Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 33 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Lee_Nox__
czw lut 15, 2007 8:27 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Dwa Ksiê¿yce
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1540

Jest to jak najbardziej mo¿liwe. Tak naprawdê Ziemia ma dwa ksiê¿yce. Drugi to Cruithne, planetoida, która raz na 385 lat przelatuje ko³o Ziemi, a dzia³aj± na ni± si³y grawitacyjne Ziemi i S³oñca, czyli te same, które oddzia³uj± na Ksiê¿yc. Jak kto¶ chce sobie poczytaæ to zapraszam do ¼róde³: Tutaj ...
autor: Lee_Nox__
śr sty 03, 2007 11:19 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [megakonkurs] Trzecia Epoka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1160

Mars - kurort Ziemi <br /><br />Mars. Eden ludzko¶ci. Zurbanizowany ¶wiat epoki podró¿y miêdzygwiezdnych. Dom hazardu i wszelkich uciech. Mars to bez w±tpienia najbogatsza planeta Uk³adu S³onecznego. Zosta³a najwcze¶niej skolonizowana i terraformowana (przystosowana do ¿ycia). Pocz±tkowo zamieszka³...
autor: Lee_Nox__
wt sty 02, 2007 12:12 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [megakonkurs] Trzecia Epoka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1160

No i zacz±³ siê kolejny, trzeci ju¿ etap. Temat to "Historia i legendy". Nie ma co tu du¿o mówiæ, przeczytacie to siê dowiecie. Zapraszam do zadawania pytañ. <br /><br /> Nikt tak naprawdê nie wie, kiedy to siê zaczê³o. Prawda ukryta jest gdzie¶ w potwornym zamieszaniu tamtych dni, krótko po zag³ad...
autor: Lee_Nox__
wt gru 05, 2006 10:46 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [megakonkurs] Trzecia Epoka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1160

Rozpocz±³ siê II Etap, wiêc bez d³ugich przemów przedstawiamy systemy wierzeñ i metafizykê w Trzeciej Epoce.<br /><br />Siadaj±c na swoim miejscu Zach wsun±³ legitymacjê studenck± w szczelinê wbudowanego w ³awkê terminala.<br />-Witamy, panie Dorian – przemówi³ komputer - to pana pi±ty wyk³ad ...
autor: Lee_Nox__
pn lis 27, 2006 8:15 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [megakonkurs] Trzecia Epoka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1160

Kim mo¿na graæ w Trzeciej Epoce? Ka¿dym. Tworzymy ca³e kosmiczne uniwersum, zamieszkane przez miliardy ludzi trudni±cych siê najrózniejszymi rzemios³ami.<br />Oczywi¶cie, je¶li piszê "ka¿dym" to równie dobrze móg³bym napisaæ "nikim" bo nie przekazujê ¿adnej konkretnej informacji.<br />Ok, to nie do ...
autor: Lee_Nox__
ndz lis 05, 2006 3:48 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [megakonkurs] Trzecia Epoka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1160

<!--quoteo(post=285442:date=Nov 4 2006, 12:58 PM:name=Mrówka Samczyk)--> <!--quotec--><br />Witajcie,<br /><br />Co do opowiadania, nie powiem, wprowadza w ogólny klimat jaki panuje w Waszym projekcie ale ... osobi¶cie nie potrafiê wy³apaæ informacji wa¿nych z punktu widzenia rozgrywki. Z tego, co w...
autor: Lee_Nox__
śr lip 16, 2003 11:49 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupię] Podstawkę do gry Wilkolaka: Apokalipsy
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 271

Re: Podstawka

<!--QuoteBegin-Bober+--> <!--QuoteEBegin-->Je¿eli szukasz podstawki do wilko³aka s± one dostêpne do kupienia w warszawie w ksiêgarni Saska ul. Brazylijska 9 ale lepiej dowiedz siê telefonicznie 6175746 <br />By³em tam (wiele razy) i s± tyylko podrêcznik Gracza i Narratora, G³ównego nie by³o [img]sty...
autor: Lee_Nox__
wt cze 10, 2003 7:04 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Kupiê] Polsk± podstawkê do Wilko³aka: Apokalipsa
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 167

[Kupiê] Polsk± podstawkê do Wilko³aka: Apokalipsa

Szuka³em wszêdzie i w koñcu postanowi³em zostawiæ wiadomo¶æ na tym forum, na pewno nie zaszkodzi. Je¶li kto¶ ma podrêczni wymieniony w temacie i chcia³by go sprzedaæ, lub ma informacjê gdzie takowy mo¿na kupiæ to proszê o kontakt: kamilborek@poczta.onet.pl <br /> <br />Z góry dziêki
autor: Lee_Nox__
śr sty 29, 2003 10:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: PrC dla Paladyna
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 2616

Mateo, przynajmniej podaj gdzie mo¿na takowe znale¼æ. Do nastêpnego poziomu muszê sobie znale¼æ jakiego¶ nowego klasa wiêc dosyæ desperacko poszukujê PrC dla pala
autor: Lee_Nox__
śr sty 29, 2003 9:56 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Nietypowi przeciwnicy i do¶wiadczenie za nich
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 588

