Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 203 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Clariburnus
ndz maja 13, 2007 7:35 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: W 3.5 Dc Czarow Zbyt Niskie(?)
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1394

Xanatos :<br /><br />W Spell Compendium jest seria czarów, poczynaj±c od Bite of the Wererat, a koñcz±c na Bite of the Werebear. Daj± bardzo du¿e bonusy do S, Bd, czasem Zr i naturalnego pancerza plus bonusowe atuty (zazwyczaj Power Atack + Blindfight).<br /><br />Wraith strike: czar rzucany w 1. a...
autor: Clariburnus
sob maja 12, 2007 11:35 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: W 3.5 Dc Czarow Zbyt Niskie(?)
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1394

Zmieniono ST czarów tak, ¿eby walka z magiem dla przeciêtnej postaci nie trwa³a 1 rundê, tylko 3.<br />Teraz magic-userzy musz± siê trochê mocnie wysiliæ, ¿eby kogo¶ zamordowaæ. Wcze¶niej to bylo p oprostu za ³atwe. Obecnie gra nim wymaga du¿ej dozy elastyczno¶ci i my¶lenia - ale to w koñcu cecha pr...
autor: Clariburnus
pn maja 07, 2007 9:19 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Evermeet
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2865

1. Nieprawdziwa informacja o powstaniu obydwóch Splotów - nie powsta³y podczas próby zdobycia bosko¶ci przez Karsusa<br />2. Hadrhune jest nazywany w trylogii elfem, a wg rozpiski mechanicznej podstawow± jego ras± jest cz³owiek.<br /><br />Dwa najwa¿niejsze, które zauwazy³em. Innych nie pamiêtam. :w...
autor: Clariburnus
wt kwie 24, 2007 9:26 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Mg Czy Jednak Gracz
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1023

Ostatnio d³ugo, zbyt dlugo jestem graczem w charakterze przeryw od mistrzowania. Lubiê byæ MG - fajnie graæ ca³ym ¶wiatem. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] Czasem jednak ci±g³a opieka nad graczami mnie po prostu nudzi. Ca³e szczê¶cie mam du¿y zespó³ chêtnych zastêpców (albo na...
autor: Clariburnus
ndz kwie 22, 2007 10:23 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Gestalt Characters
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 751

1. Tak<br />2. I tu siê zaczyna problem, bo ciê¿ko trzyklasowaæ gestaltami. Przychylam siê do podanej wersji.<br />3. Tak<br /><br />Dalej sie rozwijasz w ju¿ posiadanej. Cudowne, prawda? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
autor: Clariburnus
sob kwie 21, 2007 2:48 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Osłabiacz Zaklęć Zankafeina
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 609

Ciekawe zaklêcie, kontrujace parê czarów dopakowuj±cych ST. Dobra idea.<br />Wykonanie:<br />- sugerujê robiæ odtsepy pomiêdzy kategori± opisu jak "Czas rzucania", a reszt± linijki. Dla czytelno¶ci komponenty radzi³bym du¿ymi literami.<br />Sprawy techniczne<br />- proponujê zmniejszyæ koszt kompone...
autor: Clariburnus
ndz kwie 15, 2007 10:27 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Gestalt Characters
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 751

Uwa¿am, ¿e s± one niezwykle logiczne, klimatyczne i potê¿ne. Graj±c gestaltami nie mo¿na ich u¿ywaæ jednak, bo w normalnej grze spe³niaj± podobn± rolê (poza tym, gdyby by³o inaczej mo¿naby wyci±gn±æ epicki poziom czarujacego na -nastych poziomach [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/im...
autor: Clariburnus
czw kwie 12, 2007 8:49 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Gestalt Characters
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 751

Wszystkich "potê¿nych inteligentnych" (smok, illithid, rakshasa itp.) traktujê jako NPC. Jako takowy twój smoczek powinien by³ byæ gestaltem. ALE zale¿y to od indywidualnej definicji enpeca, wiêc to kwestia sporna.<br /> <br /> +1 (Bo¿e, my¶la³em ¿e nigdy tego nie uzyjê). W tym konkretnym przypadku...
autor: Clariburnus
wt kwie 10, 2007 10:28 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Gestalt Characters
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 751

Nie gra³em ze swoj± dru¿yn± w co¶ takiego, ale przedyskutowa³em Gestalt Characters z paroma bardziej do¶wiadczonymi cz³onkami ekipy. Doszli¶my do wniosku, ¿e moze warto by zagraæ tak pojedyncz± kampaniê, ale na d³u¿sz± metê by³oby po prostu nudno (wiadomosci czerpali¶my z kontemplacji statystyk :win...
autor: Clariburnus
ndz kwie 08, 2007 12:05 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Wesołych Świąt!
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 695

