Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 87 wyników

autor: Jacob__
śr sty 14, 2004 7:34 pm
Forum: Inne światy
Temat: Mordenkainen...
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1163

By³o ju¿ trochê (dos³ownie trochê) na ten temat w tym topicu http://www.dnd.pl/viewtopic.php?t=2362 . <br /> <br />Osobi¶cie z ¿adnym konkretnym opisu Cytadeli siê nie spotka³em ale jak tylko co¶ takiego znajde to dam znaæ.
autor: Jacob__
wt sty 06, 2004 1:20 am
Forum: Greyhawk
Temat: Drowy w Greyhawku
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2388

Polecam tak¿e zapoznanie siê z Oerth Journal nr 14 dostêpnym na stronie http://www.canonfire.com w którym zosta³ zamieszczony do¶æ dok³adny opis wspomnianego przez bukwê miasta Erelhei-Cinlu. <br />Na uwagê zas³uguje ca³kiem interesuj±ca klasa presti¿owa Arachnid Champion. <br /> <br />Pozdrawiam
autor: Jacob__
sob gru 20, 2003 7:56 pm
Forum: Inne światy
Temat: Najpotê¿niejszy BN
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2954

<!--QuoteBegin-JaaA+-->
JaaA pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wy¿ej wspomniana Vecna te¿ jest bogiem i jej nie bie¿emy pod uwagê.
<br /> <br />Ma³e sprostowanie Vecna to On a nie Ona.
autor: Jacob__
czw gru 18, 2003 11:20 pm
Forum: Inne światy
Temat: Najpotê¿niejszy BN
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2954

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+-->
Pomniejszy ¶ciekowy Golem)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Wiesz mo¿e jak± armiê ma Iuz? [/quote] <br />Wiem. Na teraz mogê powiedzieæ ¿e du¿±. Bli¿sze informacje wkrótce. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+--><div class='quotetop'>QUOTE(Pomniejszy ¶ciekowy Golem)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> <br />Chcia³bym, aby¶ rozwin±³ w±tek Xaxxa, albowiem wydaje mi siê bardzo interesuj±cy. [/quote] <br />Proszê bardzo. <br /> <br />Xaxx`aa to ultraloth którego celem pobytu na Oerth jest dobrowolny nadzór nad pozosta³ymi yuggolothami s³u¿±cymi Raryemu. To dziêki nim Rary przetransportowa³ swoj± wie¿ê z Lopolli na Jaskraw± Pustyniê i to one pomagaj± mu w jego pracy przy automatonie srebrnego smoka. Motywacja dzia³añ samego Xaxx'aa jest niejasna. Prawdopodobnie dziêki wspó³pracy z magiem pragnie poszerzyæ swoje wp³ywy na Oerth. Planuje te¿ "przemie¶ciæ" gdzies Raryego i samemu zacz±æ rz±dziæ Jaskraw± Pustyni±. Zdaje sobie jednak sprawê z fakty ¿e jest to trudne gdy¿ Rary jest od niego wiele potê¿niejszy. <br />Posiada inteligentny miecz zwany Doomcutter którego specjaln± moc± jest zabijanie baatezu i tannar'ri (przynajmniej wg opisu bo w rzeczywisto¶ci powoduje parali¿). <br /> <br /><!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+--><div class='quotetop'>QUOTE(Pomniejszy ¶ciekowy Golem pisze:
<!--QuoteEBegin-->BTW< czy dodatek o Rarym jest darmowy i mo¿na go jako¶ ¶ci±gn±æ?
<br /> <br />Nie jest jest darmowy a kupiæ go mo¿na tu.
autor: Jacob__
śr gru 17, 2003 10:38 pm
Forum: Inne światy
Temat: Najpotê¿niejszy BN
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2954

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+--> <!--QuoteEBegin-->No co tam jeszcze ma Rary? <br /> <br />Odpowiadaj±c spróbuje podaæ czym dysponuje lub do czego jest zdolny Rary choæ osobi¶cie nie lubiê takiego wyliczania gdy¿ wg mnie i tak nie odda ono pe³ni jego w³adzy i mo¿liwo¶ci. <br /> <br />1. Jak zauwa¿y³ ...
autor: Jacob__
pn gru 15, 2003 1:12 am
Forum: Inne światy
Temat: Najpotê¿niejszy BN
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2954

