Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 304 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 11
autor: Ziemniak0r
sob lis 20, 2004 12:14 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft [Open Beta]
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2905

Tak w³a¶nie. Computer role playing game. Po co nazywaæ kie³basê pomidorem?
autor: Ziemniak0r
sob lis 20, 2004 12:14 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy MG mo¿e wszystko?
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 3147

Horned rat:
"Co do powieszenia takiego MG za obojêtnie co "
Nie za obojêtnie co, ale za zmuszanie graczy do robienia tego, co chce i narzucanie swoich pomys³ów si³± bez ¿adnego uzasadnienia.
Falco -> A co ja napisa³em?
autor: Ziemniak0r
pt lis 19, 2004 4:27 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft [Open Beta]
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2905

smaller -> ziomu¶, w MMORPGI to ja gram od paru lat. Nic mi siê nie zlewa. Grê oceniam w ten sposób, bo autorzy co innego pisali o grze, a co innego widzê. Klasy s± niezbalansowane. Priestem mia³em problem zlaæ królika, a paladynem wci±gnalem go nosem. Mi to wystarczy³o, je¿eli na samym pocz±tku gra...
autor: Ziemniak0r
pt lis 19, 2004 4:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy MG mo¿e wszystko?
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 3147

Error : MP jest SêDZI?. Nie W£ADC?. Nie wolno tego nadu¿ywaæ, aby nie psuæ sobie i innym zabawy. Po drugie: je¿eli MP ma swoj± postaæ, któr± odgrywa, to nie jest ona BNem. To co innego. Jest równocze¶nie graczem i MP, w takiej sytuacji jak mo¿na sobie samemu w miarê obiektywnie przyznaæ expa? Odgryw...
autor: Ziemniak0r
czw lis 18, 2004 2:59 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft [Open Beta]
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2905

Gra³em miesi±c temu chyba w betê (nie open) i mnie odrzuci³o. Rozumiem, ¿e to beta, ale bez przesady. I nie chodzi tu o bugi, tylko o rozczarowanie. Tyle sie o tym naczyta³em, potem 2GB + patche 1.4GB sci±gania a tu klops. Po pierwsze klimat. Gdzie on jest? Od kiedy herosi chodz± przynie¶æ grabki/sa...
autor: Ziemniak0r
czw lis 18, 2004 2:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy MG mo¿e wszystko?
Odpowiedzi: 86
Odsłony: 3147

W³a¶ciwie MP ma zawsze racjê w zasadach i tylko w nich. Przygody robi sie pod graczy, nie wolno narzucaæ graczom innych koncepcji tylko dlatego, ¿e tak pasuje. To jedno. Pomys³, aby MP jednocze¶nie prowadzi³ przygodê i swoj± postaæ jest totalnie chybiony. Spotka³em sie ju¿ z paroma takimi przypadkam...
autor: Ziemniak0r
wt lis 16, 2004 4:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209199

Thokk -> wspó³czujê takiego MP. Przez takie przypadki jak ten D&D postrzegane jest jako system kostkowo-tabelkowy, bardziej G ni¿ RP. Graczy zabija sie za ich g³upotê, nie za z³e rzuty :/ . (zreszt± grajcie jak chcecie)
autor: Ziemniak0r
pn lis 15, 2004 11:45 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pan Ponury Kostuch w D&D?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2172

To ju¿ raczej zale¿y od pomys³owo¶ci ekipy i wierzeñ PG. U mnie tylko magowie i kap³ani mog± widzieæ kostuchê, ale ja gram w czym¶ ala Discworld :). Ja proponuje ukazywaæ kostuchê "normalnym" przy -10PW, albo bezpo¶rednio zaraz po "dedziku". W jakim¶ temacie by³o napisane co siê dzieje po ¶mierci z ...
autor: Ziemniak0r
pn lis 15, 2004 11:42 am
Forum: Inne światy
Temat: Co myslicie o swiecie Oecan
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 464

Danant, przecie¿ jest fajna i w ogóle, po co ci wiêcej informacji? :> A tak na serio to napisz co¶ wiêcej.... A poza tym jak mamy odpowiadaæ w tym temacie? "Jest fajny"/ "Suxx" ?
autor: Ziemniak0r
ndz lis 14, 2004 8:41 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Gra Liszem...
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1474

Do notki wy¿ej -> tzw. baelorny (dobrze napisa³em?). Ale co to za gra liszem, jak siê nie jest z³ym? :D Przecie¿ chodzi o tworzenie intryg, przywo³ywanie 40metrowych szkieletów i zabijanie poszukiwaczy przygód :). A jak nam siê znudzi cia³ko, to zostawiamy se czaszkê i latamy jako demi moore. Jako M...
autor: Ziemniak0r
ndz lis 14, 2004 5:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: W jakim miejscu zacz±æ przygodê
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 532

