Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 217 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 10:11 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Multiwersum, wieloświat czy oba?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1357

Zdecydowanie wolê multiwersum, choæ rzeczywi¶cie dla przeciêtnego plebejusza mo¿na przyj±æ wielo¶wiat. A co do multiuniwersum, to ja siê na tym nie znam, ale cz±stka uni kojarzy mi siê z jeden, pojedynczy itp., wiêc ³±czenie jej z multi brzmi nieco dziwnie...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 10:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej + Tropiciel + Smoczy Potomek
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1016

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin--> Ais Seveu Je¶li MG uwa¿a, ¿e postaæ jest za potê¿na, to w³a¶nie do tego s³u¿y rozpiska z Savage Spiecies . Stopniuje ona poziom mocy jak± zdobywa pó³smok. Ja chcia³bym zagraæ pó³smokiem rtêciowym <br /> <br />Nie posiadam Savage Species . I wielu...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 9:59 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej + Tropiciel + Smoczy Potomek
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1016

Dlaczego z³ote albo czerwone? U mnie zazwyczaj pojawiaj± siê zielone, czarne albo bia³e... inna sprawa, ¿e to moje ulubione kolory :wink:. A pó³smok zdecydowanie jest pó³smokiem - i co wiêcej, jest nim od urodzenia, a nie ewoluuje w smoka... Inna sprawa, ¿e MG ma pe³ne prawo uznaæ tak± postaæ za zby...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 9:56 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 85974

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->re Ais Seveu: Pamiêtam, ¿e FR by³o zapowiadane (jako¶ w³a¶nie w lutym 2003) na wakacje 2003. Nie wiem jednak, czy to by³ pierwszy termin. <br /> <br />Przez analogie, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e DL CS dostaniemy w styczniu 2005. <br /> <br />No widzisz, czyl...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 9:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2740

<!--QuoteBegin-Egon+--> <!--QuoteEBegin-->Oj my¶lê, ¿e raczej nie magiczne. Z ³otrzukowatych trochê magii maj± Fang of Lolth i Assasin. A co Twój bard ma zamiar wzi±æ ta presti¿ówkê? Jak ju¿ to bym poleca³ spymastera albo virtuoso :mrgreen: <br /> <br />Nie, ³otrzyk (p³ci ¿eñskiej - jak to odmieniaæ...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 7:54 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 85974

<!--QuoteBegin-Sony+--> <!--QuoteEBegin-->WAKACJE 2004, A DragonLance jest wydany na edycji 3.25  :o czyli trochê edycji 3 i trochê 3.5 <br /> <br />To by³a ironia... :idea: <br /> <br /> Dodane po chwili: Wiadomo mo¿e co¶ o Magic of Faerun ? Tak, wiem, ¿e pytam o to w tym w±tku po raz n-ty...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 7:36 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 85974

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->Mam radosne wie¶ci dla fanów DragonLance : <br /> <br />Artur Marciniak znany z MiMa rozpocz±³ t³umaczenie. Wstêpne plany zak³adaj± wydanie polskiej edycji DragonLance w WAKACJE . <br /> <br />Super - mo¿emy spodziewaæ siê DL na Gwiazdkê 2005 :) <br /> <b...
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 7:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2740

Chodzi mi o ogólny opis - daje raczej plusy do umiejêtno¶ci i "czyni mistrzem" niemagicznie, czy te¿ postaæ otrzymuje zdolno¶ci nadnaturalne i czaropodobne, z dzienn± liczb± u¿yæ..? Tyle chyba mo¿na podaæ, bez opisywania ile i jakie? :wink:
autor: Ais Seveu
pn lut 09, 2004 12:32 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kieł Lolth (Fang of Lolth) - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 9877

autor: Ais Seveu
ndz lut 08, 2004 6:51 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 37782

Co¶ w tym jest... A skoro powiadasz, ¿e tak bêdzie lepiej pod wzglêdem mechaniki, to wierzê na s³owo :wink:. <br /> <br /> Zwinna wspinaczka [ogólny] <br /> Wymagania: Zr 15+, Zogniskowanie umiejêtno¶ci (wspinaczka) <br /> Korzy¶ci: Od teraz w testach Wspinaczki korzystasz z modyfikatora ze Zrêczno¶...
autor: Ais Seveu
ndz lut 08, 2004 5:34 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 37782

<!--QuoteBegin-Rend+--> <!--QuoteEBegin-->Moim zdaniem wystarczy³o by w wymaganiach Zrêczno¶c 15+ , i mo¿e ewentualnie Skill Focus (Climb) . <br /> <br />Ale wtedy sens mia³oby tylko dodanie modyfikatora ze Zr, a nie zast±pienie go - bo oty³y nizio³ek o sile 8, który doskonale siê wspina, nie jest z...
autor: Ais Seveu
ndz lut 08, 2004 3:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2740

