Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 93 wyniki

autor: Arashi__
czw paź 16, 2003 2:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co sądzicie o Waszych Mistrzach?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1240

Beam - mój ulubiony Mi¶ Gry. W sumie zreszt± jedyny - nie licz±c kilku sesji u innych ludziów. Prowadzi³ mi ju¿ wiele rzeczy, od Warha poczynaj±c, poprzez Kryszta³y Czasu, In Nominae, Fading Suns i masê innych, na DnD i innych ze stajni d20 koñcz±c (oby nie :razz: ). Co jeszcze mogê napisaæ ? Potraf...
autor: Arashi__
pn wrz 22, 2003 11:01 pm
Forum: Inne światy
Temat: Czy grasz w inne systemy niż D&D/d20?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 8662

Kiedy¶ grywa³o siê w ca³± masê systemów - Warh, Kryszta³y Czasu, Star Wars, In Nominae, Earthdawn, systemy autorskie, storytellingi i jednorazowe przygody z innymi systemami ni¿ wy¿ej wymienione. Teraz jako¶ wykruszyli siê masterzy, czasu te¿ brakuje... Zosta³o D&D i d20 w ogólno¶ci, g³ównie Forgott...
autor: Arashi__
wt wrz 02, 2003 8:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3479

My te¿ u¿ywamy planszy z gierki D&D. Beam kupi³ j± wieki temu i u¿ywamy od kiedy tylko on zacz±³ prowadziæ D&D 3e. Bardzo praktyczne rozwi±zanie. Dziwne ¿e nie wpadli¶my na co¶ takiego wcze¶niej :)
autor: Arashi__
czw sie 28, 2003 10:43 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bardka-uwodzicielka
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 4692

<!--QuoteBegin-Silverwolf+--> <!--QuoteEBegin-->Je¿eli chodzi o ten sam podrêcznik co jest na stronce któr± tu umie¶ci³ Darklord to napewno tego niehcê :!:  bo przeczyta³em kawa³ek z tamtej stronki i  wnioskujê ¿e ta ksi±rzka nie o umiêtno¶ciach i atutach. Ale mimo tego Chcia³bym zrobiæ po...
autor: Arashi__
czw sie 28, 2003 10:21 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak Twoja kobieta reaguje na RPG?
Odpowiedzi: 99
Odsłony: 6507

Mój obecny "po³ówek" nie akceptuje tylko jednego - moich nocnych sesji u kumpla. Zazdrosny czy co... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br />A tak w ogóle, poznali¶my siê 5 lat temu na sesji - ja dopiero zaczyna³am (wtedy pozna³am te¿ Beamhita :) ). Czêsto z "po³ówkiem" grywamy razem,...
autor: Arashi__
wt sie 26, 2003 12:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D gra przygodowa [pude³ko]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2685

Z punktu widzenia gracza: grywam u Beama w D&D od pocz±tku i nie wiem co by¶my bez tej planszy zrobili... Nieoceniona pomoc przy walkach, zw³aszcza wiêkszych. Jak na produkt reklamowy, gierka okaza³a siê byæ ca³kiem u¿yteczna - niestety, tylko pod tym jednym wzglêdem.
autor: Arashi__
wt sie 26, 2003 12:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co siê jada w ¶wiatach D&D?
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3964

<!--QuoteBegin-Tementhor+--> <!--QuoteEBegin-->1. uyglar - puszyste lody w kremie unoszacym sie za pomoca magii (przysmak) <br /> <br />Je¶li pamiêæ mnie nie myli to akurat z EarthDawna? Przysmak therañski ? :) <br /> <br />U nas na sesjach na ogó³ w ramach dañ obiadowych figuruj± kasze (z okras± i ...
autor: Arashi__
pn sie 25, 2003 1:01 am
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Moja i Wasza analiza zmian w D&D 3.5 - ocena mechaniki
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 8056

Z pewn± tak± nie¶mia³o¶ci± :wink: zgodzê siê z przedmówcami a propos barbariana - rozpisany od nowa w 3.5 sporo zyska³. Zniknê³y wreszcie poziomy na których nie dostawa³ nic, no i wreszcie nie muszê szukaæ presti¿ówki - barb jest ciekaw± i skuteczn± postaci± od pierwszych poziomów a¿ po ostatnie.
autor: Arashi__
pn sie 25, 2003 12:10 am
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 2214

Je¶li grywamy to na ogó³ od 16 do 20, 21. Primo, wtedy master ma czas, secundo - jeste¶my stosunkowo wypoczêci i o¿ywieni. A je¶li gram/prowadzê sesjê "1 na 1", wolê by by³ wieczór - od godz. 22 do 3, czasem 5 rano. Znacznie ciekawszy klikat, tyle ¿e i przy najciekawszej sesji organizm czasem wymiêk...
autor: Arashi__
ndz sie 24, 2003 11:46 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 9493

