Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 227 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Thor__
pn lip 12, 2004 1:23 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: [3.0] Spring Attack
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 887

to nie jest jedtna mo¿liwo¶æ wej¶cia w strefê zagro¿on± zaatakowania i wyj¶cia z niej. PrC Dervish posiada zdolno¶æ klasow± która pozwala mu wykonaæ co¶ takiego jak pe³nu ruch dzielony atakiem ( wszystkimi jakie posiada ) i postaci atakowanej nie przys³uguje AoO.
autor: Thor__
śr cze 23, 2004 10:20 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Wyj±towy zbrojmistrz

Potrzebujê stworzyæ do mojej kampanii Zbrojmistrza który bêdzie tworzy³ magiczne bronie i zbroje a tak¿e troszkê sprzêty pomocnego w wyprawach. Zastanawia³em siê nad po³±czenieniem Wizarda z Arcane Devoterem (10wiz/ 5dev) ale jako¶ nie bardzo mi siê to podoba czy mogliby¶cie mi co¶ innego podrzuciæ ...
autor: Thor__
pt cze 11, 2004 10:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobieranie broni na koniu
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2217

Tak± od³aman± kopiê potraktowal bym raczej jako broñ improwizowan± ni¿ jak w³óczniê z 2 powodów: <br />1) Nie by³± by ona odpowiedznio wywa¿ona; <br />2) Kopia by³a raczej broni± ³amliw± i nikt nie wozi³ przy sobie zapasu kopii a by³y one "wyrabiane" na miejscu potyczki od rêki ¿e siê tak wyra¿ê prz...
autor: Thor__
pt cze 11, 2004 5:55 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobieranie broni na koniu
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2217

O ile siê orjentujê, to ró¿nica pomiêdzy kopi± i lanc± jest takowa, ¿e lancy u¿ywa siê przy walce z konia który stoi przeciwko piechocie, a kopii tylko przy szar¿y, poniewa¿ przy walce "w zawarciu" nawet z piechot± by³a zbyt nieporêczna.
autor: Thor__
pt cze 11, 2004 5:52 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] MtG
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 241

Ja tak¿e mam do sprzedania karty do MtG ( w kolorach zielonym, niebieskim i artefakty ). Liczba jest na tyle du¿a ¿e nie mam ochoty po¶wiêciæ ca³ego dnia na robienie spisu ale je¶li kogo¶ interesuje to chêtnie mu zaprazentuje co posiadam. Jeste tego tyle ¿ê da siê u³ó¿yæ ca³kiem przyzwoite 3 talie g...
autor: Thor__
śr cze 09, 2004 12:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobieranie broni na koniu
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2217

<!--QuoteBegin-dusty+--> <!--QuoteEBegin-->a jak to robili ci rycerze na turniejach?? z kpiami one sa 1-reczne czy2-reczne ?? <br />Powiedzia³ bym ¿e by³o one dwurêczne poniewaz w czasie normalnej jazdy kopia by³a oparta o strzemiona a w trakcie szar¿y kawaleryjskiej by³a opierana o specjalne wyciêc...
autor: Thor__
ndz maja 30, 2004 9:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Krasnoludzki zwiad
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1216

Jesli mamy do czynienia ze zwiadem którego jedynym zadaniem jest rozpoznanie terenu i zlokalizowanie zagro¿eñ ( w tym wrogich oddzia³ów ) to wsk³ad takiej grupy powinny wchodziæ tylko i wy³±cznie ³owcy. Powód jest takowy, ¿e nasz oddzia³em nie powinien siê wp±tywaæ w ¿adne potyczki ale te¿ nie powin...
autor: Thor__
czw lis 06, 2003 12:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ukradkowy atak (Sneak Attack) - stosowanie
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 14515

Wydaje mi siê, w takiej sytuacji jak jest opisana powy¿ej przys³uguj± graczowi dwa ataki ukradkowe. Nie mam pod rêk± podrêcznika ¿eby to sprawdziæ ale nie przypominam sobie ¿eby sneak attack wymaga³ full round action. A tylko w takim wypadku nie móg³by¶ skorzystaæ z drugiego ataku. <br /> <br /><!--...
autor: Thor__
wt paź 21, 2003 10:35 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzê Druida
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 7605

Gracz posiadaj±cy w/w atut - Leadership jak zauwa¿y³ ShadEnc mo¿na posiadaæ nie tylko zwierzê o takim samym charakterze jak postaæ ale nawet od niego odbiegaj±cym. Kohorta to nie musz± byæ tez zwyk³e zwierzêta czy humanoidy to mo¿e byæ co tylko sobie gracz wymy¶li a MP siê zgodzi pod warunkiem nie p...
autor: Thor__
sob paź 18, 2003 10:05 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam, Zamieniê] M:tG
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 272

