Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 35 wyników

  • 1
  • 2
autor: Kynes__
śr gru 18, 2002 4:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problem z niesfornymi graczami
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 2471

Niesforni gracze to wielkie utrapienie, dlatego nale¿y pamiêtaæ, ¿e sesje pe³ni± formê zabawy. Je¿eli kto¶ wam t± zabawê utrudnia to albo go wypro¶ albo postaraj siê z nim porozmawiaæ na temat jego zachowania. Ewentualnie wyt³umacz mu jego b³êdy itd.
autor: Kynes__
śr gru 18, 2002 4:47 pm
Forum: Geografia
Temat: Mapy FR z ró¿nych ¼róde³
Odpowiedzi: 100
Odsłony: 11956

Najlepiej jest przej¶æ siê do jakiego¶ porz±dnego sklepu RPG i wygrzebaæ jaki¶ podrêcznik w którym ta mapa siê znajduje.
autor: Kynes__
śr gru 18, 2002 4:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dlaczego wybrali¶cie DnD? I co o nim my¶licie?
Odpowiedzi: 178
Odsłony: 9097

Dlaczego D&D ? Po pierwsze nawi±zanie do gier komputerowych i Forgottena. Forgotten jest oparty na zasadach D&D. Tak wiêc postanowi³em go wypróbowaæ. Reszta potoczy³a siê szubko...
autor: Kynes__
śr gru 18, 2002 4:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Granie dwoma postaciami na sesji
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 1941

Wed³ug mnie genialny pomys³ - rozdwojenie ja¼ni... Muszê to wypróbowaæ :mrgreen: Swoj± drog± zastanawiam siê nad wprowadzeniem postaci o ja¼ni kobiecej i mêskiej - ale bêdzie siê dzia³o :mrgreen: A granie dwoma postaciami na raz nie ma sensu...
autor: Kynes__
czw lis 21, 2002 10:31 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Ghostwalker
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1243

Ghost walker - Cieñ wêdrowca ? - wiem ¿e za bardzo odbiega od normy ale fajnie brzmi :mrgreen:, a na powa¿nie to chyba Wêdruj±ca dusz or sth.
autor: Kynes__
wt lis 05, 2002 6:16 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Ogólne kwestie tłumaczeniowe
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2723

Moim zdaniem t³umaczenie powinno obj±c wszystko za wyj±tkiem nazw krain, bohaterów i wszystkiego co po polsku brzmia³oby ¶miesznie/¿a³o¶nie itd. Kto by o tym decydowa³ ? Szczerze mówi±c nie mam pojêcia. Najlepiej by by³o gdyby przy t³umaczeniu udzia³ brali sami gracze, problemem by³oby wybranie prze...
autor: Kynes__
czw paź 31, 2002 6:27 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Monster Manual 2
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 900

Mnie nowy MM niczym nie powali³. Ilustracje s± w/g mnie znacznie gorsze ni¿ w poprzednim MM. Jak kto¶ ju¿ wcze¶niej napisa³ MM II jest zdecydowanie dla Hardcorowych graczy (czyt. wysokopoziomowych), np. taki taki sympatyczny Fiendwurm o CR 28 !!! gulp! :mrgreen: Ogólna ocena w skali od 1 do 10 - 6
autor: Kynes__
czw paź 31, 2002 6:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 41039

B±d¼ co b±d¼ nadal wydaje mi siê to mocno naci±gane. Wpad³em na (mo¿e nie genialny, ale zawsze...) pomys³ rozwi±zania problemu gry Drowem. Je¿eli znajdê wystarczaj±c± grupê chêtnych to zabawimy siê w dwa domy o ró¿nym statucie - domy te bêd± w stanie wojny, a gracze zajm± siê kierowaniem Opiekunkami...
autor: Kynes__
śr paź 30, 2002 9:56 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 41039

Próbowa³em graæ Drowim wojownikiem - Chaotic-good, ale z czasem stwierdzi³em ¿e mnie to przerasta... Po prostu dru¿yna ci±gle mnie zostawia³a na zewn±trz miast, kry³em siê po lasach i czeka³em a¿ wróc±. W ten sposób nie mog³em ani braæ udzia³u w konwersacjach ani przekonywaæ ludzi ¿e wcale nie jeste...
autor: Kynes__
śr paź 30, 2002 9:50 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Zakup podręczników
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1033

Heh, ja te¿ niedawno kupi³em Podrêcznik Gracza i muszê stwierdziæ ¿e jest on wprost wspania³y, a takie krzaki jak Budowa wcale mnie nie zra¿aj±. Osobi¶cie mam zamiar zakupiæ jeszcze DMG PL i MM PL. A co do innych settingów ? Sam nie wiem, z czasem na pewno, ale choæ ang. mam nie¼le opanowany to wolê...
autor: Kynes__
śr paź 30, 2002 9:37 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Za co lubisz Forgotten Realms (Zapomniane Krainy)?
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 4835

