Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 609 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 21
autor: Gantolandon__
śr sty 17, 2007 12:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Ograniczamy prawa "wszystkich" zabraniaj±c im korzystaæ za darmo z cudzej (np. autora gry) pracy? <br />Poniek±d. Zabraniamy kupuj±cemu efekt danej pracy podzielenia siê nim z innymi.<br /><br /> Sprzeczno¶æ - ew. furtka, która pozwoli³aby Ci uznaæ nak³ady, gdyby potwierdza³y Twoje zdanie. <br />U¿...
autor: Gantolandon__
pt sty 05, 2007 12:17 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Mówi±c do¶æ okrutnie - wszystko jest narzêdziem.<br />Sztuka polega na tym, by wykorzystywaæ stosowne narzêdzia do stosownych czynno¶ci. W kwestiach w³asno¶ci dla przyk³adu za najdoskonalsze narzêdzie uwa¿am prawo. <br />Tylko w tym wypadku przestaje byæ narzêdziem. Je¶li jakie¶ prawo nie ma ¿adneg...
autor: Gantolandon__
śr sty 03, 2007 12:52 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

No nic. Sylwek min±³, jego skutki równie¿. Pora wróciæ do dyskusji.<br /><br />Na pocz±tku ma³e sprostowanie - to nie Trzewik siê produkowa³ o tych kopiach, a Rafa³ A. Ziemkiewicz. Sk±d ja tam Trzewika wzi±³em, nie mam pojêcia :wink:<br /><br /> Z wypowiedzi wydawców. Trzewik nie raz pisa³, ¿e pierw...
autor: Gantolandon__
pt gru 29, 2006 1:25 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Problem w tym, ¿e tak nie da siê utrzymaæ niczego, co mog³oby wydawaæ kolejne podrêczniki. <br />Ale czemu? Koszt wydania zmniejszy siê, i to raczej znacz±co. Nie by³oby te¿ ryzyka zwi±zanego z odpowiednim ustaleniem nak³adu. Oczywi¶cie wydawnictwa musz± siê przekszta³ciæ do tego celu.<br /><br /> ...
autor: Gantolandon__
pt gru 29, 2006 2:48 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Fakt. Widzê te rzesze Anglików, Francuzów i Niemców wrêcz nie mog±cych siê doczekaæ nowych podrêczników - po polsku, wietnamsku i w wydaniu miêdzynarodowym - esperanto. Rozmawiamy m.in. o polskim rynku, polskich wydawnictwach i polskich podrêcznikach - dlatego wypada rozmawiaæ o nak³adach w Polsce....
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 11:54 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Taaa... pozwoli³by mo¿e na op³acenie serwera, na którym sta³aby strona wydawnictwa. <br />Ekhem... przypominam, ¿e nie rozmawiamy o nak³adzie w Polsce. Nie rozdrabniamy dystrybucji na poszczególne kraje. W przypadku Internetu to naprawdê nie mia³oby sensu :wink:<br /><br /> Potencjalni klienci, któ...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 7:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

A co by¶ chcia³ sprzedawaæ, jak nie kopiê, co? Dla ka¿dego klienta inny podrêcznik, ha? Dotacje dotacjami, ale 1 grosz za klikniêcie to raczej niezbyt du¿o dla wydawnictwa, które musi buliæ grube sumy na tych wszystkich, którzy robi± dodatki. A dotacje w sensie paypal? Taaa, ju¿ widzê te t³umy pira...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 7:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Szczerze? Odpowiadam za reklame i public relation serwisu Tanuki.pl. Gdyby kto¶ przyszed³ do mnie i zaproponowa³ mi mo¿liwo¶æ wykupienia og³oszenia siê w dziele, które dotrze do 1-2000 osób i zakoñczy sw± ¿ywotno¶æ to NAPRAWDê powa¿nie bym siê zastanowi³, czy w ogóle warto mi wysy³aæ mail odmowny. ...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 6:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Wydawcy wykorzystuj± ju¿ internet - pisa³em wcze¶niej o p³atnych pdfach. Problem w tym, ¿e Ty chcesz rozdawania informacji w Sieci za darmo, wydawcy natomiast chcieliby otrzymaæ pieni±dze za swoj± pracê. Nie o kredowy papier ca³a sprawa siê rozbija, ale w³a¶nie o pracê - czas spêdzony na tworzeniu ...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 2:43 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

