Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 555 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
autor: CHICK-en__
śr sty 03, 2007 6:52 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Targ U Kejmura - Wyprzedaż Książek
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 735

Interesy z Kejmurem to czysta przyjemno¶æ :wink:.<br /><br />Pozdrawiam i polecam,<br />CHICK-en.
autor: CHICK-en__
czw maja 11, 2006 9:44 pm
Forum: Felietony
Temat: [13/04/2006] Stoimy u progu
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 13481

Filio? Czy to ja schodzê tak nisko?<br /><br />Ja bym zrobi³ tak:<br /><br />-Powróci³ do piêknego phpBB by Przemo :mrgreen:.<br />-Wyrzuci³ kilka punktów z Regulaminu, których i tak nikt nie rozumie. :razz:.<br /><br />A poza tym szuka³ nowego, lepszego wiatru - byæ mo¿e otwarcie na inne systemy? N...
autor: CHICK-en__
wt maja 09, 2006 9:53 pm
Forum: Felietony
Temat: [13/04/2006] Stoimy u progu
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 13481

A czemu o mnie nikt nic nie napisze :razz:. A tak swoj± drog±...Filio pisz±c te posty chyba liczy³, ¿e kto¶ go wybierze :) - Bez urazy stary, ale takie odnoszê wra¿enie...<br />BTW: Filio - czemu siê ¿egnasz?
autor: CHICK-en__
pn maja 08, 2006 10:44 pm
Forum: Felietony
Temat: [13/04/2006] Stoimy u progu
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 13481

Te¿ kiedy¶ marzy³em o moderatorze...Dalej marzê, ale to s± tylko dzieciêce marzenia...A tymczasem nie mogê dodaæ nic innego jak: HADZIA - z moim super, ekstra, potê¿nym, dark, elo skillem - Hadziowanie :razz:.<br /><br />Co do zmian? Czy nie zosta³o tu ju¿ powiedziane wszystko?! Teraz przyszed³ czas...
autor: CHICK-en__
pt maja 05, 2006 12:35 pm
Forum: Felietony
Temat: [13/04/2006] Stoimy u progu
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 13481

Zacytuje mojego wielkiego poprzednika: HADZIA!!<br />Forum upada? Pewnie tak - nie ci±gnie mnie tu ju¿ nic. Ile¿ mo¿na czytaæ o mechanice. Jest tu du¿o ciekawych temató, ale zakopanych w odmêtach historii, kiedy to gracze zamiast na mechanikê i robieniu super hiper mega dark elo skillerów, zajmowa³a...
autor: CHICK-en__
pt mar 03, 2006 7:07 pm
Forum: Felietony
Temat: [02/03/2006] Nieregularnik o konwentach (5)
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4035

Felieton dobry - krótki i zwiêz³y - czyli takie wed³ug mnie powinny byæ Felietonu - nie d³ugie, acz tre¶ciwe.<br />Forma, styl - ca³kiem ok :wink:.<br />A i temat mnie interesuj±cy, bo w sumie du¿o o Krakonie by³o, a wiêc super :wink:.<br /><br /> Tylko tak bêdziecie mogli zostaæ fejmusami, wytykany...
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 5:12 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - Troll
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 477

Po prostu umiejêtno¶æ Powietrzny ¯eglarz za du¿o oznacza.


W tym wypadku IMHO bêdzie chodzi³o o to, ¿e potrafi wios³owaæ na okrêcie powietrznym i wie jak z niego nie spa¶æ ;).
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 5:11 pm
Forum: Inne światy
Temat: Dyskusje ogólne
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 460

Co do grupy. Pasowa³oby wyrzuciæ z niej tych co przestali pisaæ, nie s±dzicie? Tak samo mo¿na by dobraæ jakich¶ nowych Forumowiczów, czy we trójkê sobie poradzimy?
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 5:09 pm
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - Elf
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 584

Mo¿na zachowaæ im premie: +4 Zr, -2 Bd, +2Cha, jednak wtedy bêdzie to rasa z LA+1.


No to zostawiamy tak, ale czy preferowana klasa to nie bêdzie przypadkiem £ucznik?
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 10:57 am
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - Zestawienie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 240

TROLL * Si³a +4, Budowa +2, Charyzma -2: trolle s± wyj±tkowo silne i wytrzyma³e, jednak brak im og³ady. * Du¿y rozmiar: jako stworzenia du¿e, trolle maj± nastêpuj±ce premie oraz kary w zwi±zku ze swymi rozmiarami: -4 kary z rozmiaru do testów Ukrywania, -1 kary z rozmiaru do Klasy Pancerza oraz tes...
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 10:50 am
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - Elf
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 584

Je¶li damy im zrêczno¶æ +4 to chyba bêd± za mocn± ras±, nie uwa¿acie?
Wietrzniaki wygl±daj± na zwinniejsze od elfów ;).
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 10:40 am
Forum: Inne światy
Temat: [RASY] - Zestawienie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 240

