Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 895 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 30
autor: Ryanik__
wt maja 01, 2007 12:56 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Do broni panowie bracia
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 5154

Nawet od marca tamtego roku .<br /><br />Co znaczy, ¿e na t± sesjê ju¿ raczej nie ma co liczyæ .<br />
autor: Ryanik__
wt lut 06, 2007 4:05 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sesja W ¶wiecie Wampir Maskarada - Zapisy
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 4064

Chêtny do Bastion of Broken Soul :wink:
autor: Ryanik__
czw lut 01, 2007 3:26 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Cienio³ak?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1511

Oooo... dziêki Suldar :wink:<br />Bardzo ciekawy pomys³ .<br /><br />Ale mimo to i tak dalej nalegam na próbê odpowiedzi na pytania z pierwszego postu.<br />Mo¿e kto¶ jednak ma jaki¶ pomys³?
autor: Ryanik__
wt sty 30, 2007 6:55 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Cienio³ak?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1511

W takim razie opisz nam szerzej sw± koncepcje postaci, bo na razie jedyne, co o niej wiemy zawiera siê w s³owie "cienio³ak" <br /><br />Mo¿e troszeczke ¼le to okre¶li³em. Nie chodzi mi o to, ¿e chcia³bym graæ takim go¶ciem, ale jestem ciekawy jakby wygl±da³.<br />Wiesz idzie sobie w podziemiach, a ...
autor: Ryanik__
ndz sty 28, 2007 3:55 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Cienio³ak?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1511

Hola, hola :razz:<br /><br />Tak szybko siê mnie nie pozbêdziesz.<br />Szablon Pomroka znam i nie oddaje on koncepcji mojej postaci.<br /><br />Nazwa cienio³ak, jest tylko robocza, bo nie mia³em lepszego pomys³u.<br />Generalnie chodzi o kogo¶, kto pozornie jest normalny, ale mo¿e sie zmieniæ w cieñ...
autor: Ryanik__
ndz sty 28, 2007 10:27 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Cienio³ak?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1511

No w³a¶nie, czy co¶ takiego mog³oby w ogóle istnieæ?<br />Je¶li tak, to jak by wed³ug was wygl±da³o:<br />a) od strony fabularnej<br />b) od strony mechanicznej<br /><br />pozdrawiam
autor: Ryanik__
sob lip 08, 2006 2:42 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Ej mo¿ecie siê ze mnie smiaæ (ja siê ¶mieje)... ale dopiero dzi¶ odkry³em jak wej¶c na forum :] <za³amka><br /><br />Wiesz co Silver... chyba bêdzie lepiej jak przejmiesz moj± postaæ... bo ja ostatnio widzisz co robiê... tylko psujê t± fajn± sesjê, a w dodatku szykuje mi siê wyjazd na wakacje xD<br ...
autor: Ryanik__
pt cze 23, 2006 1:19 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Ej Silver... a co ja mam niby opisaæ w tym po¶cie... czekam a¿ odpiszesz na mój ostatni :)
autor: Ryanik__
śr cze 14, 2006 11:53 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Dziwne uczucie niepokoju towarzyszy³o drowowi z ka¿dym kolejnym, postawionym krokiem. Ka¿dy krok, który postawi³ za zjawami powodowa³, ¿e przechodzi³y mu ciarki. Sprawia³, ¿e drow mia³ ju¿ ochotê... zrezygnowaæ...<br /><br />~~ Nie mogê siê teraz poddaæ... nie mogê teraz zr...
autor: Ryanik__
śr cze 14, 2006 11:42 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Có¿.... my¶lê, ¿e wena wraca, mysle ¿e wraca cheæ do grania...<br /><br />Wiêc, wracam :razz:<br /><br />Post dzi¶, albo jutro, sorki za to, ¿e tyle mnie nie by³o :)
autor: Ryanik__
czw maja 25, 2006 3:29 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Sorki Silver, ¿e nie odpisujê, ale ostatnio co¶ wogóle straci³em zapa³... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<br /><br />Ja nie wiem co¶ siê ze mna dzieje [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
autor: Ryanik__
pt maja 19, 2006 3:20 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

ja mam ostatnio problemy z wolnym czasem... wiêc proszê o wybaczeni :razz:
autor: Ryanik__
czw maja 04, 2006 5:08 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drow natrudzi³ siê nieco, zanim zabi³ swojego przeciwnika. Walka by³a trudna, gdy¿ stra¿nik, pomimo odniesionych ran, z których ciek³a czarna krew, zdawa³ siê wogóle nie zwracaæ na to uwagi. Nadal macha³ sw± niezwyk³± w³óczni±, która wkoñcu trafi³a drowa, tn±c go w okolicac...
autor: Ryanik__
ndz kwie 30, 2006 9:19 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Okej odpisa³em :mrgreen:
autor: Ryanik__
ndz kwie 30, 2006 9:14 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drow szed³ pewnie w kierunku, w którym kierowa³ go pan sekretów, Okaleczony Lord. I mimo i¿ minê³o sze¶æ dni, mimo i¿ wszelka logika wskazywa³a by, ¿e stanie siê wiernym s³ug± Pana Sekretów... on nie potrafi³ siê nim staæ. On szed³ po d³oñ Vecny z zupe³nie innych powodów. W...
autor: Ryanik__
sob kwie 29, 2006 11:49 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Ja najprawdopodobniej odpiszê dopiero w poniedzia³ek [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<br />sorki [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
autor: Ryanik__
pt kwie 14, 2006 8:31 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja FR 3,5ed
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2469

