Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 590 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 20
autor: Ratel
śr mar 21, 2007 12:19 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2134

W sumie 300% winy. Po prostu pure evil. Gdyby napad³y ciê trzy osoby to ka¿da z osobna by³aby tylko w 1/3 winna i dosta³aby 1/3 kary? <br /> ¯e nie wspomnê, jak w±tpliwym z punktu widzenia historii jest stwierdzenie, ¿e takie W³ochy czy Japonia mia³y mo¿liwie najwiêkszy udzia³ w rozpoczêciu wojny. ...
autor: Ratel
wt mar 20, 2007 10:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2134

Mylisz siê, nikt tu nic nie umniejsza i nie zrzuca. Nie wypowiadaj siê za ca³e 70-80 mln osób. Mo¿na tak wyliczaæ. Ale "pseudospecjali¶ci" krzycz± ¿e tylko Niemcy byli zbrodniarzami w tej wojnie. Nie zetkn±³em siê z takim stwierdzeniem ...mo¿e z wyj±tkiem francuzów, "Wszyscy, tylko nie my!!!" :wink...
autor: Ratel
wt mar 20, 2007 9:38 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2134

To Polaków poj3b@³0 i rozpêtali drug± wojnê. Napadli na radiostacjê w Gliwicach z nienawi¶ci do III Rzeszy. ¯eby by³o jeszcze ¶mieszniej nadal niektó¿y niemieccy nacjonali¶ci w to wierz±. Zrozumia³e jest, ¿e N. chcieliby siê odci±æ od przesz³o¶ci, jednak ze wzglêdu na ma³y odstêp czasu jest to niew...
autor: Ratel
wt mar 20, 2007 9:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2134

Czy waszym zdaniem Niemcy s± w 100% winni rozpêtania IIW¦? Czy kibol jest winien aktu wandalizmu? Nie! Jest ofiar± spo³eczeñstwa, które nie da³o mu szansy. <br />S± ró¿ne warunki podejmowania wyboru (np. kszywdz±ce ustalenia Traktatu Wersalskiego), ale jednak Niemcy wybrali samodzielnie, wybrali ¼l...
autor: Ratel
wt mar 20, 2007 8:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2134

Ne wiem , ale jak s³yszê ludzi którzy mówi± ¿e nie lubi± Niemców, a jak pytam za co to mówi± ¿e za wojnê to mnie krew zalewa. Po pierwsze wojna by³a ponad 60 lat temu , a po drugie propaguj± to samo co wywo³a³o t± wojnê- rasizm . A z tego co wiem to agresja rodzi agresjê. Ich agresja zrodzi³a nasz±...
autor: Ratel
pn mar 12, 2007 7:31 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zmiana Klas
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 639

Magelord. Owszem, przygotowujesz czary, ale od 7 poziomu to, co zrobisz ze slotami to ju¿ praktycznie twoja sprawa.
autor: Ratel
pt mar 09, 2007 5:49 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

Co siê zmieni:<br />Podej¶cie do seksu i macierzyñstwa – nie wiem, nie jestem psychologiem/seksuologiem. Wypada³oby sprawdziæ, jak zmieni³o siê spo³eczeñstwo np. Holendrów.<br />Podej¶cie do ¿ycia – nie wydaje mi siê. Podej¶cie do ¿ycia na Zachodzie niewiele siê zmieni³o – dalej w ...
autor: Ratel
pt mar 09, 2007 3:20 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

Ludzie z powa¿nymi schorzeniami mózgu to... nieludzie. Mo¿na i tak. Nie, nie mo¿na. Gdyby wykluczaæ ludzi ze wzglêdu na IQ i w³a¶ciwo¶ci ich mózgu, to dyslektyk z IQ 65 zosta³by zepchniêty do jakiej¶ dolnej kasty spo³ecznej. A propos naprawdê upo¶ledzonych jednak traktuje siê jak nieludzi, odmawia ...
autor: Ratel
pt mar 09, 2007 1:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

Z punktu widzenia naszej struktury, "p³aszczyzna mentalna" jest po prostu podgrup± p³aszczyzny biologicznej (specyficzne przemiany w uk³adzie nerwowym i mózgu). Ale tylko mózg siê liczy - to on nas odró¿nia od zwierz±t. Cz³owiek z instynktami i intelektem mrówki by³by dla mnie wielk± mrówk±. Tutaj ...
autor: Ratel
czw mar 08, 2007 6:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

1) Jaka jest potencjalna szansa naturalnego powstania cz³owieka z komórek nab³onka? <br />2) jaka jest potencjalna szansa niespe³nienia przez zygotê warunków "granicznych" niezbêdnych do przyporz±dkowania jej do gatunku ludzkiego? 1) Kto tu mówi o naturalnym procesie???<br />2) Kwestia potencja³u &...
autor: Ratel
śr mar 07, 2007 8:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

