Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 436 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
autor: Wanderer
śr sie 03, 2005 6:16 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 40407

Christopher - masz racjê, ale wybór jest naprawdê ciê¿ki i w zdrowo funkcjonuj±cym spo³eczeñstwie nie powinien wystêpowaæ. Wg. mnie ¿aden wybór nie jest lepszy , bo obydwa s± z³e (wiem, ¿e racjonalnie co¶ z³ego mo¿e byæ lepsze od innego z³a, ale ja tam jestem idealist± i zamiast wybieraæ "mniejsze ...
autor: Wanderer
śr sie 03, 2005 4:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy z moralno¶ci±.
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2362

Je¿eli nie masz dostêpu do skrzynki mejlowej i nie znasz osobi¶cie ¿adnego z forumowiczów, który móg³by po¶wiadczyæ za Ciebie, to chyba ciê¿ko bêdzie... - szybciej za³o¿ysz nowe konto ;) Skróty to: NE = neutralny z³y, LE = praworz±dny z³y, CN = chaotyczny neutralny Moja rada ogólna jest taka: je¿eli...
autor: Wanderer
śr sie 03, 2005 4:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy z moralno¶ci±.
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2362

Gdy przedstawi³e¶ tê sytuacjê na pocz±tku, nie widzia³em konkretnych przyczyn, ¿eby zmieniaæ Twojej postaci charakter, ale im bardziej bronisz swojego stanowiska, tym wiêcej rzeczy mi tu nie pasuje :? ... - w³asny kodeks moralny/honorowy to domena ludzi chaotycznych! - postaæ praworz±dna-neutralna t...
autor: Wanderer
śr sie 03, 2005 4:00 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 40407

Pytam siê zatem, która opcja jest lepsza: 1. Dziecko wychowywane i katowane przez niewy¿ytych rodziców (co implikuje powa¿ne ryzyko ¶mierci). 2. Dziecko odes³ane do sierociñca i tam osi±gaj±ce pe³noletno¶æ. ¯adna z nich . Ale ¿eby nie byæ postawionym przed takim wyborem, to nale¿a³oby naprawiaæ spo...
autor: Wanderer
wt sie 02, 2005 11:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co ciê wkurza u Mistrza Gry?
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 5071

Mnie u MG wkurza przede wszystkim: - niekompetencja - niespójno¶æ - brak logicznych ci±gów przyczynowo-skutkowych - niska kreatywno¶æ - niañczenie bohaterów graczy - rozdawanie równej liczby PeDeków :P - brak konceptu i wyja¶nieñ w±tków w przygodzie - po¶wiêcanie wiêcej uwagi jednemu/czê¶ci graczy J...
autor: Wanderer
wt sie 02, 2005 11:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy z moralno¶ci±.
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2362

czasem moze nie byc innego sposobu, a nawet je¶li jest jego odkrycie mo¿e zajaæ troche czasu, a w tym czasie kto¶ moze zginac. Co wybierze kto¶ dobry maj±c taki wybór? Wierz mi - dobra postaæ nie wybierze tortur. Wg. dobrych postaci cel nie u¶wiêca ¶rodków. Je¿eli jednak kto¶ (o charakterze LG) jes...
autor: Wanderer
wt sie 02, 2005 10:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy z moralno¶ci±.
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2362

To ze kto¶ raz kogos torturowa³ ze szlachetnych pobudek nie oznacza ¿e mu siê to spodoba³o i bêdzie wykorzystywa³ swiezo zdobyta wiedzê. Szlachetne pobudki nie usprawiedliwiaj± tortur! Tortury s± bezwzglêdnie, obiektywnie z³e i ju¿ pojedyncze ich wykorzystanie przez "dobr±" postaæ da³oby mi do my¶l...
autor: Wanderer
wt sie 02, 2005 9:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 40407