Galadhor -> sugerujesz, ¿e nie potrafiê czytaæ? Zobacz na górn± czê¶c monitora - ja tam widzê "W jakim miejscu zacz±æ przygodê". On topic : najlepiej planuj±æ pocz±tek zmagañ pomy¶l te¿ o jednej albo dwóch nastêpnych sesjach. Bardzo pomaga, zw³aszcza gdy nie masz jeszcze w g³owie zarysu dalszych prz...
autor: Ziemniak0r
sob lis 13, 2004 2:55 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Meteoromanta - Mistrz we władaniu siłami przyrody*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1245

MoO -> METEOROmanta, nie Elementalista czy Druid. Masz TVN Meteo? :D
autor: Ziemniak0r
czw lis 11, 2004 6:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy niemowlaki i dzieci w D&D mają charakter ?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1360

Dopóki dziecko nie bêdzie umia³o odró¿niæ dobra od z³a nie mo¿na mówiæ o jakimkolwiek charakterze. A kiedy to nast±pi to zale¿y od rasy i ¶rodowiska.
autor: Ziemniak0r
śr lis 10, 2004 9:25 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Undeadzka percepcja
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 610

Wiêc w jaki sposób ¿yj±? Tzn "¿yj±". Mo¿e magia by³a u¿yta do stworzenia, nie do utrzymywania tego w kupie. Magicznie zrobione miecze nie rozsypuj± sie w polu antymagii tylko trac± w³a¶ciwo¶ci. Pewnie nied³ugo wyjdzie kolejny dodatek, w którym opisane bêd± martwiaki wszelkiej ma¶ci. A potem to samo ...
autor: Ziemniak0r
śr lis 10, 2004 4:46 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Godzilla?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 857

Godzille zawsze chc± rozwaliæ :P. Jak kto¶ wcze¶niej zaproponowa³ - we¼ tarraska, zmieñ rozmiar na Gargantuan i dodaj parê(na¶cie) KW. O ile dobrze pamiêtam, to amerykañska "wersja" ukazywa³a godzillê jako szybk±, zwinn±, siln± i DU¯? bestiê. Czyli trzeba bêdzie dodaæ do Zrêczno¶ci 10+ punktów. Najl...
autor: Ziemniak0r
śr lis 10, 2004 4:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: W jakim miejscu zacz±æ przygodê
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 532

Najpierw luknij na historie postaci twoich graczy - na pewno co¶ siê skleci. Mo¿na te¿ inaczej: otwierasz mapê Faerunu i na chybi³ trafi³ wskazujesz co¶ palcem. Tam bêd± zaczynaæ. Teraz siadaj facet i kombinuj, jak ich tam wszystkich umiescic (pamiêtaj o historiach postaci). Najlepiej jakie¶ zadanie...
autor: Ziemniak0r
śr lis 10, 2004 2:51 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Godzilla?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 857

Mówimy o Godzilli japoñskiej czy amerykañskiej? Bo panowie z zachodu MOCNO zmienili Godzillê.... ehh ten marketing. Tak czy owak - o ile pamiêtam, ta japoñska to by³o chodz±ce rozpierducho, wiêc epic monster jak nic. Dla efektu mo¿na nagraæ na kasetê takie: ooouarrrohahhrhrhhr. :D
autor: Ziemniak0r
śr lis 10, 2004 1:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209199

Thokk albo mam deja vu albo kto¶ z twojej dru¿yny pisa³ w tym topicu o identycznym przypadku.
autor: Ziemniak0r
śr lis 10, 2004 1:11 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 35120

Diuunka -> Czyli obojêtnie, czy rzuci j± kanarek, czy 3 metrowy gigant zada 8k4 + S ? Kanarek (zak³adaj±c, ¿e mo¿e rzucaæ) mia³by mod z si³y -4 albo -5. 8k4 + S u takiego kanarka da obra¿enia 3-27. 2 kanarki z takimi broñmi i mo¿na wyci±æ pare wiosek razem z królem i krowami :/. Nastêpnym razem prze...
autor: Ziemniak0r
pn lis 08, 2004 8:21 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Meteoromanta - Mistrz we władaniu siłami przyrody*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1245

Nie, nie w M³otka :). Autorski ¶wiat czerpi±cy z ró¿nych ¼róde³. G³ównie ze ¶wiata Dysku. Wyniki tego mo¿na podziwiaæ w temacie o kFiatkach :P. Ta klasa wydaje siê stworzona dla NPC, ale ciê¿ko mi sobie wyobraziæ chocia¿ jednego z moich graczy w tej roli... Mo¿e u innych jest inaczej... Anyway, grat...
autor: Ziemniak0r
pn lis 08, 2004 3:41 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Meteoromanta - Mistrz we władaniu siłami przyrody*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1245