Smacznych jajek i dobrze spêdzonej Wielkiej Nocy ¿yczê wszystkim forumowiczom. :wink:
autor: Clariburnus
śr mar 21, 2007 8:09 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rasa Dla Maga Pilnie Poszukiwana
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 2128

Na temat: w swojej nied³ugiej karierze gracza i MG pozna³em kilka prawd<br />1. Rasy bez LA s± najlepsze. Tu chodzi przede wszystkim o poziom czaruj±cego i szybko¶æ dostawania czarów. Jakichkolwiek rasa nie mia³aby bonusów (skrzyd³a avariela), OC drowa) bardziej op³aca siê mieæ czary wy¿szych kregów...
autor: Clariburnus
wt mar 20, 2007 3:47 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2146

Z moim otoczeniem jest podobnie: najchêtniej ka¿dego Niemca by powiesili :/ Ja osobi¶cie szanujê Niemców za "ordnung", który by siê przyda³ Polsce. Lubiê narody, którym siê w historii uda³o, a Niemcy sk±din±d siê do takich zaliczaj±. <br />I za to bywam nazywany germanofilem. Z³y los tolerancyjnego ...
autor: Clariburnus
ndz mar 18, 2007 6:03 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 114060

Przychylam siê do zdania Varmusa (tak :wink:, to co napisa³e¶ jest jasne dla innych). Wystêpowa³aby korzy¶æ u¿ywania takich atutów w kreacji zwojów, ale nie wprowadza³oby du¿ych powergamerskich mo¿liwo¶ci. <br />
autor: Clariburnus
śr mar 14, 2007 2:57 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Dworzanin:
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1173

Wykonanie bardzo dobre. Mogê siê przyczepiæ naprawdê do niewielu rzeczy :razz:<br />- Odgórne za³ozenie - nie widzê sensu robienia takiej klasy. Rozumiem, ¿e jest ci to potrzebne do w³asnego settingu. Nie wnikam w szczegó³y.<br />- Dworzanin wydaje siê byæ skill - monkeyem. W porównaniu z innymi kla...
autor: Clariburnus
sob mar 10, 2007 12:09 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Wpadki Techniczne Mg I Graczy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 522

Zastanawia mnie, jakie by³y najwiêksze pomy³ki cz³onków tego forum odno¶nie mechaniki DnD. Wiecie, z³a interpretacja atutów, niepoprawne przet³umaczenie z angielskich podrêczników, co wp³ynê³o na dzia³anie atutu itp.<br />Zacznê od siebie :wink::<br /><br />1. Finezja w walce - nie doczyta³em i s±dz...
autor: Clariburnus
pt mar 09, 2007 8:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nekromancja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1251

Stwierdzam, ¿e ów Bia³y czarodziej jest badziewny :/ co on niby takiego daje?<br />To po pierwsze: po drugie, na forum Wizardów dzia³a grupa, która lobbuje (:wink:) za przeniesieniem wszystkich zaklêæ lecz±cych do nekromancji, uzasadniaj±c to tym, ¿e w³a¶nie ta szko³a manipuluje energi± ¿yciow±, zar...
autor: Clariburnus
wt mar 06, 2007 3:29 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Lista Czarów Warmage'a
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 538

Mo¿e po 16. poziomie. W 8 krêgu magii ma Scintillating Pattern z Iluzji.
autor: Clariburnus
czw mar 01, 2007 8:04 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ciekawe zwyczaje w innych krajach
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5610

zrobiæ cos dok³adnie takiego samego wychowawczyni na zakoñczenie nauki w liceum <br /><br />Koledzy mojego kuzyna to zrobili swojej polonistce. Nie by³a zadowolona. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img] <br /><br />¯eby nie by³o OT: spotka³em sie mo¿e nie z dziwnym, ale rozs±dnym zw...
autor: Clariburnus
czw mar 01, 2007 7:50 pm
Forum: Czary i moce
Temat: [3.5]podzielenie Czarów
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 653

Podoba mi sie. Ma jednak uwagê:<br />Zgadzam siê ze steenan'em, ¿e czas trwania jest za krótki. Nie posuwa³bym sie jednak do tak radykalnego jego zwiêkszenia. Mo¿e daj 10 min./poziom. <br />Albo zmniejsz czas rzucania do 1 rundy przy zachowaniu czasu dzia³ania. <br /><br />Reszta jest ok. Nic specja...
autor: Clariburnus
czw mar 01, 2007 4:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 8876

Co my¶lisz o tym - mistyczny zasiêg+wampiryczny dotyk+³añcuchowy czar? A nie ograniczajmy siê tylko do tego.<br /> <br /><br />Po to wzi±³em ten atut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]<br /><br />Co do presti¿y z Complete Mage'a"<br /><br />Abjurant Champion: po prostu przepako...
autor: Clariburnus
śr lut 28, 2007 8:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 8876