Szczególnie je¶li <co¶> zakatuje swoje dziecko na ¶mieræ Skrajny przyk³ad. Jak kto¶ jest psychiczny, to i z mi³o¶ci zabije :? Taka ju¿ jest natura ludzi, ¿e wol± byæ nienawidzeni/krzywdzeni, ni¿ olewani. Najgorsz± rzecz± wobec drugiego cz³owieka jest ca³kowita obojêtno¶æ (dlatego np. ofiary czêsto ...
autor: Wanderer
wt sie 02, 2005 8:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Strza³y ....
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 608

1. Czy mo¿na kupic/stworzyæ strza³y obuchowe ??

S± one opisane w "Ksiêdze Broni i Ekwipunku"
autor: Wanderer
pn sie 01, 2005 11:37 pm
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 37417

Podpakuj trochê t± rasê, albo minimalnie os³ab i zmniejsz LA do +0 Jest taka niepisana zasada (oczywi¶cie ³amana nawet przez Wizardsów, wiêc mo¿e nazwijmy j± tendencj± ), ¿e rasy niestandardowe nie miewaj± LA +0, nawet, gdy s± porównywalne ze standardowymi (¿eby by³o lekkie faworyzowanie ras podrêc...
autor: Wanderer
pn sie 01, 2005 11:09 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o atuty
Odpowiedzi: 491
Odsłony: 34284

Nie mo¿e. Chodzi tylko o to, ¿e mo¿esz podzieliæ dostêpn± Ci w danej akcji szybko¶æ na dwie czê¶ci (przed i po ataku). Podczas akcji pe³nego ataku dostêpna szybko¶æ to 5 stóp (a wiêc nawet nie warto jej dzieliæ) Od takich pytañ jest temat "Pytania o zasady w d20" (i "Pytania o atuty", zdaje siê). Po...
autor: Wanderer
pn sie 01, 2005 7:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy z moralno¶ci±.
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2362

W³a¶ciwie to ca³y spór z mistrzem krêci siê o to ¿e byli zwi±zanymi jeñcami. To ju¿ nie mo¿na zabijaæ z³ych istot? Spróbuj wyja¶niæ mu, ¿e jak najbardziej praworz±dne egzekucje miejskie te¿ s± wykonywane na "bezbronnych, zwi±zanych ofiarach" ;) A w koñcu PrawNeutralny to "Sêdzia" (i, je¶li jest woj...
autor: Wanderer
pn sie 01, 2005 4:10 pm
Forum: Felietony
Temat: [1.08.2005] Wyznania Malkontenta - część 4
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1062

Ja muszê przyznaæ, ¿e jako "urodzony MG, o umy¶le analitycznym" (; mam nieco odmienne zdanie od przedmówców. Pierwsza czê¶æ wyda³a mi siê ciê¿kostrawna, ale za to Galeria , mimo niezbyt tre¶ciwych opisów, wskaza³a mi w±tki, do których pewnie w ¿yciu bym nie spojrza³ - a ich tematyka jest arcyciekawa...
autor: Wanderer
pn sie 01, 2005 4:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy z moralno¶ci±.
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2362

Nie by³ to zbyt chwalebny czyn, ale nie jest on niezgodny z charaktrem PN (wed³ug wyznaczników DnD). Co prawda "Praworz±dno¶æ implikuje honor", ale te¿ "Najwa¿niejsze s± dla niej (postaci PN) porz±dek, organizacja i skuteczno¶æ". Je¿eli "sêdzia" uznaje jeñców za zbrodniarzy i jednostki antyspo³eczne...
autor: Wanderer
pn sie 01, 2005 12:01 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorskie swiaty, czy warto? Jak przekonaæ do settingu?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2438

W przypadku tak globalnych rzeczy, jak za³o¿enia ¶wiata i jego opis, Mistrzowie Gry najlepiej reaguj± na materia³ przedstawiony w postaci suchych (precyzyjnych, rzetelnych, w pe³ni obja¶nionych, krótkich w opisie...) faktów. Zgadzam siê, ¿e dobrze jest czasem przeplataæ je z wypowiedziami/historyjka...
autor: Wanderer
ndz lip 31, 2005 10:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Grand Chessboard] Temat Główny
Odpowiedzi: 605
Odsłony: 42962

