Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 95 wyników

autor: Samael__
wt paź 21, 2003 7:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najpotê¿niejszy czar
Odpowiedzi: 186
Odsłony: 12392

<!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+-->
Aragathor Roaringflame pisze:
<!--QuoteEBegin-->Najpotê¿niejszym czarem D&D jest "Karsus Avatar" z FRPG.
<br />Na czym polega ów czar?
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 7:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 6499

subteln± <br /> <br />A co, królowa odleg³ego pañstwa w koszuli ods³aniaj±cej jej d³ugie, zgrabne nogi... Dobra, przestajê, bo zaraz rzeczywi¶cie przejdziemy do krasnoludzkiego porno :mrgreen: <br /> <br />Mo¿esz pokazaæ graczom jakie¶ rysunki, lekko zabarwione erotyk±, aby nadaæ sesji swojskiego kl...
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 6:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 6499

Ja siê w takie rzeczy nie bawiê. Mo¿e i s± realistyczne, ale wg mnie psuj± ca³± sesjê pó¼niejszymi g³upimi ¿artami.
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 6:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 6499

Jak? D³ugi i wyj±tkowo udany opis jakiej¶ laski(pielêgniarki czy co¶, u mnie np. królowej :mrgreen: - jeden z graczy fajnie siê ¶lini³ :razz: ). Co jeszcze... Burdel? :razz:
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 6:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najpotê¿niejszy czar
Odpowiedzi: 186
Odsłony: 12392

Najpotê¿niejszy czar

No w³a¶nie. Jaki jest Waszym zdaniem najpotê¿niejszy/najprzydatniejszy/najlepszy czar wtajemniczeñ? Prosi³bym tak¿e o uzasadnienie swojej wypowiedzi. <br /> <br />Dla mnie najfajniejszym czrem i zarazem najbardziej widowiskowym jest Rój meteorów . Chcia³bym znale¼æ siê w miejscu, gdzie móg³bym zobac...
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 5:55 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 41548

W sieci s± ró¿ne generatory imion, wiêc je¶li bêdziesz mia³ jaki¶ wiêkszy problem, skorzystaj z nich.
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 5:47 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dominacja ludzi
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 905

Ja chcia³em stworzyæ kiedy¶ ¶wiat, w którym w³adzê sprawowa³yby elfy i szydzi³y z ludzi... Ale wracaj±c do tematu: chyba masz racjê. Ludzie z regu³y s± kreowani na t± najwa¿niejsz± i najwspanialsz± z wszystkich ras. Mo¿e po prostu tacy jeste¶my? Przecie¿ to nie elfy czy krasnoludy tworzy³y dnd, ale ...
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 5:09 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Punkty umiejętności dla maga i ....
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 5971

Najlepiej jest chyba w takim wypadku przyznawaæ punkty umiejêtno¶ci za to, co naprawdê robi postaæ. Je¶li mag nie robi nic poza studiowaniem ksi±g, to chyba nie ma powodu, dla jakiego mia³by otrzymaæ punkty np. w cichym poruszaniu czy ukrywaniu siê. Co do ilo¶ci punktów um. maga i zaklinacza, to chy...
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 5:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co sądzicie o Waszych Mistrzach?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1080

Gra³em z 2 MG(obaj dnd 3e). Pierwszy( ¶wierzbik ) wprowadzi³ mnie w ca³y ¶wiat dnd, dziêki niemu nauczy³em siê podstaw i zainpirowany jesgo zadaniem sam zacz±³em prowadziæ sesje. Niezbyt dobrze zna³ regu³y, czêst myli³ siê w zasadach, ale jego sesje mia³y dziwny magnetyzm. Nie sposób by³o siê od nic...
autor: Samael__
wt paź 21, 2003 4:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy grasz we wcześniejsze edycje D&D?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 4086

Ja sam nigdy nie gra³em w AD&D czy w ogóle 1 edycj±ê dnd. Jako¶ nigdy nie by³o dane zetkn±æ siê z edycj± wcze¶niejsz±, ni¿ 3e. Chyba jestem za m³ody... :razz:
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 5:16 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wywalić czy nie? I jeszcze jak?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 701

<!--QuoteBegin-Ojciec_Chrzestny+--> <!--QuoteEBegin-->A mo¿e zrób takie przygody, ¿e bêd± musieli siê zgraæ, i nie bêdzie miejsca na kawa³y. Najlepiej poleæ mu umiejetno¶æ, która jest czêsto pomijana przez graczy- leczenie, i w tedy bêdzie on kim¶ wa¿nym w dru¿ynie. <br />A je¶li graczom przeszkadza...
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 4:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wywalić czy nie? I jeszcze jak?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 701