WIETRZNIAK * S -4, Zr +2, Bd -2, Cha +2 Wietrzniaki s± ma³e i zwinne, przez co brak im si³y i wytrzyma³o¶ci. S± tak¿e wygadane oraz maj± czu³e zmys³y; *Rozmiar malutki - jako stworzenia malutkie, wietrzniaki maj± nastêpuj±ce premie oraz kary w zwi±zku ze swymi rozmiarami: +8 premii z rozmiaru do te...
autor: CHICK-en__
wt sty 17, 2006 10:32 am
Forum: Inne światy
Temat: Dyskusje ogólne
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 460

Ty jawnie piszesz "chcia³bym, ¿eby¶cie co¶ zrobili, ale samemu mi siê nie chce i poczekam na gotowe". Tak uwa¿asz? ;) Sam bardzo chêtnie pomogê, ale jak pisa³em przy reaktywacji projektu - nie mam czasu, wiedzy i si³, by ci±gn±æ to samodzielnie. To jest w³a¶nie moje stanowisko w tej sprawie ;).
autor: CHICK-en__
pn sty 09, 2006 3:51 pm
Forum: Inne światy
Temat: Dyskusje ogólne
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 460

Trzeba tu wróciæ i uporz±dkowaæ te rasy... I mo¿na bêdzie jechaæ dalej... Robam jak to przeczytasz zg³o¶ siê na GG i wszyscy Ci, którzy chc± to reaktywowaæ.
autor: CHICK-en__
pn sty 09, 2006 3:44 pm
Forum: Inne światy
Temat: [Mechanika] Karma
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 666

Pozostaje tylko jedna kwestia - jak okre¶liæ, kiedy bohater mo¿e korzystaæ z AP? D20 zak³ada, ¿e mo¿na ich u¿yæ w ka¿dym te¶cie, ale w Earthdawnie mo¿liwo¶ci Karmy by³y raczej mocno ograniczone. Zgadzam siê z Robamem. To przecie¿ bêdzie zale¿ne od Dyscypliny, no i od Talentu Dyscyplinarnego. Ci co ...
autor: CHICK-en__
pn sty 09, 2006 3:14 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [08/01/2006] Nieregularnik o moderatorach (4)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4335

ShadEnc , gratuluje Felietonu i bycie Redaktorem :). Mosty s± budowane miêdzy Moderatorami, a U¿ytkownikami, przynajmniej niektórymi. Jednym z wielu przyk³adów jest Antara Mimo notek, zawsze na wysokim poziomie, to rozmawiaj±c z nim GG, czat b±d¼ jeszcze co innego, rozmawiamy z normalnym cz³owiekie...
autor: CHICK-en__
sob sty 07, 2006 10:51 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Błyskotka - komentarze
Odpowiedzi: 620
Odsłony: 18951

Dziêki wielkie za grê! Szczególne podziêkowania dla Bielona - Naszego Mistrza :) Pozosta³e podziêkowania(nie mniej jednak serdeczne): khadgar - Zaonor Kiaryn - Reno(Lorifarn) CJ111 - Ivellios. Oraz Ci z którymi siê na tej sesji spotka³em. joseph, Amras, smaller no i ludzie z B³yskotki Kiaryna, z kto...
autor: CHICK-en__
czw sty 05, 2006 7:34 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 13350

A ja odno¶nie wszystkiego... Powoli zaczynam mieæ dosyæ Forum, które jest jedynym miejscem na necie jakie ceniê. Pojawiaj±ce notki s± poni¿ej krytyki, a Moderatorzy rzucaj± warnami na prawo i lewo... Rozumiem, jest to Forum o tematyce DnD i d20, ale po co w takim razie jest Karczma? Odpowiem wam dro...
autor: CHICK-en__
wt sty 03, 2006 8:47 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [FR] Błyskotka
Odpowiedzi: 238
Odsłony: 12924

Raanan Wiedzia³, ¿e bez "Liska" nie uda im siê odnale¼æ dok³adnego miejsca w którym znajdowa³y siê artefakty, których Raanan tak bardzo po¿±da³. Siedzia³ pij±c wino i ci±gle co¶ ¿uj±c. Milcza³. Wzrok mia³ nieobecny. Kto¶, kto teraz spojrza³ w jego oczy nie widzia³ nic poza czerni±. Wygl±da³o to bar...
autor: CHICK-en__
ndz sty 01, 2006 2:58 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203882

MG: Obudzili¶cie siê nieprzytomni... G1: (cisza) G2: (cisza) G3(ja): :lol: przez piêæ minut nie mog³em siê opanowaæ...To by³y pierwsze s³owa na sesji Inne bardzo podobne: MG: Zauwa¿yli¶cie, ¿e nic nie widzicie. (Dla osób, które ogl±da³y "Nowe Szaty Króla"- tak± bajkê Disney'a) Squeky, squek, squeken...
autor: CHICK-en__
pt gru 30, 2005 12:19 am
Forum: Felietony
Temat: [27/12/2005] Nieregularnik o "thebeściarstwie" (3)
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 4262