<!--QuoteBegin-kruk+--> <!--QuoteEBegin-->strzelalem troche z luku i nie wiem w czym mialby mi przeszkadzac tam pancerz :) <br /> <br />To nie wiem z jakiego ³uku i jak strzela³e¶... (naci±ga³e¶ go do koñca ?). Przy takiej czynno¶ci pracuje ca³y bark. Im solidniejszy pancerz tym bardziej utrudnia po...
autor: Arashi__
ndz sie 24, 2003 11:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jaki jest wasz ulubiony setting?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1886

Ravenloft - bo daje mi mo¿liwo¶æ snucia naprawdê niesamowitych opowie¶ci. Du¿o emocji, du¿o istot znanych z moich ukochanych komiksów, ksi±¿ek i filmów, do tego moje w³asne koszmary... Unikalny klimat, naprawdê.
autor: Arashi__
ndz sie 24, 2003 11:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Image i moda w¶ród barbarzy
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 7246

A ja mam kobietê-barbariankê. Wcale nie wygl±da jak papcio Arni, a jednak przera¿aæ potrafi [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]. Nie ma to jak baaardzo du¿a baaardzo dwurêczna :wink: broñ i naszyjnik z k³ów piekielnego ogara na ekhm, klacie. Do tego s³odki u¶miech i mord w oczach (ta pa...
autor: Arashi__
śr maja 21, 2003 1:52 am
Forum: Inspiracje
Temat: Historie autentyczne
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 10994

I znów siê wtr±cê... Obawiam siê, ¿e wiêkszo¶æ pó¼no¶redniowiecznych pojedynków rozgrywana by³a na pó³torki w³a¶nie... A pó³torka nie wymaga a¿ tak okrutnej si³y do w³adania, ¿eby nie da³o siê u¿ywaæ skomplikowanych technik - bêd±cych esencj± walki tym¿e orê¿em. <br />Nic nie wspomina³am o szermierc...
autor: Arashi__
ndz maja 18, 2003 4:46 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Historie autentyczne
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 10994

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+--> <!--QuoteEBegin-->No, nie do koñca siê z tob± zgadzam inkwizytorze, ze wzglêdu na to ¿e zawisza raczej nie walczy³ bastardami czy oburêcznymi mieczami, a d³ugim mieczem, bo wiêcej nacisku k³ad³ na technikê ni¿ na têp± si³ê... <br /> Offtopic... Pozwolê so...
autor: Arashi__
ndz maja 18, 2003 4:30 pm
Forum: Inne światy
Temat: T³umaczenia
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1148

A ja jestem leniwcem... Pojêcia Domain , Realm i pochodne - przet³umaczone podobnie jak u Darklorda . Ale samo s³ówko Darklord pozosta³o w oryginale - gracz (w zasadzie jego postaæ) i tak o niczym nie wie, ¿yje w nie¶wiadomo¶ci istnienia pewnych zjawisk... Podobnie jak i Dark Powers . Pojêcie niezna...
autor: Arashi__
ndz maja 11, 2003 4:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid, Barbarzyñca czy mo¿e £owca
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 4299

Mo¿e najlepsza by³aby ankieta ? :) <br />Dusz± i cia³em jestem za barbarzyñcami, niekoniecznie stereotypowymi têpawymi pó³orkami (gram cz³owieczk± - nomadk±, stylizowan± nieco na dzisiejszych Tuaregów). Podoba mi siê sposób w jaki reprezentuj± chaos i zapamiêtanie w walce (ach ten sza³ :wink: ).
autor: Arashi__
sob kwie 19, 2003 3:12 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Wiedźmin
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6436

Ano... A do tego pikselastego be³kocz±cego smoka, Pa¼dziocha jako setnika (heh, tylko kostium mu zmienili :mrgreen: ), ¶lepego jako rycerza, Pokemona z gumy zamiast smocz±tka... A to wszystko kfiatki z samej kinówki. Serial by³ naprawdê... bolesny... Trza by³o siê przerzuciæ na telenowele wenezuelsk...
autor: Arashi__
czw kwie 17, 2003 7:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przenoszenie broni
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 5211

Hehehe... Lekkie opó¼nienie... <br /><!--QuoteBegin-Thomas Percy+--> <!--QuoteEBegin-->Tu przydalaby sie nam wypowiedz historyka, albo chociaz ogos z bractwa rycerskiego.  <br />Jeden moj kumpel z bractwa nosil micz w "pendencie" na plecach, bo twierdzil ze wyglada bardziej powernie". I jakos n...
autor: Arashi__
czw kwie 17, 2003 7:23 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pawê¿ - dyskysusje, problemy, zastosowanie
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 4017

Mo¿e 20 oznacza³o ¿e odkry³y w sobie tê zdolno¶æ ? :) <br />Pomaltretuj mastera na tê okoliczno¶æ, sama jestem ciekawa jak to siê mog³o staæ...
autor: Arashi__
czw kwie 17, 2003 7:19 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Najdziwniejsze inspiracje
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 10919

Jesli mo¿na do³±czyæ... <br />Caps Lock Brongo - ³otrzyk zajmuj±cy siê w³amaniami <br />:)
autor: Arashi__
czw kwie 17, 2003 6:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Serio czy (pó³)¿artem???
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 1970