Jest jeszcze jaka¶ mo¿liwo¶æ wkupienia siê do sesji ?<br /><br />P.S Dalamar, ten avek wogóle mi siê z Tob± nie kojarzy :wink:
autor: Ryanik__
śr kwie 12, 2006 2:31 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

No w sumie mo¿esz ju¿ dawaæ dalej, je¶li chcesz :razz:
autor: Ryanik__
wt kwie 04, 2006 2:29 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Je¶li co¶, to prosi³bym o nie czekanie na moj± postaæ... :razz:<br />Ostatnio mam trening na treningu wiêc mogê siê troszkê spó¼niæ... je¶li by to nie sprawi³o k³opotów, to Silv. rusz z akcj± dalej a ja pode¶lê najszybciej jak tylko bêde móg³ :razz:
autor: Ryanik__
czw mar 30, 2006 2:51 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drow szed³ w kierunku swojego celu z niezwyk³± pewno¶ci±. Czu³, ¿e kto¶ go wspiera... albo przynajmniej mia³ takie wra¿enie, a to wystarczy³o, by Tarangatilan bez zbêdnych przeszkód dotar³ do przywódcy i z niezwyk³± szybko¶ci± wbi³ w jego, jak siê zdawa³o ¿ywe cia³o, dwa cz...
autor: Ryanik__
wt mar 28, 2006 8:47 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Sorki, ¿e siê oci±gam, ale... nie wiem co napisaæ... nie mogê siê zdecydowaæ co zrobiæ...
autor: Ryanik__
śr mar 22, 2006 2:50 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drow ju¿ by³ na schodach, gdy nagle zatrzyma³ siê na chwilê, pozwalaj±c pielgrzymce oddaliæ sie trochê od niego. Rozejrza³ sie niespokojnie dooko³a. Drow wyczuwa³ wyra¼nie obecno¶æ czego¶, czego wcze¶niej nie zauwa¿y³... lub czego nie móg³ zauwazyæ. Ponownie spojrza³ na drz...
autor: Ryanik__
wt mar 14, 2006 7:19 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drow pomalutku, zbli¿a³ siê do dziwnej procesji. Bezszelestnie, niczym cieñ podkrad³ siê do ubranych w czerñ postaci, aby zauwazyæ wtedy kilka, niebywale wa¿nych szczegó³ów. <br />Pierwszym z nich by³ fakt, ¿e wszyscy cz³onkowie procesji zmierzaj±cej do mauzoleum miêli na t...
autor: Ryanik__
ndz mar 12, 2006 12:00 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drowowi szybko uda³o siê odnale¼æ drogê, która mia³a go zaprowadziæ do Po³udniowych Osiedli, a nastêpnie do Werweny. Tarangatilan z nieskrywan± satysfakcj±, ws³uchiwa³ siê w cichn±ce coraz bardziej, z powodu odleg³o¶ci, odg³osy walki. W zasadzie by³o mu wszystko jedno kto w...
autor: Ryanik__
sob mar 11, 2006 9:45 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

¯yczê powodzenia... :razz:<br />To chyba bêdzie ma³y wy¶cig
autor: Ryanik__
sob mar 11, 2006 3:50 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan <br /><br />Drow wydawa³ siê oszo³omiony ca³± sytuacj± ju¿ od jakiego¶ czasu. I tak te¿ by³o w istocie, gdy¿ Tarangatilan jeszcze nie zd±¿y³ siê pogodziæ ze strat± oka, a ju¿ musia³ walczyæ... nie posiadajac go. Musia³ walczyæ na pó³¶lepo. Chocia¿... nie, przecie¿ zawsze móg³ siê wycof...
autor: Ryanik__
wt sty 17, 2006 9:30 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

Yyy... wedle tego co napisa³ Silver to nie ;]
autor: Ryanik__
wt sty 17, 2006 8:23 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Co mozna robic z biczem ??
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 662

Wszystko jest napisane w podrêczniku gracza, szukaj a znajdziesz... :)
no chyba, ¿e nie potrafisz czytaæ... to zwracam honor :]
autor: Ryanik__
wt sty 17, 2006 6:04 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Silver_X [autorski] Pola Werweny I
Odpowiedzi: 420
Odsłony: 17826

Tarangatilan Drow patrzy³ nadal zuchwale i nieustraszenie na wodza plemienia czaszki i czego¶tam. Nie zwraca³ nawet uwagi na ich nazwê, wydawa³a mu siê poprostu ¶mieszna. Drow wys³ucha³ tego jak ork mówi³, ¿e nie boi siê armi Torralionu. U¶miechn±³ siê tylko ironicznie. ~~ G³upcze, my¶lisz, ¿e w wa...
autor: Ryanik__
wt sty 17, 2006 2:50 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Pola Werweny - komentarze
Odpowiedzi: 462
Odsłony: 14866

ehh... muszê siê dowiedzieæ, czy w tym ¶wiecie istniej± jakie¶ artefgatky vide Oko Vecny ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 30