Tak w³a¶nie mi co¶ za¶wita³o nad, aby zrobiæ takiego NPCa, który uleg³ szeptom chaosu i sta³ siê VERY VERY chaotic evil :). (W tym ¶wiecie co gramy szepty chaosu s± na porz±dku dziennym, o ile jeste¶my BARDZO potê¿ni i zbyt du¿o czarów miotamy :) )
autor: Ziemniak0r
pn lis 08, 2004 3:31 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Czy gobliny i koboldy wykluwają się z jaj?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 880

Pytaæ rzecz± ludzk± :). A jak ju¿ jeste¶my przy temacie: czemu nie ma koboldów chromatycznych i metalicznych? Przecie¿ wywodz± siê od smoków... I jeszcze jedno: czy samica kobolda "sadzi" jedno czy wiêcej jaj?
autor: Ziemniak0r
sob lis 06, 2004 11:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przedmiot dla druida
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 610

Zbroja z gigantycznych muszli - [medium armour] premia z pancerza +4KP, umagicznienie +3, oddychanie pod wod±, testy nas³uchiwania +5, rzt +1. Zalecana cena detaliczna - 30 000sz

*edit* Znaleziona w jakim¶ zbiorze magicznych rzeczy, !nieoficjalna!.
autor: Ziemniak0r
sob lis 06, 2004 10:59 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Mag żywiołów *
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 747

I oprócz schematu ¿ywio³ów powtarza te¿ brak t³a fabularnego. Si±dzie taki, palnie parê nowych form ognistej kuli, nazwie Mag ¯ywio³ów i nawet nie napisze kim s±, ani po co. W PG jest idealnie pokazane co musi byæ podane w klasie... Mo¿na zajrzeæ te¿ do PMP i oszczêdziæ innym k³opotu.
autor: Ziemniak0r
czw lis 04, 2004 2:59 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Meteoromanta - Mistrz we władaniu siłami przyrody*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1245

Nie chcia³em braæ *tego samego*. Nasz³a mi na my¶l klasa, która od pocz±tku skupia siê na pogodzie... Nawet nie musi byæ druidem. [working on it]
autor: Ziemniak0r
śr lis 03, 2004 2:00 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Meteoromanta - Mistrz we władaniu siłami przyrody*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1245

Alternatywa dla czarowników-wymiataczy. Rozwiñ t³o historyczne itd. Du¿± czê¶æ efektów mo¿na osi±gn±æ bez tej Prc. Daj mo¿e jakie¶ spell-like abilities. Np. 2/dziennie kontrolowanie pogody (czar). Bo niby mo¿e j± kontrolowaæ, ale nie do koñca. Tak siê zastanawiam, czy jakby zrobiæ z tego klasê podst...
autor: Ziemniak0r
śr lis 03, 2004 1:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1729

Thokk, rozumiem. Mo¿esz sobie graæ jak chcesz. Ale ¶wiat FR choæby, jako prawie flagowy (jest jeszcze greyhawk) jest przepe³niony magi±, heroizmem, katakumbami, smokami itd. Idealne ¶rodowisko dla herosów. Oni s± opisani w tych wszystkich ksi±¿kach do D&D. Co kto lubi, mo¿na siê skupiaæ na rzeczach ...
autor: Ziemniak0r
wt lis 02, 2004 6:57 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Przygotowanie zaklêcia.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 700

To jest trochê bezsensowne. Czarodzieje korzystaj± ze swojej ksiêgi, czytaj± du¿± cze¶æ zaklêcia i zapamiêtuj± tylko s³owa koñcz±ce, wyzwalaj±ce magiê. Zaklinacz tego nie u¿ywa. Dla mnie tre¶æ tego atutu jest te¿ trochê niezrozumia³a. Lepiej jakby napisali, ¿e zaklinacz/bard magazynuje tê magiczn± e...
autor: Ziemniak0r
wt lis 02, 2004 6:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Grypa i przeziêbienie
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 1729

Zamiast skupiaæ siê na higienie, rozstawianiu namiotów, myciu zêbów, regularnym czyszczeniu itd. lepiej siê w heroicach skupiæ na samym heroizmie. Je¿eli gracze z jakimi masz doczynienia zaczynaj± sie wyg³upiaæ to nie szukaj sposobu zwalczenia tylko przyczyny. Mo¿e nie maj± nic ciekawego do roboty? ...
autor: Ziemniak0r
wt lis 02, 2004 4:02 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Opiekun Rosomaka 3.0*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1312

Piêcio i mniej poziomowe presti¿ówki to elitarne klasy, z wysokimi wymaganiami i du¿ymi bonusami i silnymi mocami. A to... nie wiem, roz³ó¿ to na 10 poziomów, zmniejsz wymagania, dodaj parê z powy¿ej wymienionych przez innych mocy. Daj tej klasie co¶, co bêdzie j± wyró¿nia³o z t³umu innych. Prc, któ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 11