Je¶li przeszkadza wam w grze, to chyba powiniene¶ podziêkowaæ mu i poprosiæ o opuszczenie dru¿yny. Po co jeden paso¿yt ma psuæ zabawê innym? Zrób to tylko w kulturalny sposób.
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 4:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ręce, które ranią
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1052

<!--QuoteBegin-[Baltazar G±bka+--> <!--QuoteEBegin-->]Ale nie znam mnicha z shao-lin... a wlasnie o czlowieku takiego "pokroju" mowie   <br /> Po drugie: To wg Ciebie mnisi z klasztoru Shaolin kopi± cztery godziny dziennie w drzewo? Aha, i chyba chodzi Ci o muay-thai. <br /> <br />Po trzec...
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 3:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krwawe przygody
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1597

Ja z regu³y opisujê walkê dosyæ szczegó³owo. W zale¿no¶ci od zadanych obra¿eñ opisujê, w co trafiona zosta³a postaæ(3p obra¿eñ - "be³t trafia ciê w ramiê"; 25p obra¿eñ - "dosta³e¶ toporem w korpus :) ". A krwi u mnie by³o duuu¿o... ¶wierzbik mo¿e potwierdziæ :wink:
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 3:48 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Geneza potworów z Bestiariuszy DnD
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 8344

Z tego co mi wiadomo, Erynie by³y s³u¿kami Hadesa, strzeg±cymi podziemnego królestwa boga ¶mierci. W KP pojawiaj± siê jako jedne z diab³ów(baatezu). <br /> <br />Podobnie, meduza tak¿e jest zaczerpniêta z greckich mitów.
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 3:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kostki - Dar czy Przekleñstwo ?? [wiedza postaci]
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 5846

Najlepiej jest chyba zachowaæ optymalny wymiar rzucania ko¶æmi, tj gdy jest to naprawdê potrzebne. Nie ma chyba sensu rzucaæ ko¶ci±, gdy BN próbuje oszukaæ BG("co¶ mu nie ufam..." MG:"Nie, wierzysz mu!" :wink: ) Trzeba po prostu nie przesadzaæ i zachowaæ umiar, a sesje nabior± i realizmu, i bêd± ¼ró...
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 12:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Psion, mag czy czarownik?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 3811

Psion to dosyæ fajna klasa, ale moim zdaniem nieco ustêpuje dla czarodzieja czy zaklinacza(sorcerera). Moce umys³u s± dosyæ oryginalne, ale nie ma to jak prawdziwa, swojska magia wtajemniczeñ! :mrgreen:
autor: Samael__
pn paź 20, 2003 12:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Namacalność bogów, a wiara
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 594

<!--QuoteBegin-Mockerre+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Dlatego czy ci nieszczê¶ni klerycy naprawdê wierz± w naszym sensie tego s³owa? Czy raczej wykonuj± zlecenia swojego du¿ego szefa? :) <br />Chyba je¶li bóg da³ namacalny dowód swojego istnienia, to nie mo¿emy tu mówiæ o wierze, ale o wyznawaniu dan...
autor: Samael__
ndz paź 19, 2003 12:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Moc przysiêgi
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 977

<!--QuoteBegin-Korgan+--> <!--QuoteEBegin-->6. Bogowie nie ingerój± w b³ache sprawy ¶miertelników chyba ¿e sprawa jest najwy¿szej wagi.  <br /> <br />Dok³adnie. Bogów chyba nie obchodzi przysiêga z³o¿ona przez "jakiego¶tamposzukiwaczaprzygódzbardzoodleg³ejkrainy", choæby nawet dotyczy³a samego ...
autor: Samael__
ndz paź 19, 2003 12:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najemnicy co, jak, za ile?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 569

No to ciekawe, ile kosztowa³oby najêcie stuprocentowego specjalisty, tj np. 15-poziomowgo z³odzieja... Pewnie takim kozakom nie chodzi tylko o kasê, ale te¿ o pobudki itp.
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 4:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Aragorn czy Drizzt (Wzorcowy Łowca?)
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 7254

Anie Drizzt, ani Aragorn nie zas³uguj± na miano najlepszego ³owcy. Oboje byli wy³±cznie jakimi¶ krzy¿ówkami klas, nie ³owcami w pe³ni. Drizzt zawsze bardziej kojarzy³ mi siê z wojownikiem, nie tropicielem, natomiast Aragorn tak¿e bardziej podchodzi mi pod wojownika. Kto w takim razie jest najlepszy?...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 4:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklinacz (sorcerer) a czarodziej (wizard)...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 5759

