Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 23 wyniki

autor: Nivelis__
śr sty 12, 2005 3:12 am
Forum: Dragonlance
Temat: Darmowe zasoby dla Dragonlance
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 5503

[center:73ca643cbb] http://soulforge.shron.org/logom.jpg [/center:73ca643cbb] Na <span style='color:orange'> Soulforge - Polskim Serwisie Dragonlance </span> ostatnio sporo nowych, ciekawych informacji! m.in.: t³umaczenie epilogu 3 tomu 'wojny dusz', zapowiedzi wydawnicze na 2005r., informacje o blo...
autor: Nivelis__
śr lip 28, 2004 12:23 am
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 20744

Na Soulforge oprócz standartowego zebrania news'ów (czynionego regularnie przynajmniej raz w tygodniu), 5 nowych recenzji w tym 2 nowych ksi±¿ek czyli 'Magii Krynnu' i 'Drakoñskich Metod' (polskiej edycji). <br />Pierwsza zajawka szykowanego przez nas bloku Dragonlance na Imladris, narazie czysto or...
autor: Nivelis__
pt lip 02, 2004 3:35 pm
Forum: Dragonlance
Temat: DLCS w Polsce
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1299

na stronie ISA ostatnio by³a aktualizacja w dziale zapowiedzi, pisane i za³atwiane przez Sony'ego... niestety ani s³owa o Dragonlance, a dowiedzia³ siê nawet o te plany po wakacjach. <br /> <br />Chyba zrobili nam niemi³ego psikusa :/ Nie kupi³em jak mog³em angielskiego podrêcznika, bo mia³ byæ pols...
autor: Nivelis__
pt lip 02, 2004 2:15 am
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9181

Jak dla mnie to obydwie ksi±¿ki ju¿ od dawna le¿a³y przet³umaczone na sk³adzie, a teraz 'Zysk' zachêcony ponownym zainteresowaniem DL-em (pewnie wojna dusz sprawi³a wzrost sprzeda¿y, bo sporo wzros³o) postanowi³ i¶æ na ³atwiznê, odkurzyæ t³umaczenia i rzuciæ co¶ na wakacyjny rynek, bo z tego co wiem...
autor: Nivelis__
pt lip 02, 2004 2:09 am
Forum: Dragonlance
Temat: Strona 'Soulforge'
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 832

Wiem, ¿e wszystko mia³o byæ w temacie 'polskie strony o d&d', ale w tym ma³ym podsumowanku jest parê do¶æ wa¿nych informacji dla fanów dragonlance, niekoniecznie zainteresowanych d&d czy zagl±daj±cych do tamtego dzia³u: <br /> <br /> Czerwiec - podsumowanie nowo¶ci na 'Soulforge' : <br /> <br />-Spo...
autor: Nivelis__
pt lip 02, 2004 2:02 am
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 20744

Czerwiec - podsumowanie (w zwi±zku z tym ¿e nie wymienia³em na bie¿±co) nowo¶ci na 'Soulforge' <br /> <br />Zmodernizowany dzia³ '¦wiat', m.in. nareszcie ukoñczona historia Krynnu , dodano kalendarz, opis bohaterów oraz bogów. <br />Poprawiony i uzpe³niony dzia³ RPG (2 i 3 edycja) <br />Zmodernizowa...
autor: Nivelis__
ndz cze 27, 2004 9:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 20744

Na Soulforge mo¿ecie przeczytaæ o wakacyjnych planach wydawniczych Dragonlance w Polsce i za granic±.
autor: Nivelis__
ndz cze 13, 2004 12:28 am
Forum: D&D i d20
Temat: Polskie strony o D&D
Odpowiedzi: 276
Odsłony: 20744

Nie bêdê pisa³ 2 razy tego samego wiêc pode¶lê linka do tematu w którym opisywa³em reaktywacjê strony: <br /> Soulforge - Polski Serwis Dragonlance <br /> <br />Dopisujê teraz gdy¿ postêpujemy jak dot±d zgodnie z za³o¿eniami sta³ych prac nad stron± i aktualizacji przynajmniej raz w tygodniu. <br />E...
autor: Nivelis__
pn cze 07, 2004 11:21 am
Forum: Dragonlance
Temat: Strona 'Soulforge'
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 832

Oczywi¶cie... nie wiedzia³em, ¿e co¶ takiego jest :mrgreen: <br /> <br />W zwi±zku z tym wszystkich zainteresowanych aktualizacjami na stronie Soulforge zapraszam do wy¿ej wymienionego tematu
autor: Nivelis__
czw cze 03, 2004 6:46 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Strona 'Soulforge'
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 832

Poniewa¿ ostatnio du¿o siê zmienia na Soulforge, zamieszczam wiêc parê informacji o nowo¶ciach: <br />- w dziale "¦wiat" pojawi³a siê kompletna i szczegó³owa historia Krynnu <br />- w dziale "Spotkania" relacje z 2 konwentów na których dl-pl prowadzi³o blok Dragonlance, m.in. zdjêcia z larpów DL <br...
autor: Nivelis__
wt maja 25, 2004 3:25 am
Forum: Dragonlance
Temat: Strona 'Soulforge'
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 832

Strona 'Soulforge'

Soulforge znowu dzia³a. <br /> <br />Po wielu ró¿nych perypetiach strony, wrócili¶my w grudniu do prac nad ni±. <br />Z powodu dalszych przeciwno¶ci losu (jak np. serwery) ponowne jej zaprezentowanie szerszej publiczno¶ci odwlek³o siê do dzi¶. <br /> <br />Strona zosta³a przebudowana i wprowadzono w...
autor: Nivelis__
pt lip 25, 2003 3:51 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2015

