Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 353 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12
autor: Ymir__
ndz mar 26, 2006 10:40 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: The Undiscovered Celhorn
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2164

Niestety w¶ród miliardów obiektów niebieskich nie mo¿na te¿ dowei¶æ nie istnienia planety o trzech biegunach magnetycznych. Mimo ¿e znamy prawa fizyki. <br /><br />To ju¿ jaki¶ argument. Nieco naci±gany bo prawa fizyki dotycz±ce akurat tej dziedziny znamy wystarczaj±co dobrze aby móc stwierdziæ, ¿e...
autor: Ymir__
ndz mar 26, 2006 10:15 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: The Undiscovered Celhorn
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2164

Poza tym projekt nie jest tylko "mój", <br /><br />Przepraszam, mój b³±d.<br /><br /> mo¿e o¶wiecisz mnie co mam poæwiczyæ. <br /><br />Pozdro i Poæwicz to tylko takie dresiarskie powiedzonko, które mnie bawi, nie przejmuj siê tym.<br /><br /> Niektórych za¶ wyja¶niaæ nie trzeba. <br /><br />Tylko ...
autor: Ymir__
ndz mar 26, 2006 8:05 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: The Undiscovered Celhorn
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2164

Ale magii nie mo¿na logicznie zanegowaæ a istnienie takiej planety mo¿na (co zrobi³ Agnostos). <br /><br />Jak narazie to Twój projekt jest niemal¿e wy³±cznie krytykowany (patrz: poltek i wypowiedzi Ariocha) a Ty pozostajesz g³uchy na argumenty.<br /><br />Pozdro i Poæwicz.
autor: Ymir__
ndz mar 26, 2006 3:16 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: The Undiscovered Celhorn
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2164

A mo¿e by¶ tak napisa³ co¶ o tym ¶wiecie?
autor: Ymir__
pn mar 20, 2006 4:41 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [s] Magic of Eberron
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 340

Mam do sprzeda¿y jeden egzemplarz Magic of Eberron. <br />Ksi±¿ka jest w stanie idealnym, bez ¿adnych ¶ladów zu¿ycia.<br /><br />W krakowie mo¿liwo¶æ odbioru osobistego.<br /><br />W sprawie ceny proszê o kontakt na gg (2320267), tlena (andrzej11738) b±d¼ priva.<br /><br />Pozdrawiam,<br />Pseudo.
autor: Ymir__
sob mar 04, 2006 7:51 pm
Forum: Eberron
Temat: Pytania o Eberron
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 12161

Ilu warforgedów zosta³o oficjalnie wyprodukowanych?
autor: Ymir__
śr lut 15, 2006 10:07 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Elfie różnice
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1834

OK, nie mam zamiaru się sprzeczać ( nie czytałem PHB :mrgreen: ). Po prostu sądziłem, że ta wzmianka o owłosieniu Silvanesti jest podana w formie kontrastu do innych elfich podras.<br /><br />Pozdrawiam, <br />Pseudo.<br /><br />Do notki powyżej: Oczywiśc...
autor: Ymir__
śr lut 15, 2006 9:19 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Elfie różnice
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1834

Ale tylko Silvanesti nie maja owłosienia na reszcie ciała.
autor: Ymir__
pn lut 13, 2006 9:08 am
Forum: Dragonlance
Temat: Boskie domeny
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1865

DLCS - DragonLance Campaign Setting<br />OGL - Open Game Licence. Czyli co¶ w stylu praw autorskich.<br /><br />Pozdrawiam.
autor: Ymir__
ndz lut 12, 2006 10:37 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Elfie różnice
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1834

Kagonesti - ni¿si ni¿ pozostali elfowie ale za to lepiej umiê¶nieni. Maj± br±zowaw± skórê. Maj± oczy koloru orzechowego i ciemne w³osy (aczkolwiek z rzadka zdarzaj± siê srebrnow³osi). Wiele z nich ma tatua¿e.<br />Qualinesti - ni¿si i bardziej ciemnskórzy ni¿ Silvanesti. Maj± w³osy br±zowe lub bl±d ...
autor: Ymir__
ndz lut 12, 2006 10:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Boskie domeny
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1865

