Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 86 wyników

autor: B_Achus__
czw mar 20, 2003 2:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojny religijne
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 900

Mo¿e z tymi Egipcjanami itp. to trochê przesada, ale bogowie mog± toczyæ ze sob± wojny bez rzadnego "nakazu" z góry... <br />Mog± walczyæ o wyznawców, moc, wp³ywy... <br />Bogowie za¶ nawet jednego charakteru mog± siê nielubiæ z powodów historycznych...
autor: B_Achus__
czw mar 20, 2003 2:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Powolni gracze
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 925

Mo¿e po prostu powieniene¶ im dawaæ wiêcej wskazówek i dawaæ do zrozumienia, ¿e maj± ma³o czasu... <br />Mo¿e po prostu niezbyt wiedz±c co robiæ, ukrywaj± to "obijaj±c siê"...
autor: B_Achus__
śr lut 19, 2003 10:55 am
Forum: Archiwum
Temat: Gdañsk poszukuje
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 609

Mo¿e tak, a gdzie mieszkasz... <br />Ile grasz... <br />Jakie systemy preferujesz...
autor: B_Achus__
śr lut 19, 2003 10:53 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Butelka Ifryta
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 421

Raczej nie, gdy¿ zak³adam, ¿e butelka codziennie przyzywa innego ifryta...
autor: B_Achus__
śr lut 19, 2003 10:51 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej Furii
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 434

Szczerze mówi±c nie jest to nic specjalnie oryginalnego, lecz jest ca³kiem, ca³kiem...
autor: B_Achus__
wt sty 21, 2003 8:52 am
Forum: D&D i d20
Temat: Sesje video
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 530

Ja tylko kiedy¶ s³ucha³em nagrania z sesji moich koleguff, ale to nie to co samemu tam byæ...
autor: B_Achus__
pt sty 10, 2003 1:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: S³owo dane z³ej inteligentnej istocie - bezwarto¶ciowe?
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2780

To zale¿y bardziej od praworz±dno¶ci... <br />Paladyn jest najbardziej jak mo¿na praworz±dny wiêc nie mia³ prawa tego zrobiæ...
autor: B_Achus__
pt sty 10, 2003 9:33 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Napitki a bard...
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2155

Mo¿e wódka: kto wypije i prze¿yje?
autor: B_Achus__
pt sty 10, 2003 9:28 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dopasowywanie sie zbroi...
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 508

Jak dla mnie zawsze jest tak ¿e zbrojê mo¿na w³o¿yæ tylko je¶li jest siê podobnej wielko¶ci... <br />A i tak jest w niej mniej wygodnie...
autor: B_Achus__
pt sty 10, 2003 9:06 am
Forum: Inne światy
Temat: Dzikie Pola D20
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3177

Jak dla mnie jakiekolwqiek próby przeróbki DP s± skazane na niepowodzenie... <br />To ju¿ nie bêdzie to... <br />A pomys³ zrobienia z nich settingu do dnd uwaam za obrazê majestatu...
autor: B_Achus__
wt sty 07, 2003 8:53 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozpiska samego siebie na zasady d20?
Odpowiedzi: 133
Odsłony: 9793

Ja siebie widze tak: <br /> <br />Ranger 2poz <br /> <br />str: 14 <br />dex: 13 <br />con: 14 <br />int: 12 <br />wis: 14 <br />cha: 12 <br /> <br />Featy: specjalizacja: miecz pó³torarêczny, szabla <br /> <br />blef 3, tajniki przyrody 3, skradanie 1, wiedza (RPG) 6, <br /> <br />(trenujê walkê na...
autor: B_Achus__
pt sty 03, 2003 2:06 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dlaczego wybrali¶cie kap³ana?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 4725

Kap³an zawsze mi siê podoba³ (magia + wygrzew)
autor: B_Achus__
pt sty 03, 2003 1:56 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: Zew Cthulhu
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 8523

Mój kolea poprowadzi³ mi kiedy¶ zar±bist± sesjê: <br />Nasi bohaterowie byli zwyk³ymi lud¼mi, a do budynku w którym siê znajdowali w³ama³ siê stwór z mitów... <br />Nie mogli¶my w³a¶ciwie nic mu zrobiæ... <br />Starali¶my siê po prostu prze¿yæ i zej¶æ na dó³, aby wezwaæ pomoc... <br />By³o zaje*****...
autor: B_Achus__
pt gru 13, 2002 8:59 am
Forum: D&D i d20
Temat: Granie dwoma postaciami na sesji
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 1507

J akiedy¶ próbowa³em poprowadziæ dru¿ynê, gdzie wszyscy grali 2 postaciami przeciw samym sobie, ale nie wysz³o... <br />Chocia¿ pomys³ by³ ca³kiem niez³y...
autor: B_Achus__
śr gru 11, 2002 9:03 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard - jak nim grać
Odpowiedzi: 106
Odsłony: 9127

Bard - du¿a wiedza praktycznie o wszystkim, s³aba magia, no i s³uch muzyczny... <br />Twoje ¿ycie (pozornie)polega tylko na graniu na instrumencie, jednak jak w ka¿dym bardzie drzemie w tobie duch ³otrzyka... <br />Jeste¶ te¿ ¶wietnym szpiegiem - wszyscy bogacze musz± mieæ swego barda, aby siê pokaz...
autor: B_Achus__
pt gru 06, 2002 2:34 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zle czy Dobre postacie...
Odpowiedzi: 82
Odsłony: 4278