<!--QuoteBegin-Zak Sey Ghareth+--> <!--QuoteEBegin-->To samo mo¿na napisaæ o magu i naci±gaæ w ten sposób ka¿d± inn± klasê, pisz±c, ¿ê kap³an skupi³ siê na walce wrêcz, a nie modlitwie w ¶wi±tyni i powinien mieæ ko¶æ wytrzyma³o¶ci wojownika. <br />Ale zaklinacz to jest osoba, która charakterem i czy...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 4:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Moc przysiêgi
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 977

<!--QuoteBegin-Zak Sey Ghareth+--> <!--QuoteEBegin-->Cytat:  <br />Je¶li kto¶ daje przysiêgê, wiedz±c ¿e j± z³amie, nie powinien byæ chyba pokarany przez los.   <br /> <br /> <br />Powinien zostaæ za co¶ takiego jeszcze bardziej ukarany. (wyj±tek to, to co pisa³ Koragan0  <br /> <br /...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 3:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklinacz (sorcerer) a czarodziej (wizard)...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 5759

Ja uwa¿am, ¿e zaklinacz powinien mieæ ko¶æ wytrzyma³o¶ci wiêksz± od maga(czarodzieja). Sorcerer nie jest belfrem zapatrzonym w swoje ksiêgi, ale zrêcznym, odwa¿nym i dumnym poszukiwaczem przygód, który jednak umie pos³ugiwaæ siê magi±. Nie przeszkadza mu to w byciu fizycznie takim ³otrzykiem o d6. P...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 3:27 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Moc przysiêgi
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 977

Ja uwa¿am, ¿e przysiêga powinna mieæ w sobie jaki¶ u³amek magii, czy cudów, ale bez przesady. Je¶li kto¶ daje przysiêgê, wiedz±c ¿e j± z³amie, nie powinien byæ chyba pokarany przez los. Je¶li jednak przyjaciel bohatera umiera, a ten przysiêga na w³asn± krew, ¿e go pom¶ci - sprawa jest wrêcz odwrotna.
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 3:20 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok - jako rasa dla gracza
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3810

prEDOator: <br />Ale czy samo granie smokiem nie jest chybione? No dobrze, niech kto¶ gra sobie jakim¶ m³odym smokiem, i tak w trakcie sesji postacie znacznie siê nie starzej±, wiêc prawdopodobnie nigdy nie zostanie Great Wyrm. Czy Ty pozwoli³by¶ dla jednego ze swych graczy kierowaæ potê¿nym, czerw...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 3:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Solar a Demogorgon, czyli Niebianie a Istoty Zła
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 3961

Ja nie chcê siê rozwodziæ nad si³± Solara, je¶li chodzi o mechanikê gry, ale o ogólne spojrzenie na niego samego. Solarowie to najbli¿si poddani boga, któremu s³u¿±, go¶cie których wysy³a siê do naprawdê wymagaj±cych zadañ. Czy nie Widzicie tu analogii do Chrze¶cijañskich archanio³ów? Ka¿dy potê¿ny,...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 2:58 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok - jako rasa dla gracza
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3810

A ja bym nie da³. Mo¿e kto¶ zaraz zechce graæ Tarraskiem, albo w ogóle od razu Balorem? To ma sens? Potem dru¿yna z³o¿ona z Solara, Tarrasque, Piekielnego Czarta i Tytana bêdzie wype³niaæ zadania pomagaj±c biednym wie¶niakom... Gra w rpg chyba opiera siê te¿ na tym, ¿eby siê doskonaliæ, polepszaæ sw...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 11:37 am
Forum: D&D i d20
Temat: Serio czy (pó³)¿artem???
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 1739

Ja jestem za prowadzeniem sesji w dosyæ powa¿nym stylu, coæ oczywi¶cie czasem przydaje siê odrobina humoru w grze. Najlepiej jednak, aby by³ to humor zwi±zany z realiami gry, a nie co¶, co rozbawi graczy, bo jest praktycznie niemo¿liwe w ¶wiecie gry(sterta gnoju spada z niebios na bogu ducha winnemu...
autor: Samael__
sob paź 18, 2003 11:33 am
Forum: D&D i d20
Temat: Rozdwojenie jaźni
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 994

A co powiecie na pomys³ go¶cia, któremu raz zdaje siê, ¿e jest wys³annikiem niebios, ¿eby za chwilê czyniæ z³o jako s³uga piekie³... Gdy zrobi jaki¶ dobry czyn, za chwilê bêdzie musial (choæ niezale¿nie od swojej ¶wiadomo¶ci anio³a) naprawiæ swój "b³±d". W ten sposób przez godzinê by³by bohaterem mi...