Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 304 wyniki

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 11
autor: Ziemniak0r
wt lis 02, 2004 3:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Po co komu tyle hp w D&D?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1756

Chodzi³o mi o to, ¿e nie mo¿na sobie powiedzieæ: "Strzelam mu w g³owê" i normalnie rzucaæ na atak. Pozatym to, gdzie siê trafi zale¿y od obra¿eñ. Chyba, ¿e kto¶ jest maksymalnie ortodoksyjny i pedantycznie trzyma siê zasad.
autor: Ziemniak0r
wt lis 02, 2004 3:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209199

Sesja hardkorowa, chcielismy sie rozerwaæ. Gracze s± w karczmie. MG[ja] - Do karczmy wpada przez dach cysterna i zamawia drinka. G1: D¿eeeemik. G2: Rzeeee¿nik. G3: Nieeeeeeeeeeeeeeeee maaaaa! G1: Wydajê odg³os ciszy. MG: S³yszycie, jak G1 wydaje odg³osy ciszy, co zreszt± mu bardzo dobrze wychodzi bo...
autor: Ziemniak0r
wt lis 02, 2004 3:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1729

"Do opiniu ZiemniakOra sie nie zgodze bo realizm da siê znale¼æ w D&D. 1). Mie³em w dru¿ynie Barba który s±dzi³ ¿e jest tak twardy ¿e mu deszczyk nic nie zrobi potem przerodzi³o siê to w zapalenie p³uc. 2). Pomys³ chorób dodaje choæ szcz±tkowe ilo¶ci realizmu. Off-tropic: Ja mia³em do¶æ realistyczne...
autor: Ziemniak0r
pn lis 01, 2004 7:10 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Podstawowi bogowie w ¶wiecie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 734

Dok³adnie. Mo¿na w ogóle zacz±æ od zbioru doktryn i zachowañ, pogrupowaæ je i tworzyæ wg nich bóstwa. Potem ew. przydzieliæ domeny. Du¿o zale¿y od pomys³u na ¶wiat i jego naturê, sposobu "bycia".
autor: Ziemniak0r
pn lis 01, 2004 7:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Po co komu tyle hp w D&D?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1756

1) Trafienie w mechanice to niekoniecznie trafienie w rzeczywisto¶ci. 2) HPki to nie tylko odporo¶æ na obra¿enia czy "¿yæko". To ogólny wska¿nik zdolno¶ci bojowych postaci. 3) Wg corebooków NIE MO¯NA atakowaæ w konkretn± czê¶æ cia³a. (ofkors nikt nie karze tego stosowaæ ;P) 4) Ten temat jest z³udnie...
autor: Ziemniak0r
pn lis 01, 2004 6:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1729

Marcou -> Nie wszyscy BN to commoner lvl1 :). Elmo chocia¿by.

¯eby nie by³o OT: Choroby owszem, ale tylko* dla: a) hardkorowców B) znudzonych graczy c) z³o¶liwego mg d) osób graj±cych w dark fantasy e) 1lvlowców.

*Oczywi¶cie nie piszê tego ca³kiem serio :P.
autor: Ziemniak0r
pn lis 01, 2004 5:18 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Podstawowi bogowie w ¶wiecie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 734

To w sumie zale¿y od konwencji. S± dwie mo¿liwo¶ci : bogowie byli przed ¶wiatem (stworzyli go, zwierz±tka, humanoidy itd), albo powstali dopiero jak ludzie zaczêli w nich wierzyæ (bardziej hardkorowe, ewolucja i te sprawy :P). W przypadku pierwszym - ca³kowita dowolno¶æ. Najlepiej stworzyæ jakie¶ g³...
autor: Ziemniak0r
pn lis 01, 2004 11:52 am
Forum: D&D i d20
Temat: Podpowiedzi
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 477

No np. opisuj±c ¶ciany szczególnie d³ugo gadaæ o tym gobelinie. "Ten gobelin wygl±da na idealn± skrytkê" => to ju¿ w sytuacji, gdy gracze zaczynaj± siê nudziæ. W koñcu chodzi o dobr± zabawê. Tym nale¿y siê kierowaæ. MG mo¿e siê posun±æ tak daleko, jak chce, byle by nie zdradza³ za du¿o i nie psu³ za...
autor: Ziemniak0r
ndz paź 31, 2004 10:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Podpowiedzi
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 477

Ja siê posi³kujê testowaniem skilli bazuj±cych na zmys³ach. W powy¿szych, "krytycznych" sytuacjach rzucam bez wiedzy postaci k20 i sprawdzam. Jak siê uda³o to mówiê co¶ w stylu: "Nagle k±tem oka dostrzegasz pewien dziwny kszta³t", albo "jak grom z jasnego nieba spada na ciebie rozwi±zanie" (to ju¿ b...
autor: Ziemniak0r
ndz paź 31, 2004 9:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1729

