Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Abaddon__
pn lut 07, 2005 11:54 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3223

Pozwolê sobie wróciæ jeszcze na chwilê do tematu poprzedniego. Otó¿ jako sceptyk unikam twierdzeñ "ponad wszelk± w±tpliwo¶æ". Czasami z przyzwyczajenia mówiê "na pewno", ale po chwili siê reflektujê i natychmiast oddaje pok³on Kartezjuszowi. Dalej. Tytu³ tego topicu wyda³ mi siê wyj±tkowo "powa¿ny"....
autor: Abaddon__
pn lut 07, 2005 6:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusje o filozofii, czyli rozmowy ze Starym Wilkiem
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3223

Chcecie kogo¶, kto ró¿ni siê pogl±dami od reszty forumowiczów? Oto jestem. S±dzê zatem, ¿e: - wyk³adanie aksjomatów uczniom w gimnazjum jest ogromnym b³êdem; - raz na zawsze nale¿y oddzieliæ ontologiê od metafizyki; - aksjologia nie powinna zajmowaæ siê zagadnieniami estetycznymi, a jedynie etycznym...
autor: Abaddon__
czw lis 18, 2004 9:26 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28911

[quote=Hilinar]Ostatnio zacz±³em s³uchaæ: Rotting Christ: Genesis. Podoba mi siê wokal, klimat, wstawki. [/quote] No wreszcie! Mam ca³± dyskografie panów z Grecji i muszê szczerze powiedzieæ, ¿e s± po prostu nie do wyjebania. Polecam najnowsz± p³ytê "Sanctus Diavolos" a pó¿niej ich klasykê "Non serv...
autor: Abaddon__
wt lis 16, 2004 10:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dusza postaci
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1758

Oj, chyba za daleko zabrnêli¶my ze swoimi rozwa¿aniami. Nie chcia³em, aby dyskusja skupi³a siê na samobójstwie w D&D. Cytat: ale przyk³ad, Abaddon, nie za bardzo. Przyk³ad jest typowy dla Abbadona . Tak. To prawda. Nie bêdê siê sprzecza³ bo faktycznie taki ju¿ w±tpliwy urok mojego charakteru, ¿e jak...
autor: Abaddon__
śr lis 10, 2004 6:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28911

Nie ma siê co rozwodziæ :D Za ka¿dym razem, gdy czytam ten w±tek u¶miech go¶ci na mojej twarzy, bo wiem jak wielu NAS jest. Niedawno s³ucha³em p³yty The dark Side "zespo³u" Gregorian. Jak us³ysza³em In the shadow to my¶la³em, ¿e zejdê na zawa³. Gor±co polecam ¶ci±gn±æ sobie ten jeden kawa³ek - jest ...
autor: Abaddon__
wt lis 09, 2004 7:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28911

Cradle of Filth(Hallowed by the name) No dobra. Mam nadziejê, ¿e po prostu opatrzenie zapisa³e¶ ten fragment, ale je¶li raz us³yszê b±d¼ przeczytam, ¿e "Hallowed..." jest autorsta Kredek to chyba siê powieszê. Przez szacunek do oryginalnego autora nie powinno siê podawaæ tego tytu³u jako przyk³ad t...
autor: Abaddon__
wt lis 09, 2004 7:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy poradzę sobie jako MG bez PMP?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1210

Dok³adnie tak jak napisa³ Kiasewkxe - je¶li masz bujn± wyobra¼niê to PMP jest absolutnie nie potrzebny. Ja sam Dungeon Master Guide trzyma³em w rêku pó³ roku po zagraniu pierwszej sesji, wiêc minê³o trochê czasu nim zapozna³em siê z sygestiami twórców. Bo trzeba pamiêtaæ, ¿e to co zawieraj± podrêczn...
autor: Abaddon__
pn lis 08, 2004 2:47 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kim by¶ nabardziej chcia³ byæ w ¶wiecie fantasy?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 7895