Chcia³ ¶mierci, bêdzie mia³ pracê Gdyby na pocz±tku nie chcia³ ¶mierci, to pewnie nie mia³by teraz pracy [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img] To jest typowa sytuacja, kiedy komu¶ odmawia siê wolno¶ci innych, bo nie mo¿e podej¶æ do okna i z niego wyskoczyæ. Teraz chce ¿yæ. Co z t...
autor: Ratel
ndz mar 04, 2007 8:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Głupota Ostateczna
Odpowiedzi: 72
Odsłony: 7155

Wielki, bogaty teren, brak wojen ¶wiatowych na w³asnej ziemi, upadek europejskich ekonomii, prosty plan z dolarem i z³otem, imigranci uciekaj±cy przed wojn± i goni±cy za bogactwem - to wszystko z³o¿y³o siê na sukces U.S.A.<br />Ludzie, któ¿y nie musieli staraæ sie o godny ¿ywot z czasem zg³upieli. T...
autor: Ratel
ndz lut 18, 2007 4:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

QUOTE(Ratel)<br />Zakazy nic nie daj±, nie da siê ich wyegzekwowaæ.<br /><br />Po có¿ zatem Twoim zdaniem istnieje w ogóle prawo? Jeste¶ w takim razie zwolennikiem anarchii czy jak inaczej ma pod³ug Ciebie fukcjonowaæ spo³eczeñstwo? Dobrze wiesz, ¿e nie o tym mówi³em, mimo wszystko insynuujesz taki...
autor: Ratel
sob lut 17, 2007 2:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

Offtop: ¦wietny tok rozumowania. Prostytutkom czêsto przychodzi "pracowaæ" w zatrwa¿aj±cych warunkach higienicznych. Zalegalizujmy zatem wreszcie prostytucjê, strêczycielstwo i sutenerstwo. W Holandii to siê nie sprawdza? Nie ma niewolnictwa, torturowania ani krzywdzenia prostytutek. Na @#$% ch...
autor: Ratel
pt lut 16, 2007 7:35 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11673

Eutanazja - TAK, ale tylko na ¿yczenie kogo¶ w pe³ni w³adz umys³owych. Ludzie pope³niaj± zwyk³e samobójstwa z byle powodów , jak zawód mi³osny(i takich mam za idiotów), a przykuty do ³ó¿ka na wpó³ spalony kaleka nie ma do tego prawa, dlatego, ¿e nie jest w stanie podej¶æ do okna.<br /><br />Aborcja ...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 11:35 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14553

(ale trzeba te¿ pamietaæ ¿e Syn Bo¿y by³ "od zawsze", Ale nie zawsze by³ cz³owiekiem (czepiam siê). A domeny? Rozwa¿a³bym Dobro, Prawo, Planowanie (stworzy³ ¶wiat itd), Ochrona, Rodzina, Przeznaczenie, ¦mieræ, Chwa³a. <br />My¶lê, ¿e zapêdzili¶my siê trochê klasyfikuj±c prawdziw± religiê wed³ug pro...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 8:33 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Władca Wichrów [3.5]
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3111

A co do w³a¶ciwo¶ci wiatru - ciê¿ko bêdzie je zmieniæ, a nawet zakrawa to na house-rule, bo pochodz± one (podobnie jak czar kontrolowanie wichrów) z SRD --> zasad oficjalnych Ale nikt Ci nie karze dawaæ tornado na ¿yczenie.<br /><br /> Do notki ponizej: He heh, tak to jest, jak udzielasz siê na...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 8:15 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14553

to na co ci by³o portfolio...
Po co Bóg brutalnie wyt³uk³ wszystkich ludzi poza Noem i rodzink±? To jedne z tych pytañ, na które nie ma satysfakcjonujacych odpowiedzi :wink: <br /><br />Portfolio ustali³em na podstawie tego, co ludzie mniejwiecej s±dz± o bibliinym Bogu. Taki stereotyp.
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 8:07 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14553

To tylko takie gdybanie, w zwi±zku z czym nie czujê siê zobowiazany trzymaæ siê interpretacji biblii Ko¶cio³a Katolickiego ani ¿adnej innej. Tak naprawdê nie s±dze, aby Stwórcê mo¿na by³o jako¶ okre¶liæ. Dobry, z³y, mi³osierny, okrutny? Sam okresli³, co jest dobre, a co z³e. Mo¿e zrobiæ wszystko, ws...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 7:25 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14553

a skoro Syn Bo¿y jest w "Wielkiej Trójce" to przebaczenie te¿ powinno siê ³apaæ. Nie mniej jednak wiadomo, ¿e starotestamentowy Bóg nie s³yn±³ z wybaczania grzesznikom. Chrystus jest jednym z trzech aspektów Boga jedynego (vel aspect of Demogorgon :wink: ) i raczej nie uciele¶nia równomiernie wszys...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 7:03 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14553