Czy to oznacza, ¿e kawalerzy¶ci nie zmieniaj± swoich ustawieñ pocz±tkowych? Nie zaczynamy min. dlatego, ¿eby¶cie mieli lepszy strategicznie start... Ale w sumie nie ma sprawy, je¶li wszyscy siê zgadzaj± (chocia¿ wydaje mi siê, ¿e jeszcze postacie mergana nie zosta³y rozmieszczone) - a je¶li macie ja...
autor: Wanderer
sob lip 30, 2005 7:36 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorskie swiaty, czy warto? Jak przekonaæ do settingu?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2438

No to wracaj±c do tematu - zgadzam siê w pe³ni, ¿e przy prezentacji ¶wiata nale¿y zacz±æ od jego trailera reklamowego. Opisaæ pokrótce ¶wiat z punktu widzenia przeciêtnej postaci, g³ówne niuanse ¶wiata i typy przygód, do jakich przeznaczony jest setting. Mo¿e wiêc spróbujemy ustaliæ wzorzec dla taki...
autor: Wanderer
sob lip 30, 2005 7:15 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorskie swiaty, czy warto? Jak przekonaæ do settingu?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2438

<!--QuoteBegin-Thomas Percy+--> <!--QuoteEBegin-->IMHO wystarczy znaæ ogólne za³o¿enia ca³ego ¶wiata, a tylko do obszarów u¿ywanych wymy¶laæ smaczki. Jedyn± odpowiedzi± jak mi przychodzi do g³owy w sytuacji, gdy gracze twardo chc± nagle eksplorowaæ obszar nieprzygotowany jest przerwaæ sesjê i przygo...
autor: Wanderer
sob lip 30, 2005 6:02 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorskie swiaty, czy warto? Jak przekonaæ do settingu?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2438

Przed sesj± nie wiesz, z czym wejd± w interakcjê Bohaterowie. Wiem, w jakich granicach bêd± siê przemieszczaæ. Z drugiej strony, ni¿ Ty proponujesz: je¿eli MG nie ma przygotowanej przygody, fabu³y, scenerii, konkretnych BNów, tylko biernie reaguje na akcje graczy, to owszem, jest to Roleplaying, al...
autor: Wanderer
sob lip 30, 2005 4:01 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorskie swiaty, czy warto? Jak przekonaæ do settingu?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2438

ShadEnc - Twój podzia³ wywo³a³ w moim mózgu burzê :/ Kilka razy zabiera³em siê do odpowiedzi, która gdzie¶ tam tkwi, ale nie mogê jej ubraæ w s³owa (pewnie przez upa³ ) ;) Poprosze wiêc Was o rozwiniêcie tego, co zaczê³o mi kie³kowaæ: Czy "¶wiatem" nazywamy to, z czym wchodz± w interakcjê bohaterow...
autor: Wanderer
sob lip 30, 2005 1:25 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Autorskie swiaty, czy warto? Jak przekonaæ do settingu?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2438

Pozostale s± w zalo¿eniu jednostrzalówkami nastawionymi na efekciarstwo i intensywn± rozrywkê. A co s±dzicie o takich ¶wiatach - z punktu widzenia gracza dopieszczonych wizualnie i efekciarsko w ka¿dym calu, niesamowicie sprawdzaj±cych siê w jednostrza³ówkach... Czy warto je prezentowaæ na Forum? C...
autor: Wanderer
sob lip 30, 2005 1:03 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 4222

Na razie zmieniê taktykê - nie bêdê komentowa³ tego, co napisa³e¶, dopóki tekst nie wymaga drastycznych poprawek. Skupiê siê na tym, czego bardzo brakuje: 1. Czy informacje o starym ¶wiecie przechowa³y siê jedynie w ¶wiadomo¶ci niektórych elfów i krasnoludów, czy mo¿e ocala³o jeszcze co¶? ¦wi±tynie,...
autor: Wanderer
czw lip 28, 2005 4:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2870