<br />Zrobienie kopii znajomemu (który spe³nia pewne warunki - podstawowym jest trwa³y i bezpo¶redni charakter znajomo¶ci) jest zgodne z prawem. <br />Tak, na razie jest. Ale czy jest moralne wed³ug definicji, które podajesz? Pamiêtaj, ¿e abstrahujemy tu od prawodawstwa, rozmawiamy o moralno¶ci. O ...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 12:36 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Logiczne jest dla mnie, ¿e je¶li wydawnictwo X (zatrudniaj±ce powiedzmy 10 autorów, grafików, sk³adaczy i korektorów), po wydaniu w³asnej gry zamiast sprzedaæ powiedzmy 2/3 nak³adu (i osi±gn±æ jaki¶ zysk) sprzedaje 1/3 wydrukowanych podrêczników (wychodz±c poni¿ej krechy), koñczy dzia³alno¶æ a ludz...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 3:02 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

co to prawa autorskie? Co¶, czego nie zmieni± ¿adni piraci ani fani. <br />Nie zmieni±? Ale przecie¿ to w³a¶nie przeciwnicy "piractwa" ca³y czas usi³uj± pokazaæ - ¿e sytuacja stanie siê gro¼na dla wydawnictw. W takim wypadku zmiana na rynku bêdzie potrzebna i dokona siê si³± rzeczy. A je¶li wcale t...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 2:24 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Poczynaj±c od Gutenberga, poprzez jego sponsora i wszystkich tych, któ¿y zaadaptowali jego technikê. <br />GNU na przyk³ad jest pierwszym przyk³adem zrewidowania koncepcji prawa autorskiego w dziedzinach oprogramowania. Projekty fanowskie - w RPG na przyk³ad. Chcesz wiêcej przyk³adów? :wink:<br /><...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 1:45 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Widzê, ¿e musisz mieæ du¿o na sumieniu, skoro tak bronisz tej swojej niewinno¶ci. icon_wink.gif <br />Jestem garbaty, parchaty i mordujê ma³e pieski przed ¶niadaniem.<br /><br /> Porównanie bardzo chybione. Prasa drukarska by³a powodem rozkwitu s³owa pisanego. Mnisi tymczasem zajêli siê innymi równ...
autor: Gantolandon__
śr gru 27, 2006 12:43 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Meritum sprawy jest takie, ¿e piractwo jest zjawiskiem szkodliwym dla rynku, wp³ywa negatywnie na dalsze wydawanie ksi±¿ek. <br />Prasa drukarska te¿ by³a szkodliwa dla rynku ¶redniowiecza. Cz³owiek stara³ siê, po¶wiêca³ ca³e swoje ¿ycie przepisywaniu ksi±g. Dziêki temu jednak móg³ liczyæ na godziw...
autor: Gantolandon__
wt gru 26, 2006 11:00 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Od zarania prawodawstwa do dzisiaj kradzie¿± nazywa siê przyw³aszczenie czyjej¶ w³asno¶ci bez zgody tej osoby (pomijam szczególne przypadki, które raczej potwierdzaj± tê regu³ê, ni¿ j± podwa¿aj± w jakikolwiek sposób). <br />Po pierwsze, nie kierowa³bym siê prawodawstwem (potem wyja¶niê dlaczego). M...
autor: Gantolandon__
wt gru 26, 2006 7:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Oczywi¶cie mowa o porz±dku prawnym - a konkretnie wspó³cze¶nie obowi±zuj±cym prawie autorskim. <br />Jak ju¿ mówi³em, prawo mo¿e siê zmieniæ. A pierwszym krokiem do tego jest zmiana ludzkiej mentalno¶ci.<br /><br /> i zgodnie ze zdrowym rozs±dkiem <br />A to jest, powiedzia³bym, cios poni¿ej pasa.....
autor: Gantolandon__
wt gru 26, 2006 6:49 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Byæ mo¿e, ale nie mo¿esz tego zagwarantowaæ, prawda? Mo¿e byæ z nimi tak, jak z kasetami VHS i kinami lub z konsolami i automatami do gier - tych drugich jako¶ ostatnio nie widaæ. <br /><br />Nie widaæ. Co to za problem? Gry nie zginê³y. Platformy do nich te¿ nie. Innymi s³owy, zmieni³a siê forma i...
autor: Gantolandon__
wt gru 26, 2006 12:39 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Wa¿ne jest jednak - i to by³o przes³aniem felietonu (z którym to przes³aniem, jak widzê, mocno siê nie zgadzasz) - ¿e fani gier fabularnych lubi± kolekcjonowaæ podrêczniki, nie p³ac±c ich autorom a RPG jest hobby na tyle niszowym, ¿e skutecznie stopuje to wydawców (przynajmniej polskich) przed publ...
autor: Gantolandon__
pn gru 25, 2006 11:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Nie wa¿ne, co stoi w s³owniku, tylko to, co jest zapisane w kodeksie karnym. <br />To, co stoi w kodeksie karnym, nie jest jedyn± s³uszn± wyk³adni± tego, co powinno byæ dozwolone. Prawo jest ustanowione przez ludzi i mo¿na je zmieniæ. Gdyby tak nie by³o, do dzisiaj obowi±zywa³by Kodeks Hammurabiego...
autor: Gantolandon__
pn gru 25, 2006 5:49 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Hekatonpsychosie , móg³by¶ mo¿e wyja¶niæ, na jakiej dok³adnie podstawie u¿y³e¶ s³owa "kradzie¿"? :wink:<br /><br />To, co ca³y czas usi³ujê wyt³umaczyæ, to to, ¿e byæ mo¿e ¼le podchodzicie do tego zjawiska. Obie strony traktuj± je jako co¶ nagannego moralnie - z tym, ¿e jedni usprawiedliwiaj± siê, ...
autor: Gantolandon__
czw gru 21, 2006 3:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17596

