Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 328 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11
autor: Terai__
czw lis 03, 2005 9:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Teatr - ambitna rozrywka czy bezuzyteczny prze¿ytek ?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1083

Ja teatr bardzo szanujê i bardzo lubiê. By³y czasy ¿e chodzi³em czêsto, teraz trochê rzadziej, no ale to po prostu zale¿y od tego co wystawiaj±. Prawie zawsze mi siê podoba³o, chocia¿ nie przeczê ¿e raz mniej a innym razem bardziej. Trochê smutne jak niektórzy nie szanuj± teatru - mia³em np kolegów,...
autor: Terai__
pt paź 07, 2005 8:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27490

A to dlaczego "lolactwo"? A s³ysza³e¶ chocia¿ ten cover?
autor: Terai__
pn kwie 25, 2005 8:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Drobne interwencje bóstw w życie nie-kapłanów
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 584

Hmm, nie jestem pewien czy nie zastosowa³bym opcji numer 4 = dziêki ofierze z³o¿onej bogu, podró¿ mija bezpiecznie i bez przeszkód. Jak dla mnie to ta wersja jest rozs±dniejsza. Albo powiedzieæ graczom, ¿e w którym¶ momencie podczas drogi co¶ im mówi, ¿eby zej¶æ na chwilê ze szlaku i obej¶æ ten frag...
autor: Terai__
czw kwie 07, 2005 11:15 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 9375

Hahah, jeszcze jedna propozycja dla Warforged - Konwój (od polskiego: konstrukt i wojownik hyh).
autor: Terai__
czw kwie 07, 2005 6:52 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 9375

Nie mam pojêcia co to ten ca³y Warforged, ale mo¿e t³umaczenie jakie¶ w stylu: Wojownik Ku¼ni, czy Wykuty Wojownik, hm?
autor: Terai__
sob mar 05, 2005 12:46 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27490

Przyznam ¿e nie wszystkich znam z tych co wymieni³e¶, ale: Tony Iommi? Kim Thayil? co ciekawego widzisz w ich grze? Iommi'ego jeszcze mogê zrozumieæ ze wzglêdu na nienajgorsz± twórczo¶æ. Ale Thayil za bardzo chyba nie ma siê czym pochwaliæ (je¶li siê mylê to mnie proszê wyprowad¼ z b³êdu). Za to wsp...
autor: Terai__
pt mar 04, 2005 8:36 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27490

Nie przejrza³em ca³ej rozmowy ale parê wzmianek o tych i owych gitarzystach. Steve Vai mo¿e nie jest moim ulubionym twórc±, ale ma swoje arcydzie³o. Utwór For The Love of God jest piêkny. Warto tak¿e pos³uchaæ pojedynku gitarowego z jego udzia³em z filmu Crossroads (nie tego z Britney Spears, innego...
autor: Terai__
pn sty 31, 2005 9:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3081

Dobrze znam znaczenie tego s³owa. Filozofem nie jest siê ot tak. Tobie siê wydaje, ¿e spytasz o to sk±d jest ¿ycie i ju¿ jeste¶ filozofem. Gruuubo siê mylisz. Niedawno mia³em o tym wrêcz lekcjê i je¶li jeste¶ filozofem to daj mi tu jaki¶ sensowny dowód. Powiedz mi co wymy¶li³e¶. Poza tym, mo¿na inte...
autor: Terai__
ndz sty 30, 2005 7:53 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3081

Drogi Filio, s± dwie rzeczy. Widzisz, jedna to to, ¿e nie ka¿demu wielbicielowi filozofii chce siê rozmawiaæ o tym w tym temacie. Druga rzecz, to to, ¿e nie zdziwi³bym siê gdyby nie by³o ¿adnego filozofa na tym forum. Mo¿na sobie czasem pofilozofowaæ na ró¿ne sposoby, ja tak nawet lubiê czasem. Ale ...
autor: Terai__
sob sty 15, 2005 3:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Drużyna
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 5696

D³ugo zajê³o mi my¶lenie co wpisaæ w wyszukiwarce (3 sekundy). No ale chyba mo¿na zrozumieæ, ¿e to ¿e mi siê chce tyle czasu na to po¶wiêcaæ to nie oznacza, ¿e ka¿demu bêdzie siê chcia³o. Dru¿yna Do notki poni¿ej: Niezauwa¿y³em, ¿e kto¶ to wytkn±³ przede mn±. Nie czyta³em ca³ego w±tku tylko zauwa¿y³...
autor: Terai__
ndz gru 26, 2004 9:27 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dlaczego urodzilem sie Czarownikiem? Plz Help :)
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1282

