Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 20 wyników

autor: sir_elmin
wt lut 06, 2007 3:11 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Sprzedano: "Ksiêga Broni i Ekwipunku".
autor: sir_elmin
sob sty 06, 2007 5:55 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Sprzedano: "¯yj±cy Greyhawk - Przewodnik Geograficzny", "Ksiêgê i Krew" oraz 8 przygód z serii "Path Of Adventure".<br /><br />Informujê, ¿e za podrêczniki mo¿na te¿ p³aciæ przelewem na konto. <br />Najlepiej zamieniæ siê :wink:.
autor: sir_elmin
wt sty 02, 2007 2:19 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [kupię]Żyjący Greyhawk
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 321

Moja oferta za "¯yj±cy Greyhawk Przew. Geograficzny" to 30 ,-. Je¶li interesuj± Ciê inne podrêczniki zapraszam do mojego "sklepiku" kilka postów ni¿ej. "Greyhawk" jest w stanie idealnym.<br /><br />Kontakt mailowy: sir_elmin@gazeta.pl
autor: sir_elmin
pt gru 08, 2006 7:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 208840

Gar¶æ tekstów z sesji - znaczenia domy¶lcie siê sami :wink:.<br /><br />- kortuny<br />- przechodnia<br />- nó¿ tnie jak mas³o<br />- kub³ak<br />- to nie lud¼, to cz³owiek<br />- tu siê toczy morderstwo<br />- pory mu wisz± nie schowane<br />- murzyn zamienia siê w cz³owieka<br />- okres ¶mierci<br...
autor: sir_elmin
pn gru 04, 2006 11:12 pm
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2909

Ju¿ jest (od jakiego¶ czasu) Z³ota Edycja "Morrowind" z obydwoma dodatkami. Wszystko super i na 1 DVD - piêkny prezent dla ka¿dego prawdziwego fana cRPG :wink:. Ostatnio szuka³em jakiego¶ naprawdê dobrego moda do Morrowinda i szczerze polecam kilka naprawdê wybitnych:<br /><br />" Wizard's Island " ...
autor: sir_elmin
pn gru 04, 2006 2:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 208840

Z 10 lat temu prowadzi³em AD&D 2e. ¦wiat quasi s³owiañski. Gracze po 8 h gry sfrustrowani zaczynaj± wszystko kojarzyc z jednym:<br /><br />- galareta winna w beczce: "Beholder dorzuca³ co¶ do wina"<br />- wisiorek z inicja³ami MBJ: "Maria Beholder Janina" <br /><br />Sesje sprzed 4 i 11 lat, system ...
autor: sir_elmin
wt lis 28, 2006 2:14 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Oferta wci±¿ aktualna, jak siê skoñczy strajk listonoszy, to zapraszam do kupowania :wink:. <br />Czy nikt we Wroc³awiu nie ma niczego na zamianê do AD&D 2nd Edition ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eusa_eh.gif[/img]<br /><br />Do podrêczników anglojêzycznych doda³em w nawiasach nazwy polskie - je...
autor: sir_elmin
pn lis 06, 2006 4:13 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Sprzedano: Ksiêgê Wyzwañ, Podrêcznik Psioniki oraz Ksiêgê Potworów II.<br /><br />Na pewno nikt siê nie chce zamieniaæ na AD&D 2e ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eusa_eh.gif[/img]
autor: sir_elmin
czw paź 26, 2006 4:18 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Tak, za pobraniem najlepiej. Za ostatnia wysy³kê (dwa podrêczniki) doliczy³em 13 z³ za koszt us³ugi. To zale¿y od wagi paczki etc. Kontakt mailowy jak wy¿ej. Pozdrawiam. <br /><br /><br />BTW: sprzedano "Obroñców Wiary" oraz "Miecz i Piê¶æ" :wink:.
autor: sir_elmin
ndz paź 22, 2006 9:15 pm
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2909

Boooskie. Thx :wink:.<br /><br />Czy kto¶ mo¿e wie kiedy ma pojawiæ siê Morrowind z dodatkami w serii Extra Klasyka Next? Co¶ w CDP kombinuj±, bo mia³ byæ z 1,5 miecha temu [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eusa_eh.gif[/img] . W boskiej cenie afkoz: 19.90 - ale pewnie siê zmieni.
autor: sir_elmin
sob paź 21, 2006 9:36 pm
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2909

Jest to prawdopodobnie ¼le spakowane, b±d¼ uszkodzone archiwum. Wywal wadliwe i poszukaj tego moda pod innym linkiem.<br />
autor: sir_elmin
pt paź 20, 2006 12:03 am
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2909

