Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 508 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 17
autor: Coen__
wt wrz 26, 2006 2:13 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nefarius [FR] I Stanie Się Koniec
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 5726

S³ysz±c dziwne s³owa zdejmuje he³m i drpaie siê przez chwilê w potylice<br />- No dobra.. - zacza³em i spojrza³em na pozosta³± czwórkê - któremu¶ z was to co¶ mówi? Bo mi nie bardzo...
autor: Coen__
ndz wrz 10, 2006 10:22 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3720

Mieczys³aw <br /><br />Hmm....drugi Willys, tym razem uzbrojony...go¶cie nadal nie maj± na sobie mundurów ani oznaczeñ. O co mo¿e tu chodziæ? Hmm... pstrykam kilka fotek ca³ej ekipie i nowemu pojazdowi poczym rozwa¿am opcje. Mogê albo przestrzeliæ kolejnego Jeepa i czekaæ na reakcje, która mo¿e siê...
autor: Coen__
czw wrz 07, 2006 11:23 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nefarius [FR] I Stanie Się Koniec
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 5726

Barbarzyñca mimowolnie u¶miechn±³ siê widz±c roze¼lenie czciciela Banea i s³ysz±c jego odzywke. Szybko jednak przywo³a³ siê do porz±dku i w s³ucha³ w odpowied¼ Eri. Pokiwa³ tylko g³ow± próbuj±c zapamiêtaæ wskazówki, poczym rozejrza³ siê po sali. Jedynie trupy pasowalo by przeszukac, poza tym wszystk...
autor: Coen__
śr wrz 06, 2006 10:11 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sposób Na Mutanta - Komentarze
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2914

MG, za duzo rzeczy robisz naraz. Mo¿e pozwól nam (a przynajmniej mi, bo nie wiem jak to wyglada u innych) decydowaæ i reagowaæ na zmiany sytacji.
autor: Coen__
wt wrz 05, 2006 2:29 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2560

Czy mo¿na siê dowiedziec, co siêdzieje z reszta graczy? Pomarli¶cie czy jak?
autor: Coen__
pn wrz 04, 2006 7:57 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3720

Mieczys³aw <br /><br />Hmm...nie¼le. ¯adnego zainteresowania przyczyn± pêkniêcia opon, tylko od razu wzywamy wsparcie. Ale to w sumie nie tak ¼le.<br />Z t± my¶l± wyj±³em aparat i pstrykn±³em gostkom kilka fotek, zw³aszcza temu ze skrzyni±. Zapamietuje te¿ gdzie j± ukryto, ot, tak na wszelki wypade...
autor: Coen__
ndz wrz 03, 2006 5:56 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3720

Mieczys³aw <br /><br />S³ysz±c warkot silnika ci±gn±cy siê w takim miejscu na wielk± odleg³o¶æ o¿ywiam siê od razu. Odkleiwszy od palmy wyjrza³em w stronê bunkra, aby po chwili zobaczyæ zbli¿aj±cy siê pojazd. Fakt, ze by³ to stary Willys by³ delikatnie mówi±c ciekawy, ale dla mnie by³o to lepiej. U...
autor: Coen__
ndz wrz 03, 2006 1:02 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dar Lolth - Komentarze
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4052

W zwi±zku z tym, i¿ sesja wysz³a zgo³a odmiennie ni¿ tego oczekiwa³em i klimat nie trafi³ w mojego gusta, oficjalnie rezygnuje z dalszej rozgrywki. <br />Tym samym zwalnia siê jedno miejsce. ¯yczê udanych przygód i dobrej zabawy.
autor: Coen__
ndz wrz 03, 2006 8:52 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3720

Mieczys³aw <br /><br />- Hmm... nie³adnie - mrukn±³em pod nosem widz±c ca³± sytuacje. Grube drzwi, grube mury, tylko jedno wej¶cie. Nie wyposa¿yli mnie w A-10 abym móg³ je sforsowaæ, a wiêc zdjêcia wewn±trz odchodz± do krainy nierealno¶ci. My¶l±c o tym wyj±³em aparat i pstrykn±³em kilka fotek obiek...
autor: Coen__
ndz wrz 03, 2006 8:44 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sposób Na Mutanta - Komentarze
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2914

O¶miele siê nie zgodziæ.
autor: Coen__
ndz wrz 03, 2006 8:41 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nefarius [FR] I Stanie Się Koniec
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 5726

