Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 180 wyników

autor: Pharaz'gil
sob lut 26, 2005 12:15 pm
Forum: Historia
Temat: Czy Polska wygra³a w II Wojnie ¦wiatowej?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1777

A wiecie, co ja wam powiem? Nikt nie wygra³ II Wojny ¦wiatowej. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób w niej uczestniczyli (a by³ to spory kawa³ek ¶wiata), przegrali. Zginê³y setki tysiêcy (je¶li nie miliony) ludzi. Co w tym dobrego? Nic. Pogrzebali¶my tysi±ce istnieñ. Jak mo¿na mówiæ tu o jakiejkolw...
autor: Pharaz'gil
wt sty 25, 2005 10:13 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 206133

Oto kilka kwiatków z mojej pierwszej powa¿nej sesji. Postaci: Ravi - cz³owiek kap³an Aranian - elfi czarodziej Max - nizio³ek ³otrzyk Traugar - krasnolud wojownik (NPC) Pacio - czyli ja, czyli Miszcz :D ----- P: Jest dosyæ spokojnie. Przez okno s³ychac tylko... A: Wybuchy bomb i seriê z karabinu mas...
autor: Pharaz'gil
wt sty 18, 2005 7:19 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 118142

Mam problem z czarami... Opiszê go dok³adnie: Klasa: Czarodziej Rasa: Elf Poziom: I Charakter: Chaotyczny-Dobry Si³a: 14 Zrêczno¶æ: 15 Budowa: 15 Intelekt: 17 Roztropno¶æ: 14 Charyzma: 14 Jak teraz ta postaæ ma wybieraæ czary? Prosze o dok³adny opis: jakie czary wybiera, jak je przygotowuje, co ma w...
autor: Pharaz'gil
pt sty 14, 2005 8:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Czekam ze zniecerpliwieniem i ponawiam moj± pro¶bê:

[b]<span style='color:darkred'>Uwaga, uwaga!</span>
autor: Pharaz'gil
pt sty 14, 2005 8:06 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Bugbear - co to ?!
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2555

autor: Pharaz'gil
pt sty 14, 2005 7:33 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

A jak siê wam podoba obrazek? :D Widaæ na nim co¶ w ogóle? :P
autor: Pharaz'gil
pt sty 14, 2005 7:26 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 30808

I play Rome:TW ! Why?

I don't know why ( :D ), but I have some questions about playing on the internet. Maybe contact with me by Tlen, GG or e-mail.
autor: Pharaz'gil
pt sty 14, 2005 7:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 30808

Hello, everybody! Unfortunatelly I don't have any jokes for you. :wink: Today I have some questions: does somebody play Rome: Total War? If somebody does, just let me know. :D ----- Ok, ok... Here is a little joke. :) How to deadly terrify a man? Just sneak from behind and start throwing rice. I hop...
autor: Pharaz'gil
pt sty 14, 2005 12:26 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Napocz±tek czysta kartka i lektóra "Wstêpu do socjologi". Dobrze, tylko wyja¶nij mi, czym s±: "napocz±tek" i "lektóra", bo szuka³em w encyklopedii, s³owniku wyrazów obcych, s³owniku jêzyka polskiego i s³owniku ortograficznym, ale niestety niczego podobnego nie znalaz³em. Mo¿e to jakie¶ specjalistyc...
autor: Pharaz'gil
czw sty 13, 2005 11:21 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27152

staracie siê jeden drugiemu udowodniæ, jaka muzyka jest lepsza E tam... :D Ja tylko wymieniam moje ulubione zespo³y i wykonawców. No i siê zapyta³em, czy kto¶ jeszcze siê interesuje podobnymi "klimatami" (pozdrawiam Ezy Rydera, Myrkulla i Ranthrama :wink: ). Wiesz mo¿e te¿, ¿e Charlesowi Mansonowi ...
autor: Pharaz'gil
czw sty 13, 2005 6:04 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Zachêcam do rozmowy na temat Demagoga.