W D&D tego typu rzeczy nie obowi±zuj±. Czy widzieli¶cie kiedy¶ Conana le¿±cego w ³ó¿ku z ..... KATAREM? Albo Merlina z grzybic± stóp? Albo Drizzta cierpi±cego na biegunkê? Mo¿e Elminster z zapaleniem zatok? (tych w ciele, nie morskich :P) ¦wiaty D&D zazwyczaj s± tak przesi±kniête magi±, ¿e poszukiwa...
autor: Ziemniak0r
ndz paź 31, 2004 10:54 am
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 35120

Trak0Junkie -> nie róbmy z D&D Diablo. Po to rzucamy kostkami, ¿eby by³a du¿a ró¿nica miêdzy obra¿eniami min a max. Ma to odzwierciedlaæ chaos, jaki panuje w walce. Wprowadzaj±c np. miecz 5-8 sprawiasz, ¿e ZAWSZE bêdzie zabijaæ stworzenia o HP<5. Tak¿e lepiej to zostawiæ magii (bonusy +x). Owszem, s...
autor: Ziemniak0r
pt paź 29, 2004 10:32 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209199

Walka z drakoliczem na 3x3 metrowym placu "wystaj±cym" z muru zamku (ala taras), na wysoko¶ci 100m. G1 [po rzuceniu sto¿ka zimna]: Nie dzia³a? Panowie, wyci±gaæ miotacze ognia! MG [ja] : Co? Jakie miotacze? G1, G2, G3 i G4 wyci±gaj± ró¿d¿ki z infernem* i strzelaj± naraz MG: [turl, turl] Smok w³a¶nie...
autor: Ziemniak0r
pt paź 29, 2004 8:51 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gracze na Zimowy Obóz RPG... 12-19 lat, z ca³ej Polski
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 405

Karrach - > Jest obóz, grupuj± was w druzyny, daj± MG, daj± wam g³upi± nazwê i codziennie parê godzin sesji :). Na zimowym chyba od rana do popoludnia narty/decha, a potem gierzenie.
autor: Ziemniak0r
ndz paź 24, 2004 7:16 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Krzyżówka orka i drowa, czyli poszukiwania takiej rasy.
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 870

Freya => A co z magicznymi eskperymentami itd? To D&D :)

A co do tematu, to chyba nie ma oficjalnej rozpiski. Po kiego grzybka kto¶ mia³by robiæ tak± krzy¿ówkê? Zreszt± za parê minut Darklord przeszuka wszystkie zasoby i umys³y ¶wiata i wklei link :D.
autor: Ziemniak0r
sob paź 23, 2004 7:30 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 123281

np. PG, który ma 3 poziomy druida ma 3 kostki wytrzyma³o¶ci. (3k8). Ork np. ma jedn± (1k8). Okre¶la ilo¶æ ko¶ci, jak± trzeba rzuciæ aby otrzymaæ warto¶æ PW. (zazwyczaj typ <<np. k8, k12>> te¿ jest podany).
autor: Ziemniak0r
sob paź 23, 2004 5:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 31193

Co do ataków i rund => 5 ataków dostaje siê na 20lvl (zazwyczaj). Nie porównuj czegokolwiek gdy bierzesz postaæ na takim poziomie. To jest ogromnie du¿y poziom, takie postacie naruszaj± rzeczywisto¶æ ¶wiata, naginaj± prawa nauki itd. Tak OT: co za problem zrobiæ 5 ataków w 6 sekund? 2-kilowym miecze...
autor: Ziemniak0r
sob paź 23, 2004 1:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209199

Mi siê przypomina jak gracz ¿ebra³ mnie 3 godziny o 1 EXP bo mu brakowa³o do 10lvl bodaj¿e. :D Haha, ja nieugiêty mu nie da³em :D.
autor: Ziemniak0r
czw paź 21, 2004 10:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 31193

Karras => Smutne, ¿e spotka³e¶ siê z tak± sytuacj±. Dobry MG wykazuje siê zdrowym rozs±dkiem. To, jak D&D wygl±da w oczach fanów innych systemów zale¿y tylko i wy³±cznie od MG i jego graczy, nie ksi±¿ek. 5 strza³ w klacie to ded murowany. Nie wszyscy pamiêtaj±, ¿e trafienie w mechanice to niekoniecz...
autor: Ziemniak0r
śr paź 20, 2004 5:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ró¿d¿ki
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 2063

ST jest podany przy opisie przedmiotu. W PG czy innym accessory.
autor: Ziemniak0r
śr paź 20, 2004 1:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Atmosfera podczas sesji
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 2636

"ale s± te¿ tacy, którzy lubi± atmosferê i staraj± siê j± wspó³tworzyæ" <br />Gdyby nie lubili, to by siê udusili. :mrgreen: <br /> <br />Nie mylcie klimatu z atmosfer±. Gra na klimat jest dobra, ale np. czê¶æ mojej dru¿yny uwa¿a to za niemi³osierny kicz, wiêc gramy tak jak gramy. Dla przyjemno¶ci.
autor: Ziemniak0r
wt paź 19, 2004 9:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Atmosfera podczas sesji
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 2636