Podzia³ na domeny jest. Jest rozpisany w DLCS, nie wiem czy mogê go ujawniæ ze wzglêdu na OGL.
autor: Ymir__
ndz lut 12, 2006 2:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nowe klasy podstawowe?!?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 958

Zapomnieli¶cie o Healerze i Marshalu :wink:<br /><br />Jeden± z wad, jakie nie-dedekowcy wytykaj± d20 to to, ¿e postaci o tych samych klasach ma³o siê od siebie ró¿ni±. No bo czym ró¿ni± siê od siebie dwaj wizardzi? Paroma czarami co najwy¿ej. Z psionami o tych samych dyscyplinach jest jeszcze gorze...
autor: Ymir__
sob sty 14, 2006 11:02 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusja nad wp³ywem religii na ¿ycie (RPG i muzyka)
Odpowiedzi: 158
Odsłony: 14427

Jakie to bêd± wiêc rzeczowe argumenty? Czy fakt, ¿e Jezus uznawa³ ich istnienie i dzia³anie, wypêdza³ demony, podobnie aposto³owie, wystarczy. Ew. Marka 7:29 "... prosi³a Go, ¿eby z³ego ducha wyrzuci³ z jej córki. .... On jej rzek³: Przez wzgl±d na te s³owa id¼, z³y duch opu¶ci³ twoj± córkê". Dziej...
autor: Ymir__
pt sty 13, 2006 11:15 pm
Forum: Felietony
Temat: [10/01/2006] Lot Ptaka XI
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 5142

Mam cich± nadziejê, ¿e 11. felieton Demoona zakoñczy wszystkie dotychczasowe konflikty i domknie ten "emocjonuj±cy" rozdzia³ w ¿yciu forum. Podajmy swoim wrogom przyjacielsk± d³oñ, uka¿my inicjatywê w czynieniu dobra. Sam w to wierzysz? warto daæ dyspensê na ³amanie regulaminu niektórym, przez któr...
autor: Ymir__
śr sty 11, 2006 10:47 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Grand Chessboard] - komentarze
Odpowiedzi: 416
Odsłony: 39566

[quote=Demoon]Czemu walka Sartin vs. Ymir ci±gle trwa? Ten pierwsze nie daje jako¶ oznak ¿ycia. Mo¿e warto j± zakoñczyæ i ewentualnie przyznaæ zwyciêstwo Ymirowi? Apelujê o to. Pozdrawiam.[/quote] Teoretycznie walka trwa, ale od czasu napisanie swojej ostatniej notki Sartina nie by³o na forum i na g...
autor: Ymir__
pn sty 09, 2006 4:15 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Do broni panowie bracia
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 5192

Odpowiadam na pytnie z pw - nie zg³aszam siê.
autor: Ymir__
czw sty 05, 2006 7:55 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Do broni panowie bracia
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 5192

Masz na my¶li co¶ a la Dzikie Pola d20?
autor: Ymir__
śr sty 04, 2006 8:40 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Koncert życzeń czyli czy mógłby ktoś zrecenzować...
Odpowiedzi: 72
Odsłony: 9278

Haer'dalis , zniecierpliwieni fani czekaj± na recki PGtE, Modnight i WoD ( to ma byc nWod czy stara WoDa?). Chyba, ¿e fani znów o¶mieszaj± siê swoj± ¶lepot± bo nie zauwa¿yli, ¿e Twoje recenzje od dawna sa na forum. Na Pierwsz± po³owê tego roku poproszê recenzjê Spells Compedium i Paranoi XP, je¿eli...
autor: Ymir__
ndz sty 01, 2006 12:58 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Tu ty¿ siê okaza³.
autor: Ymir__
wt gru 27, 2005 7:25 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Kilka pytań początkującego w świecie DL
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1642

Dlaczego te dwie "organizacje" ró¿ni± siê wyznawanymi bóstwami


Bo magowie czcz± boginiê magii a drudzi bogów natury.

No chyba, ¿e druidzi na Krynnie nie s± neutralni.


S± te¿ neutralni ale nie musz±. W FR przecie¿ te¿ nie musz±.
autor: Ymir__
wt gru 27, 2005 3:39 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Kilka pytań początkującego w świecie DL
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1642

czy oni zastêpuj± na Krynnie druidów którzy s± na Torilu ?


Nie.

Czy w DL nie ma druidów ?


S±.

