Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 388 wyników

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 13
autor: Muad'Dib
śr wrz 17, 2003 3:19 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Nowy swiat - RCrpg - Real City Rpg
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 2327

<!--QuoteBegin-ShadEnc+-->
ShadEnc pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jeste¶cie okrutni!!!
<br />Oj, jeste¶cie, jeste¶cie... ShadEnc wpad³ na pomys³ dresiastego D&D podczas wprowadzenia do pewnej nudnej sesji. MG wprowadza³ nas do sesji osobno/parami, tote¿ ka¿dy z nas przez d³u¿szy czas siedzia³ "zag³uszony" walkmanem. Jakie¿ by³o nasze zdziwienie (i jaki by³ nasz ¶miech) kiedy dowiedzieli¶my siê co tam od 40 minut ShadEnc na kartce skrobie... <br />Projekt rozwija³ siê. Wymy¶lali¶my nowe moce, artefakty, klasy, umiejêtno¶ci, atuty... A teraz bêdziemy pos±dzani o plagiat [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br /> <br />Buuuu... jeste¶cie okrutni! <br /> <br />P.S. <!--QuoteBegin-Halgir Seth+-->
Halgir Seth pisze:
<!--QuoteEBegin-->dla skate'a - Ride-by Attack (dokladnie tak jak w DnD) na desce lub rolkach
<br />Bo¿e... p³aka³em ze ¶miechu!
autor: Muad'Dib
wt wrz 16, 2003 10:22 pm
Forum: Inne światy
Temat: Arkona
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 5473

Hmm, jak na mój gust Arkona zapowiada siê smakowicie (tu s³ychaæ odg³osy ¶liny kapi±cej z paszczy Muad'Diba... kap...kap...). <br /> <br />Czy dla Warhammera bêdzie konkurencj±? Nie, nie s±dzê. Jest bardzo mocno zakorzeniony w polskim RPG (pierwszy system wielu z nas), sporo ludzi w niego jeszcze re...
autor: Muad'Dib
wt wrz 16, 2003 9:59 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Podrzynanie garde³ i inne ciosy zachodz±c od ty³u
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 4226

<!--QuoteBegin-Darklighter+--> <!--QuoteEBegin-->IMHO je¿eli kto¶ wyj±tkowo sprawnie podkradnie siê do zupe³nie nic nie podejrzewaj±cego przeciwnika i zaatakuje go od ty³u, to MG mo¿e uznaæ to czasem za okazjê do zastosowania Coup de Grace . <br />A IMHO zyskuje tylko prawo do ukradkowego ataku. Ach...
autor: Muad'Dib
sob wrz 13, 2003 11:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójcze patenty
Odpowiedzi: 265
Odsłony: 22642

<!--QuoteBegin-Ikki+--> <!--QuoteEBegin-->Mi sie podoba³ patent (no, mo¿e nie zabójczy :mrgreen: ) w którym czy¶ci³em sobie zêby kuglarstwem :) <br />W wypadku popsutych zêbów polecam czar "mending". <br /> <br />No w³a¶nie, i o nim chcia³em napisaæ. <br />Pan Józio - zbójca, poleci³ nam dostarczyæ ...
autor: Muad'Dib
śr wrz 10, 2003 11:49 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 41663

Je¶li chodzi o imiona, to nigdy nie zagra³bym postaci± o wykorzystanym ju¿ kiedy¶ imieniu. Wiêkszo¶æ imion moich postaci pochodzi z jêzyków skandynawskich i germañskich (Sven, Eiric, Snorri). To taka moja ma³a fiksacja ;-) <br /> <br />Polecam stronkê, niewyczerpan± (niemal) kopalniê wiedzy: <br /> ...
autor: Muad'Dib
sob wrz 06, 2003 10:08 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1830

My nie liczymy strza³. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e postaæ o inteligencji osiem wzwy¿ potrafi zadbaæ o odpowiedni± ilo¶æ strza³. Nie zdarzaj± siê u nas potyczki wystarczaj±co d³ugie, aby ³ucznicy zaczêli przypominac ³uczniczkê z "Diablo". Poza tym, broñ rêczna jest skuteczniejsza. I od 3-5 poziomu u¿y...
autor: Muad'Dib
sob wrz 06, 2003 1:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zabiæ bohatera gracza
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 1756

