Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 844 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29
autor: Darius__
czw sty 27, 2005 7:28 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 38445

<!--QuoteBegin-Dalamar Velkyn+--> <!--QuoteEBegin--> Przez jedn± rundê jest o¶lepiony ( blinded ) ale ca³y czas jak jest na s³oñcu ma -1 do praktycznie wszystkiego. Przytoczy³e¶ opis dzia³ania z 3.0. W D&D 3.5 light blindness potraktowano bardzo ulgowo. Jedynie raptowne wystawienie takiej istoty jak...
autor: Darius__
pt sty 21, 2005 7:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Doskonale "zrobiony" z³odziej/zabójca
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 5201

Zajrzyj tutaj . Jest to w±tek o skrytobójcy, gdzie umie¶ci³em mój stary build dla bohatera niezale¿nego - zabójcy. Oparty jest na wspomnianej tu klasie Telflammar Shadowlord i do¶æ trafnym po³±czeniu kilku klas. Oczywi¶cie, zmiana rasy na drowa wymaga³aby zapewne drobnych dostosowañ. Poza opisem bui...
autor: Darius__
pt sty 21, 2005 7:38 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Tancerz cieni vs. Skrytobójca
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 3644

Ja obydwie klasy traktujê na ogó³ jako dobre "front loadery" dla spe³nienia wymagañ np. Telflammar Shadowlorda. Standardowa (z DMG, nie z Dragona) wersja skrytobójcy ¶rednio mi siê podoba, zarówno koncepcyjnie jak i mechanicznie. Podobnie z tancerzem cienia. Mo¿na jednak przy ich wykorzystaniu stwor...
autor: Darius__
pt sty 21, 2005 7:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy Prc dla magów
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3896

W tej chwili mogê napisaæ jedynie, ¿e Ur-Priest znalaz³ siê w Complete Divine. Poza nim, nie kojarzê innych update'ów PrC z BoVD.
autor: Darius__
pt sty 21, 2005 7:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

Z cyklu "co w iPodzie piszczy": nadal nie opuszczaj± dysku p³ytki Ensiferum czy Wintersun . Poza tym, muszê przyznaæ, ¿e zaprzyja¼ni³em siê trochê z Demigodem Behemotha - nie jest to muzyka, której s³ucham w ka¿dym nastroju i sytuacji, ale energiê przekazuje naprawdê potê¿n±. Poza tym: - wróci³em do...
autor: Darius__
śr gru 01, 2004 1:32 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy Prc dla magów
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3896

No có¿, opis fabularny jest w skrócie nastêpuj±cy: Eldritch Knight po¶wiêca tyle samo uwagi szkoleniu w walce, jak i sztukach magicznych. Z dum± demonstruje swoje mo¿liwo¶ci, staraj±c siê pokonaæ potê¿nych fizycznie przeciwników za pomoc± czarów, a rzucaj±cych zaklêcia dziêki swej broni i umiejêtno¶...
autor: Darius__
śr gru 01, 2004 1:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najbardziej znienawidzony czar
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 4871

Jako gracza, najbardziej denerwowa³y mnie czary wp³ywaj±ce na umys³ (zw³aszcza, ¿e na ogó³ gra³em wojownikami, którzy nie s³yn± z si³y woli), natomiast kiedy gra³em magiem, wkurzaj±ce bywa³y wszelkiego rodzaju rozproszenia magii. Ja za¶ mêczy³em mojego ostatniego MG mocno dopakowanymi magicznymi poc...
autor: Darius__
pn lis 29, 2004 4:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

<!--QuoteBegin-Horr+-->
Horr pisze:
<!--QuoteEBegin-->
A ja siê bezczelnie wetnê - Nergal w którym¶ z wywiadów sam mówi³, ¿e to s± jego wokale na³o¿one na siebie. Przyznam, ¿e w sumie ca³kiem fajnie to wysz³o, ale bez fajerwerków.


Pamiêtasz mo¿e, dla kogo by³ ten wywiad?
autor: Darius__
pn lis 29, 2004 4:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bladesinger/Duelist
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1038

Nie bardzo rozumiem powy¿szego posta. Do jakich "innych spraw" mo¿e siê "nie przydaæ" taka postaæ? Akurat kombinacja Duelist/Bladesinger jest spójna mechanicznie i fabularnie. Mo¿na nawet jeszcze wrzuciæ tutaj Swashbucklera z Complete Warrior, ew. pój¶æ ¶cie¿k± tzw. gisha, czyli magowojownika. Pie¶n...
autor: Darius__
pt lis 26, 2004 7:32 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