Heh... Otó¿ u mnie nawet wisielczy humor pojawia siê raz na ruski rok... I to nie jest tak, ¿e robiê to specjalnie, ¿e zêbami i pazurami trzymam siê tego "mrocznie i tajemniczo". Po prostu zaczynam mówiæ... snuæ na g³os to co mi siê pod czaszk± w sesjê pouk³ada³o - i to co aktualnie tam siedzi... A ...
autor: Arashi__
czw kwie 17, 2003 6:40 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dru¿yna nizio³ków
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1063

Strasznie, strasznie chcia³abym zagraæ w takiej dru¿ynie.... Pamiêtam czasy kiedy w dru¿ynie wytworzy³ nam siê klimat nieco szalonej rodzinki (miêdzy moj± nizio³czyc± :wink: a krasnoludem kumpla). Gdyby uda³o siê stworzyæ taki nastrój w dru¿ynie jednorasowej - zw³aszcza w przypadku tak kochanej, cie...
autor: Arashi__
czw kwie 17, 2003 6:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Serio czy (pó³)¿artem???
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 1970

A mój problem polega na tym ¿e moje sesje s± za ciê¿kie... Jako graczka posiadam pewien zasób poczucia humoru, co widaæ po moich wesolutkich postaciach. Natomiast jako MG - najl¿ejsze na co mnie staæ to ironia... Gracze (a w zasadzie gracz, jedyny) ju¿ przywykli ¿e mam klimy do³uj±ce, pe³ne schiz i ...
autor: Arashi__
pn kwie 14, 2003 11:00 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Zmniejszenie "poziomu magii w swiecie"
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 6134

To ciekawe... Bo czysty woj przy MINIMALNYM wsparciu magii ( magiczna zbroja, broñ normalnie dostêpne przy normalnym poziomie magii - ¿adnych featsów czy czarów) naprawdê zaczyna kosiæ. Szczerze mówi±c, dopiero wtedy wojownicy zaczynaj± siê rozkrêcaæ. W tym momencie magowie nadal stanowi± si³ê wspom...
autor: Arashi__
śr kwie 09, 2003 10:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Powolni gracze
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1107

<!--QuoteBegin-zielka+--> <!--QuoteEBegin-->Co w³a¶ciwie chcia³am powiedzieæ: my¶lê, ¿e je¶li gracze siê dobrze bawi±, to trzeba im pozwoliæ na "bezproduktywne" dzia³ania. <br />I o to chodzi... Osobi¶cie uwielbiam robiæ zakupy w ramach gry. Targowanie siê, szperanie miêdzy skrzyniami i rega³ami, to...
autor: Arashi__
śr kwie 09, 2003 10:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rysunek czy opis?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1878

Opis... Mangowy portrecik wykonany przez ¶rednio utalentowan± osobê moze wywo³aæ we wspó³graczach konwulsje (nie-mangowo rysowaæ nie umiem w ogóle, a czujê odrazê do wykorzystywania cudzych prac np. z sieciowych galerii) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
autor: Arashi__
śr kwie 09, 2003 10:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wady i zalety postaci
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 3054

<!--QuoteBegin-Rend+--> <!--QuoteEBegin-->Wiesz wadami jeszcze postaci nikt nie przepakowa³, gorzej z zaletami... <br /> <br />Jak to nie przepakowa³... U naszego Miszcza w KC ulubion± wad± graczy by³a bezp³odno¶æ... Dawa³o to spor± swobodê, w sesjach jeden-na-jeden zw³aszcza... :oops:
autor: Arashi__
śr kwie 09, 2003 9:46 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Akademia zaklinaczy
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 3028

<!--QuoteBegin-Nephand+--> <!--QuoteEBegin-->A czy zosta³o powiedzane ¿e dawanie takich wskazówek nie wymaga po¶wiêcenia m³odemu zakilnaczowi wiêcej czasu  :?: <br /> <br />W³a¶nie. Raczej trudno to robiæ w ¶rodku wioski, gdzie¶ miêdzy ¿niwami a oporz±dzaniem byd³a. Wyja¶nianie czegokolwiek dru...
autor: Arashi__
śr kwie 09, 2003 9:16 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ko¶ci (te do gry) i wszystko z nimi zwi±zane.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7544

A propos obrazu zmasakrowanej ko¶ci... <br />http://www.larryleadhead.org/c36.html <br />Stronka jest bardziej o figurkowcach, ale historyjki s± ¶wietne. A ta akurat najbli¿sza erpegraczom :)
autor: Arashi__
wt kwie 08, 2003 10:59 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Akademia zaklinaczy
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 3028

Moja wizja to co¶ miêdzy "szko³± X-Men" a samodzielnym kszta³ceniem. Jeden mentor, osobnik do¶wiadczony, i kilkoro m³odych adeptów, wrecz dzieci. Jaka¶ chatka na uboczu/le¶niczówka. Nic wielkiego, bardziej taka rodzinna wspólnota niz powa¿na szko³a.