Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 191 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Gryzlock__
ndz cze 05, 2005 2:19 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59719

Dla fanów Star Wars - Sabermania.
autor: Gryzlock__
sob kwie 16, 2005 11:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mitologie na użytek D&D
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1459

[quote=Canthir]Je¿eli chodzi o nordyck± to mia³em na my¶li t± z Odynem, Thorem i innymi.[/quote]

Mitologia nordycka i germañska to jedno i to samo.
autor: Gryzlock__
ndz kwie 10, 2005 5:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mitologie na użytek D&D
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1459

<!--QuoteBegin-Canthir+--> <!--QuoteEBegin-->Poci±gaj±ca wydaje siê mitologia Nordycka. Ca³kiem dobrze poznana, ciekawa, ale niestety ciêzko o dobr± ksi±¿kê, z której czerpaæ wiedzê na ten temat. Je¶li chodzi o t± mitologiê i by kto¶ chcia³ siê g³êbiej zainteresowaæ to warto zajrzeæ do takich pozycj...
autor: Gryzlock__
ndz lut 20, 2005 5:01 pm
Forum: Inne światy
Temat: Nietypowe systemy (Cold War, World War II)
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 770

Gdyby¶ zdecydowa³ siê na Zew Cthulhu to zajrzyj do 8 numeru "Portala". Znajdziesz tam obszerny artyku³ dotycz±cy rogrywki w³a¶nie w latach II Wojny ¦wiatowej na mechanice Cthulhu. Mo¿e u³atwi Ci to sprawê albo podsunie jakie¶ pomys³y.
autor: Gryzlock__
ndz sty 30, 2005 5:18 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pół-Drowy
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 1888

Jednym z ciekawszych pomys³ów mog³oby byæ zajrzenie do podrêcznika "Races of Faerun" gdzie pó³-drow jest oficjalnie rozpisany. Nie trzeba go samemu robiæ.
autor: Gryzlock__
wt lis 23, 2004 10:38 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak zyskać złodziejską sławę???
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2384

Arcyszpiegiem móg³by byæ dowódca wywiadu jakiego¶ kraju. Nie dzia³a³by w terenie, ale i tak by³by znany i powa¿any. A w³adzê i pos³uch mia³by po¶ród swoich podw³adnych.

Przyk³ady z literatury: Javelin (Eddings), Djikstra (Sapkowski), Fulko (Sapkowski).
autor: Gryzlock__
sob wrz 18, 2004 10:29 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59719

Prosty filmik z przes³aniem i ciekaw± muzyk±. War
autor: Gryzlock__
pt sie 27, 2004 9:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie kupować materiały do *D&D?
Odpowiedzi: 222
Odsłony: 17395

<!--QuoteBegin-Zaios+--> <!--QuoteEBegin-->Czy gdzie¶ w Polsce (najlepiej w okolicach Katowic ale mo¿e byæ nawet nad morzem, nie bêdê wybrzydza³ :wink: ) lub w jakiej¶ polskiej ksiêgarni internetowej mo¿na kupiæ ksi±zki do 3.5 ?? <br /> <br />Skoro mo¿e byæ i nad morzem to napomknê, ¿e kilka dni tem...
autor: Gryzlock__
pt sie 27, 2004 6:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59719

Link znaleziony na innym forum. Najlepiej ¿eby ka¿dy u¿ytkownik chc±cy pisac na jakimkolwiek forum siê z nim zapoznal. :) Posting And You...
autor: Gryzlock__
ndz lip 25, 2004 12:29 pm
Forum: Inne światy
Temat: [Fajeev]
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1040

Ma siê rozumieæ, ¿e jest to setting do D&D? Na mechanice d20? Czy mo¿e jaka¶ inna mechanika jest wykorzystywana? <br /> <br />Poza tym osobiscie chêtnie bym poczyta³ wiêcej o Ko¶ciele w tym ¶wiecie je¶li jest to mo¿liwe. <br />I o Inkwizycji jako niew±tpliwej czê¶ci Ko¶cio³a.
autor: Gryzlock__
czw cze 24, 2004 11:30 am
Forum: Eberron
Temat: Eberron Campaign Setting - opinie
Odpowiedzi: 163
Odsłony: 57957

<!--QuoteBegin-shemov+--> <!--QuoteEBegin-->7) The Undying Court (Nieumar³y dwór) <br /> <br />"Nieumarly dwór" nie by³oby "Undead Court"? <br />Moja propozycja to "Nieumieraj±cy dwór" jakkolwiek dziwnie to by nie brzmia³o. Lub "Nie¶miertelny" jesli nie t³umaczyæ dos³ownie.
autor: Gryzlock__
ndz cze 20, 2004 2:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Armia Chaosu
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1455

Dowódcom armii mog³oby towarzyszyæ kilka postaci wyszkolonych w zachêcaniu do walki przez u¿ycie pie¶ni, muzyki (presti¿ówka Warrior Sklad). Ich pie¶ni podgrzewa³y by do walki, w swoisty sposób pomaga³y zmêczonym wojownikom, rozpala³y furiê w zniechêconych ¿o³nierzach, a tak¿e szerzy³y pop³och w sze...
autor: Gryzlock__
ndz cze 20, 2004 2:03 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam]The Spine of the World Sygnowana przez R.A.S.'a
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 251