U nas w dru¿ynie preferowane s± dobre charaktery... <br />Ja za¶ najbardziej lubiê neutralne z tendencj± do chaosu... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: B_Achus__
pt gru 06, 2002 1:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mo¿liwo¶ci Iluzji
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1338

Dla mnie zawsze by³o ciekawe czy iluzja nagina jako¶ promienie ¶wietlne czy te¿ odzia³uje na umys³ obserwatora...
autor: B_Achus__
pt gru 06, 2002 1:14 pm
Forum: Inne światy
Temat: Techniki horroru & Najbardziej przerażająca sesja!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 5080

My mieli¶my kiedy¶ na obozie tak± sesjê w Zewie Cthulhu... :evil: <br />Wcze¶niej robili¶my komu¶ ¿arty i mieli¶my dore humory... <br />Jednak¿e ju¿ po kilku minutach sesji wszystko siê zmieni³o... <br />Sesja by³a dla zupe³nie nowych badaczy izaczyna³a siê na wystawnym bankiecie... <br />Gdy do bud...
autor: B_Achus__
pt lis 29, 2002 2:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rogue: Int czy Wis jako drugie
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 6171

Jak dla mnie to: <br />1. Zr <br />2. Int <br />3. Cha <br /> <br />Jak dla mnie najwa¿niejsza jest jednak zrêczno¶æ. Zawsze bêd±c z³odziejem staram siê dokonywaæ cudów akrobatyki pomagaj±c swej dru¿ynie...
autor: B_Achus__
pt lis 29, 2002 2:25 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Dla wszystkich wielbicieli...
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1213

A gdzie mo¿na znale¼æ w miarê kompletn± listê... <br />Albo jak±¶ zintegrowan± listê...
autor: B_Achus__
pt lis 29, 2002 2:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przygody oparte na magicznych przedmiotach
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 669

YYY mo¿liwe, ¿e jestem ignorantem, ale czy Cloak of arachnida <br />umo¿liwia przemianê w paj±ka, przywo³uje paj±ki, kontroluje je, czy co?.. <br />Przepraszam ale jak nie wiem co to jest to nic m±drego nie napiszê...
autor: B_Achus__
pt lis 22, 2002 1:27 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: DarkVision
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 952

Wszystko jest trochê rozmyte, gdy¿ widaæ promieniwanie... <br />To tak samo jak noktowizor...
autor: B_Achus__
pt lis 22, 2002 1:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ekran Mistrza Gry, czyli o tajnych rzutach
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2650

Ja rzucam prawie ca³y czas i po prostu jeden z rzutów biorê pod uwagê... <br />Po jakim¶ czasie gracze przestaj± zwracaæ na to uwagê, a gdy skulisz siê za zas³onk± to gracze zaraz co¶ bêd± podejrzewaæ...
autor: B_Achus__
czw lis 21, 2002 1:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy gracie odgrzewanymi postaciami?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1068

<!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->U mnie na szczê¶cie nie by³o potrzeby na "odgrzewanie" postaci poniewa¿ ¿adna nie posz³a w diab³y, tylko wszystkie maj± siê dobrze. :)
<br /> <br />My "niestety" gramy w tyle systemów, ¿e trochê bym sobie poczeka³ :!: ...
autor: B_Achus__
śr lis 20, 2002 4:18 pm
Forum: Star Wars
Temat: Jak dużo jest w Tobie z Jedi ?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 12895

<img src="http://www.gaijindesign.com/lawriemalen/jedi/hansolo.jpg" width="285" height="123" border="0">

A ja mimo, ¿e siê stara³em zostaæ Jedi, a zamast tego Han Solo...
I co to ma kurcze byæ...
Nawet mimo, ¿e zostwi³em Leiê...
Co siê tak g³upio ¶miejecie :evil:...
autor: B_Achus__
wt lis 19, 2002 2:28 pm
Forum: Gry PC
Temat: Gry komputerowe w Greyhawku [ToEE]
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4530

A co do podrêczniów do Forgotten to by³ chyba do 2giej edycji... <br /> <br />A skoro jest tak du¿o gier w F.R. to powiniene¶ znaæ ten ?wiat tak dobrze jak jego twórcy...
autor: B_Achus__
wt lis 19, 2002 2:23 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Gra czarodziejemzaklinaczem
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1441

Problem jest tylko, gdy nie masz ju¿ przygotowanych czarów, lecz zawsze mo¿esz wspomagaæ przyjació³ broi± dystansow±... <br />Np. bêd±c elfem mo¿esz ca³kiem sprawnie pos³ugiwaæ siê ³ukiem, a jest to mi³e wsparcie...
autor: B_Achus__
wt lis 19, 2002 2:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Własne Przedmioty magiczne
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1225

I to jest wed³ug ciebie w porz±dku?.. <br />Przychodzi se mag: <br />Dobra mam do sprzedania 2 miecze+1, tylko szybko bo siê ¶pieszê...
autor: B_Achus__
wt lis 19, 2002 2:16 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kampanie, scenariusze...
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3191

Najlepiej jest poprowadziæ scenariusz na jakie¶ 3 sesje i je¶li siê graczom podoba prowadziæ dalej... <br />A je¶li nie mo¿na spróbowaæ jeszcze raz...
autor: B_Achus__
wt lis 19, 2002 2:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy gracie odgrzewanymi postaciami?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1068

Jednak nie wszyscy gracze maj± do¶wiadczone postacie i oni siê burz±...