Jeszcze mi siê nie zdarzy³o zabiæ gracza. Dziêki temu jestem na wolno¶ci, a nie w wiêzieniu. <br /> <br />Nie dostrzegacie subtelnej ró¿nicy miêdzy "zabiæ gracza" a "zabiæ postaæ gracza"? <br /> <br />A ich postacie zdarza³o mi siê u¶miercaæ. <br /> <br />P.S. Temat jest podobny, nawet bardzo, do ht...
autor: Muad'Dib
pt wrz 05, 2003 2:00 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Planowanie rodziny a DnD
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1286

Nasunê³a mi siê jedna refleksja: <br />Chaos w polsce jest spowodowany wysypem Abaddonów. Ale nie ma ich znowu a¿ tak wiele. Wiêcej jest Thomasów Pecy, którzy bezradnie rozk³adaj± rêce i mówi± ¿e nic siê nie da zrobiæ, Abaddonów siej±cych chaos jest za du¿o. <br />Gdzie¶ w tle, ¿yje ma³a grupa Adich...
autor: Muad'Dib
czw wrz 04, 2003 11:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: "Potêga" mocy
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 3866

<!--QuoteBegin-Randziu+--> <!--QuoteEBegin-->dla mnie jest oczywiste ze tolkien by³ anarchist± i napisa³ lotra pokazuj±c jak silna jest jednostka kiedy broni siê przed zniewoleniem, odebraniem indywidualno¶ci i w³asnej woli, sauron uosabia system a ludy ¶rudziemia nas ludzi wolnych , wiem ¿ê pewnie ...
autor: Muad'Dib
czw wrz 04, 2003 11:17 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1830

Ekipa w której gram, zasady te stosuje chyba tylko przy obliczaniu odleg³o¶ci przy szar¿y. I do tego na zasadzie "barbarzyñca dobiegnie pierwszy, wojownik w nastêpnej rundzie, w trzeciej docz³apie krasnolud". <br />Je¶li bitwy prowadzi³o by siê na siatce, z u¿yciem figurek i innych cudactw, wtedy za...
autor: Muad'Dib
czw wrz 04, 2003 9:52 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1830

?eby zgin±æ... jakie to normalnie romantyczne. <br />Po co wbiega³? Nie wiem, i tak elf - bard u¶mierci go w ostatniej zwrotce swego poematu :wink: <br /> <br />Sensowno¶æ wbiegania na most linowy jest faktycznie w±tpliwa, ale zahacza to ju¿ (lekko co prawda) o temat "W jakich sytuacjach nale¿y rato...
autor: Muad'Dib
czw wrz 04, 2003 4:52 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1830

Te szczegó³owe zasady s± po to, aby u³atwiæ a nie utrudniæ ¿ycie. S± bardzo cenne, kiedy chodzi o rozstrzygniêcie sporu miêdzy graczami (ale nie graczami a MP, bo ten ostatni ma zawsze racjê :wink:).
autor: Muad'Dib
czw wrz 04, 2003 11:32 am
Forum: D&D i d20
Temat: Rozwa¿ania na temat DnD [realizm odgrywania postaci]
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 751

Przypomina mi siê przypadek pewnego gracza, z którym mia³em okazjê zagraæ u zarania mojej przygody z RPG. Typowy tekst: <br />"Idê do ¼róde³ka, odpinam manierkê, wylewam star± wodê i nape³niam ¼ródlank±". Delikatna przesada? A i owszem. Tak samo jak MP opisywa³by sytuacjê: "idziesz do s³awojki. Ci¶n...
autor: Muad'Dib
śr wrz 03, 2003 8:37 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Pan Piotr]
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 617

[Pan Piotr]

