Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 1730 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 58
autor: Mateo__
pt sty 09, 2004 7:37 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Zasada 10
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 5382

Zawsze mo¿na wyobraziæ sobie "sytuacjê stresow±" nawet dla takich testów jak alchemia, czy granie na bêbenku ... ale to jest ju¿ dzielenie w³osa na czworo, bo czas uwarzenia mikstury jest sta³y niezale¿ny od po¶piechu w pracy, jedyne co mo¿e go skróciæ to dobrowolne podniesienie DC (i to samo w sobi...
autor: Mateo__
czw sty 08, 2004 1:34 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Shadow-b³±d w systemie DnD ?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 4930

Problem polega m.zd. na tym ¿e shadow o 3 kostkach, atakuj±c kogo¶ o 1 kostce robi z niego 3 kostkowca ... dlatego robi siê z tego perpetum mobile ...
autor: Mateo__
czw sty 08, 2004 1:31 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Zasada 10
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 5382

Alchemia jak najbardziej. Jest to dziedzina w której najczê¶ciej efekty uzyskuje siê za pomoc± d³u¿szej i nie wymagaj±cej po¶piechu pracy. Najczê¶ciej wystarczy zadeklarowaæ sumienne przy³o¿enie siê do dzia³ania (mycie fiolek, naklejanie etykietek na odczynniki itp) by móc skorzystaæ z 10 ... <br />...
autor: Mateo__
pn sty 05, 2004 3:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobre atuty dla mnicha
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 5216

<!--QuoteBegin-Erpegis+--> <!--QuoteEBegin-->Nie jest bezsensowna. Dodatkowy atak nie jest bezu¿yteczny. Jeden z przydatniejszych atutów. Oburêczno¶æ, walka dwiema rodzajami broni, a poprawion± walkê mo¿na w sumie zignorowaæ. <br />Mowisz ¿e grasz czlowiekiem? Jaki jest drugi atut? <br /> <br />Mnic...
autor: Mateo__
wt gru 30, 2003 6:54 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Ślepy wojownik
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1952

Czyli teraz w Twoim systemie prereq do Blindsighta to: <br /> <br />Wis 13+, ¶lepota ... <br /> <br />ale jest te¿ drugi feat Blindsight <br /> <br />Wis 19+ <br /> <br />Tworzy sie w ten sposób niespójno¶æ ... raczej by³bym za: jednostkowe zmniejszenie kar zwiazanych z ciemno¶cia dla tego osobnika ...
autor: Mateo__
wt gru 30, 2003 6:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 878

Materia³y Dragona s± nieoficjalne, najlepszym dowodem na to jest w³asnie ten Duelist ... otó¿ moze któ¶ w pisz±cych powy¿ej zechce sobie odpowiedzieæ na pytanie: <br /> <br />Dlaczego innych klas/featów/itp z Dragona nie w³±czono do podrêczników które wysz³y pó¼niej <br /> <br />Odpowied¼ jest dosyæ...
autor: Mateo__
wt gru 30, 2003 9:16 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Ślepy wojownik
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1952

Ja bym tak pochopnie nie zmniejsza³ wymagañ Blindsighta, pamiêtaj Shad ¿e bez niego te¿ mo¿na byæ skutecznym wojownikiem na ¶lepo ... <br /> <br />przy modyfikatorze Listen w okolicach 14-16 i blindfighcie, w zasadzie walczysz jak "widzacy" - bo prawie zawsze przebijasz DC o 20, a masz tylko 25% mis...
autor: Mateo__
wt gru 30, 2003 9:11 am
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 878

Buhahaha .... s± bo s± i juz. Bardzo dobre. A ja twierdze ¿e ziemia jest p³aska bo jest i ju¿. <br /> <br /> <br />Tak jak powiedzia³em ja mam dwa argumenty: <br /> <br />1. ?aden podrêcznik nie odwo³uje siê do dragona, a czêsto odwo³uje siê do innych podrêczników <br />2. Erraty, klaryfikacje i FAQ...
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 9:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 878

?ród³em mo¿e byæ i Dragon, ale dopiero pojawienie siê Duelista w S&F nada³o mu status oficjalnej PrC. <br /> <br />Materia³y z Dragon nie s± ani mniej ani bardziej oficjalne od Dodatkow, one po prostu nie s± czê¶ci± spójnego systemy wydanego przez WotC. <br /> <br />Je¶li ustosunkujecie siê do moich...
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 9:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 878

My¶lê ¿e nie wyczrpuje to tematu. Oficjalno¶æ (ie publikacja w gazetach firmowanych przez WotC) to jedno, a w³±czenie parti materia³u do podrêczników to co innego. To co pojawia siê w Dragonach nie jest czê¶ci± systemu na równi z tym co jest w podrêcznikach. <br /> <br />Najlepszym dowodem na to co ...
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 8:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 878

Chodzi mi o to ¿e w Dragonie pojawia siê masê materia³ów stanowi±cych lu¼ne wariacje n/t systemu, które potem najczê¶ciej nie s± potwierdzane w kolejnych podrêcznikach. St±d dopóki dana klasa nie pojawi siê w podrêczniku i nie bêdzie opublikowana w ten sposób ciê¿ko mówiæ o oficjalno¶ci
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 6:14 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broń strzelecka, czy do walki wręcz
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1287

1. Mo¿esz mi powiedzieæ jak wszed³e¶ na PRC tancerza cieni maj±c zaledwie kilka poziomów w wojaku? <br /> <br />2. Zamiast my¶leæ o zadawaniu obra¿eñ, pomy¶l o takich atakach jak trip, grapple, disarm. W ten sposób wojownik czy mnich mo¿e spokojnie powstrzymaæ dowolnego ³ucznika - ju¿ nie bêdzie lat...
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 6:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 878