Jak z chêci± pobawi³bym siê takim ma³y, s³odkim i niewinnym Infernalem :D
Nie ma przecie¿ nic bardziej s³odkiego ni¿ takie malutkie stworzonko ze zwi±zku niebiañsko-piekielnego.
Dobrze by³o pomarzyæ, ale czas wracaæ do prozy pó³elickiego ¿ycia.
autor: Abaddon__
pn lis 08, 2004 12:23 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dusza postaci
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1758

Chcia³em tylko powiedzieæ, ¿e owa próba rozwi±zania problemów przez samobójstwo jest wspólna dla ludzi chorych psychicznie (oczywi¶cie wszystkich ras i kontynentów) i tak naprawdê nikt zdrowy nie jest w stanie pope³niæ samobójstwa. Uwa¿am, ¿e to kiepski przyk³ad... Nie powiedzia³bym. Wydaje mi siê,...
autor: Abaddon__
pn lis 08, 2004 12:20 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28911

No no. Widzê, ¿e towarzystwo rozpisa³o siê na temat Behemotha. Cieszy fakt, ¿e patriotyzm nadal funcjonuje. Osobi¶cie jednak z rodzimych kapel stanowczo wolê Yattering no i przecudowny Filth Of Mankind. A. I jeszcze jadna sprawa. Zauwa¿y³em nag³y wzrost liszby "kapel podwórkowych" i najfajniejsze je...
autor: Abaddon__
ndz lis 07, 2004 1:17 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dusza postaci
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1758

Dusza postaci

Jestem zwolennikiem ca³kowietego urzeczywistnienia psychologicznej sfery D&D. Marzy mi siê, aby postaci znajduj±ce siê w ¶wietach wyrealnionych, nierzeczywistych mia³y nadal co¶ z nas - naszych problemów egzystencjonalnych, duchowych rozterek i ideologii. Chcia³bym, aby gracze tchnêli w postaæ ¿ycie...
autor: Abaddon__
ndz lis 07, 2004 12:40 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28911

Zespó³ HER, je¶li siê nie mylê, wystêpowa³ niedawno w "Kubie Wojewódzkim". Nie bêdê mo¿e opisywa³ jak bardzo siê u¶mia³em gdy zobaczy³em to "pogo" pod scen±. Nie wiem, sk±d tamci ludzie siê tam wzieli, ale swoimi ruchami wywo³ywali u mnie nieodpart± pokusê przeczytania w ksi±¿ce do PO rozdzia³u o pi...
autor: Abaddon__
czw lis 04, 2004 9:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28911

Korn to "niu" (ew. "nie") - metal w krystalicznej postaci (i nie jest to komplement) a ten rodzaj muzyki raczej nie bardzo widzi mi siê w mrocznych klimatach. Do tej kategorii to jak ula³ pasuje bardziej black metal, tudzie¿ viking metal w stylu Bathory'ego. A teraz ulubione zespo³y (trochê siê zmie...
autor: Abaddon__
pt cze 11, 2004 5:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co mo¿e zmieniæ nature cz³owieka?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1861

Natura cz³owieka jest bardzo elastyczna i podatna na wszelkie "impulsy" z zewn±trz. Te z kolei przek³adaj± siê na impulsy wewnêtrze, czêsto dotykaj±ce "duszy" cz³owieka, np. ci±g³e s³uchanie o satani¼mie (czynnik zewnêtrzny) mo¿e nasiliæ u nas rozmy¶lania na temat wiary (czynnik po¶redni) i w rezult...
autor: Abaddon__
śr lut 18, 2004 8:29 am
Forum: D&D i d20
Temat: Cicho b±d¼! Ciebie tam nie ma!
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2636

Ka¿da tego typu sprawa jest jak dla mnie ³atwa. <br />W takich przypadkach wa¿ne jest ustalenie tego co w grze jest wa¿niejsze. Dla mnie na pierwszym miejscu stoi zawsze realistyczno¶æ oraz to, ¿e gracze musz± w pe³ni odpowiadaæ za swoje czyny - nawet kosztem kampanii. Poza tym przyzwyczai³em siê, ¿...
autor: Abaddon__
ndz sty 18, 2004 6:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co wam da³o DnD
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 629

