Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Tharivol__
pt sie 25, 2006 1:52 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14301

Widzia³ kto¶ takie anime jak Eureka Seven?<br /><br />Z BONES widzia³em tylko RahXephona, i jest to jedno z moich dwóch ulubionych anime (drugim jest Kimi ga Nozomu Eien :3 ).<br /><br />Po pierwszych 13 epkach E7 mam mieszane odczucia... Z jednej strony widaæ, ¿e fabu³a ma potencja³, podoba mi siê ...
autor: Tharivol__
pn lip 24, 2006 3:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14301

Elfen Lied ma świetny opening. A sama seria to niebo w porównaniu z OAVką <br />I tylko opening. Ale jak słyszysz go 13 razy, to już się nudzi.<br /><br />A OAVki nie oglądałem i oglądać nie zamierzam.<br /><br /> BLAME! mangi nie czytałem, widzia&#...
autor: Tharivol__
śr lip 05, 2006 11:33 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14301

A u mnie odwrotnie - pocz±tek KGNE by³ do d**y, a dalej jako¶æ stopniowo ro¶nie :D . IMHO ;)<br /><br />Za czytanie BLAME! w³a¶nie zamierzam siê zabraæ (pierwsza manga w moim ¿yciu...)
autor: Tharivol__
wt lip 04, 2006 11:12 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel<br /><br />Elfka odwróci³a siê gwa³townie, ponownie przygotowuj±c niewielkie, z±bkowane strza³ki. Jej oddech gwa³townie przyspieszy³, jednak stara³a siê zachowaæ spokój. Perlisty pot skropli³ jej czo³o, gdy powtarza³a cicho: Po co ja za nimi posz³am...
autor: Tharivol__
wt lip 04, 2006 11:04 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14301

!@#$%^&* jak dawno mnie tu nie by³o... ale jak by³em ostatnim razem, to ten temat grza³ 3 lub 4 stronê karczmy... :wink: To teraz dla odmiany ja siê pobawiê w kap³ana :razz:<br /><br /> Mugen no Ryvius - s-f, kosmos, wielkie starshipy i wielkie przemy¶lenia, które jak zwykle nijak nie pasuj± do...
autor: Tharivol__
pn cze 19, 2006 10:24 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />£uczniczka by³a w¶ciek³a. Jak przysta³o na elfkê, stara³a siê tego nie okazywaæ - skrywaj±c emocje pod mask± ch³odu i obojêtno¶ci. Sz³o jej nad podziw dobrze. Mo¿e w³a¶nie dlatego, w¶ród przedstawicieli innych ras, elfy - a zw³aszcza te zamieszkuj±ce Ashenvale - mia³y opiniê zimn...
autor: Tharivol__
pt cze 16, 2006 11:04 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />Niezwykła atmosfera miejsca oddziaływała także na umysł elfiej strażniczki - dysząc ciężko powstała z przyklęku, będąc w którym wypuściła strzałę - niemalże kipiąc żądzą ...
autor: Tharivol__
pt cze 16, 2006 10:47 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Utopia by Silver_X - komentarze
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 3943

Moj± powiniene¶ mieæ na skrzynce forumowej (jako PW)
autor: Tharivol__
pt cze 16, 2006 7:00 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Utopia by Silver_X - komentarze
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 3943

