Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 240 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Dante__
sob kwie 10, 2004 9:28 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ulubiona szkoła magii
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 6610

Nie ma to jak zniewoliæ s³abe umys³y, a potem nimi wys³ugiwaæ siê. Czy na¿ucaæ komu¶ ró¿nego rodxzaju sugestje :evil: . Manipulacja zza sceny to to co tygryski lubi± najbardziej :mrgreen: :mrgreen:
autor: Dante__
pn wrz 29, 2003 7:02 pm
Forum: Archiwum
Temat: Czêstochowa
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 274

Spoko, jutro tam przyjede oko³o 15.00.
autor: Dante__
pt wrz 26, 2003 7:06 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przystojny nekromanta?
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3716

Proponuje aby wszyscy ktorzy chc± siê czego¶ wiêcej dowiedzieæ o nekromantach niech ¶ci±gn± sobie ze strony bukowy ksi±¿kê o nekromantach Great Book of NErcromancy albo co¶ takiego. Materia³ z 2ed ale wci±¿ aktualny, pozatym s± opisani tam nekromaci dobrzy neutralni i ¼li. Znajduje siê tam ich etos ...
autor: Dante__
czw wrz 25, 2003 7:43 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Bogowie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 631

Bogowie

1)Bóg ¿ycia i ¶mierci <br />2)Bóg magii i waliki(krwi) <br />3)Bóg dobra i z³a <br />4)Bóg opiekun <br />5)"Matka Ziemia"-zajmuje siê ¿ywio³ami oraz ¶rodowiskiem <br /> <br />Ja bym prosi³ o konkretne opisanie tych bóstw. Chcia³em jeszcze dodaæ, ¿e bóg opiekun opiekuje siê wszytskimi 9 charakterami ...
autor: Dante__
wt wrz 09, 2003 8:49 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Pó³bóg Jergal
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 6422

Je¶li chcesz dowiedzieæ siê wiêcej ¶ci±gnij sobie Nethril:Empire of Magic ze strony wizardów
autor: Dante__
pn sie 25, 2003 11:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kto na wojownika?
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 5302

Móg³bym mi kto¶ pomóg³ wybraæ atuty dla krasnoluda wojownika gdzie¶ oko³o 9 poziom. Na 1 poziomie ma Str 18 Con 19 Dex 15 Int 9 Wis 11 Char 7.
autor: Dante__
pn sie 25, 2003 10:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Idealny Zaklinacz
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1527

Ukrycia ¿ycia nie bra³bym dla zaklinacza, po co marnowaæ slota skoro mo¿na mieæ to ze zwoju(np. kupiæ lub zdobyæ). Zamiast masowego teleportu wzi±³bym miecz moderkina lub pryzmatyczny deszcz. Mo¿na te¿ zamiast ¶ciany ognia daæ ob³o¿ênie kl±tw±
autor: Dante__
czw sie 21, 2003 6:42 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Liche - przemiana w licha/licza - rozmowy o liczach
Odpowiedzi: 405
Odsłony: 25818

Po ilu latach cia³o licza zaczyna siê rozpadaæ w py³? Kiedy nie zostaje z niego nic wiêcej jak py³?
autor: Dante__
pt sie 15, 2003 2:54 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 36992

Ja odpowiem. To jest b³±d w FRCS. W rzeczuwisto¶ci ma CR 39. W erracie jest to poprawione i w ELH
autor: Dante__
czw sie 14, 2003 12:06 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Sztylet z rêkawa
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1973

Ja bym zastosowa³ jako przyk³ad Raistlina Majere. Wyci±gniêcie sztylety akcja darmowa b±d¼ cz±stkowa. Rzadnych featów, czy zdolno¶ci.
autor: Dante__
wt sie 12, 2003 8:11 am
Forum: Archiwum
Temat: Czêstochowa
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 274

Czêstochowa

Poszukuje MG
autor: Dante__
pn lip 14, 2003 1:14 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Pomroki (Shades) [dawniej Cienie]
Odpowiedzi: 163
Odsłony: 12385

