Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 34 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Ivor__
sob gru 03, 2005 11:24 am
Forum: Geografia
Temat: Pytania dotyczące mniej znanych terenów Faerunu
Odpowiedzi: 115
Odsłony: 8355

Mam pro¼bê..... moja dru¿yna postanowila podbiæ wyspy Ko¶ci Wieloryba. Na mapie Faerunu znajduj± siê one na zachód od Waterdeep i na pólnoc od Wysp Moonshae, ale nie obejmuje ich granica polityczna i nie maj± swojej historii(przynajmniej ja nie moglem znale¼æ :( ). Je¿eli kto¶ ma jaki¶ pomysl lub in...
autor: Ivor__
ndz wrz 11, 2005 10:01 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203393

Mój talent MP znowu mnie zaskoczy³. Chcia³em zastawiæ sprytn± pu³apkê w ciemno¶ci...
MP:- S³yszycie g³osy dobiegaj±ce z ciemnej uliczki.
G1:- Ja mam widzenie w ciemno¶ciach. Co tam jest?
MP:- Nie powiem, MP nie musi widzieæ w ciemno¶ci.
autor: Ivor__
ndz wrz 04, 2005 2:59 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203393

Rada dla Mp je¶li gracz chce gor±cej laski dajcie mu ¿ywio³aka ognia........ A z bardziej ¶miesznych: Do dru¿yny do³±czy³ tropiciel z ma³ej wioski. g1: -Sprawdzam czy ma s³ome w butach g2: -Mi³o ciê poznaæ wie¶niaku. g3: - Jako wie¶niak powiniene¶ znaæ okolice.... g1: - Ale masz wie¶niacki ³uk. trop...
autor: Ivor__
sob sie 30, 2003 1:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciężkie początki
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1718

Mi najwiêksz± trudno¶æ sprawiali ludzie graj±cy lepiej ode mnie. Znali system i mo¿liwo¶ci postaci du¿o lepiej ni¿ ja. To by³o przygniataj±ce.
autor: Ivor__
sob sie 30, 2003 1:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co siê jada w ¶wiatach D&D?
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3676

Mam jeszcze kilka propoycji <br />-bigos, <br />-kaszanka, <br />-jajecznica z jaj grotostrz±bów, <br />-Mr. T w sosie w³asnym(dobre ale ¿ylaste), <br />-skórznia gotowana na parze, <br />-driada(ale to na deser :mrgreen: )
autor: Ivor__
pt lip 04, 2003 10:30 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Sparing pomiedzy tytanem a tarsquem.
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6503

Mnie to twój wywód nierusza. Zauwa¿, ¿e Mr.T jest wiêkszy od Tytana. Fizyczny atak tytana jest podobny do ataku hipopotama na s³onia. Inteligencja tytana na 100% by do tego nie dopu¶ci³a. Jestem dalej za tytanem i broniê mojego stanowiska.
autor: Ivor__
czw lip 03, 2003 10:01 am
Forum: D&D i d20
Temat: Barwne opisy - Nauka
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 921

1.Uczestniczê w a¿dym konkursie recytatorskim jaki siê nawinie. Dziêki temu nie mam problemu z opowiadaniem. <br />2.Próbuje opisywaæ jak najwiêksz± ilo¶æ szczegulików. <br />3.Kombinujê, kombinujê... a jak siê nie da to siê przyznajê do gafy. <br />4. diaboliczny. <br />Co do pytania Ragnara najczê...
autor: Ivor__
wt lip 01, 2003 11:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobicie jak przegracie?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1537

Je¿eli postaæ ci siê podoba³a to czemu jej nie wskrzesisz. Co do przemian ja proponuje w wampira dostaniesz du¿o nowych zdolno¶ci :evil:
autor: Ivor__
ndz cze 29, 2003 8:43 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dyskryminacja goblinów
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 2214

Stary poka¿,¿e gobliny s± przebieg³e i wykorzystaj jak±¶ pó³apkê. Swoj± drog± gobliny nie mog± im sprawiaæ takich trudno¶ci jak smoki...
autor: Ivor__
pt cze 27, 2003 7:23 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Czy prowadzisz własny świat?
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6779

Stworzyæ ¶wiat to nie dla mnie, ale zmodyfikowaæ go to co innego :)
autor: Ivor__
pt cze 27, 2003 7:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Podręczniki
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 3754

Ja zaznaczy³em wszystkie, gdy¿ nie ma podrêcznika który w jakim¶ stopniu by mnie nie inspirowa³...
autor: Ivor__
pt cze 27, 2003 7:16 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ile lat grasz w RPG?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 8776

Ja sam gram od oko³o dwóch lat, póki co nie gra³em w inne systemy, ale d&d wydaje mi siê najwiêkszy(potwory, bustwa, plany...) i najciekawszy.
autor: Ivor__
pt cze 27, 2003 7:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rzut na inicjatywę - preferencje (waszych) MG
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 4061

U mnie rzuca siê co rundê. W dnd du¿o do powiedzenia ma los, wiêc daje mu wiêcej mo¿liwo¶ci wyboru [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] .
autor: Ivor__
pt cze 27, 2003 7:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MG - Przyjaciel nasz czy wróg
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 544

Wiêkszo¶æ z nas mówi pogadaæ, a potem wywaliæ(jak wam siê nie uda). Jestem ciekawy czy mo¿ecie mieæ 2-ego MP, czyli kogo¶ kto go zast±pi...
autor: Ivor__
czw cze 26, 2003 10:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MG - Przyjaciel nasz czy wróg
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 544

Powinni¶cie z nim pogadaæ, jak siê nie uda to kopn±æ w (!) (ty³ek) i lota za drzwi, poszed.... ju¿ ciê nie ma. :evil:
autor: Ivor__
czw cze 26, 2003 10:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Urozmaicenie Sesji
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1013

