Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 180 wyników

autor: punisher__
ndz lis 06, 2005 9:38 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 6306

Nie mam jak zdobyæ podrêcznika wiêc ciê¿ko mi bedzie stworzyæ postaæ... ale wizje postaci ju¿ mam :). Nazywaæ siê bêdzie ... niech to bedzie jeszcze tajmnic± :twisted: .
autor: punisher__
sob lis 05, 2005 10:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 6306

Kiedy bêdzie sesja?? heretyk ja chcê graæ!! :evil:
autor: punisher__
sob lis 05, 2005 4:24 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: punisher [SW] Star Wars d6
Odpowiedzi: 235
Odsłony: 11622

Garda katarna by³a do¶æ niska, ramiona nie odchylone a cia³o pochylone do przodu w oczekiwaniu na atak. Taka postawa pozwala³a wyprowadzaæ szybkie, ale nie dok³adne ciêcia o nie du¿ej sile. Przy takiej pozycji ciê¿ko bêdzie mu blokowaæ silne ciosy- my¶lisz sobie- Ciekawe czym mnie zaskoczy, no nic n...
autor: punisher__
pt lis 04, 2005 9:46 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: punisher [SW] Star Wars d6
Odpowiedzi: 235
Odsłony: 11622

Maara spojrza³a na Toraka gro¼nym wzrokiem. Nie wiedzia³a co ma odpowiedzieæ. Nim jednak uczyni³a cokolwiek przewertowa³a wzrokiem ca³e pomieszczenie. Kiedy stwierdzi³a i¿ rzeczywi¶cie brakuje jednej osoby przemówi³a. - Toraku spojrza³am w g³±b twojego umys³u i wiem, ¿e Ragan nie ma pod prysznicem&#...
autor: punisher__
ndz paź 23, 2005 7:37 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: punisher [SW] Star Wars d6
Odpowiedzi: 235
Odsłony: 11622

Z daleka wasze uszy pochwyci³y ju¿ lekkie, rytmiczne st±panie, które z pewno¶ci± nale¿a³o do Mistrza Katarna, ale... ale da³o siê pos³yszeæ jeszcze inne kroki. Pe³niejsze gracji i lekko¶ci. Wyda³o siê wam, ¿e l¿ej i ciszej to nie da siê chodziæ. Po chwili w wej¶ciu do waszego pokoju w ciemno¶ci zama...
autor: punisher__
czw paź 20, 2005 11:56 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: punisher [SW] Star Wars d6
Odpowiedzi: 235
Odsłony: 11622

Kyle spojrza³ nieco zak³opotany na Ragana po czym rzek³. - Masz racjê m³ody uczniu, choæ tylko z pewnego punktu widzenia. Moc jest wszechobecna… przep³ywa przez ciebie w ka¿dej chwili… i momencie, nawet teraz. Otacza ona swoj± aur± wszelkie ¿ycie. Waszym jednak zadaniem jest u¿yæ jednak ...
autor: punisher__
śr paź 19, 2005 1:02 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: punisher [SW] Star Wars d6
Odpowiedzi: 235
Odsłony: 11622

Odpoczywali¶cie i nudzili¶cie siê w oczekiwaniu na nag³e przyj¶cie mistrza katarna. Ten jednak w ogóle nie przychodzi³. Ka¿dy z was zadawa³ sobie jedno jedyne tylko pytanie „Co go tak d³ugo zatrzymuje?”. Minê³a godzina i wci±gani znaku Kyle’a. Nagle poczuli¶cie co¶… co¶ dziwn...
autor: punisher__
pt paź 14, 2005 3:46 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Srebrne Imperium - Komentarze
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 3291

Ale mog³aby przecie¿ wyst±piæ nadgoliwo¶æ w zwalczaniu z³a. Tak inkwizycja. Tacy osobnicy byliby PN sk³aniaj±cy siê ku z³u, lecz my¶leliby, ¿e robi± dobrze. A imperator nie wiedzia³by jak temu zapobiec. Nadgorliwo¶æ prowadzi do ob³êdu... A to co siê dzieje w Imperium mo¿na tak nazwaæ. Poza tym znam...
autor: punisher__
pt paź 14, 2005 8:13 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Srebrne Imperium - Komentarze
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 3291