Nie wiem nie czyta³em tej trylogi. Mo¿esz mieæ racjê. Ale to jest ksi±¿ka. W ksi±¿ce mo¿emy napisaæ co chcemy np. ¿e jaka¶ kobitka zabija drakolicze na ¶niadanie, a na obiad 100 beholderów. Mi chodzi o rozpatrzenie systemowe. Mo¿e z Halur± i Thay przesadzi³em, ale potêge jak Cienie naprawdêciê¿ko po...
autor: Dante__
pn lip 14, 2003 1:03 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Pomroki (Shades) [dawniej Cienie]
Odpowiedzi: 163
Odsłony: 12385

Wszyscy wybrañcy Mystry moim zdaniem nie s± godnym przeciwnikiem dla cieni. Cienie maj± kilkana¶cie epic spellcasterów. Pozatym jest w ich mie¶cie 25 000 osób z których ka¿da potrafi pos³ugiwaæ siê magi±. Na cienie trzeba by by³o nas³aæ Thay lub Halure albo to i to naraz. A i tak nie jestem pewien c...
autor: Dante__
sob lip 12, 2003 9:39 pm
Forum: Inne światy
Temat: Co siê sta³o z Janderem?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 4543

Tak The Raven ma racje zgin±³ patrz±c na s³oñce po walce z hrabi±, tak przynajmniej koniczy siê Wampir z mgie³
autor: Dante__
sob lip 12, 2003 9:35 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Renegaci
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 2199

Wg. Ansalonian Gazetter renegaci: <br />-Ksiê¿yce nie wp³ywaj± na czary <br />-nie maj± wstêpu do wie¿y magi <br />-nie maj± zakazanych szkó³ <br />-Nekromanta, iluzjonista i go¶ciu od odrzuceñ nie musz± spe³niaæ wymogów charakteru
autor: Dante__
śr lip 09, 2003 9:27 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Miecz ¶wietlny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 173
Odsłony: 25019

Jest to ksi±¿ka w której Yuzhanie Vong zdobywaj± Yawina 4. Porywaj± przyjació³kê Anakina by przerobiæ j± na vonga. Kryszta³ w mieczu anakina ulega zniszczeniu po kontakcie z dovin basle. Po zniszczeniu kryszta³u miecz nie dzia³a³, ale anakin wsadzi³ ¿yj±c± istotê(lambet czy co¶ takiego) i dzia³a³o. ...
autor: Dante__
wt lip 08, 2003 12:59 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Miecz ¶wietlny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 173
Odsłony: 25019

Mam pytanie odno¶nie miecza Anakina w Nowej Erze Jedi. Jakim cudem lambet siê nie spali³ od lasera?
autor: Dante__
wt lip 08, 2003 10:59 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Welcome to The City of Union House of Epic Commoners
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2666

Miasto Thentia nie za du¿e, kilka epickich postaci, które odpieraj± ataki Twierdzy Zenthil, piratów, Cloaks of Mulmaster. Jeden mag jest jedn± niewiadom± przisz± oni Scattercoak CN? male?human?W18?. Odkrycie prawdy o nim mo¿e byæ i¶cie epick± przygod±
autor: Dante__
czw maja 08, 2003 9:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Podstawowe czary obronne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1472

Ja kiedy¶ u¿ywa³em czaru który by³ podobny ¶ciany mocy, tyle ¿e otacza³ ciebie. Potem przeszed³em z niego na czary albo pryzmatyczn± sferê albo tarczê i zbrojê maga,ognist±tarczê kamienn± skórê wiêkszy klosz niewra¿liwo¶ci i zatrzymanie czasu(mo¿e i nie jest to czar def ale bardzo siê przydaje nieza...
autor: Dante__
czw maja 08, 2003 8:55 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Pytania o magiê Faerunu
Odpowiedzi: 283
Odsłony: 25804