Grajcie w D&D . A w razie jakichkolwiek pytañ, niespodzianek, kontrowersji zagl±dajcie na to forum - proste! A co do niezbêdnych akcesoriów: najlepiej chyba jednak mieæ od pocz±tku komplet podrêczników podstawowych (Podrêcznik Gracza, Przewodnik Mistrza Podziemi, Ksiêga Potworów) i jeden-dwa zestawy...
autor: Wanderer
czw lip 28, 2005 4:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 61781

Pewnie ju¿ by³o - najwy¿ej skasujê.
Test - jak± postaci± D&D jeste¶?
Dodam, ¿e mi wyszed³ wynik zadowalaj±cy: :mrgreen:
-- > Lawful Good Half-Orc* Paladin-Ranger ** Follower Of Tyr < --
* tyle samo punktów mia³em na Gnoma
** punkty wskazywa³y równie¿ na Paladyna-Barda
autor: Wanderer
czw lip 28, 2005 3:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [25/07/2005] Lot ptaka I
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1764

Temat zosta³ zamkniêty a zdanie autora felietonu jest przedstawione w trakcie dyskusji - przedstawianie go teraz by³oby nie na miejscu (to tak, jakby¶my kontynuowali temat na innym subforum :? )
Pozdrawiam!
autor: Wanderer
czw lip 28, 2005 12:55 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 4222

Ponownie Pocz±tek nowego Ciekawy opis ras. Robi siê niestandardowo i widaæ potencja³ przygód heroicznych - eksploracji zniszczonych ziem, zg³êbiania przesz³o¶ci, ewentualnych walk o dominacjê. Wizualnie ¶wiat robi siê dosyæ oryginalny - niestety, mechanicznie nie ma siê czym pochwaliæ! Cechy rasowe ...
autor: Wanderer
śr lip 27, 2005 10:54 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22213

W¶ród ludów s³owiañskich szeroko rozpowszechnione by³y wierzenia w istoty demoniczne, szkodz±ce po³o¿nicom i zamieniaj±ce niemowlêta - "boginki" ("bagienki"), "p³aczki", "mamuny" ("mamid³a"), "dziwo¿ony", "sibiele"... Przewa¿nie przedstawiano je jako chude, szpetne, stare kobiety o obwis³ych piersia...
autor: Wanderer
śr lip 27, 2005 3:57 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Przekręt z Dżinami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3475

Owszem, takie podej¶cie jest nie fair, ale DM ma prawo powiedzieæ: "Zadzia³a JE¦LI..." - rzadko bierze siê pod uwagê t± czê¶æ legendy, ¿e za popisanie cyrografu traci³o siê duszê i niemal nie by³o sposobów na przechytrzenie demona, albo ¿e ifryt chcia³ po uwolnieniu/ spe³nieniu ¿yczenia zabiæ "wybaw...
autor: Wanderer
śr lip 27, 2005 1:52 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Muzyka orientalna
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 8438

No to kolejna zmiana klimatu:
Jakich wykonawców/utwory polecacie do sesji w Afryce/Oceanii (d¿ungle, sawanny, morza, archipelagi, wyspy koralowe etc...)? Chodzi mi przede wszystkim o bêbny i plemienne ¶piewy - zarówno te dynamiczne, jak i klimatyczne.
Pozdrawiam!
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 11:56 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Charakterystyki typowych przedstawicieli rasy
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1288

Nie widzia³em ¿adnej rozpiski oficjalnej, ale proponujê co¶ takiego: Small Humanoid HD: 1/4 d8 (albo 1/2 d4) (1hp) Speed: 20ft BAB: +0 Base saves: +0/+0/+0 Abilities: losowane metod± 2d6 ka¿dy: Str 7 Dex 7 Con 7 Int 7 Wis 7 Cha 7 (+ ewentualne modyfikatory rasowe) Skills: 2+Int mno¿one x1, x2 lub x3...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15