Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 256 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
autor: Haron__
pt maja 07, 2004 1:35 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28870

Moje ulubione zespo³y w zale¿no¶ci od gatunku. Ogólnie s³ucham do¶æ zró¿nicowanej muzyki, w zale¿no¶ci od nastroju: <br /> <br />Metal: <br />Mayhem - norweska kapela black metalowa, jedna z najstarszych. Stworzyli kawa³ historii tego gatunku wydaj±c do 1993 zaledwie dema, jedn± epkê, album live i j...
autor: Haron__
czw maja 06, 2004 3:21 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: P³eæ a premie
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1444

Nie warto do erpegów przenosiæ stereotypów, statystyk i nawet potweirdzonych badañ z naszego ¶wiata. Musieliby¶my wtedy ró¿nicowaæ atrybuty me¿czyzn i kobiet, bo taki jest stereotyp, tworzyæ wiêcej z³odziei o czarnoskórym pochodzeniu, bo takie s± statystyki w USA, najleprzymi konikradami powinni byæ...
autor: Haron__
pt lut 27, 2004 6:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie kupować materiały do *D&D?
Odpowiedzi: 222
Odsłony: 18395

Ja natomiast mogê Wam powiedzieæ, gdzie nie kupowaæ. <br />Zawiod³em sie bardzo na Nostromo (drugi raz ju¿) i chyba nie tylko ja, wystarczy poczytaæ komentarze na ich stronie. Przesy³ki nie dochodz± w terminie, na mejle nie odpowiadaj±. Ogólnie stwierdzam, ¿e ten sklep to WIELKA KICHA! <br />Bez w±t...
autor: Haron__
pt sty 30, 2004 8:30 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Ok³adka "Narodzin Potwora"
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 4406

Nie bêdê siê czepia³ szczegó³ów, bo siê nie znam zbytnio zarówno na uzbrojeniu, jak i na technikach rysowania i o¶wietleniach, jak moi poprzednicy. Wydajê mi siê jednak, ¿e pozy w jakich zostali uchwyceni bohaterowie s± trochê nienaturalne. <br />Prawde mówi±c obrazek nie podoba mi siê, ale z innych...
autor: Haron__
wt sty 27, 2004 9:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nowa postaæ a jej historia
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1180

<!--QuoteBegin-Metraton+--> <!--QuoteEBegin-->i co w tym dziwnego? nie ka¿da przygoda owocuje zdobyciem n-poziomów. Taka historia ¶wiadczy tylko o wyobra¼ni gracza. :) <br /> <br />Raczej nic dziwnego, ale czasami rêce opadaj± jak czytam ¿yciorys 1 lev postaci, a tam z jego rêki padaj± ogry, trole i...
autor: Haron__
wt sty 13, 2004 4:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wasze ekrany Mistrzów Podziemia
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 639

Jak zaczyna³em moj± karierê jako MG, a by³o to jeszcze za czasów gdy grali¶my w 2 ed, zrobi³em sobie ekran z kartonu po karcie graficznej, gdy¿ akurat wtewdy by³o to jedyne kartonowe pude³ko, które mog³em znale¼æ w domu. Nie wysz³o to siê najlepiej, bo czêsto siê przewreaca³o :wink: , ale swoje zada...
autor: Haron__
sob sty 03, 2004 3:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy lubicie epickie sesje ?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 501

Muszê przyznaæ, ¿e sesje prowadzone przeze mnie wygl±daj± podobnie do tych, w których uczestniczy za³o¿yciel tego w±tku. <br />Sesja bêdzie zawsze wygl±daæ tak, jak chc± tego jej uczestnicy i prowadz±cy. Ja siê przyznajê, ¿e nie potrafie wykreowaæ takiej atmosfery, ani stworzyæ takich przygód jak np...
autor: Haron__
wt gru 30, 2003 1:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 913

