Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 233 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Ricko__
ndz lis 19, 2006 1:46 pm
Forum: Rasy
Temat: "Nowe" wampiry
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1234

<!--quoteo(post=286998:date=Nov 19 2006, 10:05 AM:name=Clariburnus)--> <!--quotec-->Ogó³em: praca ciut niedopracowana, nie wciagaj±ca, bez "tego czego¶". Zdaje mi siê, ¿e dopiero punkt trzeci mojego projektu, pokazuj±cy ca³± otoczkê fabularn±, nada to "co¶" :wink:<br /><br />Pozdrawiam, <br />Ricko
autor: Ricko__
sob lis 18, 2006 11:18 pm
Forum: Rasy
Temat: "Nowe" wampiry
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1234

"Nowe" wampiry

Oto kolejna część mojego projektu. Film "Underworld" przedstawił bardzo ciekawą historię wampirów i wilkołaków oraz konflikt jaki się między nimi wywiązał. Zainspirowało mnie to do przeniesienia ogólnej koncepcji w świat D&D. Projekt ten składa się z trzech części ⋅  Szablony...
autor: Ricko__
ndz lis 12, 2006 9:12 pm
Forum: Rasy
Temat: Lycanie (inne Spojrzenie Na Wilko³aki)
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3801

Choæ druga czê¶c filmu "Underworld" ma kiepsk± fabu³ê i przeciêtne wykonanie, to same pomys³y (szczególnie pocz±tki obu ras) rozwijaj±ce historiê z pierwszego filmu bardzo mi siê spodoba³y i zainspirowa³y mnie do przeniesienia wojny miêdzy wilko³akami a wampirami w ¶wiat Dungeons & Dragons. Mój proj...
autor: Ricko__
wt lis 07, 2006 7:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: BG - Czy mogą stać się bogami ?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1520

Dla mnie jedynie sesje jednoosobowe maj± szansê na naprawdê wspania³± bosk± historiê. 4 osoby zostaj±ce bóstwami na raz to przesada, a je¶li bosk± moc zuskuje tyko jedna postaæ to wywa¿ysza sie nad innych. <br />Jesli za¶ chodzi o sam przebieg rozgrywki to dla mnie powinno to byæ juz roleplaying pe³...
autor: Ricko__
pt paź 27, 2006 9:17 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Lord Ao A Chrze¶cijañstwo
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1466

<!--quoteo(post=284354:date=Oct 27 2006, 06:16 PM:name=B.G±bka)--> <!--quotec-->Teolodzy katoliccy ju¿ parena¶cie lat temu stwierdzili, ¿e jest wiele dróg do zbawienia. (aby nie marginalizowaæ np. Buddyzmu). <br />Jest jednak ró¿nica miêdzy tym, ¿e kto¶ nie jest chrze¶cijaninem, bo nie mia³ mo¿liwo¶...
autor: Ricko__
wt paź 24, 2006 8:23 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzęcy (?) towarzysz- drzewiec
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1763

Zawsze mo¿esz z³apaæ sobie drewnianego potworka, który jest opisany w przygodzie dla 1-poziomowych postaci "Bezs³oneczna cytadela". Mozna go przyj±æ jako ma³y drzewiec :wink:
autor: Ricko__
ndz paź 22, 2006 1:20 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Lord Ao A Chrze¶cijañstwo
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1466

<!--quoteo(post=283684:date=Oct 22 2006, 01:08 PM:name=Ar0n)--> <!--quotec-->Najwiêksza i niezaprzeczalna ró¿nica polega na jednym: Ao nie ma wyznawców ! Nie obdarza sw± ³ask± ! Nie zsy³a czarów ! Nikt go nie czci (no chyba ¿e zaliczyæ tych ¶wirów z pustyni Anauroch). Chocia¿ podobo lord Ao opiekuje...
autor: Ricko__
ndz paź 22, 2006 12:39 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1875