<!--QuoteBegin-Egon+--> <!--QuoteEBegin-->Ais Seveu masz racjê, Cormyr powinni odwiedziæ chocia¿by z tego powodu ¿e tam s± smoki. Nie wierzê ¿e twojemu wojownikowi jest wystarczy punktów si³y :razz: <br /> <br />przy okazji mo¿esz w tych górach podstawiæ stowarzyszenie odkrywców wiêc dla ka¿dego bêd...
autor: Ais Seveu
ndz lut 08, 2004 1:49 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 37782

Zamierzam stworzyæ atut, który pozwala³by wykorzystywaæ przy wspinaczce modyfikator ze zrêczno¶ci zamiast z si³y, lub dodawa³ modyfikator ze zrêczno¶ci do testów wspinaczki. Jakie wg was powinien mieæ wymagania? Wstêpnie my¶la³am nad czym¶ takim, ale nie wiem, czy to ma sens: <br /> <br /> wymagania...
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 11:38 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: WMF - klasy
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1143

IMHO albo nale¿a³oby jeszcze poprawiæ tê klasê, ale zmieniæ j± na epick±, albo os³abiæ pewne zdolno¶ci: <br /> <br /><!--QuoteBegin-XXS Gnom+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Boski s³uga:Wtajemniczony s³uga mo¿e poroumiewaæ siê ze swoim bóstwem raz w tygodniu(anologicznie do czaru kontakt z innym planem)...
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 11:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2740

Pomys³ z Corymrem jest ca³kiem, ca³kiem... Szczególnie, ¿e jak na razie s± w Amn :evil:. Có¿, czeka ich daleka podró¿ (mowy nie ma o teleporcie!), przynajmniej bêd± mieli motywacjê... S± jeszcze niskopoziomowi, wiêc to wszystko plany przysz³o¶ciowe :). Mam nadziejê, ¿e S&S wyjdzie po polsku na czas....
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 11:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: W±tpliwo¶ci i pytania na temat czarów
Odpowiedzi: 558
Odsłony: 29991

Nie wiem, czy to powinno byæ tutaj, bo w³a¶ciwie chodzi nie tylko o czar... Mianowicie, czy je¶li atutem Zamiana energii zmienimy kulê ognia w kulê d¼wiêku, to czy zdolno¶æ barda kontrpie¶ñ dzia³a na takow± kulê?
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 4:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Henoteizm, czy Politeizm?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2369

Henoteizm? A co z osobami bêd±cymi wybrañcami wiêcej ni¿ jednego boga (np. Qilue Veladorn)..? To ju¿ jest skrajnie politeistyczny przypadek :wink:. Zreszt± w FRCS by³o powiedziane jasno, ¿e kap³ani uznaj± istnienie innych bóstw i nie nawracaj± ka¿dego po drodze, "bo ich bóg jest tym jednym i prawdzi...
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 11:49 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Gleaners & Regulators
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 879

Zbieracze brzmi ¶mietnikowo, regulatorzy kaloryferowo, kontrolerzy autobusowo, kolekcjonerzy pretensjonalnie, porz±dkowi ¶miesznie... Chyba czas zmieniæ nasz jêzyk... <br /> <br /> Dodane pó¼niej: czemu trzymaæ siê rzeczowników? Teoretycznie zamiast nich mo¿na u¿yæ imies³owu - np. Gromadz±cy Artefak...
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 11:24 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Pomysły na Zapomniane Krainy
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1649

Od³am druidów, którzy mieszkaj± na Anauroch - kto powiedzia³, ¿e s± tylko w lasach... W koñcu pustynia to te¿ czê¶æ natury, nie cywilizacji (aczkolwiek ta ostatnia czêsto przyczynia siê do jej powstania). Mo¿na tym bardzo zaskoczyæ graczy. <br /> <br />Przed przybyciem na Anauroch mo¿na te¿ daæ grac...
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 11:14 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2740

<!--QuoteBegin-Egon+--> <!--QuoteEBegin-->W PrC Royal Explorer jest w wymaganiach przynale¿no¶æ do Stowarzyszenia Królewskich Odkrywców (nie posiadam S&S, opieram siê na informacjach z poprzedniej strony tego tematu, wiêc nie wiem, jak to jest po angielsku) - czy kto¶ móg³by skrobn±æ co¶ wiêcej o te...
autor: Ais Seveu
sob lut 07, 2004 10:56 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklinacz (sorcerer) a czarodziej (wizard)...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 6418

