Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 179 wyników

autor: Silimarilion__
pt lis 05, 2004 2:06 am
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1572

Dobry gracz odegra to we w³a¶ciwy sposób. Ale z³y prawdopodobnie bêdzie siê z tego nabija³ tak ,¿e zacznie to przeszkadzaæ w grze innym jej uczestnik±. Wtedy ju¿ lepiej zostawiæ choroby na lepszych .
autor: Silimarilion__
ndz paź 31, 2004 9:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Podpowiedzi
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 424

Mistrz gry powinnien robiæ wszystko by sesja by³a jak najbardziej udana. Kiedy widzi ,¿e gracze utkneli w martwym punkcie i s± znudzeni bo akcja siê nie rozwija ,powinien im pomóc. Na pocz±tek delikatnie,w formie jakiego¶ testu. Je¶li to nie pomo¿e niech bêdzie bardziej dos³owny. Lepsze to ni¿ znudz...
autor: Silimarilion__
ndz paź 31, 2004 9:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1572

Wojownicy czy barbarzyñcy s± tak zachartowani ,¿e taka grypa raczej ich nie ³apie (przynajmniej nie gdy s± zaawansowani , ale na pocz±tkowych levelach choroby moga ich z³apaæ). Co innego w przypadku magów czy zaklinaczy. U nich choroba mo¿e wyst±piæ i byæ niez³ym problemem (je¶li nie ma w dru¿ynie k...
autor: Silimarilion__
sob paź 30, 2004 2:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1860

Tylko ,¿e przeciêtny gracz napisze historie w stylu moi rodzice zostali zamordowani przez bandytów itd. To nie ma najmniejszego sensu. Je¶li gracz naprawdê ma ju¿ zamiar wczuæ siê w postaæ to ma w g³owie jej historie. Nie móg³ jej omin±æ w ¿aden sposób gdy my¶la³ o postaci. Niech opowie sw± przesz³o...
autor: Silimarilion__
pt paź 29, 2004 9:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1860

Tylko ,¿e przez te wiele dróg osi±gniêcia dobrej zabawy mamy ten temat. Jedni przychodz± na sesje siê po¶miaæ inni pograæ itd. . Je¶li dany styl gry pasuje wszystkim to wtedy nie ma problemów, je¶li za¶ niektórzy graj± inaczej to wtedy pojawia siê k³opot. Zapytaj graczy czy taki styl gry wogóle by i...
autor: Silimarilion__
wt mar 02, 2004 11:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciê¿ki pieni±dz?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1357

Ostatnio dorwa³em replikê monety u¿ywanej w pañstwie krzy¿ackim. Porówna³em j± z monet± pokazan± w PG i zauwa¿y³em ,¿e jest ciut mniejsza. A propo grubo¶ci nic nie wiem bo rysunek w ksi±¿ce jest dwu wymiarowy. Oczywi¶cie mówie o monecie o du¿ym nominale ,bo na przyk³ad taka najmniejsza moneta jest 2...
autor: Silimarilion__
pn mar 01, 2004 5:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 9887

Ja stosowa³em podobny pomys³ tylko oparty na tym ,¿e za ka¿d± niepotrzebn± uwagê czy odzywkê odejmowa³em -5% punktów do¶wiadczenia. To skutkuje ale bardzo denerwuje graczy i bardzo ciê¿ko byæ obiektywnym. Bo jednego razu zapomnisz wpisaæ ,a drugiego razu wpiszesz i gracz mo¿e czuæ siê obra¿ony i pus...
autor: Silimarilion__
wt lut 24, 2004 10:58 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³smok likantrop
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 621

Wydaje mi siê ,¿e po³±czenie tego typu jest jak najbardzej mo¿liwe ,choæ taka krzy¿ówka jest do¶æ nietypowa i mocno przesadzona. Jednak nie podoba mi siêpomys³ z tym by pó³-smok z ³uskami na plecach móg³ nagle staæsiê humanoidalnym wilkiem czy innym okazem likantropa. Takie co¶ nie ma dla mnie sensu...
autor: Silimarilion__
ndz lut 08, 2004 6:18 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: WMF - przygody
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1159

Kolejna czê¶æ przygody mojego autorstwa (przepraszam za d³ug± nie obecno¶æ ). <br /> <br /> Epizod III <br />Podczas podró¿y gracze natkn± siê na wcze¶niej wspomniany zajazd,le¿±cy u podnó¿y gór. Jest to ich ostatni postój (byæ mo¿e jedyny) przed wypraw± w góry ,do osady krasnoludów. <br /> <br />Je...
autor: Silimarilion__
czw sty 29, 2004 9:53 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Jak zabiæ krasnoluda z ironbody?
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 1985