<!--quoteo(post=283573:date=Oct 21 2006, 03:23 PM:name=Ratel)--> <!--quotec--><br />¯le zinterpretowa³e¶, w ksi±¿ce jest napisane: <br /> (...) Splot to równiesz przewodnik, którego rzucaj±cy czary wykorzystuj± do skierowania magicznej energii na potrzeby zaklêæ - tak wtajemniczeñ, jak i objawieñ.(....
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 9:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzi mówi± o sobie
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3262

<!--quoteo(post=283628:date=Oct 21 2006, 09:07 PM:name=Ratel)--> <!--quotec--> (W mojej wypowiedzi mówiê o ogólnym pojêciu natury. Je¶li chodzi o FR to uciele¶nieniem natury jest Chauntea i ona mo¿e trzasn±æ za z³e traktowanie ) Przeceniasz t± boginiê, prawdopodobnie ma mniej ni¿ 25% wyznawców w¶ród...
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 7:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzi mówi± o sobie
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3262

<!--QuoteBegin-Ratel+--> <!--QuoteEBegin--> druid zdobywaj±c coraz wieksz± moc coraz bardziej dostraja sie do jej ¼ród³a, staje siê z nim jedno¶ci±, nie jego panem, jego cele staj± siê to¿same z dobrem natury. <br />U¿y³e¶ tutaj s³owa "dobro", a co z³± postaæ obchodzi czyje¶ dobro? Z³o jest egoistyc...
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 3:34 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Lord Ao A Chrze¶cijañstwo
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1466

<!--quoteo(post=281599:date=Sep 30 2006, 02:37 PM:name=B.G±bka)--> <!--quotec-->W IV wieku, s³owo „Ao” zaczyna ³±czyæ siê z monogramem Chrystusa i tak zostaje przytaczane jako dowód na równo¶æ Jezusa i Stwórcy. Z biegiem czasu te litery wystêpowa³y symbolicznie jako nadzieja i wiara w pr...
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 2:34 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1875

Moc jest przetwarzana przez bóstwa (jak pr±d przez transformator), mo¿na siê jej uczyæ ( Archiwista ), ale bez pomocy patrona nie przetworzysz czystej energii Splotu w zaklêcia objawieñ. <br />To nie bóstwo wytwarza magiê objawieñ, lecz jedynie j± przekazuje, bo jako Moc magia istnieje ju¿ w Sploci...
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 7:37 am
Forum: Bóstwa
Temat: Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1875

Ju¿ pisa³em: Czarodziej uczy siê o istocie swojej mocy, wie co trzeba zrobiæ, aby czerpaæ ze Splotu, Kap³an nie ma o tym zielonego pojêcia, wszystko, co ma, to czary dos³ownie dane mu przez swojego boga, natomiast zaklinacz posiada wrodzone po³±czenie ze Splotem, które od czasu do czasu objawia siê...
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 12:15 am
Forum: Bóstwa
Temat: Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1875

<!--quoteo(post=283515:date=Oct 21 2006, 12:10 AM:name=Ratel)--> <!--quotec-->Zasada, ¿e w FR mo¿na rzucaæ czary tylko z patronem dotyczy tylko czarowników objawieñ. <br />No to mamy odpowied¼ na pytanie 2 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img], lecz rodzi siê nowe: co ró¿ni Moc od Sz...
autor: Ricko__
sob paź 21, 2006 12:07 am
Forum: Bóstwa
Temat: Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1875

2. Skoro czarodziej mo¿e pozyskaæ czary bez interwencji bóstwa to, po co mu bóstwo opiekuñcze? <br />G³ównie po to aby nie byæ wmurowanym po ¶mierci w bardzo niefajn± ¶cianê jêcz±cych dusz, potêpionych na wieki (trylogia awatarów - waterdeep). Ten fakt t³umaczy stosunkowo niewielk± ilo¶æ ateistów n...
autor: Ricko__
pt paź 20, 2006 11:44 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1875