Jest to powie¶æ "Grzbiet ¦wiata". Drugi tom tetralogii "¦cie¿ki Mroku" pisanej przez R.A. Salvatore'a.
autor: Gryzlock__
sob maja 29, 2004 9:37 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wampiry
Odpowiedzi: 306
Odsłony: 26645

<!--QuoteBegin-Bobik+--> <!--QuoteEBegin-->A ja mam pytanie znów z innej beczki. Interesuje mnie to czy istniej± jakei¶ organizacje prze¶laduj±ce wampiry? Jakie¶ zakony czy mo¿e jaka¶ inkwizycja? <br /> <br />Podstawowym takim zakonem jest ca³y ko¶ció³ Kelemvora. Maj± nawet specjalnie wyszkolone jed...
autor: Gryzlock__
czw kwie 15, 2004 7:03 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Kanoniczno¶æ ksia¿ek z FR
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 951

Wydarzenia z "Wojny Pajêczej Królowej" zosta³y opisane w "Player's Guide to Faerun". Tak samo jak "Powrót Arcymagów" jako najnowsze wydarzenia na Faerunie wiêc tak jak napisal Aragathor ma to wp³yw na podrêczniki i kanoniczno¶æ.
autor: Gryzlock__
pn mar 22, 2004 11:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Imaginarium - RPG w Radiu Gdañsk
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 632

Krótki komentarz: <br /> <br />S³ucha³em niestety dopiero od po³owy, od 22.30 przez sklerozê. :/ <br /> <br />Je¶li chodzi o sam kszta³t audycji to denerwuj±ce by³y te przerywniki jak i poprzednim razem. Jedyny ich plus jak dla mnie by³ taki, ¿e mog³em w ich czasie drugim uchem s³uchaæ "Powtórki z r...
autor: Gryzlock__
śr mar 17, 2004 2:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Powracająca bola o 2 kulach - jak działać będzie?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 481

<!--QuoteBegin-Adam Wa¶kiewicz+--> <!--QuoteEBegin-->Ja zawsze zak³ada³em, ¿e broñ powraca do w³a¶ciciela fizycznie, i przez to mo¿e zostaæ powstrzymana b±d¼ przechwycona. <br /> <br />W takim razie s±dzisz, ¿e z jak± si³± broñ mo¿e wracaæ? <br />W wypowiedzi na pocz±tku tematu stwierdzi³e¶, ¿e broñ...
autor: Gryzlock__
śr mar 17, 2004 2:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Powracająca bola o 2 kulach - jak działać będzie?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 481

<!--QuoteBegin-Sekulah+--> <!--QuoteEBegin-->I w tym momencie umagicznianie tej broni w ten sposób to dzia³anie na swoj± niekorzy¶æ. <br /> <br />Wiêc w takim razie trzeba wymysleæ co¶ innego. <br /> <br />Ja proponujê co¶ takiego: <br />Skoro zdolno¶æ powracanie nie spe³nia naszych wymagañ niech bê...
autor: Gryzlock__
wt mar 16, 2004 11:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Powracająca bola o 2 kulach - jak działać będzie?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 481

<!--QuoteBegin-Sekulah+--> <!--QuoteEBegin-->A ja uwa¿am, ¿e czy siê zapl±tuje czy nie, to w nastêpnej rundzie znika i materializuje w rêkach w³a¶ciciela. <br /> <br />W tym wypadku broñ ta nie spe³nia³aby swojego zadania. Przecie¿ chodzi chyba o to ¿eby przeciwnik zosta³ powalony na ziemiê i zwi±za...
autor: Gryzlock__
pn mar 08, 2004 11:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £uk celnych strza³
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2887

<!--QuoteBegin-Yarood+--> <!--QuoteEBegin-->Jest tam taka pozycja Any spell Use-activated (cena spell level x caster level x 2000gp) czyli biore masterwork longbow i dodaje 2000x1(SL)x1(CL) Dostajemy ³uk który w kazdym ataku ma +20 za 2000gp. Gdzie robie b³±d??? <br /> <br />Zdaje mi siê, ¿e to dzia...
autor: Gryzlock__
śr lut 18, 2004 10:37 am
Forum: D&D i d20
Temat: Licze, czy¿ one nie s± piêkne?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1797

<!--QuoteBegin-Sekulah+--> <!--QuoteEBegin-->Czy mi siê zdaje, czy licze s± ultrapotê¿ni, tak, ¿e nieliczni maj± z nimi szanse? Wiecie - nie znam statystyk, ale mi nie pasuje jako¶ licz do dru¿yny... <br /> <br />Nie wiem co masz na my¶li pisz±c "ultrapotê¿ny", ale liczem mo¿e zostaæ czarodziej ju¿ ...
autor: Gryzlock__
sob sty 24, 2004 11:28 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Kim jest Larloch? A kto to Simbul?
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 4056