Barbarzyñca gwizdn± s³ysz±c opowie¶ci Eri. No, jak siê ma dobr± sprawê na celu to bogowie siê u¶miechaj±... Wtem odezwa³ siê drwi±cy g³os Areona zakoñczony pytaniem do Banea. Pomimo silnych starañ Damarczyk nie zdo³a³ siê powstrzymaæ<br />- Za wybranie takiej a nie innej durnej religii - powiedzia³ ...
autor: Coen__
czw sie 31, 2006 8:22 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3720

Mieczys³aw <br /><br />Skoñczywszy siê ubieraæ w strój do akcji opar³em siê o burtê ³odzi rozkoszuj±c siê ostatnimi wdechami papierosa. Teraz przez ca³± akcje bêdê musia³ nie paliæ. Có¿...takie jest ¿ycie. Z ta optymistyczn± my¶l± wci±gn±³em kominiarkê na g³owê, sprawdzi³em umocowanie i roz³o¿enie ...
autor: Coen__
czw sie 31, 2006 5:01 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Rzepiduch [FR] Dar Lolth
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 7586

Wojbor <br /><br />Zaraz po kopniêciu zebra³em ca³± nap³ywaj±c± do ust krew i z ca³ej si³y splun±³em prosto w twarz drowa<br />- Jak k³uce siê z ¿on± to uderza ona silniej ni¿ ty ¿a³osny pokurczu - powiedzia³em w ich mowie - A nie u¿ywa podkutych stal± butów do tego. A teraz spieprzaj pod swój kami...
autor: Coen__
śr sie 30, 2006 8:27 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Utopia by Silver_X - komentarze
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 3661

Ja z kolei po raz drugi zosta³em przez MG pominiêty w odpowiedzi...
autor: Coen__
śr sie 30, 2006 8:24 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nefarius [FR] I Stanie Się Koniec
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 5726

- W porz±dku - barbarzyñca klepn±³ elfa w ramie po czym zwróci³ siê do Serusetha - móg³by¶ raz jeszcze, dla pewno¶ci wyja¶niæ jak dotrzeæ do tej ¶wi±tyni? Nie zaszkodzi te¿ jak Thall równie¿ us³yszy te relacje.<br />Czekaj±c na odpowied¼ i ewentualna opowie¶æ maga barbarzyñca zwróci³ siê do Aerona<b...
autor: Coen__
śr sie 30, 2006 8:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Rzepiduch [FR] Dar Lolth
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 7586

Wojbor <br /><br />Ockn±wszy siê potrz±sn±³em szybko g³ow±. Trzeba by³o rozeznaæ siê w sytuacji. Hmm....tak...tak...tak...no tak. Ukradli nawet buty. W tym momencie mimowolnie siê u¶miechn±³em przypominaj±c, i¿ nie mia³em czasu zmieniæ w nich owijaczy po dwóch dniach patrolu. Z drugiej strony...u¶m...
autor: Coen__
wt sie 29, 2006 8:37 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Baca007 [sw] Socbkt
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2609

Grom <br /><br />Mê¿czyzna skin±³ g³ow± technikowi poczym ruszy³ po w³azie do wnêtrza statku. Jak tylko postawi³ na nim stopê poczu³ przyjemny ciê¿ar w³asnego cia³a w normalnej grawitacji oraz owia³ go przyjemnie ch³odny podmuch. Przymkn±³ a¿ oczy rozkoszuj±c siê przez sekundê tymi wspania³ymi waru...
autor: Coen__
wt sie 29, 2006 7:44 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2560

Jako, ¿e najwyra¼niej wymaga tego sytacja to opisze wam wnêtrze statku. Jedyne wejscie do niego to g³ówny w³az towarowy prowadz±cy do ³adowni w której s± jedne drzwi prowadz±ce do dalszych pomieszczeñ. Zaraz za nimi jest pod³u¿ny koryta¿ koñcz±cy siê kolejnymi drzwiami. Po prawej macie w nim kuchnie...
autor: Coen__
sob sie 26, 2006 5:21 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 6310

Dwa posty dziennie to raczej i dla mnie za duzo. Mam te¿ sporo innych zajêæ, nie tylko ta jedn± ewentualn± sesje.
autor: Coen__
sob sie 26, 2006 12:42 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2560