Magia objawieñ i wtajemniczeñ a bogowie

O ile wiem, to, aby rzucaæ czary w FR nale¿y byæ wyznawc± jakiego¶ boga. Niestety, nie uda³o mi siê znale¼æ potwierdzenia lub negacji tej wiedzy, lecz znalaz³em co innego. Na stronie 54 Opisu FR jest napisane, ¿e Splot sk³ada sie ze Sztuki (magii wtajemniczeñ) i Mocy (magii objawieñ). £±cz±c to wszy...
autor: Ricko__
pt paź 20, 2006 11:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzi mówi± o sobie
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3262

<!--quoteo(post=283497:date=Oct 20 2006, 11:07 PM:name=Ratel)--> <!--quotec--><br /> Uwa¿am, ¿e chce on osiagn±æ ten sam cel co czarodziej/zaklinacz, czyli poznanie i zaw³adniêcie magi±, lecz robi to inn± drog±. <br />Z tym absolutnie sie nie zgodzê, jedno¶æ z natur± zapewnia dostêp do druidzkich cz...
autor: Ricko__
pt paź 20, 2006 11:08 pm
Forum: Bóstwa
Temat: Jaki to był bóg?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2408

moim zdaniem wybranie Velsharoon'a jako patrona miecza, który ma niszczyæ nieumar³ych jest nieporozumieniem. Nekromancja i tworzenie nieumar³ych to g³ówna dziedzina Arcymaga Nekromancji, wiêc na pewno nie przy³o¿y³by reki do tego dzie³a.
autor: Ricko__
pt paź 20, 2006 10:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzi mówi± o sobie
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 3262

Po przeczytaniu wypowiedzi rzepiduch a przysz³a mi do g³owy pewna koncepcja druida.<br /><br />Zanim do niej przejdê to chcia³bym zaznaczyæ, ¿e mamy nieco z³e podej¶cie do natury w ¶wiecie Dnd, gdy¿ korzystamy z pojêcia natury jaki widzimy w naszym ¶wiecie. Pos³u¿e siê tutaj przyk³adem FR. Tam magia...
autor: Ricko__
czw paź 19, 2006 4:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Awans zwierzêcego towarzysza.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2028

Rozumiem, ¿e jednym z powodów poszukiwania odpowiedzi na to zagadnienie jest kwestia fabularna, czyli przywi±zanie postaci do towarzysza. Je¶li nie, to zawsze trzeba poszukaæ towarzysza o maksymalnie dostêpnej KW. Na przyk³ad jakiego¶ s³odkiego nied¼wiadka, który ³apkami rozszarpie przeciwników [img...
autor: Ricko__
śr paź 18, 2006 10:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nietypowy barbarzyńca
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3112

<!--quoteo(post=283242:date=Oct 18 2006, 01:17 PM:name=Ratel)--> <!--quotec--><br /> Dla mnie Anakin z "Zemsty Sithów" by³ nietypowym barbarzyñc± <br />Nie zgodze siê z tob±, Darth wydaje siê byæ raczej psychowojownikiem/wilderem (barbarzyñcy nie maj± force push [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon...
autor: Ricko__
śr paź 18, 2006 8:41 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nietypowy barbarzyńca
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3112

Dla mnie Anakin z "Zemsty Sithów" by³ nietypowym barbarzyñc± [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img] <br /><br />Dlaczego?<br /><br />Je¶li kto¶ czyta³ ksi±¿kê opart± na scenariuszu epizodu III pod t± sam± nazw± autorstwa Matthew Stover'a, to podczas walki z Dooku znajduje siê tam bard...
autor: Ricko__
ndz maja 07, 2006 4:35 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorski setting (związany z FR) Zagłada Faerunu
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 966

