Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 1187 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 40
autor: nekromancer
pn lut 05, 2007 2:29 pm
Forum: Inne światy
Temat: Niech Za³opocze Weso³y Roger, Czyli ¶wiaty Piratów!
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1535

Taaaak... Ju¿ to sobie porz±dnie przemy¶la³em i wybra³em ¶wiat very low magic, udaj±cy realny. W koñcu, ludzie w tamtych czasach, byli przekonani, ¿e kraken porywa statki a wied¼ma rzuca uroki. <br />Mo¿e faktycznie tak by³o...
autor: nekromancer
sob sty 27, 2007 12:09 am
Forum: Inne światy
Temat: Niech Za³opocze Weso³y Roger, Czyli ¶wiaty Piratów!
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1535

Ale fajne, wyczerpuj±ce odpowiedzi. Dziêkujê!!<br /><br />Tymczasem odniosê siê do niektórych w±tków. Oczywi¶cie widzia³em "Piratów z Karaibów" (niestety drug± czê¶æ tak¿e, chocia¿ pirat z twarz± o¶miornicy by³ extra!). Tam trochê inspiracji jest. Czyta³em kiedy¶ historiê piractwa, autorstwa pewnego...
autor: nekromancer
śr sty 24, 2007 9:55 pm
Forum: Inne światy
Temat: Niech Za³opocze Weso³y Roger, Czyli ¶wiaty Piratów!
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1535

Witam Forumowiczów!<br />Powoli przymierzam siê do konstruowania sesji dla dru¿yny pirackiej. Chcia³bym poprowadziæ przygodê w realiach przypominaj±cych wiek XVII lub XVIII. Wielkie ¿aglowce, zwinne szkunery, opas³e barki itp. A do tego krwio¿erczy piraci bujaj±cy na olinowaniu okrêtów, mroczne tawe...
autor: nekromancer
czw wrz 14, 2006 5:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Uczciwa Kradzież
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1333

Przypadkowa kradzie¿, której nic nie zapowiada³o a w wyniku której gracze trac± cenne przedmioty jest bezsensowna i szkodliwa dla atmosfery gry. <br />Gracze bowiem nabior± przypuszczeñ, ¿e mistrz gry nie radzi sobie z wywa¿eniem rozdawanych "skarbów" i potem musi zabieraæ je w taki dziwaczny sposób...
autor: nekromancer
śr sie 02, 2006 5:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: "Dość" nietypowy druid.
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3470

Tak... Bardzo ciekawy pomys³.<br />Oczywi¶cie jest tu tak¿e problem lub spór dwóch koncepcji grania.<br />Pierwsza mówi, ¿e klasy takie jak druid, kap³an czy ³otrzyk wyró¿nia nie tylko ich relacja z otoczeniem ale i artybuty (ubiór, jêzyk, zachowanie, ekwipunek).<br />Druga koncepcja gry k³adzie nac...
autor: nekromancer
śr sie 02, 2006 4:48 pm
Forum: Inne światy
Temat: Xx/xxi Wieczne "¶wiaty" Rpg
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1472

W naszej grupie równie¿ znudzili¶my siê graniem w settingach bazuj±cych na konwecji fantasy. Grywam od roku przesz³o w ¶wiecie podobnym do naszego, jednak wzbogaconym o elementy w stylu "Archiwum X". Ja prowadzi³em sesjê dla graczy, którzy przybyli z przysz³o¶ci do wieku XX by poprowadziæ ¶ledztwo w...
autor: nekromancer
śr sie 02, 2006 4:40 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Dramatyczne decyzje
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 4059

Ja uważam, że większość tych wymyślanych dylematów paladyńskich jest nierealistyczna. Posługujemy się bowiem wyobrażeniem mentalności paladyna, które jest kopią naszego, niezwykle nowoczesnego podejścia do kwestii winy, odpowiedzialno&...
autor: nekromancer
śr lip 19, 2006 3:57 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Dramatyczne decyzje
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 4059

Hmmm... Pamiętam, jak na pewnej sesji trafiliśmy do dziwnego zamku w lesie. Otaczał go ogród pełen posągów, niezwykle realistycznych (pewnie niektórzy już się uśmiechają). W zamku mieszkał młody arystokrata, którego otaczała wierna słu...
autor: nekromancer
sob maja 27, 2006 11:28 am
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

Może i masz rację. Teraz pomyślałem o tej modzie na kolczykowanie. To w końcu radykalne niekiedy naruszanie tego imperatywu a ludzie się na to decydują. W niektórych subkulturach jest to nawet konieczne by być pozytywnie odbieranym.<br /><br />A słuchajci...
autor: nekromancer
czw maja 25, 2006 5:19 pm
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

Rozumiem. <br />Co prawda uważam, że niezależnie od sposobu reklamowania zastrzyki czy szczepionki oraz inne metody ingerencji (nanoroboty) w organizm , zawsze będą dla człowieka niemiłe i wiązać się z będą z naruszeniem ewolucyjnie koniecz...
autor: nekromancer
czw maja 25, 2006 3:28 pm
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