<!--QuoteBegin-Mateo+--> <!--QuoteEBegin-->Chodzi mi o to ¿e w Dragonie pojawia siê masê materia³ów stanowi±cych lu¼ne wariacje n/t systemu, które potem najczê¶ciej nie s± potwierdzane w kolejnych podrêcznikach. St±d dopóki dana klasa nie pojawi siê w podrêczniku i nie bêdzie opublikowana w ten spos...
autor: Haron__
pn lis 17, 2003 7:30 pm
Forum: Inne światy
Temat: cRPG Temple of Elemental Evil vs RPG Greyhawk
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 921

S±dz±c po dok³adno¶ci odwozorowania innych czynników gry takich jak walka , system rzucania czarów, atuty, umiejêtno¶ci, to my¶lê, ¿e twórcy zadbali równie¿ o wierne odwzorowanie ¶wiata. W koñcu jest to "Wizard Of The Coast Official Licensed Product" :wink: .
autor: Haron__
ndz lis 09, 2003 9:37 am
Forum: D&D i d20
Temat: ¦mieræ honorowa
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 613

Ujmê to jeszcze pro¶ciej ni¿ moi poprzednicy. <br />Honorowa ¶mieræ to taka, która jest skutkiem honorowego czynu. Koniec. <br /> <br />Natomiast dobrym przyk³adem honorowej ¶mierci, jest ¶mieræ Boromira z "W³adcy Pier¶cieni". Broni on swoich towarzyszy do koñca, jest gotów po¶wiêciæ ¿ycie dla ich o...
autor: Haron__
ndz paź 26, 2003 9:08 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Gdy zakoñczymy SAGÊ - co dalej?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 798

Po zakonczeniu sagi postacie graczy, tak samo jak w powiesciach,powinni miec szansê na odpoczynek i u³o¿enie sobie ¿ycia. Niech ka¿dy pójdzie w swoj± strone, a nastêpnie niech po kilku latach przez przypadek spotkaj± siê i zostan± wci±gniêci w wir nowych przygód.
autor: Haron__
czw paź 23, 2003 8:10 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Imiê Ró¿y
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 758

Ksi±¿ki nie czyta³em, ale film bardzo mi siê podoba³. <br /> <br />Przygoda inspirowana t± opowie¶ci± mo¿e byæ ciekawa, tylko trzeba zmodyfikowaæ jedn± rzecz. O ile mi wiadomo do takiego klasztoru mogli mieæ tylko wstêp duchowni i mê¿czy¼ni, co mog³oby przysporzyæ w dostaniu sie do ¶rodka dru¿ynie. ...
autor: Haron__
śr paź 22, 2003 6:34 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210871

Dru¿yna w ¶wi±tyni rozmawia z wysok± kap³ank±. <br />Veil (krasnolud wojownik):"Dawno nie by³em w ojczy¿nie, wiêc mo¿e slysza³a¶ co¶ o wspania³ych, brodatych krasnoludzkich kobietach?" <br />Kap³anka:"O ile mi wiadomo, to krasnoludzkie kobiety nie maj± zarostu." <br />Dru¿ynowy kap³an:"A mowi³e¶, ¿e...
autor: Haron__
śr paź 22, 2003 6:07 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dominacja ludzi
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1017

A mo¿e po prostu ludzie posiadaja pewien geniusz, którego brakuje innym rasom. <br />Mo¿e s± ulubieñcami bogów, którzy wybrali ich na rasê dominuj±c± bo w swym zachowaniu s± najbli¿si neutralno¶ci. Nie reprezentuj± ca³o¶ci± ¿adnego pogl±du i norm zachowañ. S± ró¿ni, ale jako ogó³ nie pod±rzaj± w str...
autor: Haron__
śr paź 22, 2003 5:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 6890

W tym aspkecie nie przesadzam. Je¿eli kobieta jest ³adna i seksowna to mówiê to graczom. Je¿eli BN - facet jest przystojny to nie wchodze w sprawy erotyczne, tylko poadaje suche fakty. <br />Je¿eli chodzi o seks to traktuje go jako normaln± czynno¶æ ¿ycia codziennego. Je¿eli gracz lub graczka ma och...
autor: Haron__
śr paź 15, 2003 4:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co sądzicie o Waszych Mistrzach?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1234

