Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 180 wyników

autor: Pharaz'gil
czw sty 01, 2004 4:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak powinna wygl±daæ sesja?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2234

J a z moimi dwoma wspania³ymi, lecz niezbyt obeznanymi w realiach RPG, graczami, przewa¿nie prowadzê, gdy zaczyna siê ¶ciemniaæ. Zasuniête zas³ony, kadzide³ka, ¶wieca, lampka, herbatka (preferujê miêtow±), autorski ¶wiat, tajemnicze lecz (na razie) niezbyt heroiczne przygody i oko³o 1-2 godzin zaba...
autor: Pharaz'gil
czw sty 01, 2004 3:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

1. Zakoñczenia nie ma i wydaje mi siê, ¿e jest to oczywiste, bo nigdzie o takowym nie by³o wspomniane, a i w oryginalnych podrêcznikach do naszego kochanego systemu raczej siê nie pojawia. <br /> <br />2. Opisy karczm, spichlerzy, jakie¶ plany i tabele znajd± siê w ostatnim rozdziale, który prawdopo...
autor: Pharaz'gil
pn gru 29, 2003 9:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

H ej! Weso³a kompanio! My¶lê, ¿e jakie¶ rysunki mo¿na by mi ju¿ dostarczyæ. Tekstami te¿ bym nie pogardzi³. Przynajmniej z jeden, bo mam dziwne wra¿enie, ¿e ten projekt zamiera, a by³oby to nie fair wzglêdem tych, którzy siê ju¿ napracowali. Wiem, ¿e teraz du¿o wolnego czasu i mi³o jest siê leniæ, ...
autor: Pharaz'gil
sob gru 27, 2003 10:59 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Nazwy
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2534

J a mam kilka sposobów. Oto one: <br /> <br />1. Ksi±¿ki Tolkiena - przede wszystkim ³±czenie s³ów w quenyii. <br />Np. Orotaur, czyli "p³on±cy las" (oro - las, taur - p³on±cy). <br /> <br />2. Do imion krasnoludów - imiona wikingów wraz z przydomkami. <br />Np. Bjorn Wid³obrody, Swen bez Ko¶ci, Bj...
autor: Pharaz'gil
czw gru 25, 2003 10:06 am
Forum: Inspiracje
Temat: Ludowe nazwy potworów
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1649

Jeszcze parê innych s³owiañskich stworków. Mo¿e uda siê wam je podci±gn±æ pod jakie¶ "deendowskie": <br /> <br />Chmurnik (ob³ocznik, planetnik) - demon powietrza, sprowadza chmury grad i burze. <br /> <br />Leszy (borowy, boruta) - duch le¶ny, zwodzi ludzi na manowce, pasie jelenie, a jego stra¿ to...
autor: Pharaz'gil
wt gru 23, 2003 9:22 am
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

My¶lê, ¿e zgoda i ja chyba te¿ zrobiê co¶ takiego. Potem damy to naszym specom, którzy tak siê upierali przy FR. :evil:
autor: Pharaz'gil
pn gru 22, 2003 5:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

A wiêc tak. Witamy Wasila, który bêdzie rysowa³, jesli ³adnie umie. :mrgreen: Wyslij mi z ³aski swojej tego krasnala na pharazgil@go2.pl. Ivellios te¿ do³±cza do grupy i bedzie pisa³ o barbarzyñcach. Wilkommen everybody!
autor: Pharaz'gil
pn gru 22, 2003 8:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Ivellios! Grupa jeszcze jest chwilowo otwarta, a wiêc zapraszamy. Napisz mo¿e o czym by¶ chcia³ pisaæ (a moze rysowaæ), o.k.?
autor: Pharaz'gil
ndz gru 21, 2003 8:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Na razie wy¶lij mi tego ha³a-ba³ê (krasnala), to zobaczê, czy jest sens ¿eby¶ w ogóle rysowa³. :)
autor: Pharaz'gil
ndz gru 21, 2003 1:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

N o! Jest prawie doskonale. Tam gdzie piszesz "Z d³ugiej listy dañ jakie gospodarz wymieni³ (...)" Mo¿esz wstawiæ w³a¶nie jak±¶ listê dañ, których nazwy brzmia³y ciekawie. Np.: <br /> <br /> Z d³ugiej listy dañ, jakie gospodarz wymieni³, wybra³em sznycel z sosem my¶liwskim, do tego ziemniaki i ¶wie...
autor: Pharaz'gil
sob gru 20, 2003 1:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Spotkania na czacie nie bêdzie. By³yby 2, czy 3 osoby. <br /> <br />Hmmm... No, dobra Draco. Narysuj radosnego piwosza-krasnoluda z kuflem w rêku.
autor: Pharaz'gil
sob gru 20, 2003 1:23 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79452