<!--QuoteBegin-Kane_DarkSoul+--> <!--QuoteEBegin-->Ja bym o hapeki siê nie k³uci³ poniewa¿ k4 to du¿o. Graj±c zaklinaczem 13lev wiecej razy maxymalny wynik na k4 wyrzuci³em ni¿ jaki¶ kap³an czy wojak z dru¿yny(na 4 na k4 jest 25% szans, a na 10 na k10 10%,6 na k6ju¿ tylko 16%). <br /> <br />Ale jedn...
autor: Ais Seveu
czw lut 05, 2004 5:06 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklinacz (sorcerer) a czarodziej (wizard)...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 6418

Zale¿y to od stylu prowadzenia MG. Je¶li daje du¿o potworów, XP g³ównie/tylko za walkê - zaklinacz prawie zawsze zwyciê¿a. Ale je¶li liczy siê pomys³owe rozwi±zywanie problemów, odgrywanie postaci, no i jest czas na tworzenie magicznych przedmiotów - wygrywa czarodziej. Bo na co komu fabularnie taki...
autor: Ais Seveu
czw lut 05, 2004 4:23 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Nocne Ostrze (Nightblade)*
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1430

Za dobry... Nie jestem w stanie wyobraziæ sobie postaci pasuj±cej klimatem, która by nie chcia³a tej PrC. Po¶wiêcaj±c stosunkowo niewiele poziomów, zyskuje siê mnóstwo zdolno¶ci. IMHO powinno byæ to roz³o¿one na 10 (nie zwiêkszaj±c premii ze zdolno¶ci, ew. poza sneak'iem). <br /> <br />Silencing Att...
autor: Ais Seveu
czw lut 05, 2004 4:00 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Czy nizio³ki i hobbity to to samo?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1768

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin-->Ais Seveu-mylisz siê, Tolkien nie wymy¶li³ niczego oryginalnego je¶li chodzi o rasy,a DnD niewiele mu zawdziêcza. Wiêkszo¶æ pomys³ów w grze wywodzi siê od innych pisarzy fantasy takich jak Fritz Leiber czy Jack Vance. <br />Przeczytaj : <br /> http://dnd.p...
autor: Ais Seveu
czw lut 05, 2004 12:09 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Czy nizio³ki i hobbity to to samo?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1768

W³a¶ciwie wszystkie podstawowe rasy (poza gnomami) wywodz± siê z Tolkiena, aczkolwiek u tego ostatniego pó³ork by³by niedopuszczalny :wink:. Niemniej jednak przed Tolkienem elfy wystêpowa³y w bajkach jako miniaturowe stworki ze skrzyde³kami (i do tego czasem fosforyzuj±ce...). Tolkien po³o¿y³ podwal...
autor: Ais Seveu
pn lut 02, 2004 5:45 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2740

W PrC Royal Explorer jest w wymaganiach przynale¿no¶æ do Stowarzyszenia Królewskich Odkrywców (nie posiadam S&S, opieram siê na informacjach z poprzedniej strony tego tematu, wiêc nie wiem, jak to jest po angielsku) - czy kto¶ móg³by skrobn±æ co¶ wiêcej o tej organizacji? Dajmy na to, w jakim kraju ...
autor: Ais Seveu
ndz lut 01, 2004 8:25 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 38117

Zdziwi³a mnie jedna rzecz... Caladnei, nastêpczyni Vangerdahasta, jest zaklinaczem 11/wojownikiem 4. Z sagi o Cormyrze wynika, ¿e Vangerdahast by³ magiem bardzo, bardzo potê¿nym - podobnie wszyscy jego poprzednicy. Bior±c pod uwagê istotn± rolê królewskiego czarodzieja Cormyru, nawet przyjmuj±c, ¿e ...
autor: Ais Seveu
sob sty 31, 2004 6:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 10326

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin-->Jeszcze jedno. Mo¿e siê czepiam, ale np. kwasowa strza³a (M)elfa i podobne czary nie maj± rzutu obronnego, gdy¿ mag musi wykonaæ test na atak. Zatem sk³adaj±c ten znak mag musi wcelowaæ, a my mo¿emy dodatkowo staraæ siê unikn±æ rzutem obronnym?? <...
autor: Ais Seveu
sob sty 31, 2004 4:23 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 10326

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin--> <br /> eliksir leczenia - przywraca 1k8+1<!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro-->[b]/poziom<!--colorc--></span><!--/colorc--> pw. <br /> eliksir silnej woli - zwiêksza rzut na Wolê o +2<!--coloro:green--><span style="color:gree...
autor: Ais Seveu
sob sty 31, 2004 2:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 10326

A mo¿e taki szablon dla wied¼mina: <br /> <br /> <br /> Wied¼min <br /> <br /> Przemiana: Poprzez Próbê Traw, rytua³ znany nielicznym w Wied¼miñskim Siedliszczu*. Warunkiem przeprowadzenia rytua³u jest wiek - dla ludzi maksymalnie 12 lat, dla elfów 30, dla pó³elfów 16, dla pó³orków 10, dla nizio³ków...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8