Ja za¶ mam do sprzedania moje kolekcje kart zielonych i niebieskich wraz z artefaktami posiadanami przezemnie. Cena jest do uzgodnienia poniewaz chcia³bym siê pozbyæ tego ale wola³ bym ca³o¶ci ni¿ sprzedawac pojedyñcze karty. Z góry uprzedzam ¿ê nie posiadam listy moich kart i nie zamierzam jej spor...
autor: Thor__
pn paź 06, 2003 10:59 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Rzut ko¶ci±, a wypadek przy pracy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 420

Wyrzucenie 1 w rzucie ataku to nie jest tylko brak umiejêtno¶ci w pos³ugiwaniu siê broni±, ale mo¿e tak¿e oznaczaæ, ¿e przeciwik umiejêtnie pos³uguj±c siê swoj± zmusi³ nasz± postaæ do pope³ni³a b³êdu, który w efekcie kosztowa³ j± utratê równowagi i tak powinny moim zdanie byæ interpretowane 1 w rzuc...
autor: Thor__
sob paź 04, 2003 5:39 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Jak szeroko pojęty jest weapon focus i jemu podobne?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 457

Niestety nie na ka¿dy wyszczególniony w tabeli rodzaj broni trzeba braæ osobno ten atut. :evil: Za dobrze by inaczej by³o. To tak jak by atut wziety na miecz pó³torarêczny odnosi³ siê tak¿e do dwurêcznego, d³ugiego i którkiego. Tak samo jest ze wszystki atutami przy których trzeba obraæ konkretny je...
autor: Thor__
wt wrz 30, 2003 11:19 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobry krasnoludzki wojownik
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 4069

Yorg sk±d jest ta domena i ja siê zowie po angielsku bo z t³umaczeniami na polski ró¿nie bywa i czasem ciê¿ko jest mi trafiæ za t³umaczem. Pozatym czy do mocy kap³añskich przypadkiem nie liczy siê tylko pozom kap³ana ??
autor: Thor__
pn wrz 29, 2003 7:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Roz³±ki graczy w trakcie sesji... UTRAPIENIE
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 913

Pomy³s³em na scalenie takiej dru¿yny mozê byæ przygoda w której ka¿dy z graczy bêdzie musia³ co¶ zdobyæ ( jakei¶ zlecenie ), ale do wykonania zadanie bêdize mu potrzebna pomoc conajmniej jednego innego cz³onka z dru¿yny z jakiego¶ powody za³o¿onego przez ciebie w scenariuszu np. Mag bêdzie potzrebow...
autor: Thor__
ndz sie 17, 2003 9:32 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 21461

Ja zastanawiam siê w³a¶nie nad takim wprowadzeniem nowego potworka/ przeczyta³em ksi±¿ki Dana Simmonsa (Hyperion, Zag³ada hyperiona, Endymion, Triumf endymiona) i spodoba³a mi siê postaæ niejakiego Chy¿wara. Jest to 3 metrowy go¶ciu który no¶i na sobie co¶ w rodzaju pe³nej zbroi p³ytowej najedzonej ...
autor: Thor__
śr sie 13, 2003 1:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203430

Sesja w Wied¼mina. Gracz zostaje trafiony be³tem w czasie walki: <br />MG: W któr± rêkê Ciê trafi³ ? <br />G: W korpus :) <br />Ta sama sesja chwilê pó¼niej po walce w lesie ( 4 graczy w tym 3 magów i jedej wojownik ) <br />Walka wygl±da³a tak ¿e jeden atak wojownika albo jedno zaklêcie maga powodow...
autor: Thor__
śr sie 06, 2003 11:12 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 5540

Ja gram postaci± która wprawdzie nie jest ³owc± ale walczy dwoma broñmi a konkretnie krótkimi mieczami i nie wychodzi na tym ¼le poniewa¿ wszystkie atuty typu weapon focus czy specjalization dzia³aja na obie bronie ró¿nocze¶nie i nie muszê braæ ich dla 2 ró¿nych typów broni. Dla ¶cis³o¶ci postaæ to ...
autor: Thor__
ndz lip 27, 2003 7:53 pm
Forum: Inne światy
Temat: Droga ku Chwale
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 714

Ghost ale chcia³em zaywa¿yæ, ¿e w podrêczniku brakuje te¿ kilku stylów charakterystycznych dla Chin z tamtego okresu jak np. walka prostym mieczem (mam na my¶li taki giêtki), czy kilku stylów walki wrêcz jak styl wê¿a (czy ¿miji je¶li kto¶ woli). Pozatym doszli¶my z kolegami do wniosku, ¿e waka wrêc...
autor: Thor__
czw lip 24, 2003 7:46 pm
Forum: Inne światy
Temat: Droga ku Chwale
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 714

Droga ku Chwale

Dzisiaj mia³em okazjê uczestniczyæ w drugiej sesji Drogi do chwa³y (po pierwszej nie chcia³em siê wypowiadaæ). System jest oparty o filmy i gry i du¿y nacisk k³adzie na na sztuki walki kung-fu. Akcja dzieje siê w 767 roku w srodkowych chinach (mniej wiêcej). Konwencja ca³kiem fajna ale mechanika poz...
autor: Thor__
czw lip 24, 2003 7:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203430