Poniewa¿ Soulforge narazie w u¶pieniu (pewnie do koñca wrze¶nia - powa¿ne k³opoty organizacyjno - umiejêtno¶ciowe (php,mysql,java)) fotorelacja m.in. z prelekcji i LARP-a Dragonlance mo¿ecie tymczasowo obejrzeæ na mojej stronie ( www.nivelis.prv.pl ) w dziale 'zdjêcia'
autor: Nivelis__
ndz cze 22, 2003 5:24 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2015

Projekt nie upad³, ale osoby za niego odpowiedzialne (za www), np. ja by³y w 120% zajête innymi wa¿nymi rzeczami. <br />Mamy te¿ ma³y problem techniczny - brakuje nam ludzi, którzy by znali siê na php, mysql czy javie. Z flashem te¿ dopiero zaczynam... <br />2 osoby do takiej strony to za ma³o na ni...
autor: Nivelis__
pt maja 30, 2003 3:01 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12981

Tymczasem na premierze Matrixa 2 :mrgreen: dowiedzia³em siê, ¿e powstaje w³a¶nie druga czê¶æ filmu Dungeons&Dragons... Kto¶ mo¿e wie co¶ na ten temat?
autor: Nivelis__
śr kwie 02, 2003 11:58 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Avatarowie Bogów Magii
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1841

Ja znalaz³em tak± informacjê: <br />"...Z³o¿yli wiêc przysiêgê, ¿e jej bêd± wierni, a tak¿e sobie nawzajem, po czym opu¶cili panteon bogów. Przyj±wszy ¶mierteln± postaæ zst±pili na Krynn. (...) Nastêpnie trójka kuzynów opu¶ci³a Krynn, lecz pozosta³a w jego pobli¿u. Kr±¿y po niebiosach i nieruchomymi...
autor: Nivelis__
czw mar 20, 2003 1:11 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2015

wina okienka pop-up, które republika niezale¿nie wrzuca nam jako bonusik. Narazie jestesmy na etapie szukania dobrego serwera [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br /> <br />Strona tak¿e jest w powijakach, ale wrzucilismy ja m.in. po to aby posluchac opinii i solidnie potestowaæ na ró¿ny...
autor: Nivelis__
czw lut 27, 2003 11:10 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Drowy w Dragonlance
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1810

Mroczne elfy w Dragonlance to (wed³ug elfów) - przegnani poza zasiêg ¶wiat³a i skazani na tu³aczkê w mroku. W skrócie chodzi w³a¶nie o wygnanie - i to z ró¿nych powodów. Elfy nie rozró¿niaj± przyczyn kary, dla nich mroczny elf to mroczny elf i jako taki jest ca³kowicie ignorowany przez wszystkich el...
autor: Nivelis__
czw lut 27, 2003 1:47 am
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3976

Ale sprawa brody u elfów nie jest wcale taka prosta. Teoretycznie 2E dopuszcza³a mo¿liwo¶æ zapuszczenia bród u elfów, ale by³o to bardzo rzadkie. <br />Ja bym jednak skupi³ siê na realiach ¶wiata. W 'Kronikach', a tak¿e w 'Drugim Pokoleniu' wyra¼nie parê razy zwrócona jest uwaga na brak zarostu u e...
autor: Nivelis__
śr lut 26, 2003 11:48 am
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3976

Powszechnie wiadomo, ¿e elfy w ¶wiecie Dragonlance nie posiadaj± zarostu. By³o to wielkorotnie podkre¶lane przy okazji Tanisa, tak samo jak fakt z jakim niesmakiem, a nawet obrzydzeniem odnosili siê do jego brody. <br />Tymczasem w "Time of the Twins", w polskim t³umaczeniu na str.382 mamy: <br />"Ó...
autor: Nivelis__
wt lut 25, 2003 12:10 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12981

"Katedra" bardzo fajny film. Szkoda, ¿e film Dragonlance'a robi³by by ca³e ¿ycie. Bagiñski "Katedrê" tworzy³ 3 lata i to na b.dobrym sprzêcie. Poprzedni film "Rain" robi³ na jeszcze wtedy s³abym domowym komputerze (finaln± wersjê "Rain" i tak koñczy³ na sprzêcie na mojej uczelni),a zajê³o mu to chyb...
autor: Nivelis__
pn lut 24, 2003 2:38 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2015

stronê w³a¶nie sklecam w pocie czo³a... <br />Niestety zapraszam dopiero 20 03 2003, jak napisa³a Arc to ma byæ niespodzianka dla fanów DL-a <br /> <br />Co do naszej dzia³alno¶ci- <br />zostali¶my dzi¶ zaproszeni na Teleport 2003. <br />Bêdziemy tak organizowaæ szeroki program, m.in. 2 LARP-y, prel...
autor: Nivelis__
pn lut 24, 2003 2:27 am
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 22723

info od Sony'ego: <br />"DRAGONLANCE 3ED zostanie wydany po polsku napewno, P. Szulc powiedzia³ mi to wyra¼nie, trwaj± te¿ negocjacje w sprawie Ravenloft. <br />Je¶li wszystko pójdzie dobrze to pojawi siê w pierszej po³owie 2004r. polska edycje DL. " <br /> <br />To o polskiej. Jak ju¿ pisa³em my st...
autor: Nivelis__
sob lut 22, 2003 2:28 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2015

Dragonlance-pl

Witam wszystkich jako nowy na forum! <br />Wiem, ¿e Arcmage mnie zamorduje, bo ona chcia³a to napisaæ, ale oczywi¶cie nie mog³em siê powstrzymaæ. <br />Niezmiernie ucieszy³ mnie fakt, ¿e s± inne polskojêzyczne strony gdzie mo¿na spotkaæ oddanych fanów Dragonlance’a . <br />Razem z Arcmage repr...