1. Czy znany jest przypadek kogo¶, kto w³ada zarówno srebrnym jak i magicznym ogniem? Czy co¶ takiego jest w ogóle mo¿liwe i czy mo¿na takie moce jako¶ po³±czyæ <br />Tak jest to mo¿liwe. Sammaster jest tego przyk³adem. Posiada³ on srebrny ogieñ jako wybraniec Mystry ale doszed³ on do takiej perfek...
autor: Dante__
śr maja 07, 2003 11:42 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kto chce ¿yæ wiecznie? - Ja
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 9206

Immortality <br />Level: True Ritual-Wiz9 <br />Components: V,S,M, XP <br />Casters required: 3 <br />Proxy: Yes (one creature) <br />Casting Time: 1 day <br />Range: touch <br />Target: One Living creature <br />Duration: Instantaneous <br />Saving Throw: None <br />Spell Resistance: No <br /> <br ...
autor: Dante__
sob maja 03, 2003 8:37 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Pytania o magiê Faerunu
Odpowiedzi: 283
Odsłony: 25804

Bo Osnowa jest w ca³ym "wszech¶iwecie" oplata ka¿d±planetê. Wype³nia wszystko. Jest w ka¿dej istocie. Tak jak Moc
autor: Dante__
sob maja 03, 2003 3:42 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Elminster - osoba niezwyk³a
Odpowiedzi: 860
Odsłony: 51807

Jestem ciekaw czemu El nie prowadzi³ badañ nad silver fire, tak jak Sammaster. Przecierz tak d³ugo ¿uje.
autor: Dante__
sob maja 03, 2003 12:55 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Atuty czarodzieja
Odpowiedzi: 113
Odsłony: 9230

Zamienia energiê na jak± chcesz np. sto¿ek zimna bêdzie sto¿kiem b³yskawic. Nie pamiêtam w jakiej ksi±¿ce znajduje siê ten atut ale chyba w MoF. Moim skromnym zdaniem lepiej wzi±æ High Arcana Archmage z FRCS ni¿marnowaæ atut który mo¿na lepiej wykorzystaæ.
autor: Dante__
sob maja 03, 2003 12:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Arcymag vs Arcypsion
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2387

Móg³by¶ przybli¿yæ t± Prc bo siê z ni± nie spotka³em.
autor: Dante__
sob maja 03, 2003 10:24 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sorcerer specjalista?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 707

Mateo ma racje i jeszcze do tego nie bêdzie móg³ rzucaæ czarów ze szko³y zakazanej nawet je¶li je zna³ wcze¶niej. Nie mo¿e siê ich te¿ uczyæ. <br /> <br />Do notki poni¿ej: <br />Przepraszam pomyli³em siê, teraz to sprawdzi³em imasz racj±. Zwracam honor
autor: Dante__
pt maja 02, 2003 8:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sorcerer specjalista?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 707

Powiem szczerze ¿e nigdy siê nie spotka³em z takim czym¶ i wydaje mi siê ¿e nie ma sorca specjalisty. Raczej napewno nie ma.
autor: Dante__
pt maja 02, 2003 8:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Psion, mag czy czarownik?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 3948

1) Ja psionów chyba nigdy nie wprowdzi³em, no ale ³upie¿ca umys³u siê nie liczy. <br />2)To zale¿y ka¿da postaæ jest dla kogo¶innego najlepsza
autor: Dante__
pt maja 02, 2003 8:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej czy zaklinacz?
Odpowiedzi: 324
Odsłony: 19030

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+-->
Pomniejszy ¶ciekowy Golem pisze:
<!--QuoteEBegin-->takim przypadku magowi ³atwo by³oby zdezintegrowaæ sorca, temu za¶ ju¿ trudniej maga....
Przecie¿ mag i sorcer maj± takie same rzuty obronne
autor: Dante__
pt maja 02, 2003 8:34 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Atuty czarodzieja
Odpowiedzi: 113
Odsłony: 9230

Energy Substitution -zmiana energi. Zmienia ogieñ, zimno, b³yskawice itp. na obra¿enia zadawane od d¼wiêków
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8