Ja my¶lê, ¿e w³a¶nie o to chodzi, ¿e nie wiesz dlaczego urodzi³e¶ siê czarownikiem, ale odkry³e¶ w sobie jak±¶ potêgê i poszukujesz jakichkolwiek wskazówek na temat swojego pochodzenia, dlatego te¿ zdecydowa³e¶ siê zostaæ awanturnikiem (tzw. przez niektórych "poszukiwaczem przygód").
autor: Terai__
wt gru 21, 2004 7:22 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 35825

Chyba mam pomys³ jak ten atut zrównowa¿yæ. Mo¿naby za³o¿yæ, ¿e ¿eby przeci±æ kogo¶ na pó³ trzeba obra¿eniami przebiæ obecn± ilo¶æ HP przeciwnika o conajmniej 11 ;)
autor: Terai__
wt gru 14, 2004 6:06 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 35825

Drogi Tabie.
Atuty zasadniczo ró¿ni± siê od umiejêtno¶ci, tym ¿e... zreszt±, starczy, ¿e powiem: to jest temat Nowe Atuty, a nie Umiejêtno¶ci. A od nazwy "skórowanie"( :D ) lepsza chyba bêdzie "garbarstwo".
autor: Terai__
wt gru 14, 2004 4:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79849

Rzepo-zagadka

Odpowied¼: Mê¿czyzn± jest niejaki Jack, Irlandczyk. By³ on strasznym pijakiem i z³ym cz³owiekiem. Wersja legendy, któr± ja znam mówi o tym, ¿e pewnego dnia Jack spotka³ na swej drodze samego Diab³a, który przyszed³ zabraæ jego z³± duszê do piek³a. Jack jednak okaza³ siê sprytniejszy. Zauwa¿y³ rosn±c...
autor: Terai__
sob gru 11, 2004 2:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79849

Piekielny Wêgiel

Podajê podpowied¼, poniewa¿ odpowiedzia³a na razie tylko jedna osoba... Podpowied¼ bêdzie odpowiedzi± na pierwsz± czê¶æ zagadki: Zjawa to niejaki Jack, który kawa³ek wêgla dosta³ od diab³a, ¿eby móc po ciemku wróciæ na ¶wiat ¿ywych. Kawa³ek wêgla w³o¿y³ do rzepy, któr± mia³ w kieszeni. Teraz mo¿na z...
autor: Terai__
wt gru 07, 2004 7:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79849

Ma³a zagadeczka ode mnie. Oto link do pewnego przedmiotu: Piekielny Wêgiel Pytania: Kim jest zjawa? Sk±d mia³a owy przedmiot? Za odpowied¼ na te dwa pytania 1 punkt. Drugi je¶li podacie tak¿e ca³± historiê tej osoby (nie bierzcie pod uwagê, ¿e nagle wsadzi³em j± do FR...). Powodzenia. Odpowied¼ poda...
autor: Terai__
wt gru 07, 2004 7:38 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 17615

Piekielny Węgiel Tordek zgasił pochodnię - potrzebował obu rąk do walki, a zza rogu i tak dobiegało światło. Dał znak Jozanowi by przygotował się na kolejnego umarłego. Tkwili w tych lochach już parę godzin i niesądzili by coś jeszcze mogło ich zaskoczyć, a jednak: zza rogu wyszła szybkim krokiem z...
autor: Terai__
czw paź 14, 2004 7:44 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27490

Poniewa¿ jestem cz³owiekiem s³uchaj±cym naprawdê du¿o, a nie mo¿na siê non-stop trzymaæ tego samego, do listy dochodzi trochê: <br /> <br /> Akurat (to taki polski zespó³, szczególnie do mnie trafi³ utwór o s³owach z wiersza J.Tuwima - "Do Prostego Cz³owieka") <br /> Audioslave <br /> Blind Guardian...
autor: Terai__
ndz paź 03, 2004 10:03 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 17615

Róża Ali'iwiann Legendy mówią o tym, że Ali'iwiann, była bardzo piękną nimfą. Ta śliczna istota zamieszkiwała okolice niewielkiego jeziorka położonego na wschodnich obrzeżach Knieji Otulisko. Serce jej było ponoć zawsze tak czyste jak woda w której żyła. Służyła naturze jak tylko mogła, bo i kochał...
autor: Terai__
wt wrz 21, 2004 7:20 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Jak przechowywujecie figurki??
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1168

A ja ca³± pikn± armiê krasnali trzymam na pó³ce, ³adnie pouk³adan± i nied³ugo podarujê im byæ mo¿e makietê. Powiedzmy, ¿e to moja (i mojego brata) duma.
autor: Terai__
ndz wrz 05, 2004 3:38 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 17615