Q: Czym jest "koniec roku szkolnego"?<br />A: Okresem, w którym wszyscy nauczyciele dostaj± sza³u, usi³uj±c w ci±gu dwóch tygodni przerobiæ materia³ z dwóch miesiêcy.<br /><br />[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<br /><br />Jak dobrze, ¿e gor±czkowy okres mam ju¿ (chyba...) za sob± i bêd...
autor: Tharivol__
wt cze 06, 2006 10:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />Elfka opu¶ci³± swoj± kryjówkê miedzy drzewami, otrzepuj±c z siebie mokre li¶cie. Do tej pory nie porusza³a siê, by nie zwróciæ uwagi potwora, a jednocze¶nie szuka³a okazji do pos³ania mu strza³y w oko. Niestety, demon rzadko kiedy zwraca³ siê w jej stronê, a je¶li ju¿ to robi³, l...
autor: Tharivol__
pt maja 05, 2006 8:44 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br /> ~~Cholera! Wiedziałam, że jak przyjdzie co do czego, na kapłance nie będę mogła polegać~~ - łuczniczka myślała gorączkowo, patrząc, jak zwiewna sylwetka Laenesse opada na miękką trawę Ashenvale. Lahiel zd...
autor: Tharivol__
wt maja 02, 2006 8:52 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />£uczniczka, skoro tylko spostrzeg³a demona, skoczy³a za najbli¿sze drzewo. Wiedzia³a, ¿e w razie czego nie da jej ono najmniejszej ochrony - ale nabyte przez lata patrolowania lasu odruchy ponownie da³y o sobie znaæ. Pó³le¿±c, oparta o pieñ wysokiej olchy, Lahiel ze zdumieniem s³...
autor: Tharivol__
ndz kwie 30, 2006 6:03 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />Po ustach ³uczniczki znów zacz±³ siê b³±kaæ ironiczny u¶mieszek. S³owa, które wypowiedzia³a kap³anka, tylko potwierdzi³y to, co podejrzewa³a Lahiel - jej towarzyszka bez w±tpienia nigdy w ¿yciu nie mia³a w rêkach jakiejkolwiek broni, nie mówi±c ju¿ o jej u¿yciu. By³a jedn± z tych...
autor: Tharivol__
ndz kwie 30, 2006 4:01 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />Elfka zmierzy³a kap³ankê przenikliwym wzrokiem. Kap³anki... Lahiel Nie darzy³a sympati± tych kobiet, w¶ród których wcale czêsto spotkaæ mo¿na by³o i takie, co ca³e miesi±ce spêdza³y na rozmowach z duchami Lasu, udaj±c siê dobrowolnie do miejsc, których nawet Stra¿niczki nie patro...
autor: Tharivol__
pt kwie 28, 2006 11:17 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Utopia - Silver_X
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 5226

Lahiel <br /><br />Jedn± z "pañ" by³a ¶redniego wzrostu elfka, o krótkich, fioletowych w³osach i skórze tego¿ samego koloru. Ca³y jej ubiór stanowi³y p³aty pancerza, okrywaj±ce piersi i biodra. Strój taki mia³ raczej znaczenie estetyczne, ni¿ obronne. Nie krêpowa³ jednak ruchów, i nie móg³ zamaskow...
autor: Tharivol__
wt mar 28, 2006 4:54 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja via Zorvak
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 3160

Zorv nie czeka na "co¶", tylko na za³o¿enie w±tku z sesj± (zgodnie z regulaminem, mo¿e to zrobiæ tylko moderator dzia³u, czyli w³a¶nie Ant). A poza tym, sesja mia³a siê zacz±æ nie wcze¶niej ni¿ we wtorek, bo Zorv uczy³ siê do sprawdzianu z fizyki. Jak zwykle, wszystko co z³e, przez szko³ê :razz:
autor: Tharivol__
sob mar 25, 2006 1:34 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja via Zorvak
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 3160

<!--QuoteBegin-"Zorv"+--> <!--QuoteEBegin-->ps jak dostane karte postaci od Thara. <br /><br />Hiatoria już gotowa, pozostaje mechanika (podry mam do 3.0, więc będzie w tej edycji - z SRD niewygodnie się korzysta). Mogę to wysłać razem, albo najpierw rozpiskę ...
autor: Tharivol__
śr mar 22, 2006 8:58 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja via Zorvak
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 3160

Ja te¿ sie zg³aszam, choæ udzia³u ostatecznie pewien byæ nie mogê. Postaæ, jesli zrobiê, bêdzie w 3.0, a zacznêrobiæ jak uda mi siê Velga na gg dorwaæ :razz:
autor: Tharivol__
pn mar 06, 2006 11:14 pm
Forum: Felietony
Temat: [02/03/2006] Nieregularnik o konwentach (5)
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 5033

Mi równie¿ felieton siê spodoba³. Nie chc±c jednak powtarzaæ wszystkich wymienionych ju¿ zalet, przejdê od razu do rzeczy :f<br /><br />Otó¿ ja nie je¿d¿ê na konwenty z bardzo prostych powodów - w moim mie¶cie siê ich nie organizuje, najbli¿sze s± w kompletnie nieznanym mi mie¶cie, jadê sam (bo niko...
autor: Tharivol__
pt lut 10, 2006 10:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11422

Trochê offtopuj±c:<br /><br /> Log ten (który w chwili w pe³nej wersji udostêpni³em póki co moderatorom (je¶li oni zdecyduj±, ¿e podanie adresów IP publicznie bêdzie konieczne, kto¶ z nas na pewno go Wam udostêpni) <br /><br />AFAIK, znajomo¶æ adresu IP znacznie u³atwia w³amanie siê do komputera. W ...
autor: Tharivol__
śr lut 08, 2006 10:42 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: CHICK-en & Robam [FR] Gdzie jesteś, Selune?
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 7170

