Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 436 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 15
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 11:41 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem...
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 885

Je¶li co¶ przewidujesz, to dobrze - masz wiêcej czasu na przemy¶lenie reakcji. Nie zdradzaj siê z tym jednak zawczasu, bo to strasznie irytuje Mistrzów :/ Ja np. mia³em taki okres, ¿e jak który¶ z graczy przewidzia³ nastêpstwa sesji i zdradzi³ siê z tym, to ca³kowicie wycofywa³em siê ze swoich planó...
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 10:03 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Przekręt z Dżinami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3475

Mechanicznie nie ma przeciwwskazañ, by gracze wykonali przekrêt. Od tego jednak jest MG, ¿eby wkraczaæ tam, gdzie mechanika rozstrzyga sprawy wbrew rozs±dkowi. U mnie zapewnie ju¿ perwszy z d¿inów (przywo³anych, czyli najprawdopodobniej zwyk³y) przekonywa³by graczy, ¿e jest noble i chêtnie zpe³ni ic...
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 5:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zacząć?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2870

Moze ktos kto zakupi³ gre przygodowa wypowiedzial by siê na temat jej przydatno¶ci? Osobi¶cie jestem zdania, ¿e podrêczniki d20 fatalnie t³umacz± poczatkujacym graczom za³o¿enia RPG - zawieraj± w sobie typowe, obowi±zkowe informacje, które jednak nie ka¿demu wystarcz±. Systemy, które pojawia³y sie ...
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 5:00 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Czarna D³oñ Bane'a [PrC dla kap³anów Bane'a]
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1002

Jak dla mnie klasa rozpisana prawid³owo. Jest dosyæ wypoziomowana - co¶ pomiêdzy klasycznymi PrC z DMG 3.0 a przegiêtymi presti¿ówkami z DMG 3.5. Trochê brak mi odbajerowanych zdolno¶ci specjalnych, ale to raczej skrzywienie po lekturze dodatków pokroju "Complete Warrior" ;) Presti¿ówka nie jest s³a...
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 4:18 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 4222

A zatem przedstawiasz ¶wiat metod± kombinowan± - uwzglêdniaj±c po czê¶ci zarys kosmologiczny, jak i punkt widzenia mieszkañców. Bardzo ciekawe - chocia¿ takie podej¶cie jest bli¿sze opowiadaniom, ni¿ RPG ;) Nie do koñca wiemy, czy mamy analizowac ¶wiat jako MG, czy jako gracze... Drobna uwaga techni...
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 3:08 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Eveloth (komentarze)
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 4222

Recenzjê dzielê na rozdzia³y. Postaram siê j± uaktualniaæ wraz z kolejnymi notkami punishera Stworzenie wszystkiego Jak zauwa¿yli poprzednicy, pierwsza ods³ona ¶wiata jest ma³o oryginalna. Mamy typowy akt kreacji, nawi±zuj±cy do Biblii i Silmarillionu; standardowy panteon: nadbóg i kilku jego podw³a...
autor: Wanderer
wt lip 26, 2005 12:50 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Soundtracki
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 6375

Do sesji kowbojskich obowi±zkiem jest oczywi¶cie muzyka Ennio Morricone (najbardziej znane kawa³ki: The Good, the Bad and the Ugly , For a few dollars more , The Man with the harmonica ...) Do sesji detektywistycznych polecam soundtrack z serialu Twin Peaks (Angelo Badalamenti) - szczególnie takie k...
autor: Wanderer
pn lip 25, 2005 3:34 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Tworzenie wielkiego miasta.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 682

Zgadzam siê z Adamem . Du¿a obecno¶æ krasnoludów, oraz liczne korytarze podziemne sugeruj± wysoki stopieñ technologiczny miasta - wspania³e technologie umacniania budowli, wydobywania surowców z g³êbin i przetwarzania ich. Zapewne miasto ma te¿ s³abo rozwiniêt± komunikacjê i transport (po³o¿one jest...
autor: Wanderer
pn lip 25, 2005 3:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [25/07/2005] Lot ptaka I
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1764