No có¿ - elastyczno¶æ zasad, ogrom ¶wiata, nieograniczone mo¿liwo¶ci twórcze, "cukierkowo¶æ" :), wszechobecna magia. AMEN :mrgreen:
autor: Kynes__
śr paź 30, 2002 9:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca - walka dwoma broñmi [jakie? ile? interpretacje]
Odpowiedzi: 152
Odsłony: 11848

?owca - walka dwoma broñmi [jakie? ile? interpretacje]

No có¿, mam problem, otóz zamierzam graæ ?owcom walcz±cym dwoma sejmitarami. Problem w tym ¿e nie wiem jak najlepiej zoptymalizowaæ postaæ aby kary za u¿ywanie dwóch sejmitarów by³y jak najmniejsze. Oczywi¶cie zamierzam nosiæ Light Arnor. Ale jakie featy wybraæ ? Na pocz±tku wybiorê chyba zogniskowa...
autor: Kynes__
ndz paź 20, 2002 2:14 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Grim'N'Gritty - Alternatywne zasady pana Hooda
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 9118

Tak - ciekawa zmiana, ale trochê zbyt hardkorowa. Moi gracze po wnikliwy mzastaniwieniu odmówili. Wystarczaj± nam nasze houserules... A co do realno¶ci do D&D chyba nie powinien byæ realny ?
autor: Kynes__
ndz paź 20, 2002 2:11 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: BaB i feats
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1048

W/g mnie to zale¿y tylko i wy³±cznie od ciebie, zreszt± wszystkie zasady mo¿na interpetowaæ na wiele sposobów. Ja biorê pod uwagê wy¿sz± liczbê ale tak postanowili¶my wspólnie (ja i moi gracze). Jak powiedzia³ mój qmpel - 'racja jest jak D**A - ka¿dy ma swoj±" :)
autor: Kynes__
ndz paź 20, 2002 2:08 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Scry
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 898

Scry z za³o¿enia - przynajmniej u mnie - tyczy³ siê tylko przedmiotów,..., <br />I chyba nie ma potrzeby aby na si³ê wykorzystywaæ go do czego¶ innego ?
autor: Kynes__
ndz paź 20, 2002 2:06 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Charyzma ... statystyka nielubiana
Odpowiedzi: 174
Odsłony: 8527

Charyzma jest integraln± czê¶ci± ¶wiata - w Forgottenie tak¿e. Wyobra¼cie sobie bohatera dowodz±cego armi±, posiadaj±cego Cha = 3... <br />Zreszt± to bardzo urealnia wszelkie 'zda¿enia'. Bez charyzmy gra nie by³a by zbyt ciekawa. A co do cRPG to tam charyzmê mo¿na by³o olaæ z góry na dó³ i nic siê z...
autor: Kynes__
ndz paź 20, 2002 2:00 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Naprawdê WIELKIE przero¶niête bestie
Odpowiedzi: 72
Odsłony: 3860

Co do rozmiarów i pokory to s±dze ¿e widok 20 m. stworzonka przyprawi³ by graczy o palpitacje serca :mrgreen: A na powa¿nie to dobry opis, wraz z poka¼n± ilo¶ci± szczegó³ów mo¿e sprawiæ ¿e hracze nabior± szacunku do bestii. Podobnie jak trafienie krytyczne po którym bohaterowi zostaje 1 hp :) A swoj...
autor: Kynes__
śr paź 16, 2002 6:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3721

Co do ¿etonów to u¿wam ma³ych kwadracików wyciêtyvh z tektóry i pomalowanych na kolor "gracza". Przed rozpoczêciem rozgrywki ka¿dy wybra³ sobie kolor i po sprawie. Mapê rysujê sam, przed sesj± i nanoszê na ni± siatkê - dziêki temu wiem kto i z jakiej odleg³o¶ci mo¿e zaatakowaæ (ew. obliczam ujemne m...
autor: Kynes__
śr paź 16, 2002 6:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wiek graczy
Odpowiedzi: 191
Odsłony: 11947

Przykre jest to ¿e (z braku do¶wiadczenia) pozwoli³em im na przepakowanie postaci i teraz muszê nadrabiaæ mas± cienkich lub kilkoma lepszymi przeciwnikami ¿eby walka trzyma³a siê kupy. Dla przyk³adu:pierwszy ork poszed³ od jednego ciêcia... Z dru¿yny jedynie mag nie ma KP = 19 :roll: Przed rozpoczêc...
autor: Kynes__
wt paź 15, 2002 10:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wiek graczy
Odpowiedzi: 191
Odsłony: 11947

No có¿, niedawno zacz±³em zabawê z RPG (chodzi mi tutaj o prawdziwe RPG bo z cRPG'ami to ja ju¿ mam do czynienia od czasów Ishara 1 :mrgreen:) i muszê przyznaæ ¿e typy nekromancera okaza³y siê (a przynajmniej w moim wypadku) s³uszne. Na sesjach (jako DM) staram siê ograniczaæ je¿eli chodzi o magiczn...
autor: Kynes__
wt paź 15, 2002 10:27 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 215043