Skoro obwinia siê magów za ca³± zag³adê i ogólne poparcie spo³eczeñstwa do magii drastycznie spad³o lub nawet zanik³o to chyba wielu w³adców mog³o zwróciæ siê do gnomów z Latan o udostêpnienie planów ich wynalazków. Zmechanizowanie ¶wiata, broñ, która nie doprowadzi do podobnych wydarzeñ w przysz³o¶...
autor: Ricko__
czw kwie 27, 2006 7:33 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Zło a miłość...
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 4238

¦wietnym przyk³adem na kochaj±c± postaæ NZ jest g³ówny bohater filmu "Cz³owiek w Ogniu". Facet kiedy¶ zrobi³ co¶ bardzo z³ego (mo¿emy siê tylko tego domy¶liæ po rozmowie z kumplem, gdzie mówi: "Czy Bóg nam wybaczy to co robili¶my?") i sta³ siê alkoholikiem. Potem zosta³ wynajêty w Meksyku jako ochro...
autor: Ricko__
wt lis 15, 2005 9:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Renowacja Broni Bia³ej
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1276

Jednym ze sposobów na utrzymanie ostrza w dobrym stanie, jest jak najszybsze oczyszczanie go z krwi po walce. Pozostawienie jej oznacza³oby utlenienie siê metalu (rdza) przez tlen z czerwonych krwinek. Tak gdzie¶ czyta³em, to chyba by³a ksiêga o broni we W³adcy Pier¶cieni czy co¶ w te mañkê. :)
autor: Ricko__
ndz lis 13, 2005 10:52 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Cristof [FR] Od zera do bohatera
Odpowiedzi: 122
Odsłony: 7886

Sadam ¦ni³ o mroku. Mroku, który go po¿era³, poch³ania³, wsysa³ do swego wnêtrza, z którego nie ma ucieczki. S³ysza³ wokó³ siebie krzyki kompanów. By³y to krzyki agonalne. S³ysza³ osobno wrzask ka¿dego z towarzyszy. Po koleji, równo, jeden za drugim. Wszystkie zakoñczone g³uchym uderzeniem. Sadam z...
autor: Ricko__
ndz lis 13, 2005 1:04 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Zmodyfikowany FR] Od zera do bohatera - komentarze
Odpowiedzi: 119
Odsłony: 5382

Ja zaraz po Twoim po¶cie, napisa³em swoj± odpowied¼. nistety komp ca³± skasowa³, a ja straci³êm wenê, dzisiaj to naprawiê....
autor: Ricko__
ndz paź 23, 2005 7:46 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Zmodyfikowany FR] Od zera do bohatera - komentarze
Odpowiedzi: 119
Odsłony: 5382

Szkoda, ¿e zabi³e¶ Sylviê. Nawet dobrze siê z ni± nie zapoznali¶my, ale przynajmniej klimacik jest. Bardzo fajne opisy. Gratuluje.
autor: Ricko__
ndz paź 23, 2005 8:42 am
Forum: Star Wars
Temat: Pościg za Dooku
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 7689

Ja jedynie dodam, ¿e w ksi±¿ce R.A. Salvatore'a "Atak Klonów" opartej na scenariuszu i opowiadaniach George'a Lucasa, jest opisane jak pojazd, w którym lecieli Obi-wan i Anakin oberywa porê razy, a gdy chc± zestrzeliæ Dooku, pilot mówi: "Mamy uszkodzone dzia³a, sir" Tutaj sytuacja jest logicznie pok...
autor: Ricko__
ndz paź 23, 2005 8:20 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Cristof [FR] Od zera do bohatera
Odpowiedzi: 122
Odsłony: 7886

Sadam To by³a najbardziej przera¿aj±ca chwila w ¿yciu pó³orka. Cuchn±cy oddech wilko³aka i jego ostre niczym brzytwy zêby, by³y tak blisko niego. Tak, jakby ¶mieræ wyci±ga³a po niego sw± ochydn± d³oñ. Jednak w jedn± chwilê wszystko siê zmieni³o. Bestia zaskomla³a i polecia³a z hukiem na bok. Tropic...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8