Może więc wypadałoby zmienić na +2/+4/+6/+8/+10? przy tak samo przyporządkowanych kosztach?
autor: Terai__
czw wrz 02, 2004 9:52 pm
Forum: Czary i moce
Temat: W³asne/Nowe czary
Odpowiedzi: 296
Odsłony: 24987

Zmienny obszar Lothara <br />Conjuration (Creation) <br />Level: sor 9/wiz 9 <br />Casting time: 1 action <br />Range: Medium <br />Effect: specjalne <br />Duration: 7 rund <br />Saving throw: specjalne <br />Spell resistance: specjalne <br /> <br />Po rzuceniu, mag wybiera dowolny czar obszarowy z ...
autor: Terai__
czw wrz 02, 2004 9:09 pm
Forum: Czary i moce
Temat: W³asne/Nowe czary
Odpowiedzi: 296
Odsłony: 24987

Przyznam siê szczerze, ¿e zagmatwa³em ten opis na tyle, ¿e nie w pe³ni siê nawet pokrywa³ z moim wyobra¿eniem tego czaru. Wydaje mi siê jednak, ¿e mam dwa pomys³y jak ów czar os³abiæ: <br /> <br />1) Pozwoliæ wykorzystanie efektów czarów, o ³±cznej sumie poziomów powiedzmy 10 + modyfikator z charyzm...
autor: Terai__
czw wrz 02, 2004 8:35 pm
Forum: Czary i moce
Temat: W³asne/Nowe czary
Odpowiedzi: 296
Odsłony: 24987

Terai Mataete, czarodziej 20 poziomu. Zapamiêtuje czar Zmienny obszar wykorzystuj±c do tego komórkê z siódmego poziomu. Rzuca ten czar i wybiera efekt czaru Acid Fog (czaru z 6 poziomu, tak wiêc poziomu o jeden ni¿szego). W miejscu w którym stoi z³a banda drowów pojawia siê kwasowa mg³a, Terai przeb...
autor: Terai__
czw wrz 02, 2004 8:14 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 17615

Przeciw-żywioł +1/+2/+3/+4/+5 Nie jest to żadna konkretna broń magiczna, tylko właściwość, której takowej można nadać. Broń przeciw-żywiołu działa jak normalna dopóki nie uderzymy nią w stworzenie związane z żywiołem. Gdy tak uczynimy, broń zacznie się świecić i w następnej rundzie uruchomi swoją m...
autor: Terai__
czw wrz 02, 2004 7:07 pm
Forum: Czary i moce
Temat: W³asne/Nowe czary
Odpowiedzi: 296
Odsłony: 24987

W zamierzch³ych czasach zamie¶ci³em w tym w±tku poprzedni± wersjê pierwszego z poni¿szych czarów. By³ on wtedy mocno niedopracowany (teraz ju¿ jest ciut mniej :) ), a ja stchórzy³em i wycofa³em siê z poprawienia go. Teraz to zrobi³em i oddajê go ponownie pod krytykê, podobnie czyni±c z nowym stworzo...
autor: Terai__
wt sie 17, 2004 10:34 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pomocy z drużyną!
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 1451

A gdyby¶ tak obie dru¿yny z sob± zmiesza³? albo chocia¿ na pewien czas wzi±³ jednego z graczy z drugiej dru¿yny do pierwszej.
autor: Terai__
pn sie 16, 2004 7:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pomocy z drużyną!
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 1451

Mo¿esz zrobiæ ca³± przygodê w której ani przez chwilê nie bêd± potrzebne ko¶ci i/lub stosowaæ ma³e nagrodzenie w punktach do¶wiadczenia za zabijanie (du¿o mniejsze ni¿ to podane w podrêczniku), za¶ przyznawaæ wielkie ilo¶ci PD za prawid³owe odgrywanie postaci i wczuwanie siê w nie. <br />Uwentualnie...
autor: Terai__
ndz cze 27, 2004 9:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kap³an-mag
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1083

Si³a 14
<br />Po co? skoro: <br />
Jako i¿ w dru¿ynie mam woja i rangera to kolejny kapp³an wojownik nie jest potrzebny.  <br />Wiêc chce wspieraæ dru¿yne "duchowo" (bull's strenght etc.)
autor: Terai__
wt cze 22, 2004 5:12 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Bez owijania w bawe³nê, moje propozycje: <br />1) Ucieczka +x - podczas ucieczki prêdko¶æ zwiêksza siê. Premia ro¶nie wraz z poziomami. <br />2) Wrzask - kilka razy dziennie, postaæ rzucaj±c siê do ucieczki mo¿e wydaæ potworny wrzask. Wszyscy sojusznicy, którzy nie wykonaj± testu na SW (ST = 10 + po...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11