<!--QuoteBegin-Seregris+--> <!--QuoteEBegin-->Behamit: a Twoj Dm przyznaje jakies gratyfikacje za dobre odgrywanie postaci? Bo jak nie to po co sie staracie (oprocz zabawy)? <br />Nie zrozum mnie zle - ja naprawde jestem ciekawy. <br />Nie do¶æ, ¿e przyznaje to jest to jeden z wa¿niejszych aspektów ...
autor: Lee_Nox__
śr sty 29, 2003 9:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pokrzywdzony paladyn?
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 5727

Mam ten sam problem z palem co Chomik Jedi . Charakter Paladyna sporo go ogranicza. W dodatku ustalili¶my w dru¿ynie (wtedy jeszcze nie wiedzia³em co robiê) ¿e przedmioty zbiera ten kto je znajdzie i mo¿e siê nimi podzieliæ. I tu zaczyna siê mój problem. Jako Obroñcy Wiary nie wypada mi rzucaæ siê n...
autor: Lee_Nox__
czw sty 23, 2003 2:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203092

Na jednej z sesji BG wpad³ do jakiej¶ dziury. Dialog nieszczê¶nika z innym BG (dodam ¿e spadniêtego nie by³o nawet widaæ w odmêtach dziury): <br />-?yjesz? <br />-?yjê <br />-Rêce ca³e? <br />-Ca³e <br />-Nogi ca³e? <br />-Ca³e <br />-To wstawaj idziemy. <br />-Nie mogê. <br />-Dlaczego? <br />-Bo j...
autor: Lee_Nox__
czw sty 23, 2003 2:37 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Wrażliwość na Moc
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2573

Co do wziêcia Force Sensitive na wy¿szym ni¿ pierwszym poziomie to mo¿na to wyja¶niæ tak, ¿e dana postaæ mia³a moc od urodzenia ale dopiera w momencie wziêcia tego atutu ujawnia siê ona. I tyle.
autor: Lee_Nox__
śr sty 22, 2003 3:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: "Odwracanie" martwiaków
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1114

Turn Undead nie musi sprawiaæ, ¿e martwiaki od razu robi± w ty³ zwrot i uciekaj± byle jak najdalej, ale nie mog± przezwyciê¿yæ swojego obrzydzenia przed tak pozytywn± energi± i mimo, ¿e chcia³yby zaatakowaæ i dostaæ siê do ofiary nie mog± siê przemóc. To jest jakby taka fobia. Ofiara fobii wie, ¿e j...
autor: Lee_Nox__
śr sty 22, 2003 3:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak zorganizowaæ dobry pogrzeb?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 594

Mi nie chodzi³o konkretnie. Po prostu taki uniwersalny sposób, za przeproszeniem, szybkiego pochówku. A je¶li muszê u¶ci¶liæ to chodzi mi o wyznawcê Helma.
autor: Lee_Nox__
śr sty 22, 2003 8:07 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Nietypowi przeciwnicy i do¶wiadczenie za nich
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 588

Nie wiem sk±d u wszystkich taka mania przyznawania XP za zabijanie stworów i to w dodatku wed³ug tabel. Zawsze jak gramy z kumplami to nasz MG przyznaje pod koniec sesji XP wed³ug uznania: kto siê wykaza³ najwiêksz± inwencj±, kto zrobi³ najwiêcej dla dru¿yny, kto najlepiej odgrywa³ postaæ i to siê z...
autor: Lee_Nox__
wt sty 21, 2003 8:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ile lat grasz w RPG?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 8751

Ja tam szczerze mówi±c nie potrafiê dok³adnie powiedzieæ. Co¶ ko³o 3-4 lat jestem graczem (ca³y czas jeste¶my w tym samym sk³adzie tzn. czasem jakie¶ pojedyncze osoby siê zmieniaj± ale trzon jest niezmienny i gdyby cokolwiek siê z niego urwa³o to ju¿ nie by³oby to samo) W tym czasie grali¶my w wiêks...
autor: Lee_Nox__
wt sty 21, 2003 8:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KONWENCJA, taki ¶wiat lubiê
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2073

Ja tam lubiê takie pomieszanie ró¿nych konwencji. Tak ¿eby by³o w tym troszkê Heroica, pewne Dark fragmenty, mo¿e czasem jakie¶ takie momenty tylko dla ¶miechu, ale najwa¿niejsze jest ¿eby z niczym nie przeginaæ, bo wtedy mo¿e siê zrobiæ niefajnie.
autor: Lee_Nox__
wt sty 21, 2003 7:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak zorganizowaæ dobry pogrzeb?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 594

Czy kto¶ ma mo¿e jaki¶ ciekawy pomys³ na godny pochówek nieszczê¶nika zmar³ego gdzie¶ na przyk³ad na odludziu, kiedy najbli¿sze miasto jest wiele godzin drogi od miejsca tragicznego zej¶cia, a pod rêk± ma siê tylko ma³y symbol bóstwa i dary natury?
autor: Lee_Nox__
wt sty 21, 2003 7:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: S³owo dane z³ej inteligentnej istocie - bezwarto¶ciowe?
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2768