Dru¿yna, w ciemnej uliczce, natkne³a siê na nieprzytomnego i skrêpowanego szlachcica (w dru¿ynie znajduj± siê same dobre postacie i neutralny z³odzej). Wszyscy zastanawiaj± siê jak mu pomóc, a z³odziej - "no to ja go no¿em, pod ¿ebro :evil: " <br />-...
autor: Kynes__
wt paź 15, 2002 6:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Szaleñstwo i potêga
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 922

Szczerze mówi±c nie s±dzê zêby to mia³o sens - taka postaæ (z za³o¿enia o z³ym charakterze) nie cofne³a by siê przed niczym aby zdobyæ po¿±dan± moc. Je¿eli ju¿ to musia³aby nale¿eæ do Z?EJ dru¿yny. A nie s±dzê ¿eby znalaz³a siê wystarczaj±ca liczba maniaków zamierzaj±cych mordowaæ, kra¶æ i paliæ aby...
autor: Kynes__
ndz paź 13, 2002 10:09 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Darmowe przygody
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 19546

Nie s±dzê. Poza tym musia³yby to byæ przygody pisane przez graczy dla graczy albowiem jak ka¿dy wie te w PDF'ach s± NIELEGALNE :!: Na twoim miejscu przet³umaczy³bym jak±¶ dobr± przygodê i na jej bazie stara³ siê stworzyæ co¶ podobnego. Inspiracje na przygody mo¿esz tak¿e odnale¼æ w ksi±¿kach, filmac...
autor: Kynes__
ndz paź 13, 2002 10:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 12656

Ja po sesji staram siêporozmawiaæ graczami - "jak by³o ?", "jakie¶ - a mo¿e by tak...?" i dziêki temu wiem czego gracze odemnie oczekuj±. Staram siê dawaæ im to na czym im najbardziej zale¿y. I nie mam tu na my¶li mieczy +30 itp. Je¿eli chc± walki to j± dostan± :evil: Zazwyczaj jest tak ¿e jak co¶ s...
autor: Kynes__
ndz paź 13, 2002 9:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Reakcje i odruchy
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1584

Uwa¿am ¿e MG powinien kreowaæ takie odruchy. Wyobra¼cie sobie tak± sytuacjê : noc; wojownik zmierza przez las, nagle na prawo od niego s³ychaæ jaki¶ d¼wiêk, niby uderzenie. I teraz - o ile wojownik odwróci g³owê w tamtym kierunku (miejsce w które przedchwil± trafi³ kamieñ rzucony przez zabójcê) to n...
autor: Kynes__
ndz paź 13, 2002 9:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ataki okazjonalne (AoO)
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 4180

Ataki okazjonalne (AoO)

Je¿eli prowadzicie rozgrywkê to czy korzystacie z tej zasady ? <br />Czy waszym zdaniem jest ona konieczna/potrzebna i czy nie krêpuje graczy ? A mo¿e macie jakie¶ Housrules'y - odpowiedniki tej¿e ? <br />Zapraszam do dyskusji
autor: Kynes__
sob paź 12, 2002 11:48 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Historie postaci - jak pisaæ i jakie macie?
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 5177

Jako DM wymagam od moich graczy rozbudowanej przesz³o¶ci - dziêki temu mogê tworzyæ nawi±zania/³±czniki w scenariuszach/kampaniach, a poza tym gra staje siê jaka¶ taka g³êbsza gdy wiesz kto obok ciebie telepie mieczem i dlaczego. Np. Z³odziej - mistrz gildii wyznaczy³ mu powa¿ne zadanie - okradzenie...
autor: Kynes__
sob paź 12, 2002 11:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przyznawanie PD - na koñcu, w ¶rodku....
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1532

Jako DM (...pocz±tkuj±cy...) liczy³em siê z zamiarem przyznawania expa po ka¿dej ciê¿szej walce, ale po zastanowieniu i g³êbokiej analizie postanowi³em przyznawaæ tylko pod koniec sesji - i radocha wiêksza gdy siê dostanie okr±g³± sumkê exp. i wiem komu dodaæ, a komu odj±æ za skopanie zabawy.
autor: Kynes__
sob paź 12, 2002 11:34 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kampanie, scenariusze...
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3576

Po³owicznie - na pierwszej sesji waln±³em nieg³upi choæ przykrótkawy csenariusz. Lecz teraz szykujê jak±¶ malutk± kampaniê. Z biegiem czasu mam zamiar rozwijaæ je i tego siê bêdê trzyma³ - gdy¿ fabularnie to to jako¶ bardziej wci±ga. A pojedyñcze scenariusze ? Odpoczynek miêdzy kampaniami :mrgreen:
autor: Kynes__
pt paź 11, 2002 11:16 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zwyk³e przedmioty.
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1058

Szczerze mówi±c moi gracze nie lubuj± siê w takich rzeczach. Jeden po obcieciu glowy Ma³emu ?ywio³akowi Ognia postanowi³ j± zatrzymaæ :) ale to nie to samo. Zazwyczaj niesie siê ze sob± to co ka¿dy podró¿nik posiadaæ powinien. Chocia¿ ja rówinie¿ nie mam zamiaru rozstawaæ siê z moim sejmitarem :mrgr...
  • 1
  • 2