Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 32 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Mythos__
ndz cze 29, 2003 8:32 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->Tak by³o w pierwszej podstawce do d20. Obecnie, w Revised Core Rulebook Soldier posiada najwy¿sze Defense . Scoundrel ma ni¿sz± warto¶æ. <br />W Revised Core Rulebook zbroje daj± DR a nie Defense bonus. <br /> W sumie faktycznie tak jest ale ró¿nica t...
autor: Mythos__
ndz cze 29, 2003 8:22 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Ofiara w celowniku snajpera helpless czy flat-footed?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 2864

Popieram Skie - snajperzy s± zabójczy i zabójczo efektywni. Gracz-snajper nie ma ³atwego ¿ycia - jego broñ jest wysoce nieleglana on sam ma szansê tylko na 1 strza³ (chyba ¿e ofiar± jest "zwyk³y" szturnowiec, ale kto na takiego ¶le snajpera?). Wysy³anie na BG snajpera jest dopuszczalne, ale zykle on...
autor: Mythos__
czw cze 26, 2003 6:54 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

Ja bym tak hop nie rezygnowa³ z bonusów bo tylko z nimi walka wysoko poziomowych postaci trwa d³u¿ej ni¿ 1 rundê (jak kto¶ ma 4 ataki ¶renio na +13, to zawsze trafia)... <br /> Rzeczywi¶cie ró¿nica miedzy scoundrelem i soldierem jest niewielka, ale wydaje mi siê ¿e to nie jest z³e.Akurat Scoundrel j...
autor: Mythos__
pt cze 13, 2003 3:20 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

No nie mo¿emy popadaæ w skrajno¶ci -predatorzy biliby ¼li. To tak jak nie karaæ sithów za to ¿e s± sithami (w koñcu mo¿na by³o kilka tysiêcy lat wcze¶niej urodziæ siê sithem). Nie chodzi o to kim siê jest tylko co siê robi . To jest najwa¿niejsze.Je¿eli predator ¿yje tylko po to,by polowaæ i zabijaæ...
autor: Mythos__
pt cze 13, 2003 2:12 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

Nie, nie mozna karac takiego wookiego, dopoki nie zdecyduje on w RAGE'u uzyæ punktu ciemnej striny (bo innego w tym stanie nie moze), co powoduje jak wiadomo otrzymanie DSP. Decyzja o uzyciu punktu mocy pod wplywem szalu jest oczywistym przejawem korzystania z mocy w szale wlasnie i wydaje mi sie ze...
autor: Mythos__
pn cze 02, 2003 5:00 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->Je¶li jaki¶ bêdzie sprzeczny z ich zasadami np. otwórzcie ogieñ do bezbronnych cywilów, to wówczas maj± pe³ne prawo odmówiæ jego wykonania. <br />A co jesli ci "bezbronni" cywile s± w rzeczywisto¶ci terrorystami próbuj±cymi wysadziæ <cel strategiczny>...
autor: Mythos__
ndz cze 01, 2003 11:04 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35945

Mam takie pytanko: jak to jest z Dissipate Energy ? W sumie mo¿na by traktowaæ tego feata jako automatyczn± "tarczê" na Jedi, która zwykle odbija mniej silne strza³y.Nigdzie nie jest napisane w co przechodz± obra¿enia je¶li nie zdamy na Fortitude (na zdrowy rozum w WP...). My robimy tak (ale potrzeb...
autor: Mythos__
wt maja 13, 2003 12:13 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->Ja siê zastanawia³em nad zdolno¶ci± Heal Another w RPG. Nie trzeba byæ posiadaæ punktów w tej umiejêtno¶ci by jej u¿yæ, a mimo w filmie nie widaæ by Jedi mogli leczyæ siebie czy innych w tak szybkim tempie.  Kenobi nic nie zrobi³ jak Qui Gon umie...
autor: Mythos__
wt maja 06, 2003 11:33 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

To jest tylko propozycja jak owo dzia³anie wygl±da z punktu widzenia Jedi. Tak czy owak ruchy przeciwnika dla Jedi maj± 1/10 szybko¶ci. Jak ju¿ wcze¶nie pisa³em dla Jedi czas nie p³ynie wtedy wolniej, porusza siê on szybciej! Ruchy przeciwników s± jednakowo szybkie jak wcze¶niej, Jedi mo¿e dziêki M...
autor: Mythos__
pn maja 05, 2003 9:39 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->Zapewne kilka osób stwierdzi, ¿e to przesada, ale ja nie mam takiego zdania. Taka premia wydaje siê logiczna <br />No cóz nie popieram tego zdania z 2 powodów: <br />- Po pierwsze Haste oraz Burst of Speed to nie to samo. Czar z 3go poziomu maga u¿ywany ...
autor: Mythos__
śr kwie 23, 2003 8:46 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->Zastanawiam siê ile powinien dostaæ Tarkin za zniszczenie Alderaan. <br /> Tak apropos to w tej sytuacji znowu tylko Takin dosta³ Punkty Ciemnej Strony, a nie ¿aden z ¿o³nierzy który strzela³ :wink: <br /> Podrêcznik zdaje siê nie przewidzia³ sytuacji...
autor: Mythos__
wt kwie 22, 2003 11:53 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

