Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Raw__
śr gru 03, 2003 3:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Instrukcja obsługi miecza
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 496

Ja od siebie tylko dorzucê linka uzupe³niaj±cego ten pierwszy (dok³adniej polski oddzia³ ARMY) <br /> <br />http://www.bog.org.pl/arma/index.html
autor: Raw__
śr gru 03, 2003 3:13 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Odgrywaæ kobietê?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3049

Mi zdarza³o siê graæ kilka razy kobietami, podobnie jak gra³em z kobietami - mê¿czyznami :mrgreen: I wbrew pozorom wcale nie jest to tak horendalnie trudne, je¶li tylko nie bêdziemy, jak to kto¶ ju¿ pisa³, przyjmowaæ za³o¿enia, ¿e kobieta i mêzczyzna ró¿ni± siê diametralnie miêdzy sob±. Owszem, zape...
autor: Raw__
śr lis 26, 2003 11:09 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Dramat Boltimore] - Komentarze
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 438

Powiem szczerze, że bardzo podobało mi się to opowiadanko. Przede wszystkim miało klimat 'Płaszcza i Szpady', a jednocześnie elementy kryminału, które się ciekawie komponowały. Najlepsze jest jednak to, że z niecierpliwościa czytałem by poznać rozwiązanie tej zagadki, oraz co jest za tymi żelaznymi ...
autor: Raw__
śr lis 26, 2003 10:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Msze i ¶wiêta
Odpowiedzi: 119
Odsłony: 8951

Czy sakrament spowiedzi jest nieod³±czn± czê¶ci± ka¿dej wiary to ju¿ móg³bym siê sprzeczaæ. Bo jest to "wynalazek" czysto chrze¶cijañski, wi±¿±cy siê ¶ci¶le z doktrynami i teoriami g³oszonymi przez tê religiê. U Korda czy Pelora zwyczajnie nie zaistnia³y okoliczno¶ci, by taki proces mog³ siê pojawiæ...
autor: Raw__
śr lis 26, 2003 8:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przes³anie Moralne w przygodach i RPG
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 713

Owszem, ale takze istotnym elementem moralno¶ci w grze, je¶li nawet nie równomiernie wa¿nym, jest otoczenie, wokó³ którego obracaj± siê postacie. Ono wszak¿e mo¿e reagowaæ na ich poczynania, i to niekoniecznie konsekwentnie karz±c ich za mordowanie napotkanych na trakcie podró¿ników wysy³aniem za ni...
autor: Raw__
śr lis 26, 2003 7:36 pm
Forum: Planescape
Temat: Planescape - ¶wiat na sze¶æ?
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1429

Planescape jest dziwny, momentami nawet skrajnie. Ale za to go chyba najbardziej lubiê. Po prostu znajdziemy tu niemal wszystko, czego kwintesencj± jest Sigil. To kwestie ogólne. Ale bardzo widocznie przek³ada siê to na praktykê, to znaczy na nasze sesje. Po pierwsze, ogromn± zalet± jest mo¿liwo¶æ w...
autor: Raw__
śr lis 26, 2003 6:31 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Tarrasque
Odpowiedzi: 380
Odsłony: 27401

<!--QuoteBegin-kivak+--> <!--QuoteEBegin-->Ja mam swoj± koncecjê na to kim/czym jest pan T. Mianowicie, w historii Flanaess du¿o siê mówi o wojnie miêdzy staro¶ytnymi Suelami i Baklunami. O tym jak za pomoc± magii zniszczyli swoje pañstwa i uszkodzili ca³e Flanaess. Pojawia siê te¿ nazwa Przywo³anej...
autor: Raw__
śr lis 19, 2003 11:16 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak czêsto stosujecie bajery z nieoficjalnych podrêczników?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 541

Jak czêsto stosujecie bajery z nieoficjalnych podrêczników?