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+--> <!--QuoteEBegin-->Podajê odsy³acz do zestawienia najpotê¿niejszych bohaterów niezale¿nych Greyhawku z czasów drugiej edycji. Zestawienie zosta³o przygotowane przez znanego niektórym Erica Monê. Pierwsz± pozycjê zajmuje tam Filidor Niebieski. <br /> <br />...
autor: Jacob__
ndz gru 14, 2003 3:25 pm
Forum: Inne światy
Temat: Najpotê¿niejszy BN
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2954

Witam <br /> <br />Ja na pocz±tki zada³bym sobie pytanie czy najpotê¿niejszy znaczy maj±cy najwy¿szy poziom. IMO nie zawsze idzie to w parze. <br />Id±c dalej tym tokiem rozumowania aktualnie ze znanych mi bohaterów osobi¶cie typowa³bym Raryego. <br /> <br />Jednoczesnie nadmieniê ¿e gdyby by³a taka...
autor: Jacob__
śr maja 28, 2003 11:15 pm
Forum: Inne światy
Temat: Gdzie prowadziæ aby siê naprowadziæ!!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1734

Re: Gdzie prowadziæ, aby siê naprowadziæ!!

<!--QuoteBegin-bukwa+--> <!--QuoteEBegin-->U Jacoba gra³em przygodê tocz±ca siê w dziedzicznym Ksiêstwie Uleku. <br />Aktualnie ca³a moja kampania toczy siê na tarenach dziedzicznego Ksiêstwa Uleku a dok³adnie w pó³nocnej jego czê¶ci na granicy z Pomarj. <br /> <br />Ze wzglêdu na wci±¿ tocz±c± siê ...
autor: Jacob__
śr maja 07, 2003 9:39 pm
Forum: Inne światy
Temat: Obsydianowa Cytadela
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1885

P.S - graczom w kampanii wspomnia³em, o Mordenkainenie bo musza udaæ siê do gór Yatil to oni sobie to tak pokojarzyli, ¿e chc± do niego i¶æ <br />Jak trafi± [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] bo wg pewnego artyku³u który posiadam dok³adne po³o¿enie Cytadeli oprócz Mordenkainena znaja ...
autor: Jacob__
śr kwie 30, 2003 12:14 am
Forum: D&D i d20
Temat: Rola postaci dru¿yny w waszym ¶wiecie
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 556

kim oni sa?  <br />jak ich postrzegaja ludzi?  <br />do czego sa stworzeni? <br />ad 1. Na pocz±tku nikomu nie znani awanturnicy. Z czasem jednaj siê to zmienia. To IMO naturalna kolej rzeczy ¿e postacie staja siê bardziej znane. Najpierw jest to jedna wioska. Potem druga, ma³e miasto, du...
autor: Jacob__
wt kwie 29, 2003 11:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak siê przygotowujecie do prowadzenia?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 937

Na pocz±tku by³o to ¿mudne opracowywanie ka¿dej lokacji, ka¿dego NPCa, ka¿dego wydarzenia zaplanowanego w trakcie przygody. <br />Potem by³ okres prowadzenia na tzw ¿ywio³. Zero przygotowañ, nawet charakterystyki wrogów brane by³y z tych wcze¶niej przygotowanych. Niestety okaza³o siê ¿e na d³u¿sz± m...
autor: Jacob__
wt kwie 29, 2003 11:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak siê przygotowujecie do grania?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1022

Jak siê przygotowujecie do grania?

By³ juz temat po¶wiêcony przygotowanom DMa do sesji czas wiêc zapytac czy te¿ jako gracze przygotowujecie siê do sesji czy idziecie na ni± ot tak sobie jakby to by³o wyj¶cie do kina? <br /> <br />Ja staram siê po¶wiêciæ kilka "chwil" przed ka¿da sesj± na przypomnienie sobie wydarzeñ z ostatnich przy...
autor: Jacob__
pn kwie 28, 2003 9:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wykrycie z³a a charakter nieumar³ych
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1457

Wykrycie z³a a charakter nieumar³ych

Czy czar wykrycie z³a wykryje takich nieumar³ych jak szklelety lub zombie? <br /> <br />W opisie czaru we fragmencie po¶wiêconym sile aury jest nieumar³e stworzenie. <br />Czy chodzi tu o nieumar³ego o ewidentnie z³ym charakterze np. upiór czy o wszystkie niumar³e stworzenia.
autor: Jacob__
pn kwie 28, 2003 8:06 pm
Forum: Inne światy
Temat: Czy grasz w inne systemy niż D&D/d20?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 8131