T rochê z opó¼nieniem, ale podajê odpowied¼ do zagadki: <br /> <br />Talizman Jowisza, to kwadrat magiczny, a wiêc jego po³ówka, to po³ówka kwadratu magicznego. <br /> <br />Druga po³owa mo¿e wiêc wygl±daæ np. tak: <br /> <br /> http://republika.pl/patryslaw/talizmanjowisza2.bmp <br /> <br />We wsz...
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 9:05 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam MG z Rzeszowa i okolic...
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 224

A mi siê zawsze wydawa³o, ¿e ty umiesz graæ lepiej ode mnie. :mrgreen: Wed³ug mnie najlepiej uczyæ siê podczas rozgrywki. Jaka¶ ciekawa, wci±gaj±ca, a zarazem prosta przygoda i znasz podstawowe zasady. Chcemy wiecej? A wiêc podrêczniki + wiêcej sesji.
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 8:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

D obry pomys³. Oto jak, wed³ug mnie, powinna wygl±daæ ankieta: <br /> <br />Na jakim ¶wiecie powinna sie opieraæ Ksiêga Jad³a i Napitków? <br /> <br />- Forgotten Realms <br />- Greyhawk <br />- Planescape <br />- Dragonlance <br />- Ravenloft <br />- Scarred Lands <br />- innym (napisz na tym foru...
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 7:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

N ic nie zale¿y w ca³o¶ci ode mnie, ale my¶lê, ¿e je¶li jedna osoba bêdzie pisa³a tak, a druga inaczej, to ca³a ksi±¿ka nie bêdzie ze sob± zbytnio gra³a. Je¶li jednak jeste¶cie baaardzo przekonani o swojej s³uszno¶ci, to jestem w stanie przychyliæ siê do koncepcji FR, ale wtedy bêdzie siê nam praco...
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 7:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

P o pierwsze: s³abiutko znam FR, a wiêc ca³a ksi±¿ka nie bêdzie ze sob± wspó³gra³a. <br />Po drugie: przecie¿ mo¿na wszystko zrobiæ ogolnie, bo przecie¿ ka¿da rasa, w ka¿dym ¶wiecie ma wiele wspólnych cech. Równie¿ kultura jest podobna. W ka¿dym s± karczmy, kucharze, podobne sk³adniki, rasy itp., a...
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 6:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

J ako lamer zwei mogê ci powiedzieæ, ¿e FR, to skrót od Forgotten Realms. Silverwolf! Daj sobie siana z tymi "przepisami". To siê robi coraz mniej ¶mieszne. Nadal obstajê, za "wielo¶wiatowosci±" Ksiêgi. Mak³owicza ceniê, ale wolê koncepcjê awanturnik-podró¿nik-smakosz. Tak jak mówi Rince: na razie ...
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 5:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Ju¿ wolê po prostu na forum. Mam do¶æ zawalonej skrzynki, a wszystkich wiadomo¶ci nie mogê kasowaæ.
autor: Pharaz'gil
czw gru 18, 2003 5:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

W iele osób napisa³o mi na PW, ¿e prawdobodobnie nie zjawi± siê na spotkaniu. W takim razie proszê o podanie innej pory lub formy spotkania. <br /> <br />Proponujê równie¿ uwzglêdniæ w Ksiêdze co¶ dla mi³o¶ników gry na planszy, a wiêc plany i opisy miejsc takich jak karczma, czy spichrz. Pojawi³a s...
autor: Pharaz'gil
śr gru 17, 2003 9:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

P opieram. Je¶li co¶ siê zmieni - dam znaæ. <br /> <br />Na tym spotkaniu ustalimy wszystko dok³adnie, a te¿, jak my¶lê, hierarchiê wa¿no¶ci. Przygotujcie ju¿ próbki tekstów. <br /> <br /> Pamiêtajcie ! Spotkanie Wielkich Kucharzy w sobotê (20 grudnia b.r.), o godz. 18:00, na czacie forumowym. <br ...
autor: Pharaz'gil
śr gru 17, 2003 9:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

N ie by³o mnie kilka godzin, a tu ju¿ tyle do odpowiadania. Hmmm... No, dobra. Zaczynamy. <br /> <br /> Pretor/Cenzor -> Witamy! Bierzesz elfy, o.k.? <br /> <br /> Wa¿ne sprawy do wszystkich -> Zmieni³em nieco spis zajêæ. Silverwolf bierze kreatury, a jego elfy dostaje (patrz wy¿ej) Pretor/Cenzor. ...
autor: Pharaz'gil
śr gru 17, 2003 8:13 am
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

