Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 226 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Rince__
ndz lis 26, 2006 11:49 pm
Forum: Planescape
Temat: Vlaakith
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1215

Witam, <br />rozmawia³em dzi¶ na temat Githyanki i Tu'Narath, konkretniej o panuj±cym tam ustroju, kulturze itp. Podczas rozmowy pad³o ciekawe stwierdzenie "Vlaakith? Vlaakith nie ¿yje a a w Tu'Narath jest teraz chaos i walka o w³adzê'. Rozmówca wyszed³ a ja zosta³em z silnym uczuciem niewiedzy. Otw...
autor: Rince__
pt paź 28, 2005 5:26 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Teatr - ambitna rozrywka czy bezuzyteczny prze¿ytek ?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1027

Teatr to dla mnie instytucja bez której nie wyobra¿am sobie ¿ycia. Jak napisa³ Suldarr wymaga on du¿o wiêkszej uwagi i skupienia ni¿ telewizja a przez to zachêca coraz mniej ludzi. Jednak jak zauwa¿y³em, jak kto¶ raz pójdzie do teatru i "wczuje" siê w panuj±cy tam nastrój to ciezko mu potem przestaæ...
autor: Rince__
ndz gru 26, 2004 1:33 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 113373

Ma³e pytanie odno¶nie 3.5 i czaru haste :Gdy postaæ ma bracers of blinding strike dostaje jeden dodatkowy atak z najwy¿sz± premi±. Czy gdy ta postaæ bêdzie pod wp³ywem haste dostanie kolejny atak? Pytanie drugie odno¶nie Warlocka i jego inwokacji: Inwokacja jest akcj± standartow± prowokuj±c± AoO, cz...
autor: Rince__
pt gru 17, 2004 5:08 pm
Forum: Inne światy
Temat: ¦wiat Dysku- Rozpiska
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3054

Ma³a uwaga co do troli: nie wiem czy pamiêtacie ale normalna broñ na trole dzia³a "do¶æ" s³abo, wiêc sugerowa³bym redukcjê obra¿eñ 15-20 na broñ zwyk³±.

Pozdr
Rince
autor: Rince__
pn lis 01, 2004 10:42 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 113373

Ymir a pomy¶l, czy drow wyjdzie na powierzchniê i nauczy pierwszego lepszego ch³opa jêzyka którego drowy strzeg± przed innymi? Moje pytanie: (3.0)Czy na Enervation da siê zastosowaæ Energy Admixture (negative energy -> positive energy) w celu zadania negatywnych lvli undead'om? Wychodzê z za³o¿enia,...
autor: Rince__
pn wrz 13, 2004 9:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59563

Przepraszam za spam w takim razie. Nastêpnym razem sprawdzê inne linki nim podam by nie dublowaæ. W ramach zado¶c uczynienia : Prowlies at the river
autor: Rince__
śr sie 25, 2004 10:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Orze³ jako towarzysz druida
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1285

Morog, <br />Ja siê nie m±drzê tylko s³u¿ê wiedz± :wink: . Zbroja i o rze³ to de facto z³e po³±czenie ale dla chc±cego nic trudengo. Przeszywanicê móg³by nosiæ. Co za¶ siê tyczy komend, powinny byæ raczej proste typu: przynie¶, zostañ, atakuj bo na wiêcej to chyba normalnego or³a nie staæ. Ale jako,...
autor: Rince__
śr sie 25, 2004 10:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Orze³ jako towarzysz druida
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1285

O ile dobrze pamiêtam w Masters of the Wild by³y podane komendy i umiejêtno¶ci których mo¿na by³o nauczyæ animal companion'a przy rzucie na handle animal. Przyk³adowe wyszkolone umiejêtno¶ci to: <br /> Armor : ziwerzaczek uczy siê nosiæ zbrojê. <br /> Hold : companion stara siê wdaæw grapple z wybra...
autor: Rince__
ndz sie 22, 2004 4:49 pm
Forum: Gry PC
Temat: Baldur's Gate 3 i NWN2?
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3007

Zwaracam honor Spartakusie. Myli³em siê co do BI ale dalej uwa¿am ewnetualne BG3 za wyciskanie kasy. Bez róznicy czy BG3 zrobi Bioware czy Obsidian i tak bêdzie z tego kasa bo du¿a grupa ludzi zagra w to choæby z ciekawo¶ci. Ja po prostu nie lubiê wskrzeszania starych kultowych gier w celach komercy...
autor: Rince__
ndz sie 22, 2004 3:39 pm
Forum: Gry PC
Temat: Baldur's Gate 3 i NWN2?
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3007