Normalna, lu¼na, pozwalam na ¿arty. Nie stosujê ¿adnej muzyki ¶wiate³, sama tonacja g³osu wystarczy. I jest wporzo, dopóki gracze nie zaczn± graæ w Quake d20.
autor: Ziemniak0r
wt paź 19, 2004 8:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209199

Zleceniodawca do graczy (z³oty krasnolud): Wiêc? Przyjmujecie ofertê? <br />G2: Fak ju nyga! <br />G3: Adios muczaczos! <br />G1: Ale pan wysoki :> <br /> <br />Wiêc gracze pottknêli siê o kamieñ i za³apali deda*. Nie zd±¿yli nawet zawo³aæ "help peka" :mrgreen: <br /> <br />*¿eby mi siê tu ¿±den obr...
autor: Ziemniak0r
pn paź 18, 2004 5:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklęcia
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 811

W³±czenie jakiejkolwiek gry z "Baldur", "Icewind", "Neverwinter" w nazwie, rzucanie wszystkich czarów jakie s± i ws³uchiwanie siê w g³o¶niki. Nastêpnie powtarzamy to, co us³yszeli¶my w ró¿nym tempie, zapisujemy na kartce, losujemy co do jakiego czaru i mamy. Jest te¿ inna metoda, 3 litry mana potion...
autor: Ziemniak0r
pn paź 18, 2004 5:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak dawaæ przedmioty magiczne?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 482

Sposoby: <br />1. Logika. <br />2. Zdrowy rozs±dek. <br />3. Atut szczwany umys³ na karcie MP :mrgreen:. <br />4. Logika. <br />5. Nie dawaæ przedmiotów magicznych. <br />6. Wspomina³em o zdrowym rozs±dku? <br />7. Dok³adna analiza dotychczasowego ekwipunku graczy i dog³êbna kontemplacja nad sensem ...
autor: Ziemniak0r
sob paź 16, 2004 1:25 pm
Forum: Inne światy
Temat: Potê¿ny ¶wiat
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1249

Rany, wielkie rzeczy 70 poziom na starcie. Mo¿e oni chc± tak graæ? Dla mnie osobi¶cie jest wtedy za du¿o machania kalkulatorem... Ale co kto woli :) Mo¿na za³o¿yæ epickie kó³ko ró¿añcowe i po kolei obalaæ bogów Faerunu ;>
autor: Ziemniak0r
pn paź 11, 2004 10:15 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Pierwszopoziomowe Istoty D³ugowieczne.
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1013

Ja te¿ mam pytanko, czy roczna suma opadów w Patagonii wplynie na test ci±¿owy murzynki w KOKOD¿ambo ? To odno¶nie notki powy¿ej. <br /> <br />Na temat: <br />Wg mnie 1lvl to jest pocz±tek przygód, wêdrówek itd. 500 lat czaskania mieczem to 30-40lvl na D&D, przyjmuj±c za przyspieszenie normalne temp...
autor: Ziemniak0r
pn paź 11, 2004 10:09 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP->test ataku->obrażenia - pytania szczegółowe
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1305

Po pierwsze : w D&D nie doszukuj siê realizmu. <br /> <br />KP: prawdopodobnie dla centaurów s± oddzielne zbroje, przystosowane do tego. Ew. bêdzie siê inaczej nazywaæ. <br /> <br />Jaki wp³yw ma zbroja na skutki upadku? W d&d pare st³uczeñ, normalnie wszystie zapiêcia, klamerki, kó³eczka od kolczug...
autor: Ziemniak0r
pn paź 11, 2004 10:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklęcia
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 811

Bierzesz losow± ksi±¿kê gdzie jest cokolwiek po ³acinie. Choæby jaki¶ botaniczny albo anatomia. Teraz bierzesz losowe 3-4 s³owa i nadajesz im losow± kolejno¶æ. I masz zaklêcie jak znalaz³ :razz:. <br />Zreszt± taki temat chyba gdzie¶ ju¿ by³?
autor: Ziemniak0r
pt paź 08, 2004 3:08 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Mistrz Kija - prc dla mnichów
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2129

Taki ma³y OT : <br />14lvl to nie jest "¶rednio-wysoki poziom", tylko bardzo wysoki (jak na realia choæby FR). Reszta mi siê podoba, akurat jak na taki poziom :). Tylko tak jakby ma³o daje w zamian, 5 poziomów mnicha da³oby wiêcej ni¿ 5 poziomów w tej PRC.
autor: Ziemniak0r
śr wrz 29, 2004 7:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzki Sza³
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1055

Taaak, teraz po³±cz fabularnie chaotica z neutralem. Pozatym 1poz Brb i mozesz zapomniec o dalszym rozwoju w druidzie.
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 11