<!--QuoteBegin-Darius+--> <!--QuoteEBegin-->MGP i parê innych firm ma (g³ównie ze wzglêdów marketingowych) tendencje do tworzenia do¶æ potê¿nych, czasami nielogicznych atutów, presti¿ówek czy przedmiotów. Je¿eli DM przywi±zuje du¿± wagê do tzw. równowagi w grze, musi byæ niezwykle ostro¿ny. Przyk³ad...
autor: Raw__
śr lis 19, 2003 10:44 pm
Forum: Planescape
Temat: Miasta wielo¶wiata?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 6041

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->(...)epicka metropolia Union (tylko dla postaci epickich). <br />Pierwsze s³ysze o czym¶ takim. Móg³by¶ dok³adniej. To znaczy dlaczego jest takie ograniczenie (odgórne, czyli przez bóstowo jakie¶, lub te¿ zwyczajne za³o¿enie twórców), kto tym w³ada, jacy...
autor: Raw__
śr lis 19, 2003 4:02 pm
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: Galeria NPC
Odpowiedzi: 130
Odsłony: 27654

Oto drowi paladyn. Przyznam szczerze, ¿e zainspirowa³a mnie do tego jedna notka forumowa, nie pamiêtam jednak kogo. Inna sprawa, ¿e najwiekszy nacisk po³o¿y³em na historiê, nieco mniej na sam opis postaci. Ale mam nadziejê ¿e siê to komu¶ przyda. Co prawda tekst jest trochê d³ugi (w wordzie wysz³y 3...
autor: Raw__
śr lis 19, 2003 11:12 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miecz półtoraręczny
Odpowiedzi: 92
Odsłony: 2612

Zasadniczo pó³toraków wcale nie nosi siê na plecach, a nieraz przy pasie. Z takiej pozycji nie da³o by siê go nawet wydobyæ bez wiêkszych problemów. Zrest± ja wcale nie napisa³em, ¿e pó³toraki noszono na plecach. Po prostu w wypadku elfa by³oby to chyba inaczej niemo¿liwe, tym bardziej zwa¿ywszy na ...
autor: Raw__
wt lis 18, 2003 11:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miecz półtoraręczny
Odpowiedzi: 92
Odsłony: 2612

Mechanicznie rzeczywi¶cie tak jest, ale tylko, kiedy pominiemy genezê miecza pó³torarêcznego z historii i nastawimy siê jedynie na sam± mechanikê. Bowiem wedle wszelakich traktatów szermierczych walka pó³torakiem przypomina³a to, co obecnie spora czê¶æ graczy myli z mieczami dwurêcznymi. Przede wszy...
autor: Raw__
pn lis 17, 2003 10:32 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: [Świat forumowy] "Associate"- Zrzeszony*
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1789

Jak to mawiaj±, "nie twórzmy bytów ponad potrzebê". :wink: Wydaje mi siê osobi¶cie, ¿e tamta presti¿ówka w pe³ni wystarczy, bo odpowiada ona dok³adnie czemu¶ takiemu. Jasne, ¿e mo¿na stworzyæ now±, ale zastanówmy siê, czy naprawdê to konieczne? Znacznie lepiej przeznaczyæ czas i energiê na co¶ inneg...
autor: Raw__
pn lis 17, 2003 10:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przystojny nekromanta?
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3548

W Forgotten Relams jest ten problem, ¿e tutaj ¿adna postaæ nie ma mo¿liwo¶ci bycia bez patrona, bo czekaj± j± okropne konsekwencje ju¿ po¶miertnie (pomin±wszy wieczne katusze najbardziej doskwiera to, ¿e nie mo¿na byæ wskrzeszonym :wink: ). <br /> <br />Niemniej moim zdaniem Azuth wydaje siê odpowie...
autor: Raw__
pn lis 17, 2003 12:31 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Czy s± historyczne korzenie etosu paladyna?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 4461