W itamy Ojca Chrzestnego! Proszê bardzo. Gnomy s± twoje. A pan Shakaa dostaje w podarunku (dodatkowo) drowy. Najpierw jednak zajmij siê szukaniem na forum, bo to jest wielce wa¿ne. I jeszcze jedno: nast±pi³a drobna pomy³ka. Nizio³ki wracaj± do Rincewinda. Bêdzie siê on zajmowa³ i nimi, i ³otrzykami...
autor: Pharaz'gil
wt gru 16, 2003 8:44 am
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+--> <!--QuoteEBegin-->Postarajcie siê bazn±æ chocia¿ trochê na sobotê. <br /> <br />Pozwólcie ¿e siê wtr±ce. IMHO, daj im naprawdê du¿o czasu. Jak mówi±, Co nagle to po diable. Niech wreszcie od 5 lat bibliotekê odwiedz± :wink: , niech trochê poszukaj±. Wtedy...
autor: Pharaz'gil
pn gru 15, 2003 9:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

<!--QuoteBegin-Ysabell Moebius+--> <!--QuoteEBegin-->Apropos: nie znacie jakiej¶ mi³ej i ³adnej pani korektorki?  :) <br /> <br />Hmm... A nie mo¿e byæ niemi³a i brzydka? Ale za to niez³a? <br />Bo je¶li mo¿e - to mo¿e ja siê nadajê... :wink: <br /> <br />Jakby co zg³aszam siê na ochotnika <br ...
autor: Pharaz'gil
pn gru 15, 2003 9:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Na razie piszmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i potem zastanowimy siê nad szczegó³owa form±. Nie ukrywam, ¿e pomys³ ciekawy. Jak widaæ lenistwo jest matk± wynalazku...
autor: Pharaz'gil
pn gru 15, 2003 9:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

D latego w³a¶nie mówiê, ¿e potem trzeba bêdzie to wszystko omówiæ. Ale chyba rzeczywi¶cie masz racjê. A wiêc tak. Na razie niech ka¿dy ma¼nie spis potraw: <br />- Rincewind pisze o ³otrzykach i nizio³kach; <br />- DRACO o orkach i rysunki; <br />- Osk o ludziach; <br />- Silverwolf o kreaturach (sm...
autor: Pharaz'gil
pn gru 15, 2003 8:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

<!--QuoteBegin-bukwa+--> <!--QuoteEBegin-->Co o tym s±dzicie? Piszcie w tym temacie i na PW. Je¶li zbierzemy odpowiednio du¿± rzeszê osób - napiszemy do Buki . Mo¿e nawet uda nam siê za³o¿yæ w³asn± grupê. Czekam na propozycje i niech ¿yje jedzenie! <br />Ja ci dam Bukê ! ;-) <br />Pomys³ ze stworzen...
autor: Pharaz'gil
ndz gru 14, 2003 9:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

N a pocz±tek - pocz±tek, czyli to, co najwa¿niejsze. Ale zagmatwa³em. No, dobra. Spis tych, którzy s± chêtni pomóc przy tworzeniu Ksiêgi: <br />- Stal i Magyja; <br />- Nilhir; <br />- DRACO; <br />- Jierdan; <br />- Rincewind. <br /> <br />A oto ci, którzy projekt wspieraj±: <br />- Duncan laird M...
autor: Pharaz'gil
ndz gru 14, 2003 7:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

A wiêc tak. Najwa¿niejsze kwestie do przedyskutowania: <br /> <br />1. Ogólna forma Ksiêgi <br />2. Ustalenie ¼róde³, z których bêdziemy korzystaæ (np. tematy na forum) <br />3. Opis poszczególnych dzia³ów tudzie¿ ok³adki <br />4. Obrazki <br />5. Rozdzielenie obowi±zków <br /> <br />A potem, to ju...
autor: Pharaz'gil
ndz gru 14, 2003 6:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

S asasasa! Nareszcie! Mój nikczemny plan siê powiód³! :mrgreen: Dobra. Teraz tak trochê bardziej na serio. Czy dobrze rozumiem, ¿e chcecie co¶ robiæ? Je¶li tak, to proszê opisaæ napitki wyskokowe (tj. alkohole). Piwo, miód pitny, wino, rum i te sprawy. Zamie¶æcie to tutaj, na forum. Niech ludzie si...