A propos potworów: ¶ci±gn±³em kiedy¶ mod dodaj±cy ró¿ne stworki (nie sprawdzaj±c Read Me) i id±c noc± przez jakie¶ wzgórza zobaczy³em szybko pêdz±ce mnie czerwone ¶lepia. Serce prze¿y³o ciê¿kie chwile, a postaæ zmyka³a przez jakie¶ góry i wpad³a nagle do Balmory :wink:. By³o straszno jak w (prawie) ...
autor: sir_elmin
wt paź 17, 2006 10:18 pm
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2909

W³a¶nie! Klimat to podstawa tej gry - ogromny, z³o¿ony ¶wiat, brudno - bajeczne przestrzenie, doskona³e niebo i cykle ksiêzycowe na nim, dzwiêki deszczu, stworów i muzyki. Te rzeczy przemiawiaja za niezwyk³o¶ci± tego tytu³u - nie durni NPC'e, kiep¶ciutka fabu³a i oblesno¶æ postaci czy powtarzalno¶æ ...
autor: sir_elmin
pn paź 16, 2006 10:32 pm
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 2909

Morrowind to gra dziwna, bo i faktycznie: raz koñczy siê na tworzeniu kolejnych postaci, a raz na "wsi±kniêciu" w ¶wiat gry. Podchodzi³em kilkakrotnie - najd³u¿ej gra³em w ni± 2 tygodnie, ale przez buga nie mog³em skoñczyæ "Tribunal". Olawszy tedy Morrowind zupe³nie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/...
autor: sir_elmin
ndz paź 15, 2006 9:11 pm
Forum: Inspiracje
Temat: D&D Online.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 6135

Ciekawym jest w ogóle czy np. przet³umacz± grê na jêzyk polski na wzór Guld Wars. Pomys³ my¶lê dobry, zawsze wiêcej ludzi po to siêgnie. Poczekamy, zobaczymy. Fakt - cena odstrasza.
autor: sir_elmin
czw wrz 21, 2006 7:01 pm
Forum: Inspiracje
Temat: D&D Online.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 6135

<!--quoteo(post=269339:date=Jun 1 2006, 12:23 PM:name=Sajmon154)--> <!--quotec--><br />...¶wiat w którym siê gra, za ma³o obszerny, ma³o zadañ, ogó³em ¶wiat jest ma³o urozmaicony jak na tak± grê.<br /> <br /><br />Z tego co pamiêtam, to za³o¿eniem twórców by³o maksymalne rowiniêcie interakcji pomiêd...
autor: sir_elmin
śr wrz 20, 2006 9:29 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Gdzie i o kim co¶ przeczytam? Ksi±¿ki ze ¶wiatów D&D
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 5956

<!--quoteo(post=257235:date=Jan 10 2006, 05:04 PM:name=Arkadiusz)-->
Arkadiusz pisze:
<!--quotec--><br />Znacie jak±¶ ksi±¿kê, gdzie g³ównym bohaterem jest Czerwony Czarnoksiê¿nik?<br />
<br /><br />Oczywi¶cie, powie¶æ Jane Rabe "Red Magic" z Forgotten Realms :wink:
autor: sir_elmin
śr wrz 20, 2006 9:22 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Post scriptum: UWAGA: mo¿liwa jest wymiana wymienionych podrêczników na te z AD&D 2nd Edition (tylko Wroc³aw!). Mog± byc dowolnego rodzaju - handbooki, sourcebooki, settingi, przygody, karty etc. Wymieni³bym te¿ powy¿sze podrêcznik na te z Forgotten Realms do D&D 3E.<br /><br />Zainteresowani kupnem...
autor: sir_elmin
ndz wrz 17, 2006 1:46 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Muzyka Na Sesje I Nie Tylko
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 7837

Muzykê na sesjê mo¿na zawsze podzieliæ na 4 rodzaje: nocna (spokojna, ambientowa, mroczna), dzienna (jaskrawe barwy instrumentów, ³adne i oczywiste tematy melodyczne), bitewna (szybkie, g³osne i patetyczne granie) oraz karczemna (tañce, chóralne ¶piewy). I tak:<br /><br /> Nocna: <br />- ambient (np...
autor: sir_elmin
ndz wrz 17, 2006 1:16 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [sprzedam/zamieniê] D & D 3e - Du¿o Dobrych Rzeczy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1177

Tak sobie gram ju¿ 15 rok w erpegi i doszed³em do jednego, konstruktywnego wniosku: sprzedam podrêczniki do D&D 3e [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/img]<br />Jest tego spory wybór i wszystkie s± w idealnym stanie . Te z nazwami angielskimi s± "in englisz", te z polskimi... wiadomo ...