Niedługie opowiadanie jednoczęściowe. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Miłego czytania! ?wit. Mroki nocy rozwiewają się. Promienie słońca odpędzają złe myśli. Stopniowo, kiedy słońce wznosi się coraz wyżej, świat staje się coraz bardziej pozytywny. Promienie słońca budzą do życia miasto. Na ulicach...
autor: Muad'Dib
wt wrz 02, 2003 1:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak często grasz w RPG?
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 5174

Ró¿nie bywa. <br />Obecnie jakie¶ 2 razy na tydzieñ. Kiedy koñcz± siê wakacje™ ilo¶æ sesji spada drastycznie, do jednej - dwóch miesiêcznie. <br />Apogeum sesji prze¿y³em rok temu, we wrze¶niu. Grali¶my niemal codziennie (a raczej conocnie), najczê¶ciej po dwie na raz. Uda³o nam siê zrealizowaæ...
autor: Muad'Dib
pn wrz 01, 2003 6:34 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19960

<!--QuoteBegin-bjg+--> <!--QuoteEBegin-->Mam wra¿enie, ¿e fakt, ¿e coraz czê¶ciej odchodzi siê od krzes³a elektrycznego i szubienicy na rzecz zastrzyków wykonywanych przez maszyny ¶wiadczy o tym, ¿e trudno znale¶æ osobê, która we¼mie na swoje barki odpowiedzialno¶æ za naci¶niêcie guzika, który pozba...
autor: Muad'Dib
ndz sie 31, 2003 11:41 pm
Forum: Inne światy
Temat: Gdzie prowadziæ aby siê naprowadziæ!!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1756

Ostatnio do gustu przypad³a mi Ahlissa. Jest to miejsce gdzie mo¿na zrobiæ niez³± karierê (kraj by³ wyniszczony przez wojnê, obecnie jest odbudowywany). Dla chciwych postaci pragn±cych zawsze wydrzeæ jak najwiêcej dla siebie - idealny. Do tego smaczku dodaje blisko¶æ Szkar³atnego Bractwa i Lordostwa...
autor: Muad'Dib
ndz sie 31, 2003 11:26 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Tolkien - Baśnie czy Fantasy?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 902

1. Nie ma wyra¼nej granicy miedzy ba¶ni± i fantasy. Tak jak miêdzy fantasy a SF (choæ ta granica jest jednak wyra¼niejsza). <br />2. Z tego to powodu trylogiê Tolkiena nazwa³bym "ba¶niowym fantasy". Posiada w±tki typowe dla obu gatunków. <br /> <br />P.S. Antara - trylogia ma jednak do¶æ du¿y "pozio...
autor: Muad'Dib
ndz sie 31, 2003 11:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 29065

Grzech? <br />Chyba tylko zaniedbania... nauki, kosztem grania :wink: <br /> <br />Pozdrawiam, <br />Muad'Dib, ateista
autor: Muad'Dib
sob sie 30, 2003 10:07 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Uzależnienie od RPG...
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3429

Czy jestem uzalezniony od RPG? Nieee... jestem uzalezniony od oddychania, przyjmowania p³ynów i pokarmów, wydalania i spania. Ca³a reszta rzeczy które w ¿yciu robiê to tylko i wy³acznie mój wybór, moja wola. <br />Mam ochotê zagraæ w RPG? Zwo³ujê ekipê i gramy. <br />Mam ochotê zagraæ w grê komputer...
autor: Muad'Dib
sob sie 30, 2003 8:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2576

Hmmm, Raw , muszê przyznaæ ¿e mnie przekona³e¶. To mi nie ptrzysz³o do g³owy. Szuka³em kontrargumentów chyba gdzie¶ pó³ godziny i nie znalaz³em. <br />Co prawda mo¿e siê to odnosiæ tylko do jednostek/niewielkich grup ludno¶ci i wywodziæ siê ze zwyk³ego b³êdu/niewiedzy, ale da siê byæ ateist± w ¶wiat...
autor: Muad'Dib
sob sie 30, 2003 2:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2576

Molobo - wiêc mo¿e napiszesz nam gdzie koñczy siê cz³owiek a zaczyna bóg?
autor: Muad'Dib
sob sie 30, 2003 1:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3334