Re: Krypta Czarownika

<!--QuoteBegin-Arkhon+-->
Arkhon pisze:
<!--QuoteEBegin-->- Kim tak naprawdê jest Larloch - pisze, ¿e liczem o wielkiej mocy i ¿e  prawdopodobnie pochodzi z Netheril.
<br /> <br />Jest tak jak napisale¶. Larloch to jeden z niewielu ocala³ych arcanistów Netherilu. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Arkhon+-->
Arkhon pisze:
<!--QuoteEBegin-->- Nie moge znale¼æ na mapie tej krypty. Jest wogole zaznaczona? Ma byæ gdzie¶ ko³o Krêtej Wody.
<br /> <br />Pomiêdzy Waterdeep, a Baldur's Gate s± Troll Hills. W³a¶nie tam znajduje siê ta Krypta.
autor: Gryzlock__
pn sty 19, 2004 11:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Imaginarium - RPG w Radiu Gdañsk
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 632

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e audycja bêdzie mia³a miejsce 26 stycznia czyli za tydzieñ dopiero. :wink: <br /> <br />Sam siê pomyli³em i spodziewa³em siê dzisiaj, ale w porê siê zorientowa³em. Za tydzieñ o 22 bêdzie mo¿na mnie spotkaæ przy radiu. :)
autor: Gryzlock__
ndz sty 18, 2004 5:49 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10097

Tylko szkielet na razie. <br /> <br /> Wielki Mistrz Alodalaraen Darkhope (LE male vashar Wiz6/Shadow Adept 10/Dragonkith 5) <br /> <br />Str 13 <br />Dex 14 <br />Con 10 <br />Int 21 <br />Wis 15 <br />Cha 18 <br /> <br />Wa¿ne featy i zdolno¶ci: <br />Evil Brand - polepsza kontakty ze z³ymi postac...
autor: Gryzlock__
sob sty 17, 2004 11:14 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10097

Taki ma³y szczegó³ a propos Wielkiego Mistrza : <br />Niewa¿ne jak± mia³by nasz Mistrz klasê, ja bym proponowa³ ¿eby na pewno mia³ presti¿ówkê Dragonkith opisan± w "Draconomiconie". Przynajmniej 4 poziomy w niej, co daje mu tak± przydatn± zdolno¶æ jak "Telephatic Link" zapewniaj±c± miêdzy innymi kom...
autor: Gryzlock__
pt sty 16, 2004 6:53 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10097

<!--QuoteBegin-Gajos+--> <!--QuoteEBegin-->Miom zdniem na tarczy powinna byæ po³owa Anio³a i po³owa Demona , ca³a postaæ powinna sie upiornie u¶miechaæ. <br /> <br />Ale Anio³y jak dot±d chyba nie maj± ¿adnych ¶cis³ych powi±zañ z demonami. No chyba, ¿e chodzi o "demoniczny" charakter cz³onków Zakonu...
autor: Gryzlock__
pt sty 16, 2004 6:28 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10097

A mo¿e co¶ w stylu anielskiego skrzyd³a przebitego mieczem? W koñcu to Anio³y . :wink: <br />Zauwa¿my, ¿e smok mo¿e nie chcieæ siê ujawniaæ, a kto¶ bardzo czepialski w Zakonie móg³by zacz±æ dociekaæ czemu na symbolu jest akurat smok. Przebite skrzyd³o anio³a (b±d¼ co b±d¼ symbolu dobra) odzwierciedl...
autor: Gryzlock__
pt sty 16, 2004 3:23 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10097

<!--QuoteBegin-Kiaryn'Veil Duskryn+--> <!--QuoteEBegin--> Mo¿e daæ wyrmowi jaki¶ ma³y template? <br /> <br />Ja nie by³bym za zbytnim przepakowywaniem smoka. Oczywi¶cie musi mieæ swoj± potêgê, ale bez przesady. Dlatego s±dzê, ¿e dobrze u¿y³e¶ s³owa "ma³y" template. :wink: Mo¿e co¶ w stylu template'a...
autor: Gryzlock__
pt sty 16, 2004 10:49 am
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10097

Moja krótka koncepcja Firaziela : <br /> <br />Daruj±c sobie wszystkie demony, diab³y, inne piekielne paskudstwa :wink:, Firaziel móg³by byæ normalnym bardzo starym i przesi±kniêtym z³em do szpiku ko¶ci Czarnym Smokiem. <br /> Zakon zosta³ w takim razie za³o¿ony g³ównie po to by byæ przed³u¿eniem wo...
autor: Gryzlock__
śr gru 31, 2003 10:29 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203857

Sesja w D&D, FR: <br /> <br />Gracze: <br />- Elfka ?otrzyk <br />- Avariel Paladyn <br />- Czowiek Kap³an <br />- Drow Czarodziej <br /> <br />Gracze stoj± w do¶æ ciasnym korytarzu (1.5 metra szeroko¶ci) zbudowanym z bardzo wytrzymalych luster. Z przodu, z ciemno¶ci s³ychaæ od dawna jak co¶ duuu¿eg...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7