Najpewniej masz racjê. Widaæ drobn± nad interpretacjê autora (a zarazem te¿ moj± :) ). <br /> <br />BTW: Móg³by¶ podaæ jakie¶ dobre ¼ród³a z tamtego okresu, na których warta³o by siê oprzeæ, a które Twoim zdaniem s± wiarygodne i warte uwagi? Bo sam Jasienica to chyba do¶æ ma³o. Oraz czy te wszystkie...
autor: Raw__
ndz lis 16, 2003 8:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Paladyn a rasa
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2344

Ale nieub³aganie ciekawy i wyj±tkowo fascynuj±cy. Jest to przede wszystkim okazja do niebanalnej historii i co za tym idzie oryginalnej postaci. No i wy³amania siê poza stereotyp paladyna, szansa do w³asnej, bardzo ciekawej, interpretacji szerzenia dobra i ogólnie "paladyñstwa". Drow, ze swoj± z³ozo...
autor: Raw__
ndz lis 16, 2003 7:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 6607

Kiaryn'Veil Duskryn : W Chary¼mie wygl±d jest jedn± z czê¶ci sk³adowych, wa¿niejsza jest w³asnie ta osobowo¶æ. Nawet ju¿ nie si³a psychiki, bo to s± raczej save'y na Will (a wiêc Wisdom). I owszem, nie ka¿dy starszy cz³owiek musi mieæ ow± psychikê silniejsz±, ale ma ku temu wiêksze prawa niz 16 lat...
autor: Raw__
ndz lis 16, 2003 4:59 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Czy s± historyczne korzenie etosu paladyna?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 4461

Co do postaci Zawiszy Czarnego, to jeden fakt byæ mo¿e pogorszyæ nieco obraz jego "paladynowo¶ci". Przynajmniej bazuj±c na ksi±¿ce Paw³a Jasienicy "Polska Jagiellonów", któr± ostatnio czytam (niedokoñca z w³asnej woli, ale to ju¿ inna historia :razz:). Swego bowiem czasu (wydaje mi siê, ¿e gdzie¶ mi...
autor: Raw__
pt lis 14, 2003 6:50 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [¦wiat forumowy] Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 7917

Zainspirowany notk± Halgira z tematu http://dnd.pl/viewtopic.php?t=3782 proponujê, by umie¶ciæ w ¶wiecie forumowym takze takie niewielkie pañstwo rzadzone przez mnichów. Mo¿e wydawaæ sie, ¿e niezabardzo ono pasuje, lecz dla egzotyki i odmienno¶ci od ca³ego ¶wiata warta³o by je wprowadziæ. Co¶ na wzó...
autor: Raw__
pt lis 14, 2003 6:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

<!--QuoteBegin-mad_berzerker+--> <!--QuoteEBegin-->A co do zdobycia zamku Raw - to trwa³o by znacznie krócej ni¿ 4 godziny - zapomnia³e¶ chyba, ¿e w ¶redniowieczu zamku broni³a masa ludu, a nie kilkunastu magów. <br /> <br />Nie my¶lisz chyba, ¿e nasze zamki i miasta bêda broniæ sami magowie? Tak ja...
autor: Raw__
pt lis 14, 2003 4:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D bez kostek
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1237

Prawde powiedziawszyw DnD tylko raz gra³em bez kostek (jedna malo licz±ca siê walka), to za¶ wypad³o ani ¿le, ani te¿ wy¶mienice. Przeciêtnie. Ale za to w inncy systemach mia³em spor± styczno¶æ z pominienciem kostek. Choæby na tegorocznyczm imladrisie bra³em udzia³ w nocnej sesji w Zew Cthulhu. Byæ ...
autor: Raw__
śr lis 12, 2003 8:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