Tak jest! :D Poprawi³em rzeczy, o których wspomnieli¶cie (co dok³adnie? - patrz moje wcze¶niejsze posty). Jak teraz z klas±? Co¶ jeszcze do poprawy?
autor: Pharaz'gil
śr sty 12, 2005 4:43 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Zgadzam siê z danantem. Bazuj±c na mechanice mo¿na NPCom wmawiaæ praktycznie wszystko. Nie przejmuj±c siê zbytnio mechanik±, mo¿na to pokazaæ np. tak, jak zrobi³ to En (no, mo¿e bez s³owa "acid" :wink: ). ----- w D&D nawet mot³och ma podstawowe wykszta³cenie Dlaczego tak s±dzisz? Wiadomo, ¿e mozna s...
autor: Pharaz'gil
wt sty 11, 2005 8:47 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 60727

autor: Pharaz'gil
wt sty 11, 2005 8:13 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to fantasy. Co¶ na kszta³t bajki, opowiadania. Smok wawelski, który by³ na tyle inteligentny, ¿e mówi³ ludzk± mow± powinien zachowaæ zimn± logikê i nie je¶æ owieczki wypchanej siark±. :) Ale mu nie wysz³o... Poza tym muszê przyznaæ, ¿e mi czasem podobne przekrêty wychodz± z koleg...
autor: Pharaz'gil
wt sty 11, 2005 8:32 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27152

Wy³ammy siê spod prêgierza "metal-headów"! S³uchajmy rocka! The Beatles (oraz ich solowa twórczo¶æ - zw³aszcza Paul McCartney), Jethro Tull, Jimmy Hendrix, Queen, ELO (nie pozdrowienie ziomali, tylko Electric Light Orchestra :D ), The Kinks, The Creation, Rod Stewart, Bob Dylan, Led Zeppelin, Bob Ma...
autor: Pharaz'gil
wt sty 11, 2005 8:09 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Hmmmm krótki wniosek: Mo¿na by to spróbowaæ wcisn±æ do D20 Modern, ale trzeba by j± przerobiæ i dostosowaæ do tego systemu. Jednak jest to jak najbardziej mo¿liwe. Tak w³a¶nie my¶la³em. :D Tylko, ¿e na modernie to ja siê nie znam, wiêc jakby kto¶ chcia³ siê w to bawic, to raczej nie pomogê. :) ----...
autor: Pharaz'gil
pn sty 10, 2005 7:42 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Ciekawy pomys³. Gratulujê dobrej PrC :D Presti¿ówka ciekawa, napewno warta uwagi. (...) Gratulujê dobrze wykonanej PrC. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko serdecznie podziêkowaæ. :) Poprawili¶cie mi humor przed wyj¶ciem do szo³y. :D ----- Od siebie dodam, ¿e kontrolowana bójka i Nieposzlakowa...
autor: Pharaz'gil
ndz sty 09, 2005 9:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 24985

ale nie dokoñczy³, bo wszyscy zaczeli siê ¶miaæ, a ch³opak siê trochê speszy³ Lepiej by by³o, gdyby¶cie mu to normalnie wyt³umaczyli. Jest te¿ oszustem zawsze rzuca za jak±¶ zas³onk± by mistrz gry nie widzia³ co tak naprawdê wypad³o, a potem wmawia, ¿e wypad³ krytyk. Zabroñcie u¿ywania zas³onek. --...
autor: Pharaz'gil
ndz sty 09, 2005 9:02 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Pandareñski Miodowar
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 3005

Sam jestem fanatykiem Warcrafta III gdy¿ gram w niego od najm³odszych lat. Eeee... Jest to oczywisty off-top, ale nie mog³em siê powstrzymaæ. :D Jak mo¿esz graæ w Warcrafta III "od najm³odszych lat" jesli gra zosta³a wydana 2,5 roku temu?? ----- Jako, ¿e wcze¶niej siê tu nie wypowiedzia³em: klasa b...
autor: Pharaz'gil
ndz sty 09, 2005 5:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 60727

BMX Backflips Bardzo fajna i wciagaj±ca gra. Je¼dzimy BMXem po wybojach i ró¿nych takich trzaskaj±c backflipy. Stan James - Free Kick Challenge Bardzo ciekawie wykonana gra w strzelanie karnych. Zdjêcie miasta Delft Grupa holenderskich in¿ynierów wykona³a najwiêksze na ¶wiecie zdjêcie cyfrowe. Foto...
autor: Pharaz'gil
ndz sty 09, 2005 3:18 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Porównuj±c t± presti¿ówkê do Dyplomaty... ta jest o wiele lepiej skonstruowana. Ogólnie ta PrC nie budzi zbyt du¿ych zastrze¿eñ. Mimo, ¿e siê czepiam klasa wydaje mi siê byæ ciekawe i dobrze zrobiona! Dziêki. :D ----- Zmiany w klasie: Zmieni³em zdolno¶æ Charyzmatyczny mówca tak, jak mówi³ Suldarr (...
autor: Pharaz'gil
sob sty 08, 2005 11:11 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Dyplomata... w³a¶nie przed chwil± go zauwa¿y³em... Tak to jest, kiedy mama okupuje kompa i nie mozna czego¶ umie¶ciæ. :D Mam jednak nadziejê, ¿e nikt nie pos±dzi mnie o jakie¶ "zgapianie". :) W razie czego mam ¶wiadków na to, ¿e klasa by³a ju¿ tworzona jaki¶ czas. :P Zreszt± my¶lê, ¿e moja PrC ma op...
autor: Pharaz'gil
sob sty 08, 2005 8:02 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Demagog - "jego broni± s± s³owa"
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2237