Mój pierwszy MG wudawa³ mi siê dobry, ale w miarê up³ywu czasu zaczynam dostrzegaæ jego b³êdy (notabene robiê podobne :wink: ). <br /> <br />Kumpel, u którego gram w Warhammera i Cybera jest ca³kiem niez³y, ale jest leniwy i reprezentuje typ olewacza. Nie chce mu siê wymy¶laæ imion i nazw miejscowo¶...
autor: Haron__
sob paź 11, 2003 9:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Realność Teokracji
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1418

<!--QuoteBegin-Mockerre+--> <!--QuoteEBegin-->Haron, a jaki ustroj nie "narzuca ci" modelu zycia? :) <br />Hmm... w³a¶ciwie, jakby siê na tym zastanowiæ to ka¿dy ustrój narzuca jaki¶ model ¿ycia, nie wy³±czaj±c nawet anarchii, która narzuca model ¿ycia anarchistyczny. Pisz±c poprzedniego posta nie p...
autor: Haron__
pn paź 06, 2003 2:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2245

Ja jestem przeciwnikiem "pêkaja±cych" ³uków i ³ami±cych siê mieczy. Fakt, ¿e czasami kto¶ mo¿e mieæ du¿ego pecha, ale wtedy najwy¿ej zrywa mu siê ciêciwa albo wy¶lizguje miecz z reki. Je¿eli strzela³ np. w t³um walczacych to mo¿e mieæ jak±¶ szansê trafienia swojego kompana, ale nie powinna byæ ona t...
autor: Haron__
pt paź 03, 2003 7:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy mnisi mog± zarabiaæ pokazuj±c sztuki walki?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1815

Jeszcze pzozostaje jedna sprawa, nie dotyczaca mechaniki. Jezeli mnich nalezy do jakiegos zakonu, to jego mistrzowie moga zabronic mu wystepow, aby nie zdradzal ich tejemnych sekretow walki, szerszej publicznosci. Czesto niektore style walki sa wielka tajemnica dostepna nielicznym. Chodzi plotka, ze...
autor: Haron__
sob wrz 27, 2003 3:06 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11677

Jagged_Fel z Twojego profilu odczyta³em, ¿e jeste¶ m³odym i zapewne pocz±tkuj±cym milo¶nikiem gier fabularnych. Je¶li chodzi o kolegów, to mo¿e po prostu jeszcze nie doro¶li do tego typu rozrywki. Dobrym posuniêciem by³oby spytanie ich co im siê nie podoba³o. <br />Nie ma siê co przejmowaæ, jak gra...
autor: Haron__
pt wrz 26, 2003 7:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przystojny nekromanta?
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3824

Tak sobie czytam ten w±tek i dochodzê do wniosku, ¿e mam zupe³nie inne wyobra¿enie nekromanty ni¿ wiêkszo¶æ moich poprzedników. Dla mnie nekromanci powinni mieæ z³e charaktery, w wyj±tkowych przypadkach neutralne. A tu ja czytam sobie, ze mag który wykorzystuje ¶mieræ i rozk³ad mo¿e byæ dobry i na d...
autor: Haron__
wt wrz 16, 2003 6:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Awans postaci a fabu³a
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1490

Podczas sesji trzeba wprowadzic troche umownosci. Odgrywanie awansow w jakis szczegolny sposob to tylko niepotrzebne komplikacje i strata czasu. Jezeli natomiast gracze i MG chca sie w to bawic, to czemu nie... Chociaz z praktyki wiem, ze dodatkowe udziwnianie i wprowadzanie nowych wymagan nie zawsz...
autor: Haron__
ndz wrz 14, 2003 5:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Metalowy pancerz a obra¿enia od elektryczno¶ci
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 967