Pamiêtajmy w naszych rozwa¿aniach o tym, ¿e cz³owiek jest istot± racjonaln± ale o ograniczonej racjonalno¶ci. Kto¶ nawet za to spostrze¿enia dosta³ Nobla :wink: Jakie s± konsekwencje tego spostrze¿enia? Ludzie czêsto dzia³aj± w sposób, który obserwator ocenia jako dzia³anie o skutkach niekorzystnych...
autor: nekromancer
sob maja 20, 2006 8:40 am
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

W Polsce w ostatnich latach ros³a i ro¶nie dalej liczba sklepów, gdzie mo¿na zap³aciæ kart±. S± to wej¶cia do systemu, o których piszesz AGrzesiu . W tym czasie te¿ oczywi¶cie ros³a liczba zdarzeñ, które mo¿na opisaæ jako "nieautoryzowane wej¶cia do systemu". <br />Jednak wiêkszo¶æ z tych zdarzeñ to...
autor: nekromancer
sob maja 06, 2006 10:38 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozmowy kinomanów
Odpowiedzi: 387
Odsłony: 27195

<!--sizeo:20--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> DOOM <!--sizec--></span><!--/sizec--> 1/2*1/2*1/2*1/2*<br /><br />Narzeczona wyjecha³a wiêc ja do wypo¿yczalni DVD tup... tup... tup... <br />- Dzieñ dobry, poproszê ¿enuj±cy film. <br />A na to mi³a pani <br />- Mo¿e "Duma"?...
autor: nekromancer
śr maja 03, 2006 11:27 pm
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

A czym Waszym zdaniem ludzie będą się poruszać w tych czasach? Jakie pojazdy? <br /><br /> <!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->***REKLAMA***<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Słyszysz ich kroki? Bezczelnie śmieją się w twarz por...
autor: nekromancer
wt kwie 25, 2006 8:36 pm
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

Po co w ogóle ¿o³nierze? Nie pro¶ciej wys³aæ kilka rakiet, gdzie trzeba? Chyba, ¿e to kwestia jakich¶ konwencji ale niezbyt chce mi siê w to wierzyæ. ¯o³nierze s³u¿± raczej do walki z terrorystami / partyzantami, generalnie z t³umem mniej wiêcej cywili... Mo¿e napisz, kogo z kim to s± wojny (kraje?...
autor: nekromancer
wt kwie 25, 2006 5:44 pm
Forum: Systemy autorskie
Temat: Chaos 2156
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2483

Hej!<br />Pracujê powoli nad projektem nowej sesji. Postanowi³em j± umie¶ciæ w roku 2156. <br />Zglobalizowany ¶wiat jest polem dzia³ani wielkich korporacji, które w zamian za gigantyczne kontrakty prowadz± wojny, zarz±dzaj± systemami energetycznymi, zapewniaj± bezpieczeñstwo. Przeczytajcie to, co n...
autor: nekromancer
pn kwie 17, 2006 11:16 am
Forum: Inne światy
Temat: Techniki horroru & Najbardziej przerażająca sesja!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 5147

To faktycznie praktyczne uwagi dotycz±ce budowania atmosfery na sesji. <br />Ostatnio jestem jednak zwolennikiem tezy, ¿e atmosfera na sesji jest funkcj± dobrego scenariusza a dopiero potem technik utrzymywania atmosfery. Zdarza³o mi siê siedzieæ na sesjach, gdzie atmosfera by³a budowana profesjonal...
autor: nekromancer
czw mar 30, 2006 3:34 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Atmosfera podczas sesji
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 2483

Ostatnio prowadzi mój kumpel. Uda³o mu siê wytworzyæ bardzo dobr± atmosferê. Klimat jest. Patrzy³em jak to zrobi³.<br />1) Wprowadza³ j± stopniowo. Nie próbowa³ wej¶æ od razu na najwy¿szy bieg. To niemo¿liwe. Na pocz±tku w trakcie wprowadzenia (czyli intro). <br />2) Zacz±³ od dania graczom marchewk...
autor: nekromancer
wt mar 14, 2006 2:53 pm
Forum: Felietony
Temat: [14.03.2006] Have Fun (or "play" well)
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 5038

<!--quoteo(post=262404:date=Mar 14 2006, 11:17 AM:name=Hekatonpsychos)--> <!--quotec-->Jak to jest z Wami? Przyznajcie siê, wolicie graæ, czy bawiæ siê?<br /> <br /><br />Kiedy sesja mnie nie wci±ga, wtedy siê bawiê. Kiedy opowie¶æ jest ciekawa i pozosta³e postacie dobrze odegrane i wymy¶lone, wtedy...
autor: nekromancer
śr lut 15, 2006 4:54 pm
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: G³ówny Z³y, czyli GZ
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 12671

W ³onie kobiety ro¶nie dziecko. Jego ojcem jest demon, który przyby³ na ziemiê i pod postaci± okrutnego i krwio¿erczego zbójcy zgwa³ci³ kobietê. <br />Dziecko ro¶nie i zyskuje potê¿ne moce. Jest telepat± i magiem. Decyduje siê aby nie wychodziæ na ¶wiat, gdy¿ wygodne dla niego jest pobieranie pokarm...
autor: nekromancer
wt lut 14, 2006 1:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11192