Propo muzyki filmowej u mnie na pierwszym miejscu s±: <br />-The lord of the Rings, <br />-Matrix i <br />-Maska Zorro. <br />Mi to wystarcza.
autor: Ivor__
czw cze 26, 2003 10:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kamienie Ioun
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 8307

Moim zdaniem najlepsze s± te dodaj±ce do atrybutów. Reszte ju¿ chyba Darklord napisa³. Chocia¿ w grze komputerowej(nie pamiêtam czy DiabloII, czy Baldurs GateII) nosi siê je zamiast he³mu....
autor: Ivor__
śr cze 25, 2003 10:50 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Sparing pomiedzy tytanem a tarsquem.
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6503

Stawiam na tytana, gdy¿ wolê przemy¶lane zaklêcia ni¿ brutaln± si³ê. <br />(Nie ok³amujmy siê MrT nie jest najlepszy). :wink:
autor: Ivor__
śr cze 25, 2003 10:40 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³-co¶tam, czyli dlaczego rasy siê ³±cz±
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3225

Taaa... wracaj±c do smoków dwóch nienawidz±cych siê rodów. Taki smok powinien byæ potê¿ny i ... tu pojawia siê problem, powinien toczyæ walkê sam ze sob± smocza chciwo¶æ vs mi³o¶æ do ludzi <br />Smok ba³by siê o skarby i atakowa³ ! Konsekwencj± tego nienawidzi³by sam siebie (jak Smeogl we w³adcy). P...
autor: Ivor__
śr cze 25, 2003 10:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 24204

Ja sam nienawidzê graczy, którzy przychodz± na sesje dla kolegi lub kole¿anki. Ich podej¶cie do gry jest ¿enuj±ce jakby siedzieli z przymusu. <br />Nienawidzê te¿ jak gracz siê ze mn± k³uci(zaraz takich zabijam w brutalny sposób :evil: ) Mówi siê, ¿e MP ma byæ bezstronny...
autor: Ivor__
śr cze 25, 2003 10:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Urozmaicenie Sesji
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1013

Szukasz inspiracji... <br />W "G³osie w snach" na koñcu przygody jest imprezka. Zaprosi³em kolegê graj±cego na gitarze, klasowego b³azna i kole¿ankê. Zakupi³em te¿ odpowiednie jedzenie. Gdy przygoda dobieg³a ku koñcowi, zaprowadzi³em graczy do pomieszczenia gdzie czekali moji przyjaciele. Jednym zda...
autor: Ivor__
wt cze 24, 2003 10:00 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Feniks
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1125

Zembol mo¿na zapytaæ jak chcesz go wykorzystaæ.
autor: Ivor__
wt cze 24, 2003 9:57 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Przybysze
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 903

Albo mo¿na powiedzieæ. <br />Za rogiem s³yszycie trzask po du¿ym wy³adowaniu elektrycznym. <br />Oni tam id± i widz± przybysza...
autor: Ivor__
wt cze 24, 2003 9:39 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Gracze uprzywilejowani .... poplecznicy MG
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2064

Ja nie spotka³em siê z tym problemem. Zgadzam siê z lud¼mi, ¿e faworyzowanie kogo¶ to jak graæ na kompie z kodami. Zero przyjemno¶ci.
autor: Ivor__
pn cze 16, 2003 3:18 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Racja bytu potworów
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1284

Wyprzedzê fakty. Mówi³e¶ o wielo-g³owych istotach. Zwa¿ na to, ¿e dziêki wielu g³owom maj± wiêksze mo¿liwo¶ci na atak, a co za tym idzie wiêksz± moc i wiêksz± szansê na zdobycie pokarmu. Ponadto gdy kto¶ obetnie mu g³owê ma ich jeszcze kilka :) . Propo du¿ej ilo¶ci nóg stonoga ma ich24, a chodzi i ¿...
autor: Ivor__
pn cze 16, 2003 3:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Skarby?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 587

Po co skarby? <br />Po to by skusiæ graczy!!! <br />Sk±d? <br />To ty jeste¶ MP!!!
autor: Ivor__
czw cze 12, 2003 5:55 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Arcymag vs Arcypsion
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2320

Mag ma szko³y w których siê kszta³ci, a psion zdolno¶ci posiadane od urodzenia(choæ s± wyj±tki). Stawiam na psiona (chocia¿by dlatego, ¿e d³u¿ej rozwija³ swoje umiejêtno¶ci)
autor: Ivor__
czw cze 12, 2003 5:35 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Driada po ¶mierci
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 930

A gdyby tak po ¶mierci driady jej drzewo równie¿ ginê³o(jak z papu¿kami nieroz³aczkami)? Co do zw³ok to mog± siê one zamieniæ w nowe ma³e drzewko, dziêki któremu o¿ywa nowa driada.
autor: Ivor__
czw cze 12, 2003 5:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Bohaterowie i ich rodziny
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1144

Dobry temat na odpowied¼. Jedna z kampani (przeze mnie prowadzonych) mia³a za cel zwrócenie pamiêci 1-nemu z BG. Nawet nie wiecie ile jego rodzina dawa³a potem mo¿liwo¶ci do kontynuacji..... WOW
autor: Ivor__
czw cze 12, 2003 5:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203393

MG:W ¶rodku siedzi 20 menfitów pary, po ich prawej stronie widaæ basen z wrz±tkiem w którym istoty te siê regeneruj±. <br />BG:Idê siê wykompaæ!!! <br />MG:Nie ma mowy nie wzi±³e¶ kompielówek!!! <br />BG:To wchodzê na waleta!!!
  • 1
  • 2