Metalowy pancerz a obra¿enia od elektryczno¶ci

Je¿eli ten temat by³ ju¿ by³ poruszany, to prosi³bym moderatorów o wykasowanie... <br /> <br />Czy nie uwa¿acie, ¿e osobnik nosz±cy metalowy pancerz np. zbrojê p³ytow±, powinien byæ bedziej podatny na obra¿enia od elektryczno¶ci? <br />Wszelkiego rodzaju b³yskawice i elektryczne pu³apki w zetkniêciu...
autor: Haron__
pn wrz 08, 2003 8:20 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki Raistlin zły jakim go malują
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 12890

<!--QuoteBegin-arcmage+--> <!--QuoteEBegin-->arc, czytaj±ca w³a¶nie Towarzyszy Broni :) <br />Ja tez wlasnie czytam :wink: . Musze przyznac, ze w trakcie czytania tej ksiazki, jak i Kuzni Dusz dowiaduje sie coraz to nowych rzeczy o Raistlinie. Niektore jego czyny, zarowne te dobre, jak i zle czynia ...
autor: Haron__
ndz wrz 07, 2003 10:18 am
Forum: Inspiracje
Temat: S³uga bo¿y
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 869

Gdy czytalem jakis miesiac temu "S³uge Bo¿ego", to podobny pomysl rowniez przebiegl mi po glowie. Ksiazka i zawarte w niej opowiadania moga inspirowac do napisania ciekawej przygody detektywistycznej, ale zeby sie one przyjely w d&d trzeba je troche zmodyfikowac (na potrzeby swiata). <br />Jest za t...
autor: Haron__
sob wrz 06, 2003 3:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: U¿ywki w DnD
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1309

U mnie dosyc popularne jest ziele fajkowe w roznych smakach :wink: . Grzybki i rozne mikstury halucynogenne tez mozna dostac (choc nie latwo), ale moi gracze rzadko z nich korzystaja. Ich stosunek do narkotykow w swiecie realnym nie jest zbyt pozytywny, wiec podczas gry nawet nie mysla o takich rzec...
autor: Haron__
czw wrz 04, 2003 5:18 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2008

Poza tym, nie kazdy musi wszystko wiedziec i dlatego w podrecznikach sa umieszczone zasady odnosnie wspomnianej trasy i pochodni. Pomagaja one w wyobrazeniu sobie roznych zdarzen. <br />W D&D graja ludzie w roznych grupach wiekowych i mlodszym graczom, czesto jeszcze nie znajacym roznych praw fizyki...
autor: Haron__
sob sie 30, 2003 12:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10546

Re: Mapa...

<!--QuoteBegin-[ Awreen +--> <!--QuoteEBegin-->]Wiecie co? A ja mam inny sposób - po prostu, aby BG wiedzieli gdzie s±, musz± kupiæ mapê od NPC która i tak jest ma³o dok³adna - i czasem siê nie zgadza... I niech kto¶ mi powie ¿e to nierealne! Ludzie w koñcu te¿ u³atwiali sobie ¿ycie - w³a¶nie r...
autor: Haron__
sob sie 30, 2003 12:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pogoda w waszym świecie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 688

U mnie od pogody zalezy kilka czynnikow. Jezeli np.pada deszcz i podloze jest sliskie lub blotniste, to uwzgledniam to podczas walki. Jezeli graczy poruszajacych sie po trakcie zastanie wichura z gestym deszczem, to po pewnym czasie przemokna do suchej nitki i jesli nie znajda miejsca gdzie moga sie...
autor: Haron__
śr sie 27, 2003 12:36 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Pytania o dodatki
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 630

Re: Pytania o dodatki

<!--QuoteBegin-Thanes+--> <!--QuoteEBegin-->Czy pojawi± siê one w Polsce ? <br />Jezeli chodzi Ci o polska wersje jezykowa, to tak jak pisal Darklord bedziemy musieli jeszcze "troche" poczekac. Jezli natomiast pytasz o wersje angielskie, to mozesz je zamowic w firmie ISA, ktora to rozprowadza te pod...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9