Najfajniejsza pod tym wzgledem by³a moja pierwsza wysokopoziomowa postaæ - cz³owiek barbarzyñca, Sven. Charakter chaotyczny dobry. <br />Otó¿ nigdy nie mia³ on ¿adnych d³ugofalowych marzeñ. Raz jego marzenia dotyczy³y nowego topora, raz dokopania pewnemu lichowi, raz po prostu prze¿ycia przygody, ra...
autor: Muad'Dib
sob sie 30, 2003 1:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2576

W tym wszystkim pominiêty zosta³ jeden aspekt: <br />Jak w ¶wiatach bogów st±paj±cych po ziemi mo¿na w nich nie wierzyæ? Kap³ani w ¶wiatyniach "na bierz±co" dokonuj± cudów ozdrowieñ, cudów rzucania/zdejmowania kl±tw i cudów wielkiego kalibru: wskrzeszeñ. A kto¶ nagle odrzuca to wszystko mówi±c "nie ...
autor: Muad'Dib
sob sie 30, 2003 12:29 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jaki jest wasz ulubiony setting?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1683

W tej kolejno¶ci: <br />1. Greyhawk. Za klasyczno¶æ, za normalno¶æ której brakuje w epoce dominuj±cego FR <br />2. Birhright. Zakocha³em siê w nim po powie¶ciach z tej serii. Niestety, nie mia³em okazji graæ w tym settingu (prowadziæ te¿ nie) <br />3. Darksun. Niebanalno¶æ, ciekawy klimat. Niestety,...
autor: Muad'Dib
pt sie 29, 2003 11:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19960

W odosobnonym przypadku K?, jak napisa³em (do¶æ aluzyjnie co prawda), nie rozszarpujemy na strzêpy kogo¶ kto rozszarpa³ na strzêpy ofiarê/ofiary, tylko w miarê humanitarny sposób eliminujemy. <br />To jest nasz postêp cywilizacyjny. Szkoda, ¿e od czasów Hammurabiego nie oduczyli¶my siê pope³niania p...
autor: Muad'Dib
pt sie 29, 2003 11:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10107

Jesli jest to korytarz a na koñcu pomieszczenie, to fakycznie rysowanie mapy mija siê z celem, ale je¶li s± to rozbudowane podziemia, w jakich gustuj± niektórzy mistrzowie gry (jak np. forumowicz Gargojl ) wtedy dobrze jest rozrysowac ca³e podziemia aby ustrzec siê pomy³ek i nieporozumieñ. <br />Jes...
autor: Muad'Dib
pt sie 29, 2003 11:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pogoda w waszym świecie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 604

Pogoda? <br />Je¶li ¶wieci s³oñce, to mówiê ¿e zbroje siê nagrza³y i s³oñce was przypieka. Je¶li pada - mówiê ¿e droga jest cie¿ka, b³otnista i idzie siê ciê¿ko. Na polu jest nieprzyjemnie. Paskudnie si±pi. Gracze zazwyczaj wtedy mnie wyrêczaj± i mówi± "zostajemy w karczmie". U mnie zazwyczaj jes po...
autor: Muad'Dib
pt sie 29, 2003 6:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10107

O wiele rozs±dniejsze jest stopniowe odkrywanie (rysowanie) lochów. Pokazanie od razu ca³o¶ci "¶mierdzi" :wink: troszkê cRPG. <br /> <br />Hint: w przypadku rozbudowanych lochów, przed graczami mo¿na po³o¿yæ od razu mapê ca³o¶ci, z tym ¿e czê¶ci niezbadane s± zas³oniête np. kartkami papieru.
autor: Muad'Dib
pt sie 29, 2003 6:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2576

Kleryk ateista? <br />To brzmi dosyæ niedorzecznie. Jak Front Wyzwolenia Judei, Oddzia³ Samobójczy (któ¿ nie pamiêta "?ywotu Briana"), lub szkolenie podwodniaków na pustyni B³êdowskiej. <br /> <br />Czy J.Urban móg³by byæ klerykiem ateizmu w ¶wiecie fantasy? IMO nie, by³by bardzo wp³ywowym, wysokopo...
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 13