niektórym najwidoczniej odpowiada klimat mrocznego nekromanty, kultysty złego bóstwa otaczającego się zgrają nieumarłych stworzeń......i nie ma w tym nic złego.
autor: Rizzen Kilsek
pt lut 24, 2006 5:53 pm
Forum: Geografia
Temat: Podmrok
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2841

Podzielam zdanie Xelos'a. W Podmroku istnieje niestabilne, magiczne promieniowanie zwane faerzress (czyt. faer-zres) , które zniekształca magię związaną z podróżą przez portale. Gdy wejdziesz w taką "bramę" nie masz pewności gdzie wyjdziesz.
autor: Rizzen Kilsek
pt lut 24, 2006 5:34 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Płaszcz kolczy - nowy pancerz.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1065

Z tego co zrozumiałem będzie to typowy jak na czasy współczesne płaszcz ( nie będzie pewnie tylko posiadał kołnieża i zapięcia.....guzików....."zamka"....). płaszcz współczesny (nieklimatyczny): http://www.eshopone.com/images/trench-coats/trench-coat.jpg płaszcz średniowieczny (ten z konwe...
autor: Rizzen Kilsek
sob lut 18, 2006 10:35 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Czy ujawniać graczom i Pż-ty?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2349

Zacznê od tego, ¿e jeden z moich pomys³owych znajomych stworzy³ nowy, ciekawy system. Gracze nie dostaj± do r±k liczbowych statystyk postaci w tym P¯ , a jedynie opisy ( np. odpychaj±cy zamiast Charyzma 6 ). Mam w nied³ugim czasie zamiar przerobienia tak d&d. Moi gracze siê na to zgodzili, a co wy o...
autor: Rizzen Kilsek
pt lut 17, 2006 12:51 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Zabójca Wrogów-presti¿ówka dla tropiciela
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1296

"£owca Wrogów" faktycznie jest bardziej sensown± klas± ni¿ ta stworzona przez Ilithandiira. Zabójca wrogów przy PrC z "W³adców dziczy" wydaje siê jedynie marn± kopi±.
autor: Rizzen Kilsek
czw lut 16, 2006 10:47 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5617

Nie znam tego podręcznika, lecz dziekuję za uzupełnienie mojej wiedzy.<br /><br />Wiesz może Zireael'u jakie czynniki powodują przyjęcie mężczyzn do kleru Lolth i jak są oni traktowani wsród "prawowitych" posiadaczy mocy zesłanej przez Pajęcz...
  • 1
  • 2