Powtórzê lekko wypowied¼ przedmócy. <br /> Rozwija wyobra¼niê! <br />I to jest najwazniejsze. Ja pod wp³ywem D&D zacz±³em pisaæ w³asne opowiadania i muszê przyznaæ, ¿e z tego cieszê siê najbarsdziej. Dalej, pisz±c opowiadania, cwiczê tym samym umiejêtno¶æ komunikowania i wyra¿ania swych my¶li. Ekspr...
autor: Abaddon__
czw sty 08, 2004 8:26 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy w ¶wiecie DND mo¿e pojawiæ siê portal prowadz±cy do XXIw
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3616

Jak pokaza³ temat :" Jak daleko mo¿e posun±æ siê MG?" - Mistrz Gry mo¿e wszystko (s³ownie - wszystko!). <br />Nie powinien mieæ te¿ najmniejszych k³opotów z wprowadzeniem portalu, o którym mowa. Musi jednak pamiêtaæ o tym, ¿e taka zabawa mo¿e mieæ zarówno zbawienny wp³yw na sesje jak i skutecznie zn...
autor: Abaddon__
wt sty 06, 2004 7:15 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Apokalipsa - zrób to sam (lista przebojów)
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3138

Moja wizja Apokalipsy (kolejna). <br />Ju¿ dawne podania i legendy przedstawiaj± okrutn± i ma³o pozytywn± wersjê zg³adzenia wszelkich istot na planecie. Historia ta nie zosta³a nigdy zapisana ale przekazywana jest jako ustna tradycja z pokolenia na pokolenie i wiêkszo¶æ ludzi traktuje j± mniej wiêce...
autor: Abaddon__
sob sty 03, 2004 3:14 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Apokalipsa - zrób to sam (lista przebojów)
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3138

No to ju¿ mój trzeci pomys³ na Apokalpsê. Sam siê dziwiê sk±d u mnie a¿ tyle my¶li dotycz±cych destrukcji i niszczenia. Narazie jednak nie bêdê siê tym przejmowa³. <br />Gniew Bo¿y ju¿ by³, najazd istot pozaplenarnych te¿ ale uwa¿am, ¿e wartym rozwiniêcia jest inny aspekt. Czy ta Apokalipsa ma nast±...
autor: Abaddon__
sob sty 03, 2004 2:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kasa, kasa, kasa
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 661

Tak. Jest to bardzo dobre pytanie. <br />Jest w nim jednak pewien b³±d. B³±¶d pope³niny baaaardzo czêsto przez MG i b³±d, który mnie osobi¶cie denerwuje. To, ¿e w pewnym z podrêczników do D&D napisano, ¿e 20 pozoimowa postaæ ma mieæ tyle i tyle kasy to oznacza, ¿e MG ma mu daæ tyle i tyle kasy. Spra...
autor: Abaddon__
czw lis 27, 2003 2:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przes³anie Moralne w przygodach i RPG
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 802

U nas przes³ania moralne trudno wy³owiæ lub jest to w ogóle niemo¿liwe. Tak to przecie¿ jest z dru¿ynami, wktóych wiêksz± czê¶æ postaci tworz± osoby o charakterze z³ym lub skrajnie z³ym. <br />Jednym z takich przekazów jest w moim przypadku najcudowniesza chyba (i dla mnie w ¿yciu najwa¿niesza ) sen...
autor: Abaddon__
czw lis 27, 2003 8:46 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Klątwa nieśmiertelności] - komentarze
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 433

[Klątwa nieśmiertelności] - komentarze

Witajcie i żegnajcie jednocześnie. Prawdopodobnie już mnie więcej na forum nie ujżycie. Długo zastanawiałem się nad tym czy umieścić to opowiadanie na forum. Teraz nadszedł chyba odpowiedni moment. Aby pozostawic po sobie nie tylko złe wrażenia postaniowiłem niejako na pożegnanie pozostawić wam malu...
autor: Abaddon__
czw lis 27, 2003 8:34 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Klątwa nieśmiertelności]
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 617

[Klątwa nieśmiertelności]