Szczerze mówi±c nie pamiêtam tego filmu, ale mogê sobie wyobraziæ co taki sadystyczny dowódca móg³by zrobiæ ¿o³nierzowi który go nie pos³ucha. Poza tym podtrzymujê swoje zdanie -nawet w takiej sytuacji nie da³bym ¿o³nierzowi DSP, poniewa¿ dowódca podj±³ decyzje o zabiciu cywila i je¶li nie zrobi³ te...
autor: Mythos__
wt kwie 22, 2003 8:00 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->?o³nierz nie powinien wykonaæ rozkazu je¶li wie, ¿e ma zabiæ niewinn± osobê. Je¶li jednak to zrobi, powinien dostaæ Punkt Ciemnej Strony, tak samo jak i jego dowódca. <br />Po pierwsze ¿o³nierz(czy ktokolwiek wykonuj±cy rozkazy) ¿adko kiedy wie, czy z...
autor: Mythos__
pn kwie 21, 2003 4:31 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

Przyk³ad ¿o³nierza nie jest najtrafniejszy, poniewa¿ wojskowi wykonuj± przewa¿nie rozkazy, a to nie kwalifikuje siê pod otrzymanie DSP (to jest zdaje siê w Power of Jedi Handbook ). Poza tym akurat cz³onkowie si³ spaecjalnych dzia³aj± przewa¿nie cicho i precyzyjnie eliminuj±c najwiêksze zagro¿enie i...
autor: Mythos__
pn kwie 21, 2003 12:46 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Vitality Points a zbroja
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 4608

Muszê przyznaæ, ¿e wypróbowali¶my odejmowanie DR od obra¿eñ wchodz±cych w VP i nie powoduje to zachwiania równowagi gry, czasmi (ale i to rzadko) przy d³ugiej walce umo¿liwa prze¿ycie 1 ciosu wiêcej, ale za to gracze maj± poczucie, ¿e zbroja faktycznie cokolwiek daje, a nie jest przydatna jedynie na...
autor: Mythos__
pn kwie 21, 2003 12:40 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Reputacja
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2034

Istnieje jeszcze jeden punkt widzenia na reputacjê. Nie wiem czy kto¶ z Was gra³ w CP2020, tam jest taka sama cecha. Czê¶ciowo opiera siê ona faktycznie na tym, ¿e ciê znaj± itp, ale jej druga strona jest inna!!! <br /> Reputacja mówi te¿ jak pewien jeste¶ swojej rêki - kiedy 2 go¶ci spotyka siê w c...
autor: Mythos__
pn kwie 21, 2003 12:23 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

Je¶li mowa o Conanie to niestety je¶li by³by Force-Snesitive , to 100% pod±¿a³ ¶cie¿k± ciemnej strony. Nie wiem czy pamiêtacie, ale jego celem (przez wszystkie ksiêgi) by³a w³adza! Wszystko co robi³, robi³ w celu zaw³adniêcia tronem Cymerii (chyba Cymerii...). Natomiast je¶li nie by³ force- sensitiv...
autor: Mythos__
pn kwie 21, 2003 12:05 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

No generalnie to dobre rozwi±zanie, ale mam wra¿enie ¿e taki sam efekt jak Fear mo¿naby uzyskaæ Affect Mindem, a Fear to taka proteza dla MG którzy nie wiedzieliby co zrobiæ z przestarszonymi postaciami...
autor: Mythos__
ndz kwie 20, 2003 11:54 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

Chcia³bym zmieniæ jedn± moc: Fear . Otó¿ wed³ug podrêcznika dzia³a ona zawsze niezale¿nie czy jej celem jest rolnik czy Mistrz Jedi. A mnie wydaje siê ¿e oboje powinni inaczej na ni± reagowaæ. Na ch³opski rozum wyw¿e ona straszne wra¿enie (ch³p przelêknie siê i zwieje), natomiast czego mia³by siê ba...
autor: Mythos__
sob kwie 19, 2003 4:21 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Rozwój postaci - jak szybko?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 2563

Chcia³em równie¿ przypomnieæ ¿e w macierzystym systemie (D&D 3ed) nie trzeba zabiæ przeciwnika, ¿eby dostaæ za niego XP, kiedy przegramy z nim walkê równie¿ otrztmujemy XP (tu ju¿ ró¿nie - niektórzy MG przyznaj± tylko 1/2), a t³umaczenie jest tego takie, ¿e uczymy siê na b³êdach. Challange rating to...
autor: Mythos__
sob kwie 19, 2003 1:39 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Rasy w SW
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 12469