Czy gracie czasami (b±d¼ te¿ czêsto) w inne gry RPG ni¿ fantasy d20? <br />Opiszcie jak czesto i w co grywacie? Czy Wasz erpegowy ¶wiat stanowi tylko uniwersum dedeków? Macie ochotê graæ w co¶ innego, czy wolicie skoncentrowaæ siê na D&D? Co Was kusi, a co odpycha? <br />Aktualnie moge sobie pozwol...
autor: Jacob__
śr mar 19, 2003 11:22 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Bogowie w Greyhawku
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 13883

<!--QuoteBegin-Edo+-->
Edo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Niestety podczas otwierania pdf wyskakuje b³±d :? ale postaram siê pomóc.
<br />To mo¿e byæ przyczyna zbyt starej wersji Acrobar Readera. <br />Ja mam 5.0 i otwiera bez przeszkód.
autor: Jacob__
śr mar 19, 2003 9:28 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Bogowie w Greyhawku
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 13883

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->Osoby znaj±ce angielski mog± skorzystaæ z niedawno opublikowanej na stronie WotC listy bogów - Living Greyhawk Deities (273 KB ZIPed PDF). <br />Zaciekawi³o mnie kim s± wspomniani w tej li¶cie tzw Hero Gods. <br />Pierwszy raz spotykam siê z takim okre¶l...
autor: Jacob__
wt lut 25, 2003 9:30 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Wielka Ósemka/Krąg Ośmiu
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 9757

Na stronie ?yj±cego Greyhawka w dziale downloads pojawi³ siê (albo juz by³ wcze¶inej ale go nie widzia³em) ciekawy artyku³ o Wielkiej Ósemce autorstwa Erika Mona i Garyego Holiana. <br /> <br />Mo¿na go sobie z tamt±d ¶ci±gn±æ w formacie PDF lub DOC . <br /> <br />Polecam.
autor: Jacob__
pn lut 24, 2003 11:10 pm
Forum: Greyhawk
Temat: ¦wiêta
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1050

¦wiêta

W LG jest wzmianka o czterech tygodniach ¶wi±tecznych. ¦wiêcie potrzeb. ¦wiêcie dorastania. ¦wiêcie bogactwa. ¦wiêcie warzenia. Czemu lub komu s± po¶wiêcone te ¶wiêta? Jak s± obchodzone (nie chodzi mi tu o tradycyjne festiwale)? Czy s± jeszcze jakie¶ inne ¶wiêta obchodzone na Oerth? Jak kto¶ wie to ...
autor: Jacob__
pt lut 14, 2003 7:47 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Opowiadania ze ¶wiata Greyhawk
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 4965

Wczoraj skoñczy³em czytanie ?wi±tyni i niestety odnios³em podobne wra¿enie do Dziad [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] . <br /> <br />Ponadto dodam ¿e ksi±¿ka wg mnie bardziej przypomina szczegó³owy opis sesji (i to jeszcze hack & slash) ni¿ dobre opdwiadanie. Pewne zachowania postaci (t...
autor: Jacob__
czw lut 13, 2003 8:34 pm
Forum: Inne światy
Temat: Bogowie vs Tytani
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 3515

Bogowie vs Tytani

Z tego co siê orientujê to du¿o spraw w SL obraca siê wokó³ bogów i tytanów a dok³adnie wokó³ konfliktu m-dzy nimi. <br /> <br />Czy mo¿esz coc naposaæ o tym konflikcie? Przyczyny, przebieg skutki. <br /> <br />Jak ludy w SL podchodz± do religi?
autor: Jacob__
śr lut 12, 2003 8:39 pm
Forum: Inne światy
Temat: Krasnoludy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1378

Krasnoludy

A jak w SL jest z krasnoludami? <br /> <br />Czy s± postrzegani tak jak w innych settingach czy co¶ ich wyró¿nia? <br /> <br />Co sta³o siê po tym jak zdradzili drendali przed walk± z Chernem? Czy odeszli do Burok Torn, czy próbowa³y kiedykolwiej wyja¶niæ przyczyne ich zdrady?
autor: Jacob__
śr lut 12, 2003 8:17 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Poszukuję informacji o Scarlet Brotherhood
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1959