Filio , - ... to tyle na Twój temat... Po prostu pozostawiê to bez komentarza Co do felietonu - szczerze mówi±c jest to Twój pierwszy felieton, który przeczyta³em ca³y. Spodoba³ mi siê i chocia¿by dotyczy³ mnie - jest dobry i pouczaj±cy. Dziêkujê za dobre rady ;) i ¿yczê wiêcej tak ciekawych prac. ...
autor: CHICK-en__
śr gru 28, 2005 5:17 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [FR] Błyskotka
Odpowiedzi: 238
Odsłony: 12924

Raanan Zdenerwowa³ go "Lisek" i niewiele brakowa³o, a wsta³by i rudy zakoñczy³by z no¿em w gardle. Dopiero jego s³owa o towarzysz±cym mu mê¿czy¼nie uspokoi³y Raanana. Mimo wszsytko skrytobójca nie móg³ siê doczekaæ spotkania wieczorem. Chcial porozmawiaæ z jednym z nich w ciemno¶ciach i przekonaæ g...
autor: CHICK-en__
wt gru 27, 2005 9:26 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Błyskotka - komentarze
Odpowiedzi: 620
Odsłony: 18951

Ja jednak jeszcze dzisiaj nie napiszê...K³opoty z komputerem ;) Jak u Ifryta.
Jutro post w godzinach popo³udniowych :).

Pozdrawiam,
CHICK-en
autor: CHICK-en__
ndz gru 25, 2005 10:25 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Błyskotka - komentarze
Odpowiedzi: 620
Odsłony: 18951

Ja na postowanie, znajdê dopiero czas po Drugim Dniu ¦wi±t - No to do zobaczenia :)

Weso³ych ¦wi±t ;).
autor: CHICK-en__
pt gru 23, 2005 8:27 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [FR] Błyskotka
Odpowiedzi: 238
Odsłony: 12924

Raanan Ci±gle my¶la³ nad rozwi±zaniem sprawy i jak zrobiæ, by to wszystko wysz³o im na dobre, ale nie koniecznie "Liskowi", wed³ug niego najlepiej, by ten powiedzia³ która to kap³anka, a nawet zapozna³ ich z ni±, a potem ¿eby "Lisek" zgin±³ w niewyja¶nionych sytuacjach. Raanan obserwowa³ wszystkich...
autor: CHICK-en__
pt gru 23, 2005 6:34 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Błyskotka - komentarze
Odpowiedzi: 620
Odsłony: 18951

Ja, ja, ja chcê nó¿ mu wbiæ miêdzy ¿ebra! ;)
A tak na serio. Uk³ad chyba trzeba przyj±æ ;).

Pozdro
autor: CHICK-en__
czw gru 22, 2005 9:47 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Błyskotka - komentarze
Odpowiedzi: 620
Odsłony: 18951

Witam wszystkich nowo-starych!

Co do sesji, to mo¿e to nie by³by g³upi pomys³ zaci±gn±æ dziada na górê i tam torturuj±c go wyci±gn±æ wszystkie informacje? Co Wy na to? ;)

Pozdro,
C.
autor: CHICK-en__
czw gru 22, 2005 9:45 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [FR] Błyskotka
Odpowiedzi: 238
Odsłony: 12924

Raanan Skrytobójca uda³ siê za wszystkimi, by odpocz±æ przed skokiem w podziemia. Usiad³ na ³awie i str±ci³ lekko pijaka na ziemiê kopi±c go jeszcze ukradkiem. Siedzia³ nad kuflem co¶ do siebie mrucz±c, by³a to chyba jaka¶ regu³ka, której siê kiedy¶ nauczy³, a by³o to mottem jego szko³y, a raczej s...
autor: CHICK-en__
czw gru 22, 2005 12:12 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Śmierć - komentarze
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 2890

Dziêki CHICK-en. Zawsze mo¿na na Ciebie liczyæ 8)

No i co ch³opaki? Gdzie ten zapa³?


Spoko, w polu odrobisz, albo kiedy¶ mi opowiesz co¶ o Warm³otku i mi pozwolisz zagraæ ;).

No w³a¶nie... Gdzie ten zapa³? Ja chcê czytaæ, a nie czekaæ :P.

Pozdrawiam,
CHICK-en
autor: CHICK-en__
śr gru 21, 2005 9:55 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [FR] Błyskotka
Odpowiedzi: 238
Odsłony: 12924

Raanan Kiwa³ tylko g³ow±, gdy widzia³ zachowanie szermierza. Wy¿ywa³ siê ci±gle na wie¶niakach, a tymczasem nie do¶æ, ¿e mu wszystko podawali to jeszcze siê nie odzywali niepytani i nie starali siê walczyæ nawet palcem ruszyæ. Raanan nie odzywaj±c siê wogóle siedzia³ ci±gle jedz±c i pij±c. Jak±¶ cz...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19