Masz racjê. Lepiej zakoñczmy rozmowy w tym temacie, bo co¶ czujê, ¿e posuwaj± siê nieco za doleko :mrgreen:
autor: Raw__
śr lis 12, 2003 8:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin--> Tak, ale kto mówi³, ¿e chcemy kontrolowac miasta <br />Mówi³em o naszych miastach, si³y podstawowe do opierania siê atakom do czasu przybycia balora itp. <br /> <br />Teleportation circie? Co¶ takiego z czasem pernamency nie bêdzie tak tragicznie drogie, ...
autor: Raw__
śr lis 12, 2003 8:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Cienie mo¿na przyzwaæ czarem Gate, s± bowiem mieszkañcami Negative Energy Plane.Celem konfrontacji jest wykazanie kto jest silniejszy, a wiêc zniszczenie przeciwnika, zaw³adniêcie ziemi± jest tylko efektem pobocznym. <br />Niestety nie mam dzi¶ czasu by na...
autor: Raw__
śr lis 12, 2003 12:13 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

<!--QuoteBegin-mad_berzerker+--> <!--QuoteEBegin-->Zabijanie prawie 10k ludzi w 16 h jest do dupy - je¶li magów jest du¿o mniej, to po 2 godzinach taka horda spokojnie zdobêdzie zamek itp. <br /> <br />Przywo³ywanie jednego wielkiego potwora to w zasadzie hazard - liczymy na to, ¿e wrogowi puszcz± n...
autor: Raw__
wt lis 11, 2003 11:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 21866

Jak siê sprawa ma miewaæ z czarami wskrzeszaj±cymi? Chodzi mi przede wszystkim o True Resurrection. Magokracja, dysponuj±ca 20 levelowymi spellcasterami, ograniczona bêdzie tylko zlotem. I wtedy jej wa¿niejsze postacie stan± siê prawie nie¶miertelne. Ale z drugiej strony to do¶æ istotny element i je...
autor: Raw__
wt lis 11, 2003 2:11 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

Ja osobi¶cie jestem za do³o¿eniem do listy dodatków klasowych. Tym bardziej, ze obecnie na polskim rynku s± jedynie Miecz i piê¶æ oraz Ksiêga i Krew , a jakby nie patrzeæ to te w³asnie nas najbardziej interesuj±. Ponadto proponowa³bym takze FRCS, pomimo tego, ¿e w tym ¶wiecie akcja sie nie rozgrywa....
autor: Raw__
pn lis 10, 2003 6:58 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka wojena dla magokracji
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 11148

Czary ofensywne raczej odpadaj±. Ba, prawie ca³kowicie odpadaj±. Nie licz±æ tak zwanych oddzia³ów specjalnych (tutaj miejsce dla takiej dru¿ynki), wysy³anych do eliminacji okre¶lonych dowódców czy celów. Nie wiem tylko, czy wyposa¿enie tego nie oka¿e sie zbyt kosztowne w stosunku do korzy¶ci... Znac...
autor: Raw__
pn lis 10, 2003 5:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy to sie nudzi ?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1640

Zdecydowanie musze siê zgodziæ z przedmówcami. Sadz±c po Twoich wypowiedziach musia³e¶ mieæ z DnD kontakt marginalny, i to zdecydowanie negatywny. Có¿, zdarza siê. Lecz zastanawia mnie tylko, co chcesz osi±gn±æ, pojawiaj±c siê na chyba najwiêkszym polskim forum didów, gdzie pragniesz u¶wiadomiæ inny...
autor: Raw__
pt lis 07, 2003 6:57 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Okiem Wyobraźni
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 9627

Pewien elf podczas jednej ze swych licznych wedrówek, trafi³ przypadkiem do prze¶licznej krainy. Majestatyczne wierzcho³ki pokryte zielonymi lasami, z³±czone wisz±cymi mostami. Gdzieniegdzie wyrastaj± niczym szczyty górskie budowle, bêd±ce jedynymi ¶ladami zamieszkania tej krainy. Lecz tak¿e pe³nej ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7