Nie ma mowy o przebaczeniu :razz: To specjalno¶æ Syna Bo¿ego. Oczywi¶cie starotestamentowy Bóg te¿ przebacza³, ale nie jest to jego mocna strona.
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 6:34 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Władca Wichrów [3.5]
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3111

Wiatr jako tako jest magiczn± istot± i mo¿na go zabiæ, chocia¿ jest traktowany jako istota bezcielesna i posiada redukcjê obra¿eñ równ± poziomowi w tej klasie/ - . Jest on wiatrem-istot± magiczn± (¿ywiolakiem), posiada ilo¶æ punktów ¿ycia równ± ilo¶ci postaci i Klasê Pancerza równ± 25(+10zr +5odbic...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 5:42 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14553

No dobrze, ale czy istniej± dowody na istnienie w takim razie? Mo¿naby uznaæ za nie cuda i tym podobne sprawy, ale jak kto¶ jest zatwardzia³ym ateist±, to i tak mu nie udowodnisz. Jest raczej na odwrót. W cz³owieku istnieje wrodzona potrzeba wiary, chce wierzyæ w cuda, w jaki¶ wiêkszy sens, a przed...
autor: Ratel
czw lut 15, 2007 12:00 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójca - Build Na "trzech Podręcznikach Podstawowych".
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2445

W najbli¿szym czasie planujê zacz±æ grê ³otrzykiem ³amanym przez zabójcê. G³ówny nacisk chcê po³o¿yæ na ST death attack. (...) I Czy macie jakie¶ pomys³y jak zoptymalizowaæ ten „build”. Oczywistym wydaje siê, ¿e aby death attack by³ efektywny trzeba wzi±æ 10 poziomów w zabójcy, w zwiazk...
autor: Ratel
śr lut 14, 2007 9:59 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Tworzenie Postaci Od Drugiej Strony
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1559

Edit: Po namy¶le stwierdzam, ¿e nr. 1 móg³by byæ te¿ 3 lvl ³otrzykiem/4 lvl wojem/ duelist± . Walczy³by wtedy raczej jednym krótkim mieczem specjalizuj±c sie w walce nim (ulubiona broñ, specjalizacja itd.). Gnom <br />Pó³-Elf<br />Cz³owiek<br /><br />£otrzyk <br />Bard<br /><br />W dowolnej kombina...
autor: Ratel
śr lut 14, 2007 2:59 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Tworzenie Postaci Od Drugiej Strony
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1559

1. Dziki, mo¿e le¶ny elf tropiciel/ horizon walker CD. Mo¿esz walczyæ dwoma krótkimi mieczami z finezj± w broni, dredy IMO pasuj± do dzikiego elfa, co do dragów, to nie mam pomys³u.<br />2. Tu zgadzam siê z Ravenem . <br /><br />Podaj, do jakich podreczników masz dostêp i w jakim otoczeniu bêd± siê ...
autor: Ratel
ndz lut 11, 2007 1:54 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Kula ognia i uchylanie
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 4740

Kto¶ chce co¶ dodaæ?
Tak. Nie umiesz czytaæ po angielsku :razz: lub przejawiasz tendencyjno¶æ.<br /><br />Nie porównuj ma³ego pomieszczenia do ciasnego szybu (np. wentylacyjnego), w którym w³a¶ciwie tracisz premiê ze Zrêczno¶ci.
autor: Ratel
sob lut 10, 2007 10:11 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Tworzenie Postaci Od Drugiej Strony
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1559

stwierdzam, ¿e masz racjê . Jak nie, jak tak. Och, draniem to on bêdzie jednak mia³em na my¶li co¶ bardziej subtelnego - w stylu Elaitha Craulnobura z cyklu Pie¶ni i Mieczy. Czy blackguard wyklucza subtelno¶æ? Co prawda nie posiada Sense Motive i Bluff, ale z drugiej strony po wej¶ciu na t± PrC i t...
autor: Ratel
pt lut 09, 2007 11:42 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Tworzenie Postaci Od Drugiej Strony
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1559

Marshal to bardzo ciekawa klasa, ale dopiero na przysz³o¶æ. (...) Pozycjê wa¿nej szychy w wojsku chcia³by zaj±æ przez zdobycie du¿ej liczby sojuszników, wykazanie siê w jaki¶ sposób i/lub demonstracjê si³y, a nie dziêki dok³adnemu przygotowaniu do roli przywódcy. Tylko, ¿e nie ma ¿adnego "na przysz...
autor: Ratel
pt lut 09, 2007 9:40 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Tworzenie Postaci Od Drugiej Strony
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1559

14. Preferuje walkê wrêcz<br />15. Ma aspiracjê zostania jakim¶ wa¿nym genera³em<br />16. Podró¿uje by zdobyæ do¶wiadczenie i sojuszników<br /> Wiem, jak to wygl±da, ale na pocz±tek znów zaproponujê marshala (nareszcie jaki¶ woj z charyzm±!), dok³adniej marshala / blackguarda .<br /><br />PS Podaj ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 20