Je¶li chodzi o felieton, mam kilka drobnych zastrze¿eñ...<br /> Ró¿nica istnieje i jest jak najbardziej wyra¼na – kra¶æ gry fabularne, podobnie jak muzykê, filmy i komiksy jest nieporównywalnie ³atwiej ni¿ fizyczne przedmioty, co wiêcej du¿o trudniej jest wykryæ takie przestêpstwo, ryzyko byci...
autor: Gantolandon__
pt cze 23, 2006 7:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Prawo, Czy Chaos?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2348

Jednak plan mo¿e byæ bardziej skomplikowany, lub mniej. A tak¿e bardziej elastyczny, lub mniej.<br /><br />Postacie chaotyczne raczej nie id± zupe³nie na ¿ywio³. Wiedz±, co chc± osi±gn±æ i (mniej wiêcej) jak. Po prostu ich plany nie s± a¿ tak skomplikowane i sztywne.
autor: Gantolandon__
pt cze 23, 2006 7:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Prawo, Czy Chaos?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2348

Mit Praworz±dnego osobnika knuj±cego z³owrogie plany mo¿e w³a¶nie wynikaæ z tego, ¿e Praworz±dni nie s± elastyczni i w razie jakiej¶ nag³ej wpadki nie wiedz± co robiæ. Uk³adaj± wiêc ca³± masê planów na wszelkie okazje by pó¼niej wiedzieæ co robiæ. Chaotyczne osoby czê¶ciej ufaj± swoim umiejêtno¶ci±...
autor: Gantolandon__
pt cze 23, 2006 6:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Prawo, Czy Chaos?
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2348

Niestety wiêkszo¶c graczy, mam wra¿enie, traktuje taki CN jako "Mogê zrobiæ wszystko, co mi (mi, nie postaci) w danym momencie przyjdzie do g³owy, niezale¿nie jak idiotyczne by nie by³o, a MG nie ma prawa z³ego s³owa mi powiedzieæ, ani wyci±gaæ z tego konsekwencji, bo ja tylko odgrywam charakter po...
autor: Gantolandon__
pt cze 23, 2006 5:55 pm
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6144

Pogra³em nieco i stwierdzam, ¿e nie jest najlepiej. Zdecydowanie gorzej ni¿ w (moim zdaniem nies³usznie) mocno krytykowanej czwórce i chyba nawet nieco gorzej, ni¿ w trójce.<br /><br />Zacznijmy od tak chwalonej grafiki. Zgadzam siê, bitwy i miasta ³adne. Natomiast je¶li chodzi o widok ogólny, czym ...
autor: Gantolandon__
pn maja 08, 2006 2:15 pm
Forum: Planescape
Temat: Wprowadzanie - przej¶cie z innych ¶wiatow do Planescape
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 5154

W dodatku "Well of the Worlds", w drugiej przygodzie opisany jest Labirynt Vartusa Timlina, gdzie mo¿na znale¼æ m. in. dziedziniec z pos±giem Pani Bólu (poobt³ukiwanym przez jedynego mieszkañca). Zatem wydaje mi siê, ¿e pos±gi równie¿ s± w porz±dku. Dopiero oddawanie mu czci spotka³oby siê z odpowie...
autor: Gantolandon__
śr kwie 19, 2006 1:59 pm
Forum: Planescape
Temat: NPC'e z Planescape'a
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 4596

Nie. Vadelisu, to po prostu jeden ze ¶rednio potê¿nych magów, który wpad³ na ¶lad wspomnianego czaru. O ile pamiêtam, by³ on cz³onkiem Society of Sensation.<br /><br />Nie wiadomo natomiast, jakie imiê nosi³ Rowan Darkwood w czasach, gdy by³ czarodziejem.<br /><br />Co za¶ siê tyczy magów - na samym...
autor: Gantolandon__
pt kwie 14, 2006 3:47 pm
Forum: Planescape
Temat: NPC'e z Planescape'a
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 4596

Shekelor odpada o tyle, ¿e ju¿ nie ¿yje. Mag ten wybra³ siê na poszukiwanie kamienia z ukrytym w ¶rodku Darkwoodem, ale zosta³ przez co¶ wykoñczony - albo przez Pani±, albo przez co¶, co przypadkiem odkry³ na Pandemonium.<br /><br />Natomiast potê¿nych magów jest ca³kiem sporo w realiach Planescape,...
autor: Gantolandon__
ndz kwie 09, 2006 1:55 pm
Forum: Planescape
Temat: NPC'e z Planescape'a
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 4596

Nie zosta³y. W sumie nie widzê sensu, aby je znaæ - chyba, ¿e zamierzasz poprowadziæ kampaniê w dalekiej przesz³o¶ci. Wiêkszo¶æ swojego ¿ycia czarodziej spêdzi³ wewn±trz kamienia, a kiedy tylko go opu¶ci³, natychmiast zosta³ wch³oniêty przez Gifada (który zaraz po tym zosta³ wys³any w przesz³o¶æ). Z...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 21