Raczej zasada kto pierwszy ten lepszy:)
autor: Coen__
pt sie 25, 2006 10:26 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dar Lolth - Komentarze
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4052

Aby nie by³o, ¿e jaka¶ samowolka - wydarzenia z mojego posta by³y konsultowane z MG na GG
autor: Coen__
pt sie 25, 2006 10:24 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Rzepiduch [FR] Dar Lolth
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 7586

Wojbor <br /><br />Widz±c k±tem oka, i¿ walka nie uk³ada siê najlepiej westchn±³em w duchu. To nie powinno potrwaæ d³ugo, a tak przynajmniej s±dzi³em. Trzeba jednak daæ z siebie wszystko. Zrobi³em, wiêc krok w ty³ i zamachn±³em siê p³asko mieczem. Drowy nie mia³y innego wyj¶cia jak uskoczyæ. Dobre ...
autor: Coen__
pt sie 25, 2006 8:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 6310

Czy s± jeszcze wolne miejsca? Je¶li tak to chêtnie bym siê za³apa³.<br />Aha, czy wszyscy mamy graæ nastolatkami dopiero poznaj±cymi swoje zdolno¶ci?
autor: Coen__
śr sie 23, 2006 6:52 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Baca007 [sw] Socbkt
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2609

Grom <br /><br />- W±tpiê aby¶my musieli walczyæ z robotami - odpar³ mê¿czyzna troche podbudowany - krótk±, ale zawsze - reakcj± kobiety próbuj±c j± pocieszyæ - Po wojnie klonów wszystkie jednostki separatystów zdezaktywowano i w wiêkszo¶ci zniszczono. Dlatego niewiele modeli bojowych separatystów ...
autor: Coen__
śr sie 23, 2006 6:43 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 4848

Wojbor Bloodbear <br /><br />Ork pokrêci³ g³ow± próbuj±c siê otrz±sn±æ. Czu³ siê tak jakby na chwile straci³ przytomno¶æ. Tunel na powierzchnie... sk±d on siê tu wzi±³, czemu Bloodbear nic z nim zwi±zanego nie kojarzy³? A gdzie prowadzi³ ten drugi? Wtem do jego nozdrzy doszed³ zapach maga. By³a to ...
autor: Coen__
wt sie 22, 2006 11:05 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Baca007 [sw] Socbkt
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2609

Grom <br /><br />S³ysz±c, i¿ nikt nie pofatygowa³ siê aby odpowiedzieæ naszej ¶lepej towarzyszce Aesir szybko odwróci³ siê w jej stronê maj±c nadzieje, ¿e nie zauwa¿y i¿ o niej zapomniano. Nie chcia³ aby znowu w³±czy³o siê jej narzekanie kto wie, mo¿e nawet doceni pomoc? Choæ w to mê¿czyzna w±tpi³<...
autor: Coen__
wt sie 22, 2006 1:48 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Rzepiduch [FR] Dar Lolth
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 7586

Wojbor <br /><br />- S³yszeli¶cie! - wrzasn±³em do swoich ludzi - Walczcie o swoj± wolno¶æ albo na zawsze bêdziecie cierpieæ! <br />Wiedzia³em, ¿e musze sprawiæ, aby wpadli w sza³ podobny do mojego, ¿e to odsunie efekty dzia³ania trucizny. Szybko odpali³em dwie ostatnie flary i cisn±³em nimi w wyj¶...
autor: Coen__
wt sie 22, 2006 1:42 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nefarius [FR] I Stanie Się Koniec
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 5726

- Zaczyna siê robiæ coraz ciekawiej - odpar³ barbarzyñca drapi±c siê w potylice. Ten ruch przypomina³ mu o obra¿eniach, jakie odniós³ w czasie walki i o tym, ze lepiej je podgoiæ. Szybko siêgn±, wiêc do torby z eliksirami i zgarn±wszy jeden poci±gn± têgiego ³yka, krzywi±c siê z powodu paskudnego sma...
autor: Coen__
pn sie 21, 2006 9:57 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dar Lolth - Komentarze
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4052

Ja równie¿ jestem za kostnic±
autor: Coen__
pn sie 21, 2006 2:15 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dar Lolth - Komentarze
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4052

Bior±c pod uwagê ca³o¶æ, to te rzuty zaczynaja ciekawie sie uk³adaæ. Jak wynik wysoki to dla drowów jak niski to dla reszty?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 17