Jak napisa³em wcze¶niej jest on za nadtto widealizowany, ale dobrze napisany, i ³atwo przyswajalny... Ja ca³y czas uwa¿am, ¿e imperium jest za nadto idealne. Amras zrób co¶, ¿e ono zacznie ch³on±æ z³o jak g±bka wodê. Zacznie siê robiæ ciekawie... zdrady z czasem handel niewolnikami i takie mroczne ...
autor: punisher__
pt paź 14, 2005 8:09 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Świat autorski - Mannaheim - [komentarze]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1442

heh, powiedzmy, ¿e nie spodziewa³em siê spotkaæ z tak krytyczn± opini±. Ka¿dy powinien siê tego spodziewaæ. Zdawa³em sobiê sprawê, ¿e tutaj podobaj± siê tylko mocno przerobione ¶wiaty (typu lataj±cy placek) Tu w ogóle nie podobaj± siê przerobione ¶wiaty, ale takie które s±wymy¶lone od podstaw. Có¿,...
autor: punisher__
czw paź 13, 2005 8:24 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Srebrne Imperium - Komentarze
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 3291

Jako pierwszy przeczyta³em update i jako pierwszy siê wypowiem. No wiêc napisa³e¶ o intrygach, ale ja bym tak tego nie nazwa³. S± to bardziej pomys³y na przygodê. Najbardziej z tych pomys³ów podoba mi siê ten z narkotykami :), jak siê dobrze wykorzysta taki pomys³ to gracze mog± miec sporo± frajdê! ...
autor: punisher__
czw paź 13, 2005 8:03 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Świat autorski - Mannaheim - [komentarze]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1442

To nie ma by¶ ¶wiat w kszta³cie lataj±cego placka, gdzie po³owa ludno¶ci rzuca czary. To nie ma byæ co¶ rewolucyjnego, chcê tylko opublikowaæ miejsce, w którym planujê rozgrywaæ sesje... To po co dajesz ten ¶wiat na forum? Tylko po ty by inni go ocenili? Ja swój da³em po to by inni mogli te¿ z nieg...
autor: punisher__
czw paź 13, 2005 1:30 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Świat autorski - Mannaheim - [komentarze]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1442

Pedro pamiêtaj, ¿e to tylko stworzenie ¶wiata i nie ma w tym nic z³ego, ¿e kto¶ chce przedstawiæ go tak jak powiedzia³e¶, w odpowiedniej kolejno¶ci chronologicznej. Canthir có¿ ja ci mogê rzec... Staraj siê w pó¼niejszych etapach update'ów pokazaæ, ¿e twój ¶wiat ma w sobie co¶ czego innym ¶wiatom br...
autor: punisher__
śr paź 12, 2005 7:31 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3917

Jak ju¿ mówi³em, kiedy napisze ca³o¶æ poprawiê wszystko, ale to wszystko. Nie znajdziesz ¿adnego b³êdu. Póki co trzeba zadowoliæ siê tym co jest :P.
autor: punisher__
śr paź 12, 2005 5:03 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3917

Dziêki za opiniê ;). bardzo sobie ceniê krytykê i wezmê j± sobie do serca a teraz sprostam paru twoim pytaniom. Jak mo¿na my¶l± spowodowaæ zniszczenia? Wyt³umaczê Ci to. Postacie o których tu mowa to boskie smoki, mia³y tak silne umys³y, ¿e ich wyobra¼nia potrafi³a zmieniæ rzeczywisto¶æ. Nie musieli...
autor: punisher__
pn paź 10, 2005 8:04 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1728

<span style='color:blue'> Przymierze czterech ras! </span> Od pewnego czasu trwa ju¿ wojna z orkami. Nie by³oby to ¿adnym problemem gdyby nie ich duchowy przywódca Ravenos. To on wywo³a³ wojnê i sprowadzi³ na Eveloth ponownie chaos i terror. Jednak nie wiadomo dlaczego zielonoskórzy zadali ten stras...
autor: punisher__
pn paź 10, 2005 4:26 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Puniceus Lunar - komentarze
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2170