Gram w ed. 3,5 tam potêga czaru jest bezwarto¶ciowa. Wybra³em:<br />- Mistrzostwo w Kszta³towaniu (woje nie sa zadowoleni, gdy obok laduje Rój Meteorów)<br />- Mistrzostwo w ¯ywio³ach (na przeciwników dobre)<br />- Mistyczny zasiêg (fajne komba siê da robiæ)<br />Moja opinia nt. Arcymaga: klasa wyma...
autor: Clariburnus
śr lut 28, 2007 2:40 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Arcyczarty w Krainach
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3172

Jego rozpiska jest w Champions of Ruin. <br />Moim zdaniem jest za s³aba (czysty z³y solar).<br /><br /> Edit do posta pponi¿ej: <br /> Malkizid to do¶æ dobrze podrasowany z³y solar <br /><br />No mo¿e przyznam Ci trochê racji. :wink: Ale tylko troszeczkê. Moim zdaniem powinien byæ jeszcze silniejsz...
autor: Clariburnus
pt lut 23, 2007 3:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka dwoma rodzajami broni
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3434

Moim zdaniem to nie jest przepak. Jakiekolwiek TWF zak³adaj±ce walkê dwoma ró¿nymi broniami to marnowanie potencja³u i si³y. Pojedynczy podwójny orê¿ pozwala daæ 1,5 premi z S. To po pierwsze. <br />Po drugie wojownik to paradoksalnie (moim zdaniem) najs³abiej przystosowana do walki wrêcz klasa. Dod...
autor: Clariburnus
sob lut 17, 2007 12:27 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 114060

Tak, mo¿e. To sta³a warto¶æ, nie kostkowa, wiêc nic nie stoi na przeszkodzie.
autor: Clariburnus
pn lut 05, 2007 4:21 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sugestia
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 499

Sugestia to jakby nie patrzeæ czar krótki i do¶æ ograniczony - narzuca tylko jeden czy dwa rozkazy (zale¿y ile zmie¶cisz). Op³acalniejsza jest Dominacja nad osob±/potworem . Starczy na znacznie bardziej skomplikowane dzia³ania. Mo¿e i ma wysoki poziom - ale wcze¶niej da siê intrygi itp. za³atwiæ do...
autor: Clariburnus
pn lut 05, 2007 4:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21536

Dok³adnie rzecz ujmuj±c, interesuje mnie ilu w waszej opini powinno byæ tych je¼dców, ¿eby strona po której walcz± mia³a pewne lub prawie pewne zwyciêstwo?<br /> <br /><br />Moim zdaniem oko³o 1,5 tys. powinno wystarczyæ i to z naddatkiem. Tak du¿± kawaleriê powietrzn± mo¿na spokojnie rozdysponowaæ...
autor: Clariburnus
śr sty 24, 2007 10:39 am
Forum: Czary i moce
Temat: Cienisty Deszcz Zankafeina
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 745

Jest to trwa³e wys±czenie. <br />To nie jest odpowied¼ na pytanie. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img] Podkrêci³e¶ do 1k6. Polecam do <br />1k8.<br /> Widmowy zabójca lepiej pasuje do tego zaklêcia, bo jest z tej samej szko³y. <br />Ale jest za s³aby, poza tym nekromancja te¿ je...
autor: Clariburnus
wt sty 23, 2007 10:07 am
Forum: Czary i moce
Temat: Cienisty Deszcz Zankafeina
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 745

Genialny pomys³. Cienista odmiana najpopularniejszego fajerwerkowego zaklêcia. :wink:<br /><br />Z wykonaniem nieco gorzej. Czar wydaje mi siê ciut...s³aby. Moje propozycje na promienie:<br />1. Lepiej wys±czenie 1k10 (1lbo 1k8) - Wytrwa³o¶æ i tak neguje, wiêc nie wydaje mi siê zbyt mocny efekt.<br ...
autor: Clariburnus
pn sty 22, 2007 11:16 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Jedzenie W Podró¿y
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1678

Nie marnowa³bym dwóch bezb³êdnych teleportacji na samo dostarczanie prowiantu. <br /><br />Co do mojej grupy: nie robimy postojów na jedzenie, siku, kupkê itd. Jako¶ to nas nie nêci. Przerwy w podró¿ach gracze robi± wtedy, kiedy jest noc (szcz±tki realizmu :wink:) lub kiedy postacie s± naprawdê zmêc...
autor: Clariburnus
ndz sty 21, 2007 3:21 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 114060

Czy Crown Of Vermin mo¿na zniszczyæ po prostu rzucaj±c jaki¶ s³aby czar obszarowy? <br /><br />Na moje wyczucie tak - robale ton± w w wodzie, wiêc czemu nie mia³aby ich spaliæ Kula ognia ?<br /><br />Na drugie pytanie odpowiedzia³ ju¿ Suldarr.<br /><br /> 3. Czy Mastery of Elements i Mastery of Sha...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7