„KLĄTWA NIEŚMIERTELNOŚCI” by Abaddon Nadszedł ten cudowny moment, gdy Słońce i Księżyc wspólnie dowodziły zastępami chmur kołyszących się lekko na ciemniejącym niebie. Ulicami Londynu przechadzało się coraz mniej ludzi. Dostojni gentlemani i towarzyszące im eleganckie damy zajęli już swe miejsca w l...
autor: Abaddon__
śr lis 26, 2003 8:31 am
Forum: D&D i d20
Temat: Rozprawa w s±dzie
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 703

Mo¿e ta notka zostaæpotraktowana jako off-top ale chcia³em napisaæ o czym¶ co w moim wyobra¿emiu jest bliskie rozprawie s±dowej. <br />Otó¿ miasto, do którego oborny siêprzyczynie³em ma teraz nie lada powa¿ne k³opoty. A mianowicie jest otoczone przez ca³± armiê barbarzyñców szykuj±cych siê ju¿ do at...
autor: Abaddon__
wt lis 25, 2003 9:40 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 42283

Polacy te¿ maj± bardzo obszerne zasoby imion (g³ównie diabelskich :evil: ): <br /> <br /> <br />KUJAWY <br /> <br />Imiona diabelskie: Bie¿, Kujawik, Pogañski, Rokita, Topielec, Wierzbowy, Wis³ak, Wierzbowy, Wenecki, ?upnik, ?ela¼niaki. <br />Diablice: Dziewanna, Merkana. <br />Nazwy diabelskie: cza...
autor: Abaddon__
wt lis 25, 2003 9:22 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210939

Wracam z koleg± Rados³awem (g1) po ostatniej lekcji ze szko³y. Ju¿ siê ¶ciemnia a poniewa¿ przed chwil± odby³o siê kó³ko RPG to rozmawiaæ mogli¶my oczywi¶cie jedynie o D&D. <br />Powiedzia³ mi, ¿e ma zamiar zmieniæ swoj± postaæ. Powiedzia³ jedynie, ¿e ma zamiar stworzyæ kogo¶ kto czaruje. <br />Ja: ...
autor: Abaddon__
wt lis 25, 2003 9:11 am
Forum: D&D i d20
Temat: Obowi±zki Mistrza gry
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1064

<!--QuoteBegin-Peruk - forumowicz+--> <!--QuoteEBegin-->A ja zapytam  <br /> <br />Jaka jest ró¿nica pomiêdzy umówieniem siê na piwo do knajpy, czy wyskok do kina od organizacji sesji? <br /> <br />Sesja sprawia du¿o wiêcej przyjemno¶ci od zwyk³ego piwa czy dwóch w mi³ym gronie lub wyskoku...
autor: Abaddon__
ndz lis 23, 2003 2:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Obowi±zki Mistrza gry
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1064

My¶lê, ¿e najlepiej gdy gra siê przewaznie o tej samej porze w tym smym miejscu. Np. w ka¿d± sobotê o 10.00 (my tak robimy) a gdy komu¶ co¶ wypadnie to wtedy telefoniecznie lub normalnie powidamiamy wspó³graczy o ewentualnych zmianach.
autor: Abaddon__
sob lis 22, 2003 2:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Opisywanie
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 983

Krótkie, zwiêz³e opisy. <br />Nie ma sensu bez potrzeby wyd³u¿aæ czas seji. Je¿eli sytuacja tego wymaga to mo¿na powiedzieæ kilka s³ów wiêcej na temat zaistnia³ej sytuacji, czasie czy miejscu, w którym aktualnie znajduj± siê gracze. <br />Ale ogólnie 4-5 zdañ w zupe³no¶ci wystarczy. <br />No, mo¿e w...
autor: Abaddon__
pt lis 21, 2003 2:47 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Nieznośny miecz
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 625

Nie zaszkodzi wizyta u jakiego¶ potê¿nego maga, który móg³y wam co¶ doradziæ. Takie rozwi±zanie wydaje mi siê jednak ma³o prawdopodobne. <br />Napisa³e¶, ¿e miecz ten jest uosobieniem Boga. I w tym upatrywa³bym szans dla was. Musicie dowiedzieæ siê (je¿eli jeszcze nie wiecie) którego Boga i wykorzys...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7