Pogadajcie z jakim¶ magiem (byæ mo¿e tym zasmym) by rzuci³ nastêpne ?yczenie. Takie które zrobi z niego kupke popio³u. Za odpowiedni± sumkê ka¿dy przeciêtny mag zajmie siê nim.
autor: Silimarilion__
czw sty 29, 2004 9:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nowa postaæ a jej historia
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1025

Historia postaci jest jak najbardziej potrzebna. Bez niej nasz wojownik bêdzie kolejnym wojownikiem -kolejn± tak± sam± postaci±. Historia pozwala uczyniæ dan± postaæ inwidualn± . Choæ je¶li gracz naprawdê nie chce tworzyæ historii swojej postaci to lepiej go nie zmuszaæ . Chyba ,¿e chce siê znowu us...
autor: Silimarilion__
czw sty 29, 2004 1:41 am
Forum: Dragonlance
Temat: Czarodzieje z Krynnu - Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 11815

Jestem ciekaw jak rozwi±zujecie problem klas preisti¿owych i organizacji z "Ksiêga i Krew". Wiêkszo¶æ z nich pasuje g³ównie do renegatów. <br /> <br />U mnie ka¿da z takich organizacji zrzeszaj±cych cz³onków danej klasy presti¿owej jest oddzia³em Konklawe Czarodziejów. Dlatego np. cz³onkowie Mistycz...
autor: Silimarilion__
czw sty 29, 2004 1:31 am
Forum: D&D i d20
Temat: Miasta w scenariuszach
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1010

Poradziecki czo³g mo¿e byæ jak±¶ machin± bojow± gnomów. Za¶ samo miasto jedn± wielk± fabryk± prowadzon± przez owe istoty. <br />Za¶ skansen ? Mo¿e kiedy¶ na tym terenie mieszka³a jaka¶ dziwna odmiana elfów i zostawi³a po sobie budowle i przybytki. Teraz jest to chronione by ludzie mogli poznaæ histo...
autor: Silimarilion__
pn sty 26, 2004 2:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: System autorski a legalność - pytanie
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 734

Przerobienie 2 edycji wed³ug mnie nie bêdzie legalne. Co innego gdyby¶ przerobi³ D20 . Nie by³oby ¿adnych problemów. System ten jest ca³kowicie darmowy i mo¿na go przerabiaæ na wszelkie mo¿liwe sposoby.
autor: Silimarilion__
sob sty 24, 2004 1:01 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

Zapomnia³e¶ dodaæ Wasil ,¿e jak by³em niewidzialny to chcia³em przekonaæstra¿ników by dali sobie spokój. Powiedzia³em im ,¿e jestem bogiem dobra i ¿e oni nic nie zrobili. Szkoda ,¿e to nie zadzia³a³o. <br />Ale sesja mi siê bardzo podoba³a. I przynajmniej nie by³o nudno.
autor: Silimarilion__
pt sty 23, 2004 1:10 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

Problem z Jav± rozwi±zany prosze nie wysy³aæ do mnie postów w tej sprawie. <br /> <br />PS. Wielkie podziêkowania dla Wasila.
autor: Silimarilion__
czw sty 22, 2004 1:28 am
Forum: Film
Temat: Lord of the Rings
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 3680

<!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> BUAHAHAHAHAHAHAHA <!--sizec--></span><!--/sizec--> <br /> <br />Jak wyszed³em z kina po obejrzeniu tego filmu to my¶la³em ,¿e siê zaciacham. CO TO MIA?O BYæ? Asterix i Obeliks vs Sauron? Przepraszam ten film nie zas³uguje na ...
autor: Silimarilion__
czw sty 22, 2004 12:29 am
Forum: D&D i d20
Temat: Miasta w scenariuszach
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1010

Miasta s± ¶wietnym miejscem na prowadzenie przygody. Mo¿na w nich umie¶ciæ dos³ownie wszystko. Jednak scenariusz którego akcja osadzona jest miejskim otoczeniu ,wymaga o wiele wiêkszego wk³adu mistrza gry w przygotowywan± sesje. Oprócz scenariusza i wa¿niejszych dla niego miejsc ,trzeba opracowaæ re...
autor: Silimarilion__
śr sty 21, 2004 7:53 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

Sorry ale ja niezagram je¿eli kto¶ mi nie pomo¿e ,z moim problemem z Jav± . Mam Windowsa XP Pro ,a Java mi niedzia³a ,przez co nie mogê wchodziæna Chat. HELP ME !!!!!!!
autor: Silimarilion__
śr sty 21, 2004 12:46 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Nizio³ek, rasa niedoceniona
Odpowiedzi: 147
Odsłony: 9794