Z dzisiejszej sesji "Drogi do Chwa³y" (wiêcej o systemiemozna przeczytaæ w innych ¶wiatach): <br /> <br />MG: Widzicie ¶wist ( chodzi³o o przelatuj±c± strza³ê ).
autor: Thor__
sob lip 19, 2003 10:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78201

Zgodnie z obietnic± podajê prawid³ow± odpowied¼ na moj± zagadkê : <br />1) postawiæ z³ot± statu³etkê na cyfrze 7 <br />2) postawiæ srebrn± statuetkê na cyfrze 10 <br />3) postawiæ br±zow± statuetkê na cyfrze 3 <br />Jedyn± osob± która poda³a mi prawid³ow± odpowied¼ w czasie podanym w zagadce jest dz...
autor: Thor__
czw lip 17, 2003 9:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3583

<!--QuoteBegin-Thor+--> <!--QuoteEBegin-->Chcia³em zauwa¿yæ ¿e noszenie pawê¿u daje spore minusy do testów umiejêtno¶ci wiêc je¶li ktokolwiek rozmiaru medium chcia³by biegaæ (je¶li wogóle pozwoli³ bym nu na bieganie) u mnie z pawê¿em po pobu bitwy to dosta³ by chyba wiêcej do trafienia ni¿ przepisow...
autor: Thor__
śr lip 16, 2003 10:35 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3583

Z tego co jest napisane w moim podrêczniku gracza Tower jest niemal tak du¿y jak osoba która nim w³ada i wa¿y niemal tyle co pe³na zbroja p³ytowa. <br />Nie bardzo wiem jak Wy sobie wyobra¿acie ¿eby tarcza o wymiarach podanych przez Uzariela wa¿y³a ponad 20 kg ( 45 lb x 0.45 = 20,25 kg ale poniewa¿ ...
autor: Thor__
wt lip 15, 2003 3:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3583

Kamil zdaje siê, ¿e nie najlepiej znasz jêzyk angielski wiêc pozwól na drobne sprostowanie z mojej strony : <br />tower shield to jest w³a¶nie pawê¿ piechoty :)
autor: Thor__
pn lip 14, 2003 7:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3583

Chcia³em zauwa¿yæ ¿e noszenie pawê¿u daje spore minusy do testów umiejêtno¶ci wiêc je¶li ktokolwiek rozmiaru medium chcia³by biegaæ (je¶li wogóle pozwoli³ bym nu na bieganie) u mnie z pawê¿em po pobu bitwy to dosta³ by chyba wiêcej do trafienia ni¿ przepisowe -2 z wersji 3.5. Na szcze¶cie nikt u mni...
autor: Thor__
pt lip 11, 2003 10:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78201

To jest zagadka która sprawi³a troszkê trudno¶ci na mojej ostatniej sesji. Uczciwie przyznajê, ¿e nie jest to moja zagadka, a ja tylko j± przet³umaczy³em na jêzyk polski i przystosowalem do potrzeb mojej sesji: <br />Bohaterowie maj± do dyspozycji 3 statuetki które wcze¶niej musieli znale¶æ. Wszystk...
autor: Thor__
pt lip 04, 2003 9:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Trip i Coup de grace
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2497

Trip i Coup de grace

Mam pytanie poniewa¿ nie bardzo wiem jak roziwi±zaæ problem jaki postawi³ przedemn± jeden z graczy. Czy je¶li w trakcie walki kto¶ zostanie przewrócony (trip) to ko¿ystaj±c z atutów Improved trip i Death Blow (S&F) mo¿na wykonaæ przeciwko tej postaci coup de grace ??
autor: Thor__
czw lip 03, 2003 5:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 1887

Zag³osowa³em na popoludnie bo to jest miom zdaniem najleszpa pora na sesjê ( nie powoduje u mnie przesuniêcia czasowgo :) ) ale to nie znaczy, ¿e nie zdarza mi siê graæ o innych porach dnia i nocy :)
autor: Thor__
śr lip 02, 2003 1:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobry krasnoludzki wojownik
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 4069

<!--QuoteBegin-Veghr na'Teuyer+--> <!--QuoteEBegin-->Walcz±c wielkim toporem nie mo¿e mieæ tarczy, która dla Obroñcy jest niezbêdna <br />Je¶li dobrze my¶lê mówisz o Krasnoludzkim Obroñcy z PMP. Ja tam siê nigdzie nie doczyta³em ¿e tarcza jest mu niezbêdna. Owszem bywa przydatna ale najwy¿ej bêdzie ...
autor: Thor__
wt lip 01, 2003 7:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobry krasnoludzki wojownik
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 4069

Moim zdaniem przy dobrym doborze featów poleci³bym dwarven urgrosh (nie wiem jak to jest nazwane w polskiej wersji wkazdym b±d¼ razie chodzi mi o krasnoludzk± halabardê ). Polecam j± poniewa¿ jest double weapon i mo¿na ni± wykonaæ dodatkowy atak a maj±c monke grip mo¿na ni± walczyæ jak broni± jednor...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8