Oficjalno¶æ materia³ów - dyskusja

Z innego tematu . <br /><!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->Jest oficjalna klasa podstawowa - wariant wojownika: Targetter (z Dragona #310), który mo¿e wzi±æ zdolno¶æ klasow± (wydaj±c bonusowy atut wojownika) powoduj±c±, ¿e do obra¿eñ zadawanych z broni strzeleckiej dodajemy modyfikator ze ...
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 4:13 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Rozwój wojownika w 3.5 (Atuty)
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3558

<!--QuoteBegin-Mirit+--> <!--QuoteEBegin-->Expert Tactican ( z Sword and Fist / Miecza i Piesci ) - jest swietnym combo z dwu-klasowcem ( ?otrzyk / Wojownik ). Ale tylko wtedy gdy specializujemy sie w walce z zaskoczenia, to dostajemy dodatkowy atak. <br /> <br />Zasadniczo wyobrazam to sobie tak : ...
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 3:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broń strzelecka, czy do walki wręcz
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1287

Broñ strzelecka ma jedn± niezaprzeczaln± zaletê. Mo¿na jej u¿ywaæ na odleg³o¶æ :)
autor: Mateo__
pn gru 29, 2003 12:57 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Rozwój wojownika w 3.5 (Atuty)
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3558

Tak, nie odczuwasz jego efektow
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 11:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bezb³êdna teleportacja, a podbój kosmosu...
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1943

Jasne - je¶li chodzi o inne ¶wiaty (np. Spelljammer) to jak najbardziej. Ale po prostu w Faerunie (dajmy na to) taki ksiê¿yc jest dla maga mniej wiêcej czym¶ na kszta³t ma³ej bezludnej wysepki na morzu mieczy ... mo¿na zrobiæ tam wie¿ê czy laboratorium tylko po kiego grzyba, skoro bezpieczniej bêdzi...
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 11:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bezb³êdna teleportacja, a podbój kosmosu...
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1943

Przykro mi ale je¶li przechodzimy na dyskusje dot. fizyki ziemi to siê mylisz - ka¿dy pierwiastek mo¿na wytworzyæ na ziemi. Rozszerz horyzonty i poczytaj
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 10:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: [3,5] Topory, miecze, siekiery...
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1952

Osobnik atakuj±cy nas gdy walczymy w³óczni±, aby doj¶æ do nas musi przej¶æ przez nasze threaten area, co niemal zawsze konczy sie atakiem (Aoo)... spory plus w sumie
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 10:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne drobne przedmioty
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1548

Nie zawsze bonus do wsp. jest typu enhacement (vide np. Righteous Might, Wish, Bull Strenght) - daj± one trzy ró¿nego typu bonusy do si³y co oznacza ¿e przemioty tak¿e mog± dawaæ ró¿ne bonusy.
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 10:02 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wampiry a czary ¶wiat³a
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1075

Niestety FAQ dementuje oficjalnie to o czym piszesz (3ed) a w edycji 3.5 jest ju¿ wyra¼nie napisane ¿e Daylight nie dzia³a
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 9:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bezb³êdna teleportacja, a podbój kosmosu...
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1943

Eee zak³adaj±c ¿e magom znane jest pojêcie izotopu to pewnie s± w stanie go wytworzyæ tak¿e na ziemi
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 9:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11498

Wymy¶li³em sobie na poczekaniu, dlatego ¿e moja poprzednia notka ma siê nijak do dyskusji - ot po prostu kompletny off topic
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 9:48 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wampiry a czary ¶wiat³a
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1075

Czar daylight (3 poz) nie zabija wampirów ani nie czyni im wiêkszej szkody
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 3:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Trip i Coup de grace
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2605

Nie mo¿na, taki cz³owiek jest flatfooted (nie ma Dex do AC i mozna mu zadaæ sneak attack), ale nie jest helpless
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 2:41 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bezb³êdna teleportacja, a podbój kosmosu...
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1943

Tak mam tak± pewno¶æ. Poza tym jak mówi pewna m±dro¶æ ludowa ¿eby poznaæ g³êboko¶æ jeziora nie trzeba wypompowywaæ z niego wody ... o tym czy jest co¶ ciekawego na ksiê¿ycu mo¿na siê przekonaæ z ziemi
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 2:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy mag ze szko³y wyzwalanie ma jakie¶ szko³y przeciwne?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1015

Wyzwalanie to Evocation? Je¶li tak to w.g. nowych zasad musi wybraæ dwie dowolne szkoly jako przeciwne (ale nie divination) natomiast wg starych zasad musi wybrac <br /> <br />1. samo Conjuration albo <br />2. Abjuration i Enchantement albo <br />3. Abjuration i Illusion albo <br />4. Enchantement i...
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 1:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bezb³êdna teleportacja, a podbój kosmosu...
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1943

Je¶li fizyka pierwszego planu materialnego jest podobna do naszej to ksiê¿yc jest z tego samego co ziemia ... nic nadzwyczajnego tam nie znajdê.
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 1:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bezb³êdna teleportacja, a podbój kosmosu...
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1943

Bardziej niezwyk³e ni¿ na innych planach? Bardziej rzadkie? Eee...
autor: Mateo__
ndz gru 28, 2003 1:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wrodzony Czar - czy i jaki?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1224

Ma³o jest czarów 1 pozu które robi± siê coraz lepisze wraz z nabywaniem do¶wiadczenia, ale wydaje mi siê ¿e aktualnie takim najlepszym czarem jest Ray of Enfeebelemnt kóry w przypadku 15 poziomowego maga bêdzie po trafieniu zmniejsza³ si³ê celu o k6+5 (6-11 pkt)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 58