Spartakus : Jak to Black Isle nie zrobi³o BG? Co¶ Ci siê chyba pomiesza³o kolego. Black Isle to firma która stowrzy³a jedne z najlepszych cRPG wszechczasów w tym BG i wszystkie oficjalne dodatki. Potem niesetety dosz³o do fuzji i Black Isle zosta³o wch³oniêtê o ilê pamiêtam przez Atari lub jakiego¶...
autor: Rince__
wt sie 17, 2004 8:28 pm
Forum: Inne światy
Temat: Legacy of Kain d20
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3331

Jierdan, skoro Hyldeni mog± wej¶æ do Nosgoth dopiero po ¶mierci Kaina(a.k.a Scion of Balance) to jakim cudem znale¼i siê oni w Nosgoth w okresie w którym rozgrywa sie Defiance? Czy mo¿e znowu chodzi³o tutaj(Defiance) o opêtanie przez Hyldenów?
autor: Rince__
wt sie 17, 2004 9:28 am
Forum: Inne światy
Temat: Oriental Adventures
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 8908

Quarion tu siêz Toba nie zgodzê. Mam Oriental Adventures od dawna i prowadzi³em tam ju¿ kilka przygód. Wszystkim siê podoba³o, mo¿e dla tego, ¿e grali¶my prawie bez ko¶ci tylko na odgrywanie. A je¿eli uwa¿asz ¿e wszystko co ma na ok³adce napisane Dungeons&Dragons musi byæ w klimacie lochy&smoki, no ...
autor: Rince__
pn cze 07, 2004 9:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozmowy kinomanów
Odpowiedzi: 387
Odsłony: 26640

Harry Potter i wiê¼eñ Azkabanu <br /> <br />Nie za bardzo wiem co mnie podkusi³o ¿eby i¶æ na trzeci± czê¶æ Pottera, chyba ciekawo¶æ. <br />B±d¼ co b±d¼, poszed³em przygotowany na totaln± klapê. Muszê przyznaæ, ¿e spotka³o mnie mi³e zaskoczenie. <br /> <br />Film a ksi±¿ka. <br />Porz±dek ksi±¿ki zo...
autor: Rince__
ndz maja 30, 2004 8:46 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dzienniki
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3142

Ja prowadzê dziennki jednej z moich postaci, mainowicie maga wychowanego przez nizio³ki. <br />Oto jeden z wpisów: <br /> <br /> <br />29 Flamerul 1373 <br />Hej ho, hejo po lesie by siê sz³o wytêpiæ jakie¶ p³on±ce co¶. Tak siê zastanawiam czy da³oby siê na tym piec kie³baski? <br /> <br /> <br />Wp...
autor: Rince__
pt maja 28, 2004 5:52 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Spadające przedmioty - D&D a fizyka
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 3181

Mia³em spore w±tpliwo¶ci co do tego pomys³u ale je rozwia³e¶. Ba³em siê czy -1 na 6m to nie za ma³o ale po obliczneniach przyznajê Ci racjê, ¿e to wystarczaj±co. Sugestii nie mam rzadnych bo nie za bardzo jest siê do czego przyczepiæ :wink:
autor: Rince__
czw maja 27, 2004 9:30 pm
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: Galeria NPC - organizacja, różne uwagi
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 12304

Kolejne g³osy Seavel i Wattar. Pophet, ja wiem, ja wiem! To¿ to imæ Gandalf M±ciwoda :razz:
autor: Rince__
czw maja 27, 2004 7:59 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ostrzem w organ, czyli najwspanialsze ataki Waszych łotrów
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2680

Zaznaczam, ¿e to by³o bardzo dawno i mog³o mi siê co¶ pomieszaæ, wiêc niech Ci co wtedy ze mn± grali w razie czego mnie poproawi±. <br />Strza³ z dwururki(strzelba z dwie lufami jakby kto¶ nie wiedzia³) prosto w plecy z³ego rycerza który z nami walczy³. Strza³ oddany z grzbietu Cornugon'a.
autor: Rince__
czw maja 27, 2004 11:23 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Spadające przedmioty - D&D a fizyka
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 3181

W³a¶nie w celu uczynienia zasad dla spadaj±cych przedmiotów bardziej logicznymi stworzy³em ten temat i poprosi³em o pomoc. <br /> <br />Czy ty wszystko musisz mieæ w formie zasad? Nie wystarczy czasem je pomin±æ i zaimprowizowaæ. Je¿eli nie pasuj± zasady dot. falling items to zrób co¶ takiego: <br ...
autor: Rince__
czw maja 27, 2004 10:36 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Spadające przedmioty - D&D a fizyka
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 3181