Demagog - "jego broni± s± s³owa"

<span style='font-size:23pt;line-height:100%'> Demagog </span> http://beaverinteractive.w.interia.pl/temp/obrazek_demagog.jpg - Popatrzcie chocia¿by na jego oczy! To oczy k³amcy! K³amcy i mordercy! Teraz mi wierzycie? - mówi³ o kim¶ ciemnow³osy cz³owiek ze starannie przystrzy¿on± bródk±. Stara³ siê ...
autor: Pharaz'gil
sob sty 08, 2005 12:56 am
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na najlepsz± klasê presti¿ow± [komentarze]
Odpowiedzi: 195
Odsłony: 8501

Pe³n± rozpiskê klasy presti¿owej nale¿y wys³aæ na PW do cz³onków Komisji jako zg³oszenie. Takie pytanie (byæ mo¿e g³upie, ale nie znalaz³em na nie odpowiedzi): czy rozpiskê nale¿y wysy³aæ do ka¿dego cz³onka komisji z osobna, czy wystarczy wys³anie jej do jednego? And something else: co, je¶li klasa...
autor: Pharaz'gil
sob sty 08, 2005 12:33 am
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7590

Bardzo mi mi³o, Popió³. Gdyby¶ móg³, to namaluj wnêtrze karczny, t.j. stó³ z ³aw±, na której siedz± pij±cy piwo i jedz±cy miêsiwo: 2 ludzie, elf i krasnolud (wznosz±cy wysoko kufel). Format A4. Bardzo mile widziane kolory. Uwaga, uwaga! Wszystkich, którzy napisali lub nabazgrolili cokolwiek proszê o...
autor: Pharaz'gil
pt gru 17, 2004 10:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 30808

And some more questions 'bout FCE... I did the mature test of english language (yes, yes... it was in "Gazeta Wyborcza" :) ). I did basic level and I had 35/35 points. Now I'm going to do the expanded level. Is it true, that FCE is generally as difficult as the expanded level of the test of english ...
autor: Pharaz'gil
sob lis 27, 2004 5:38 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Które podrêczniki?
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 4633

S±! "Tajniki dziczy" dostêpne w internetowym sklepie ISY! Moj± postaci± (a w³a¶ciwie NPC-em) jest w³a¶nie tropiciel i nie ukrywam, ¿e jestem ostro napalony na tê grê. Czy kto¶ posiada angielska wersjê? Warto kupiæ?

Wirtualny Sklep ISA - W³adcy Dziczy
autor: Pharaz'gil
pt lis 26, 2004 5:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79453

Oto nieco spó¼nione odpowiedzi na dwie wierszowane zagadki : Niczego nie wiedzia³ Jego mi³o¶ci± by³a ona Nawin±³ siê pod rêkê I przez to skona³ Tutaj chodzi³o o Sokratesa . Pierwsza linijka jest nawi±zaniem do jego s³ynnej sentencji: "Wiem, ¿e nic nie wiem". Jego mi³o¶ci± by³a filoziofa. Po przegran...
autor: Pharaz'gil
czw lis 18, 2004 11:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Trunki, trunki...
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 765

Dalej nie rozró¿niasz... Umie¶ci³e¶ przepis w temacie dotycz±cym Kulinarnych Kronik Roescona Proudleafa. Ja ca³y czas proponujê, aby¶cie zainteresowali siê tematem "Co siê jada w ¶wiatach DnD". Tam nie bêdê ciê krytykowa³, ale przy produkcji KKRP musisz uwa¿aæ - przejrzyj temat - nie jeste¶ jedyn± s...
autor: Pharaz'gil
czw lis 18, 2004 5:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Trunki, trunki...
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 765

Ekhem... Mo¿e rzeczysi¶cie "grzane wino to jest raczej opisanie czego¶ istniej±cego, a nie od podstawy stworzony trunek-mieszanka", ale uwa¿am, ¿e swoje przepisy powinni¶cie umieszczaæ, w którym¶ z tamtych tematów. Doskonale do nich pasuj±, bo to, ¿e ¿aden podobny przepis jeszcze siê tam nie pojawi³...