Kontynuuj±c ten temat zapytam czy jest mo¿liwe ¿eby nie Suel móg³ staæ siê tzw "legendarnym" mnichem cz³onkiem Scarlet Brotherhood. Z opisu w LG i z notek na forum jasno wynika ¿e NIE a jednak czytam w tej chwili "?wi±tynie Z³ych ?ywio³ów" Thomasa M. Reida i tam jest pewien go¶æ który jest Baklunem ...
autor: Jacob__
pn lut 03, 2003 7:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Optymalne dru¿yny czy zabawa?
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 4550

W tej chwili w dru¿ynie której prowadzê jest wojownik, wojownik, barbarzyñca, paladyn i ³otrzyk. <br />Trochê siê obawia³em na pocz±tku ¿e brak spellcastera mocno ograniczy t± dru¿ynê ale jak narazie daj± sobie radê ca³kiem dobrze. <br />Jedyne na co narzekaja sami gracze to na to ¿e nie bêda mieli ...
autor: Jacob__
pn lut 03, 2003 7:10 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam/Zamieniê] FR Campaign Setting 2ed
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 370

Nie wiem co rozumiesz przez stwierdzenie "podstawka" ale jest to niezbedny zestaw podrêczników do rozpoczêcia przygód w Faerunie. <br /> <br />W sk³ad pude³ka wchodzi: <br />1. Running the Realms - 64 stronicowy podrêcznik mówi±cy o ró¿nych rzeczch zwi±zanych z prowadzeniem w Krainach (miêdzy innymi...
autor: Jacob__
ndz lut 02, 2003 9:38 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam/Zamieniê] FR Campaign Setting 2ed
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 370

[Sprzedam/Zamieniê] FR Campaign Setting 2ed

Sprzedam Campaign Setting do Forgotten Realms 2ed kompletny z mapami i ¿etonami lub lepiej zamienie na jakie¶ materia³y do Greyhawka.
autor: Jacob__
ndz lut 02, 2003 9:30 am
Forum: Greyhawk
Temat: Wielka Ósemka/Krąg Ośmiu
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 9757

Mo¿e przyczyn± tego jest zdecydowana dominacja ludzi w wielu settingach. <br />Krasnoludy raczej stroni± od magi, elfy siê z regó³y alienuj± a gnomy i nizio³ki raczej nie s± zainteresowane wielkimi sprawami ¶wiata ludzi dopóki te wielkie sprawy ich nie dotycz±. <br />Wiêc nawet je¿eli gdzie¶ tam ¿yj...
autor: Jacob__
pt sty 24, 2003 8:47 pm
Forum: Inne światy
Temat: Scarred Lands - a co to jest?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2039

Proponujê kolejno¶æ: <br />1. Historia <br />2. Opis Regionów <br />3. Zasady <br />wg mnie najbardziej logoczna przy poznawaniu ¶wiatów. <br /> <br />Swoj± drog± ile mnie pamiec nie myli to juz jaki¶ czas temu mia³e¶ zacz±æ opisywaæ ten swiat no ale lepiej pó¼no niz wcale. <br /> <br />Napewno pozn...
autor: Jacob__
ndz sty 05, 2003 2:50 am
Forum: Archiwum
Temat: Poznan - kontakty, wspolna gra itp.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 842

<!--QuoteBegin-Bulkers+--> <!--QuoteEBegin--> Tabi - te¿ nikogo tam nie znam!!! Mo¿e za³o¿ymy w³asnu Klub? :wink: <br />Jako ¿e jestem z Poznania to jestem jak najbardziej za chociaz mo¿e klub to na pocz±tek za wiele. Mo¿e co¶ na wzór spotkañ forumowiczów. <br /> <br />Mo¿e jak mi czasu starczy to t...
autor: Jacob__
czw gru 26, 2002 10:01 am
Forum: D&D i d20
Temat: BG - Czy mogą stać się bogami ?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1414

Zajrzyj do tematu http://dnd.pl/viewtopic.php?t=739 <br /> <br />tam s± linki do stron na których s± zasady i bestriarusz do d20.
autor: Jacob__
czw gru 26, 2002 9:56 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21445

Re: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³ecze

<!--QuoteBegin-takisobieMG+--> <!--QuoteEBegin-->4) Smierc magom. Taki mag jest silny, jesli stoi za murem wojownikow otoczony masom obronnych czarow. Bez tego jest zwyklym starym sklerotykiem, ktorego zabije kazda strzala zza wegla. <br />Wiem, ze wczesniej pisalem, ze nie ma nie-magicznych snajper...