Nie podoba mi siê to co zrobiono z nizio³kami w 3ed. Z bardzo fajnych ,¿ar³ocznych ,mi³ych i go¶cinnych hobbitów zrobiono takie nijakie ,wzorowane na kenderach nizo³ki. Nizo³ki kenderom niedorastaj± do piêt . Jednak owa zmiana zosta³a wywo³ana czystym marketingiem. Chodzi³o o to by nie wprowadzaæ do...
autor: Silimarilion__
wt sty 20, 2004 2:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203817

Pewien MG : <br /> <br />Idziecie sobie prost± scie¿k± ,dooko³a was s± drzewa , poniewa¿ jeste¶cie w lesie. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Silimarilion__
pn sty 19, 2004 4:30 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: WMF - przygody
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1159

Ca³kiem mi siê podoba ,lecz mam pro¶bê. Zrób dla swojej przygody nowy temat ,poniewa¿ nasze przygody wymieszaj± siê, przez co bêdzie jeden wielki ba³agan !
autor: Silimarilion__
pn sty 19, 2004 1:57 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

GG mi nie dzia³a wiêc odpada. Drug± spra±jest to ,¿e mam XP proffesional i mam problem z Jav± i nie mogê otwieraæczatów ,kto¶ mi mo¿e co¶ poradziæ ? <br /> <br />I jeszcze jedno kupi³em sobie Ksiêge i Krew i pod jej wp³ywem uzna³em ,¿e bêdê gra³ czarodziejem (cz³owiek). <br /> <br />I jeszcze jedna ...
autor: Silimarilion__
ndz sty 18, 2004 10:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co wam da³o DnD
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 508

Moje Argumenty s± takie : <br /> <br />- Rozwija wyobra¼nie - jest ot rozgrywka w której bez wyobra¼ni ani rusz. Szczególnie jak gra siê z dobrym MG który potrafi wszystko opisaæ w sposób który pozwoli wyobra¼ni rozwin±æ skrzyd³a <br />- Rozwija kreatywno¶æ - jest to rozgrywka w której trzeba wykaza...
autor: Silimarilion__
sob sty 17, 2004 6:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

Ja gram krasnalem . O mojej postaci powiem tyle FLINT FIREFORGE (moje ch.... ko¶ci ). Z góry mówie ,¿e bêdêchcia³ zostaækrasnoludzkim obroñc±
autor: Silimarilion__
sob sty 17, 2004 6:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kto jest lepszym ³otrem?
Odpowiedzi: 111
Odsłony: 7128

Przepraszam ,ale nie wzieli¶cie pod uwagê jednej rasy . Jakiej ? KENDERÓW ! To przecie¿ oni s± najlepszymi z³odziejami ,orginalnymi ale s±. Oni kradn± ju¿ od pierwszych dni ¿ycia. Przepraszam ,oni nie kradn±. Oni po¿yczaj± [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] .
autor: Silimarilion__
sob sty 17, 2004 2:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

To mo¿e by¶ da³ okre¶lon± ilo¶æ punktów. Chyba wtedy bêdzie najsprawiedliwej. A jakby¶ mógl to mnie wpisz do normalnych graczy. <br /> <br /> Do notki Chomika <br />Przygody powstaj± rownie¿ poto by graæ w nie na czacie. Bêdê bardzo uszczê¶liwiony je¶li która¶ z grup powie kiedy¶ ,¿e fajnie siê gra³...
autor: Silimarilion__
sob sty 17, 2004 1:43 pm
Forum: Archiwum
Temat: WMF-sesje
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1280

Có¿ ,ja równie¿ mogê poprowadziæ ,choæ jednocze¶nie zg³aszam siêj ako rezerwowy(je¶li oczywi¶cie mogê). Choæ wtedy nie mozna by by³o graæ w przygody powsta³e w WMF (albo przynajmniej nie graliby¶my w nie ze mn±).
autor: Silimarilion__
sob sty 17, 2004 1:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak powinna wygl±daæ sesja?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2170

Kiedy¶ stosowa³em ¶wiece i.t.d. . Ale teraz ich nie stosuje .Czemu ? Poniewa¿ moja grupa nie nadaje siêdo takiej gry [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] . Wole wiêc by by³o ciemnawo, jaka¶ muza w tle ,ale ¶wiat³o w miare du¿e. Nie robie tajemniczych przygód bo to siê nie oplaca (bynajmnie...
autor: Silimarilion__
sob sty 17, 2004 1:03 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: W³adca Zimy d20
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2833

Jak dla mnie to mo¿ecie to wydaæ. Przejrze sobie w empiku ,zobacze czy mi siê to przyda. Tak czy siak w ten sposób jako¶ rozwiniecie rynek polskich produktow do D20. Có¿ je¿eli zrobili Zew Cthulhu pod d20 to i to mo¿na zrobiæ. <br />A co do czaruj±cych postaci - przecie¿ mo¿na umie¶ciæ na ok³adce in...