Dharvan Feriss <br /><br />Zimny napitek sprawi³, ¿e rycerz czu³ siê ju¿ zupe³nie dobrze. Wprawi³o go to w do¶æ dobry nastrój. Perspektywa wspólnego przebywania z plugawym drowem nie by³a ju¿ ani straszna, ani odstrêczaj±ca.<br /><br /> Dobrze, drowie. - odezwa³ siê ca³kiem uprzejmym tonem, przynaj...
autor: Tharivol__
śr lut 08, 2006 6:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11422

<!--QuoteBegin-"Kiras"+--> <!--QuoteEBegin-->Ja się tylko zastanawiam, do czego dojdziemy gdy ktoś postawi ostatnią kropkę. Wydaje mi się, że będzie to kolejna kupa, w którą każdy wdepnie i nie będzie żadnych wniosków. Czy nie można tej deb...
autor: Tharivol__
wt lut 07, 2006 9:02 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Gdzie jesteś, Selune? - komentarze
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 5379

Ale¿ nieczytelne to nowe forum...<br /><br />Mam nadziejê, ¿e jako¶ siê nauczê pisaæ posty :razz:<br /><br />Witam ponownie wszystkich wspó³graczy, w tym nowego. Postuj regularnie, bo skoñczysz jak Aldir :wink:
autor: Tharivol__
wt lut 07, 2006 8:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11422

Dyskusjê Suldarr - Bielon pozostawiê obydwu adwersarzom. Uwa¿am, ¿e za obra¿enie innego u¿ytkownika, tak¿e moderatorzy/admini (!) powinni dostawaæ warny/bany. AFAIK/AFAIR (forum nie by³o pewien okres czasu, a ja mam s³aba pamiêæ :wink: ) PsychoElf, za obra¿enie Suldara, warna jednak nie dosta³. Suld...
autor: Tharivol__
wt sty 17, 2006 7:46 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Dwie ksi±¿ki, trzy gry
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 647

A na grach ci zale¿y? Zap³aci³by¶ tyle samo, a ja bym siê ich pozby³ ;)
autor: Tharivol__
wt sty 17, 2006 7:43 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15361

Nie wiem, jakiej logiki u¿ywasz, ale na pewno nie dwuwarto¶ciowej logiki klasycznej :wink: Je¶li czego¶ nie udowodniono, to nie wiadomo, czy istnieje, czy nie. Ergo, nie powinno siê o tym mówic - w nauce. Hipotezy za¶ s± potrzebne do konstruowania modeli (albo eksperymentów), które z kolei s³u¿± do...
autor: Tharivol__
wt sty 17, 2006 8:36 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15361

Trudno mi z oczywistych wzglêdów podawac przyk³ady rzeczy, których istnienia jeszcze nie dowiedziono naukowo, ale, czy mam rozumiec Twoj± wypowied¼ tak, ¿e skoro nie dowiedziono, to nie istniej±? Z logicznego punktu widzenia - tak d³ugo, jak co¶ nie jest udowodnione naukowo, pozostaje jedynie mniej...
autor: Tharivol__
pn sty 16, 2006 6:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15361

Dowody mo¿esz znale¼æ w rzeczywisto¶ci. Szukajcie, a znajdziecie! Ko³aczcie, a otworz± Wam! Ko³aczê, pukam, stukam, walê... I jako¶ nie otwieraj±... e¶li masz jakie¶ wielkie marzenie, nie odrzucaj go, ale pod±¿±j ku jego spe³nieniu. Zobaczysz, jak bardzo umys³ schizuje, by go wykonaæ - i rzuca Ci k...
autor: Tharivol__
pn sty 16, 2006 4:49 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Dwie ksi±¿ki, trzy gry
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 647

A ja na to: je¶li chcesz przesy³ki za pobraniem, bêdziesz musia³ dop³aciæ 5 z³otych. Wysy³am towar zwyk³± paczk± (nie priorytetem) wiêc doj¶cie mo¿e potrwaæ. Poza tym, dwie gry z serii eXtra Klasyka (Warrior Kigs i Master of Orion 3) nie by³y rejestrowane w serwisie gram.pl . wiêc po dokonaniu rejes...
autor: Tharivol__
pn sty 16, 2006 4:45 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 15361

Ja wie¿e w demony. Jestem chrze¶cijaninem, a upad³e anio³y s± czê¶ci± tej religii, wiêc sprawa demonów jest dla mnie jasna. Nie potrzebuje w tym wypadku dowodów, opieram siê na wierze. Wierze te¿ w to, ¿e wszelakie próby zrozumienia demona, czy te¿ jego sposobu my¶lenia, dzia³ania, s± bezsensowne, ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7