Jedn± z moich ulubionych ras s± Zabrak (to chyba nieodmienne). Ostatnio zacz±³em graæ takim osobnikiem i zapowiada siê fajnie. Zabrak maj± niesamowicie siln± wolê i s± bardzo wytrzymali co wynika z sytuacji na ich planecie- musz± stawiaæ czo³a niezwykle silnym burzom, morza na planecie s± z kwasu a ...
autor: Mythos__
sob kwie 19, 2003 11:37 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droga ku Ciemnej Stronie
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 5155

Zw³aszcza, ¿e jak napisano to w Power Of The Jedi Handbook Jedi mogli wzywaæ innych na pojedynek (!) gdzie walczyli do pierwszej rany (wtedy pojedynek by³ automatycznie przerywany, albo do momentu kiedy jeden z walcz±cych wyrazi³ chêæ przerwania pojedynku (gasi³ wtedy miecz). Wniosek z tego taki, ¿e...
autor: Mythos__
sob kwie 19, 2003 11:04 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

Owszem ale wysoko¶æ umiejêtno¶ci Mocy nie jest znów tak ogromna. Dla przyk³adu podam, ¿e mój NPC o poziomach Soldier 3/ Jedi 4/ Jedi Ace 4 ma przeciêtn± na umiejêtno¶ci Mocy 7-8, a to nie czyni z niego a¿ tak niepokonanego. Trudno¶ci aktywacji (DC) jak wiadomo s± do¶æ wysokie. <br />Czy¿by¶ uwa¿a³,...
autor: Mythos__
pt kwie 18, 2003 11:38 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35945

To tylko przypuszczenie ale wydaje mi siê, ¿e móg³ zu¿yæ te punkty w ostatnim okresie istnienia Republiki, gdy Ciemna Strona zak³óci³a równowagê Mocy, a potêga zdolno¶ci Jedi zacze³a bardzo szybko maleæ. U¿ywanie Mocy by np. przewidzieæ przysz³o¶æ stawa³o siê bardzo trudne/niemal¿e niewykonalne i Y...
autor: Mythos__
pt kwie 18, 2003 10:15 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35945

Mam taki problem: jak to jest z Force pointami w d20? Z jednej strony wydaje siê ¿e s± mniej pomocne ni¿ te w D6, poniewa¿ w tamtym systemie podwaja³y one wszystkie wspó³czyniki i skille postaci, a w d20 daj± (na pocz±tku bardzo niewielki) bonus do rzutów. Skoro mniej daj± to dlaczego postacie maj± ...
autor: Mythos__
śr kwie 16, 2003 5:14 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

Dziêki wiêkszej ilo¶ci punktów mog³em wreszcie dodaæ wiele zdolno¶ci Mocy z dawnego d6. Tak wiêc wszystkie te punkty roz³o¿y³y siê na wiele umiejêtno¶ci i nie uczyni³y postaci super potê¿n±. Powiedzmy, ¿e pokry³em jedynie oczywiste braki. <br />No mnie siê wydaje ¿e jest to oczywiste uczynienie pos...
autor: Mythos__
śr kwie 16, 2003 2:42 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

Je¿eli kto¶ przez ca³e ¿ycie, nie jest nara¿ony na stres, to kiedy przyjdzie co do czego nie wie co ma robiæ. <br /> I to w³a¶nie obrazuje commonera na 0-wym lub 1-szym poziomie z niskim Will savem. Natomiast jak kto¶ w ci±gu swojego d³ugiego ¿ycia prze¿y³ wiele stresuj±cych sytuacji, to "dosta³" z...
autor: Mythos__
śr kwie 16, 2003 10:05 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Napêd grawitacyjny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3230

Przyjrza³em siê uwa¿nie repulsorliftom na filmie i muszê przyznaæ racjê Darklighterowi. Zwróæcie uwagê jak w Epizodzie I transporter z droidami przeje¿d¿a nad Qin-Gonem i Gar-Garem : je¶li pole antygrawitacyjne dzia³a³o by od pojazdu do powierzchni planety, oboje znale¼li by siê w straefie 0-g, a ¿a...
autor: Mythos__
śr kwie 16, 2003 9:55 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pomysły na zmiany
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 14479

Oto moja propozycja: Jedi i Force Adept dostaj± dwie pule punktów na umiejêtno¶ci- jedne na skille Mocy, drugie na zwyk³e skille.  <br />By nie by³o za dobrze doda³em kilka mocy(by zwiêkszyæ ilo¶æ skilli na które trzeba rozk³adaæ punkty), które by³y w starej edycji, a których brak w nowej. <br...
autor: Mythos__
śr kwie 02, 2003 5:05 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Napêd grawitacyjny - zagadnienia techniczne
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3230

[d20] Napêd grawitacyjny - zagadnienia techniczne

W czasie naszej gry winikn±³ nastêpuj±cy problem techniczny: czy technologia repulsorowa (która wed³ug podrecznika polega na wytwarzaniu pola anty-grawitacyjnego) umo¿liwia poruszanie siê pojazdu tylko po solidnych powierzniach, czy te¿ ponad ka¿dym rodzajem powierzchni (a wiêc i wod±). Jak dobrze r...
  • 1
  • 2