Jakie bóstwo wyznaj± magowie Czerwonych Szat


Lunitari.

a jakie,je¶li istniej±, druidzi


Druidzi na Krynnie oddaj± cze¶æ takim bogom jak habbukuk, Chislev i Zeboim.
autor: Ymir__
wt gru 27, 2005 11:41 am
Forum: Dragonlance
Temat: Kilka pytań początkującego w świecie DL
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1642

Gdy¿ takimi uczynili je magowie i kaplani takhisis. Smokowcy s± istotami stworzonymi na wojnê. Maj± cechy ludzi i smoków, dziêki czemu s± jednocze¶nie pos³uszni i silni.
autor: Ymir__
wt gru 27, 2005 9:54 am
Forum: Dragonlance
Temat: Kilka pytań początkującego w świecie DL
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1642

nie powinien wstêpowaæ do Czerwonych Szat


Zakonów magicznych siê nie wybiera, jest siê w nie wciealnym po Próbie. Nie ma siê bezpo¶redniego wyboru.


A czytaj Kroniki (pierwsze 3 tomy) i Legendy to wszystko bêdzie jasne.
autor: Ymir__
pn gru 26, 2005 8:08 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 77917

Za s³ynne ju¿ "pó³ roku".

Nie da siê odpowiedzieæ na to krêpuj±ce pytanie.
autor: Ymir__
pn gru 26, 2005 5:11 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Kilka pytań początkującego w świecie DL
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1642

Kim s± magowie Czarnych Szat ? ?li magowie, s± jednak akceptowani w¶ród innych. czy jest jaki¶ podzia³ magów ze wzglêdu na szaty ? Tak, na bia³e, czerwone i czarne odpowiadaj±ce kolejno charakterom: dobry, neutralny, z³y. Czy ich angielska nazwa to gully dwarves ? Tak. Czy pozosta³e piêæ ksi±¿ek z ...
autor: Ymir__
ndz gru 25, 2005 9:47 pm
Forum: Eberron
Temat: Konwencje Eberronu
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 6750

<!--QuoteBegin-kaduceusz+--> <!--QuoteEBegin-->Ja sam musze siê hamowaæ, zeby graczom nie namieszaæ w g³owach ;-) B³±d, b³±d... czy da siê prowadziæ np. bitwy powietrzne, w których bohaterowie mieliby prawo baæ siê upadku Z³y przyk³ad. Statki s± zabezpieczone:wink:. Ale generalnie to pod tym wzglêde...
autor: Ymir__
ndz gru 25, 2005 9:25 pm
Forum: Eberron
Temat: Konwencje Eberronu
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 6750

czy Eberron na wysokich poziomach pozostanie przygodowy i awanturniczy (tudzie¿ da siê postraszyæ bohaterów)? Graj±c w Eberron generalnie nie powinno siê zagl±daæ na wysokie poziomy, ale nawet wtedy da siê spokojnie postraszy bohaterów. S± ruiny po dawnych cywilizacjach, w których nawet wysoko pozi...
autor: Ymir__
sob gru 17, 2005 4:22 pm
Forum: Eberron
Temat: Konwencje Eberronu
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 6750

To co wymieni³ Aragathor Roaringflame , (aczkolwiek pierwszy i drugi podany przez niego typ czêsto siê ³±cz±) + Dworskie intrygi. Dwory królewskie s± opisane ca³kiem przyzwoicie, ka¿dy ma jak±¶ swoj± ma³± lub wiêksz± tajemnicê. Dodatkowo jest wiele zwalczaj±cych siê organizacji, frakcji, rodów co si...
autor: Ymir__
pn gru 12, 2005 4:48 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Długa droga z Barcelony - komentarze
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 4012

Co z wami ludzie? Zróbcie MG urodzinowy prezent i odpiszcie dzi¶ wszyscy!:D
autor: Ymir__
śr gru 07, 2005 7:28 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Najg³upszy atut ¶wiata?
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 10697

Piszecie ze Bonus Feat jest najg³upszy a nie znacie innych atutów z tegosamego podrecznika: Spell Turning Prerequiste: int 13+ Benefit: You always spell the word "turning" correctly. Seven Dwarves Prerequiste: dwarf Benefit: You gain a cumulative +1 racial bonus to all Perform (Ode) chceck for evry ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12