Ja na przyk³ad dzi¶ mam spokój w domu, mam te¿ trzeci czynnik… brakuje mi jednak tego drugiego. Jestem potwornie znu¿ony i nie mam na nic ochoty.
autor: punisher__
pn paź 10, 2005 4:18 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wyspa- komentarze
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 982

A bo jak zauwa¿y³e¶ po pewnym czasie stwierdzi³em, ¿e w³o¿ê wyspê do Eveloth. Tak te¿ siê sta³o.
autor: punisher__
pn paź 10, 2005 4:12 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Puniceus Lunar - komentarze
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2170

Po prostu nie bêdê tak czêsto update'owa³ ¶wiata jak Punisher Evelotha


Jak ci ju¿ mówi³em ja by pisa potrzebuje dwóch no, mo¿e trzech czynników:
1. Spokój w domu
2. Brak zmêczenia
3. Pomys³ na dalsze ¶wiato-tworzenie
autor: punisher__
ndz paź 09, 2005 7:43 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wyspa- komentarze
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 982

Eveloth nie ma trzech bogów a sze¶æ... S± jedynie trzej boscy opiekunowie :D
autor: punisher__
ndz paź 09, 2005 4:05 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Wyspa- komentarze
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 982

To czemu tego nie powiesz w komentarzach do Eveloth :? ? To nie jest trójca ;)... To trójka Bogów, ale nie da siêich nazwaæ trójc± bo s± zupe³nie ró¿ni ;).
autor: punisher__
ndz paź 09, 2005 9:08 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3917

Ano niczego nie brakuje ;), czerwony smok stworzy³ feniksy i wszystko co ¿yje na ziemi ognistej.
autor: punisher__
sob paź 08, 2005 9:40 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Srebrne Imperium - Komentarze
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 3291

Wszystko jest bardzo, ale to bardzo fajnie wymy¶lone. Nie ma siê do czego przyczepiæ :) serio... Gratuluje wiêc.
autor: punisher__
sob paź 08, 2005 3:50 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3917

Update ju¿ jest! Do czytania siê braæ prosze :P!
autor: punisher__
sob paź 08, 2005 3:45 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Puniceus Lunar - komentarze
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2170

Zastanów siê czy nie lepiej by³oby przybli¿yæ zarys historii ¶wiata oraz opowiedzieæ co¶ wiecej o ¶wiecie. Moim zdaniem za ma³o jest powiedziane do tej pory o samym ¶wiecie czyli miêdzy innymi o rasach i unikalnych dla twojego ¶wiata aspektach.
autor: punisher__
sob paź 08, 2005 2:20 pm
Forum: Potwory
Temat: Nowa rasa - humanoidalny Fenix ! - update
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 2506

Niestety istnieje ju¿ "oficjalnie" taki humanoidalny feniks. To Phoelarch, który wygl±da tak: Wygl±da beznadziejnie :lol:. To w ogóle nie przypomina mi feniksa... raczej co¶ w stylu zmutowanego indianina. P.S Canthir niez³a robota, ale jak zosta³o ju¿ tu powiedziane nie ma na te stworzenia miejsca ...
autor: punisher__
sob paź 08, 2005 2:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wampiry
Odpowiedzi: 306
Odsłony: 26639

Jest mo¿e gdzie¶ powiedzione sk±d w FR lub GH wziê³y siê wampiry?
autor: punisher__
sob paź 08, 2005 10:13 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Puniceus Lunar - komentarze
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2170

Ciekawie wymy¶lone z tym Puniceu Lunnar, ale to by³o ju¿ niestety w BloodMoonie z t± ró¿nic±, ¿e tam wywo³a³ go Hircyn a u ciebie jeszcze nie wiadomo jakie ma dzia³anie wiêc s± szanse, ¿e co¶dobrego z tego wyniknie. Fajnie wymy¶li³e¶ Nordie nawet super! Szkoda tylko, ¿e opisy nie id± w parze z nazwa...
autor: punisher__
pt paź 07, 2005 9:42 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Mylisz siê nie by³o ¿adnych klas tego typu :).
autor: punisher__
pt paź 07, 2005 9:41 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3917

Grumfer jak skoñczê to dam ci znaæ ;).

Czekam na dalsze komenty. nie d³ugo kolejny update ¶wiata Eveloth !