@ Tolek Muszê przyznaæ, ¿e mnie Nile trochê nudzi. Niby solidny death metal z ciekawymi elementami aran¿acyjnymi, ale na d³u¿sz± metê nie potrafiê ich s³uchaæ bez ziewania ;) Co do MA, moim numerem jeden jest Covenant. Kwintesencja naprawdê ostrego, technicznego ³ojenia. Darkthrone na przestrzeni ca...
autor: Darius__
pt lis 26, 2004 7:04 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Czarowiêzy
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 842

[quote=Mortes]Heh.fajnie to brzmi na forum o D&D - wci±¿ grze fikcyjnej "jest to miejsce zupe³nie fikcyjne, wymyslone na potrzeby gry" :D[/quote] Rzeczywi¶cie to nieco zabawne, ale Miritowi chodzi³o o to, ¿e Czarowiêzy (Spellhold) to miejsce "niekanoniczne", tzn. nie wystêpuj±ce w oficjalnych materi...
autor: Darius__
pt lis 26, 2004 7:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy Prc dla magów
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3896

Incantatrix / Incantatar. Swoj± drog± "inkantatryks" to jaka¶ ¿enada IMHO. Co do presti¿ówek 5-poziomowych, jest to ograniczenie wprowadzone przez WotC. Na stronie 6 Epic Level Handbook jest ramka "Behind the Curtain" z wyja¶nieniem dlaczego 5-poziomowe PrC nie maj± epickich rozwiniêæ. W pigu³ce, Wi...
autor: Darius__
pn lis 22, 2004 11:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

<!--QuoteBegin-Hilinar+--> <!--QuoteEBegin--> Czy mi siê wydaje, czy ty nale¿ysz to tych ludzi co ka¿dy przejaw nie zgodny z chrze¶cijañstwem traktujesz jako satanizm? Nie rozum tego dos³ownie, ale nie lubiê szufladkowania. Ja te¿ nie lubiê, ale to chyba w³a¶nie mnie kto¶ tutaj próbuje zaszufladkowa...
autor: Darius__
pn lis 22, 2004 7:51 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Entreri vs Drizzt
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 7560

<!--QuoteBegin-Ais Seveu+--> <!--QuoteEBegin--> Or they may even wind their way back to Drizzt and the rest of the gang that remains. Czy ja nie umiem po angielsku (w sumie bardziej ni¿ prawdopodobne...), czy te¿ MO¯E JEDNAK? (nie ¿ebym chcia³a kolejnego opisu tego samego. ciekawe, czy jemu p³ac± od...
autor: Darius__
pn lis 22, 2004 7:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29226

<!--QuoteBegin-Filio+-->
Filio pisze:
<!--QuoteEBegin-->
One more question: Does anyone speak French in here?? 8)


I do but I don't think it would be appropriate to speak French in a thread dedicated to English.
autor: Darius__
pn lis 22, 2004 7:32 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

<!--QuoteBegin-Horr+--> <!--QuoteEBegin-->A co powiesz na starsze dokonania Behemoth (przed ¶redniack± "Thelem±")? Nie maj± tak dobrej produkcji jak Demigod, T6 czy ZKC, ale w³a¶nie nieco wiêcej jest w nich tego polotu, o którym pisa³em powy¿ej. Mo¿e nie tak techniczne, ale nieco bardziej "catchy". ...
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 3:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

<!--QuoteBegin-Hilinar+--> <!--QuoteEBegin--> To twoje zdanie. Dla mnie stare albumy s± bezwarto¶ciowe muzycznie i merytorycznie. Szczególnie nie podobaj± mi siê te szatanistyczne texty(np. w "Chapel of ghouls"). Dla mnie Heretic, GtA i FFttF to ten Morbid Angel, którego lubiê. Merytorycznie? Co prz...
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 2:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy granie niektórymi postaciami to przegiêcie czy nie
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1425

Teoretycznie, system ECL za³atwia sprawê i w odpowiednich warunkach (przy odpowiednich poziomach reszty dru¿yny) mo¿na graæ niemal ka¿d± dostêpn± w 3e ras±. Ja jednak wprowadzi³em pewne ograniczenia. Ras jest tak du¿o i s± czêsto tak... jaskrawe, ¿e po prostu nie pasuj± do mojej koncepcji ¶wiata. Dl...
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 2:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 29085

Mówili¶my o "naturalnych" atakach, otrzymywanych z samego schematu rozwoju klasy / postaci. Napisa³em przecie¿ o ew. doliczaniu dodatkowych ataków za haste czy weapon of speed. O potencjalnej postaci "wyci±gaj±cej" ok. 30 ataków na rundê w chwilach *ahem* najwy¿szej efektywno¶ci bojowej te¿ napisa³e...
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 2:28 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Presti¿ówki dla wojownika z dwoma bastardami?
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 810