Przeczyta³em po raz pierwszy dok³adnie rozmowê w tym w±tku. <br />1) Najwa¿niejsze s± dobre wychowanie i maniery. Ludziom z klas± niepotrzebny jest regulamin forum.<br />2) Na wypadek, gdyby jednak nerwy ponios³y regulamin mo¿e siê przydaæ. Choæ ludziom z klas±, gdy ju¿ nerwy siê uspokoj± dobre wych...
autor: nekromancer
sob sty 14, 2006 12:30 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Ciekawe pomysły na... karczmę
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 2833

<span style='font-size:25pt;line-height:100%'> - Ta karczma "Tysi±cletni D±b" siê nazywa!! </span> Na rozstajach, gdzie Wielki Pó³nocny Trakt rozszczepia siê i jedn± nitk± pod±¿a w wysokie i ostre Góry Diamentowe a druga nitka spada, niby rzeka w otch³anie Pradawnej Puszczy, tam stoi wielkie drzewo,...
autor: nekromancer
czw sty 12, 2006 4:58 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Napisa³em do Etera notkê z pro¶b± o przestrzeganie regulaminu i pisanie poprawn± polszczyzn±. Je¶li siê nie zastosuje, karzemy.
n.
autor: nekromancer
śr sty 11, 2006 10:23 am
Forum: Felietony
Temat: [10/01/2006] Lot Ptaka XI
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 5334

Ogl±daj±c Forum, zauwa¿y³em i¿ Felietony Nieoficjalne nie posiadaj± swojego konretnego moderatora. Czy mogliby nimi zostaæ Redaktorzy Forum?


To dobry pomys³. Uprawnienia przyzna³em. Proszê o roztropne korzystanie z w³adzy.
autor: nekromancer
ndz sty 08, 2006 1:14 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 14078

Apelujê te¿ o zdroworozs±dkowe przyjrzenie siê nastêpuj±cemu problemowi. Otó¿ czêsto w sprawach niejednoznacznych zachodzi przypadek, gdy ró¿ni moderatorzy inaczej interpretuj± regulamin a nastêpnie przyznaj± ró¿ne kary. Na pierwszy rzut oka wydaje siê to karygodne i jest dowodem na absolutn± niesku...
autor: nekromancer
sob sty 07, 2006 10:21 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 14078

Regulamin na forum nigdy nie by³ i nigdy nie bêdzie idealnym kodeksem idealnie interpretowanym przez idealnych moderatorów. Widzê nastêpuj±ce mo¿liwo¶ci je¶li chodzi o wyt³umaczenie tego zamêtu, który powsta³ w odniesieniu do regulaminu i decyzji moderatorskich. 1. Kto oczekuje idealnego regulaminu ...
autor: nekromancer
wt sty 03, 2006 6:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ad&d wiecznie ¿ywe?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1252

Ja równie¿ bardzo têskniê za star± edycj± AD&D. Wola³em klimat tamtej gry. Nowe edycje preferuj± graczy prawników, sprzyjaj± rozwa¿aniom w stylu "czy blok galarety mo¿e mieæ umiejêtno¶æ zadawania ataków z flanki, je¶li ma magiczny miecz oraz atuty paladyna". Przepisy gry czyni± prawie ka¿d± operacjê...
autor: nekromancer
wt sty 03, 2006 11:48 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: O magu co magii objawień nie tolerował...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 985

To oczywiste, ¿e taka wszczepiona rêka wp³ywa na szeroko rozumian± sprawno¶æ fizyczn± postaci. Od decyzji DM'a zale¿y, jak wp³ynie i na co. My nie wiemy co to za rêka, jakiego golema, na ile udane wszczepienie oka¿e siê. To bardzo fajny materia³ do grania - je¶li Mistrz Gry to umiejêtnie przeprowadz...
autor: nekromancer
sob gru 31, 2005 5:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co mo¿e zmieniæ nature cz³owieka?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1747

To pytanie jest zbyt ogólnikowe aby mo¿na by³o na nie w tej formie odpowiedzieæ konkretnie. Je¶li przez s³owo "natura" rozumiesz sk³onno¶ci cz³owieka do pewnych zachowañ, wspólne nam wszystkim a wynikaj±ce z biologicznych uwarunkowañ, to spora czê¶æ z tego nie ulega ¿adnym fundamentalnym zmianom a j...
autor: nekromancer
czw gru 29, 2005 2:18 pm
Forum: Felietony
Temat: [15.12.2005] O końcu słów kilka
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 6833

Zacz±³em gor±czkowo staraæ siê sobie przypomnieæ, czy faktycznie zosta³ sformu³owany gdzie¶ zakaz dla felietonisty brania udzia³u w dyskusjach powsta³ych wokó³ tre¶ci felietonu. Nie znalaz³em takiego zapisu. Owszem jest inny zapis TU . Mówi on: <!--QuoteBegin-Bukwa <!--QuoteEBegin--> tu[/url]]Aby ut...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 40