Jest taki serial (Anime) pod tytu³em Trigun. Strasznie ciê¿ko go dorwaæ w Polsce wiêc nie sadzê by ktokolwiek go ogl±da³. Porusza on w³a¶nie tê kwestiê. Bohaterem jest pewien android, który mia³ brata. Brat okaza³ siê byæ sadyst± w ka¿dym calu i potwornie siê pok³ócili, dosz³o miêdzy nimi do walki. ...
autor: Lee_Nox__
wt sty 21, 2003 7:28 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Tekstówki
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 629

Mam ten adres. Serdecznie polecam ka¿demu zainteresowanemu i nie tylko, gdy¿ ja spêdzi³em z tymi grami naprawdê wiele mi³ych chwil, a czê¶æ z nich to naprawdê bardzo dobrze napisane ksi±¿ki (tyle ¿e interaktywne). Uwaga!!! Zabawa tylko dla ludzi znaj±cych na przyzwoitym poziomie angielski( czasem zd...
autor: Lee_Nox__
wt sty 21, 2003 7:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: "Filmiki" w czasie sesji
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2629

Ja bardzo lubiê takie cut- scenki (jako gracz) ale nie kiedy zdradzaj± zbyt du¿o fabu³y, bo potem trzeba udawaæ, ¿e nic siê nie wie, a to ¼le wp³ywa na uciechê z gry
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 9:46 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Historie postaci - jak pisaæ i jakie macie?
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 4694

Dla mnie, jako Gracz, pisanie historii postaci to przednia zabawa. A w³a¶ciwie nie pisanie, lecz tworzenie. Czêsto nie mam czasu by j± spisaæ, lecz zawsze przynajmniej obmy¶lam j± dok³adnie np. przed snem lub innych wolnych chwilach. Zachêcam wszystkich do tworzenia w³asnych histori, gdy¿ oprócz zab...
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 9:34 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Tekstówki
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 629

Tekstówki

Ca³kiem niedawno, w ³apki wpad³a mi gierka z rodzaju IF- Interactive Fiction, pod tytu³em Babel. S± to nastêpczynie paragrafówek, mianowicie interaktywne ksi±¿ki, w których co jaki¶ czas masz mo¿liwo¶æ zdecydowania co bêdzie siê dzia³o dalej. Postanowi³em wrzuciæ ten temat do Inspiracji, gdy¿ tego t...
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 9:22 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Gry paragrafowe
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3381

Ja tam niestety za pó¼no zacz±³em bawiæ siê paragrafówkami. Próbowa³em kilku, w tym Dreszcz, ale nigdy nie mia³em cierpliwo¶ci ich dokoñczyæ
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 9:18 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Sny - niesamowita inspiracja do przygód
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2123

Ba, nie do¶æ, ¿e trzeba pamiêtaæ to trzeba je jeszcze mieæ, a ja od jakiego¶ czasu nie mam ¿adnego. I wcale mi siê to nie podoba [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img]
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 8:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: PrC dla Paladyna
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 2616

<!--QuoteBegin-ShadEnc+--> <!--QuoteEBegin-->Niektóre "ko¶cio³y" z FR dopuszczaj± mo¿liwo¶æ wybrania drugiej klasy bez utraty statusu paladyna. Przyk³adowo, wyznawcy Helma mog± wybraæ dowoln± drug± klasê i rozwijaæ siê w niej bez utraty zdolno¶ci specjalnych wynikaj±cych z bycia paladynem. <br />Wie...
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 6:10 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Klub czytelników
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 19014

W³a¶nie wysz³a ksi±¿ka Terry'ego Pratchetta z cyklu "?wiat Dysku": "Interesuj±ce Czasy". Polecam gor±co, tak jak i inne ksi±¿ki tego autora.
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 5:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klimat sesji a świeczka
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 3516

Re: Akcesoria Mistrza Gry

<!--QuoteBegin-bukwa+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Swoj± drog± nie prowadzi³em jeszcze sesji w ca³kowitej ciemno¶ci. Je¿eli bêdê prowadzi³ co¶ wyj±tkowo mrocznego, to chyba tak zrobiê i opiszê wra¿enia na forum. <br /> <br />Ja z kumplami tak kiedy¶ zrobili¶my. Co prawda nie ca³±, ale pewien powa¿ny ...
autor: Lee_Nox__
pn sty 20, 2003 3:59 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Fantastyka - ka¿dy ma cosik ulubionego pod poduch±.
Odpowiedzi: 167
Odsłony: 13077

Pratchett rulez!!!

Wiem, ¿e ju¿ parê osób przede mn± to robi³o, ale nie mogê siê powstrzymaæ: muszê, po prostu muszê wszystkim poleciæ ksi±¿ki Terry'ego Pratchetta. I to nie tylko "?wiat Dysku". Jak na razie przeczyta³em prawie wszystko co ukaza³o siê w Polsce i nadal nie mam dosyæ. Poooooooleeeeeeecaaaaaam!!!!!!!!!
  • 1
  • 2