To kwestia gustu, ale nie mieszaj topora z m³otem... Do niektórych "buildów" bardziej pasuje idea tzw. tanka, czyli postaci bardzo zorientowanej na defensywê, która potrafi w pierwszej linii przyj±æ na siebie mnóstwo ciosów (np. Krasnoludzki Obroñca), a do innych szablon tzw. damage dealera, czyli p...
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 2:16 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Entreri vs Drizzt
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 7560

Akurat tymi rozpiskami nie kierowa³bym siê, s± nieudane, a przy tym CR jest zawy¿ona. No, ale ca³y system CR jest w 3e wysoce niedoskona³y, wiêc co tu siê dziwiæ ;) Prawd± jest jednak, ¿e Artemis i Drizzt s± mniej wiêcej na tym samym poziomie je¶li chodzi o umiejêtno¶ci w walce, chocia¿ nie zmienia ...
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 2:05 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

Hilinar , ciekawe, ¿e wymieni³e¶ tylko ostatnie dokonania Morbid Angel. Znasz równie¿ starsze wydawnictwa? Tak szczerze mówi±c, Heretic, GtA i FFttF s± najs³abszymi albumami Morbidów. Domination jest niez³y, ale ja akurat najbardziej lubiê Covenant. Niesamowity, bezkompromisowy, tryskaj±cy energi±....
autor: Darius__
ndz lis 21, 2004 1:35 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29226

I just have to correct this Italian guy with French accent ;) : "soixante".
autor: Darius__
pn paź 25, 2004 12:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 29085

Gwoli ¶cis³o¶ci, przy najszybszym rozwoju BAB (np. wojownik), na 16-tym poziomie dostajemy czwarty i ostatni atak. Wiêcej ataków nie ma, chyba, ¿e mamy wspieraj±c± nas magiê (haste, weapon of speed lub co¶ innego) albo walczymy dwiema sztukami broni lub broni± podwójn±. Co nie oznacza, ¿e w ekstrema...
autor: Darius__
pn paź 25, 2004 12:30 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Krzyżówka orka i drowa, czyli poszukiwania takiej rasy.
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 787

Rozpiska takiej rasy znajduje siê w którym¶ z podrêczników o drowach. Niestety, w chwili obecnej jestem w pracy, wiêc nie jestem w stanie tego sprawdziæ. Chyba by³o to w Plot & Poison. Nie pamiêtam nazwy tej rasy, ale by³a nie¼le opracowana. Zreszt± ca³y podrêcznik jest wyj±tkowo ciekawy. Oczywi¶cie...
autor: Darius__
pn paź 25, 2004 12:23 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kilka pytañ dotycz±cych ³ucznika/kusznika
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 845

Re: Kilka pytañ do tycz±cych ³ucznika/kusznika

<!--QuoteBegin-Horn+--> <!--QuoteEBegin-->Zak³±daj±c, ¿e Ginewra posiada³a daleki strza³, a resz rz±dku stoj±cych obok ³uczników ten sam rozmiar ³uków, czy na¶laduj± ruchy Ginewry i celuj±c w ten sam sposób mog± zwiêkszyæ zasiêg 1,5 razy, nie posiadaj±c tego atutu. Wydaje mi siê, ¿e tak.   Obse...
autor: Darius__
pn paź 25, 2004 12:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Idealny £otrzyk
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 11924

Wszystko zale¿y od celu, który chcesz osi±gn±æ. Je¿eli ma byæ to po prostu dobry ³otr, sprawny z³odziej, w³a¶ciwie w ogóle nie trzeba inwestowaæ w ¿adne presti¿ówki. W dobie zalewu ró¿nymi, lepszymi lub gorszymi PrC, postaci oparte wy³±cznie na klasach podstawowych maj± wiele uroku. Wiele z nich mo¿...
autor: Darius__
pn paź 25, 2004 11:49 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26160

Kolejne dwa zespo³y do³±czaj± do mojego panteonu: Ensiferum i Wintersun. Genialna muzyka - dynamiczny metal + melodia + wp³ywy folkowe. A jak dotar³em do tej muzy? Heh, teledysk na Vivie... ;)
autor: Darius__
czw paź 07, 2004 9:38 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29226

lol, that's a pretty amusing conversation, guys. Regarding women, my GF doesn't really like pink and she's the absolute opposite of the typical "dumb blonde" prejudice... A natural, green-eyed blonde. Slim but not thin. Long nice legs, great body and full, fairly large breasts (75C). IQ over 140, re...
autor: Darius__
czw paź 07, 2004 9:29 am
Forum: Gry PC
Temat: Baldur's Gate 3 i NWN2?
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3007

Jasne, ¿e nie by³ to screen z BG3. Ta gra jest w tak wczesnej fazie produkcji, ¿e zapewne rodz± siê dopiero koncepcje, a o engine'ie graficznym nawet nie ma mowy.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29