Herr Bata, na forum by³ ju¿ kiedy¶ problem po¶wiêcony dnd a fizyce. Tam dyskusja kierwoa³a siê na tory: czy postaæ w full plate'cie powinna dostaæ wiêksze obra¼enia od elektryczno¶ci ze wzglêdu na przewodnictwo? Jak znajde ten temat to dam link. Wracaj±c do obra¿eñ, ka¿dy logicznie my¶l±cy DM który ...
autor: Rince__
śr maja 26, 2004 10:15 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Z lub bez, czyli gdzie s± statystyki?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 3064

Statystyki by³by na pewno przydante. Za³ó¿my, ¿e jaki¶ m³ody(w sensie do¶wiadczenia)MG siêgnie po wasz produkt. wtedy te statystyki u³atwi± mu ¿ycie bo nie bêdzie musia³ ¶lêczeæ nad ksi±¿kami i trudziæ siê rozpisywaniem. Prêdzej czy pó¼niej nauczy siê sam rozpisywaæ stworki etc. ale na pocz±tku niec...
autor: Rince__
śr kwie 14, 2004 8:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26173

Beatles - podobnie jak Kiaryn <br /> Red Hot Chili Peppers - muzyka trudna do sklasyfikowania ale przyjeman dla ucha <br /> Linkin Park - podobnie jak przedmówcy <br /> U2 - wspania³a muzyka i do tego pomagaj± ludziom <br /> Seatbelts - super Jazz <br /> Louis Armstrong - patrz wy¿ej i do tego klasyk
autor: Rince__
ndz kwie 11, 2004 7:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29236

Bjorn! Mind your tounge :wink: . Back to the questions: <br /> <br />1 Yes <br />2b Sherlock Holmes series <br />2baa They can help DM's in creating plots for their campainigs.
autor: Rince__
pn kwie 05, 2004 9:06 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29236

Now, i'm not quite sure aren't we breaking the rules of this forum but the hell with that. <br />1 English...how long has it been?If I'm counting properly it's now 12 years. <br />2 The second language is German but ich hasse that language. <br />3 No problms here i can comunicate with almost anyone...
autor: Rince__
sob mar 27, 2004 2:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203461

Dzisjejsza sesja: <br />MG:Podpowiem, ¿e rozwi±zanie macie na plecach. <br />G: W³osy?
autor: Rince__
pt mar 26, 2004 11:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Psionicy- najs³absze z klas? (3.0)
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 11901

Rozwijaj±c my¶l: Powiedz mi Qendi któr± klasa poza psionem pu¶cisz czar/moc z 9 lvl jak free action? Tylko psionem. Co za¶ siê tycxzy mnicha to jest to klasa wywa¿ona moim zdaniem ale je¿eli dalej chcesz o równwadze miêdzy klasami dyskutowaæ to na PW.
autor: Rince__
pt mar 26, 2004 10:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Psionicy- najs³absze z klas? (3.0)
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 11901

Psion najs³abszy cz³owieku nie ro¼¶mieszaj mnie. Na niskich poziomach ka¿dy jest s³aby wiêc nie rozumiem w czym problem. Przecie¿ graj±c magiem na niskich poziomach te¿ nia masz od razu czarów 9 lvl prawda? Ka¿da klasa jest zrównowa¿ona i nie ma klas s³abszych czy silniejszych. <br /> <br />P.S Czek...
autor: Rince__
czw mar 25, 2004 10:56 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76255

A jaka w przybli¿eniu mo¿e byæ cena DL w wersji 3.25 :wink: ?
autor: Rince__
śr mar 24, 2004 10:02 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Counterspeller*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1302

W magic of Faerun. <br /> <br />Edit: A niech Ciê Darklord i to twoje superior initiative :razz:
autor: Rince__
sob mar 20, 2004 11:13 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Sword Dancer PrC*
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1433

Ad'Ghe'Reia wymagani wcale nie s± bardzo wysokie. Wymagane cztery featy ka¿dy ma na 10 lvl, lub nawet wy¿ej je¿eli brac pod uwagê klasy z 3/4 lvl BAB. Zwiêksz wymagani skillów i to przynajmniej o 7 jak nie wiêcej. Do tego wywal albo zbrojê albo uncanny dodge.
autor: Rince__
wt mar 16, 2004 2:35 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Ulubione Krainy w FR
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 6997

Srebrne March(w)ie to jedna z moich ulubionych krain w FR. Nie z powodu wszêdowbylskich herosów itp. itd. ale za klimat jaki tam panuje oraz za przepiêkne miasta.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8