Na pocz±tku nie chcia³em, ¿eby powy¿szy felieton siê ukaza³ - niezbyt podoba³o mi siê, ¿eby temat "Chrze¶cijañstwo w D&D" mia³ reklamê! Podejrzewa³em nawet Hekatona o chêæ napisania powy¿szego... za co oficjalnie przepraszam! - moje podejrzenia by³y nie tylko nies³uszne, ale i niezbyt uprzejme :? Ki...
autor: Wanderer
pn lip 25, 2005 1:29 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Tworzenie własnego świata - trudności, problemy i pytania
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3053

¦wietne u¿ycie metody Hekatonpsychosa :) Ustalenie zawczasu dziejów ¶wiata da Ci solidne oparcie dla: stworzenia "wspó³czesnego" podzia³u polityczno-kulturowego, zarysowania psychologii poszczególnych ras, okre¶lenia stosunków panuj±cych pomiêdzy ewentualnymi stronnictwami etc. Najprawdopodobniej po...
autor: Wanderer
ndz lip 24, 2005 10:37 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

trudno odpisaæ na taki ranking, bo nie do koñca wiem jak kto rozumie "utwór dynamiczny". No oczywi¶cie - ale przecie¿ robimy tylko i wy³±cznie subiektywne rozpiski, które MO¯E zachêc± niektórych do zapoznania siê z ciekawymi utworami. A podzia³ jest taki, a nie inny, bo to JA go robi³em :P - interp...
autor: Wanderer
ndz lip 24, 2005 7:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

Crap! Zapomnia³em dopisaæ do typowanej przeze mnie listy "Victory" Terrego Brittena! Pamiêta kto¶ magazyn "Morze"? ;)
"Raise the flag of piracy, sing the song of victory ..."
autor: Wanderer
ndz lip 24, 2005 1:43 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

A wiêc dodajemy kategorê: - album muzyczny Ja bym jeszcze dopisa³ 2 kategorie piosenek: - utwór melodyjny (czyli z wysokim poziomem muzyki w muzyce, nie do koñca ballada, nie do koñca utwór dynamiczny... Po prostu kategoria, dziêki której mo¿ecie dopisac jeszcze jedn± piosenkê :) - utwór humorystycz...
autor: Wanderer
ndz lip 24, 2005 1:05 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 208840

NPC: Dla ciebie, wojowniku, olejek, który pokryje twoj± klingê p³omieniami (wtr±cenie MG: jak flaming + flaming burst z ograniczon± liczb± u¿yæ). Dla ciebie, mo¶ci krasnoludzie, te wzorce staro¿ytnych, zaklêtych runów, które twój mistrz z pewno¶ci± zdo³a wkomponowaæ w topór (wtr±cenie MG: podpakuj± ...
autor: Wanderer
ndz lip 24, 2005 12:09 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 61781

Gwieznde Wojny, cz.3 po wieluñsku

Sith City - 2 w jednym! Niez³e :mrgreen:

Filmik zwiastuj±cy Quake IV ;)

Niedo¶cigniony wzór dla wshyStKih bloGAsuff!
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 11:56 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

Hmm... zaczyna siê robiæ z tego co¶ powa¿nego. To mo¿e pamiêtajcie o tym, ¿e na razie wysnuwamy kandydatów, a nie staramy siê wyk³ócaæ :] Proponujê zrobiæ mini-plebiscyt, w nastêpuj±cych kategoriach: - ballada (szeroko rozumiana: pie¶ni niezbyt dynamiczne, poruszaj±ce emocje, traktuj±ce o mi³o¶ci, ¶...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 10:49 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

High Hopes jest wybitnym utworem, jednak brakuje mu w moim mniemaniu "tego czego¶" (poruszaj±cej solówki? ¿eñskiego wokalu?) 8)
A King Crimson zawsze unika³em - ale skoro reklamujesz, to pojutrze po¿yczê p³ytkê od braciszka
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 8:53 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

A je¿eli jeszcze kto¶ uwa¿a, ¿e Ghost Love Score ma szanse w konkursie na najlepsz± piosenkê w historii muzyki, to niech najpierw zapozna siê z dwoma pozycjami: - Fade to Black (Metallica - "Ride the Lightning") - The Siren Of The Woods (Therion - "Theli") (tylko nie ¶ci±gaæ mi tu mptrójek! Marsz do...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 3:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo w D&D?!
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 6839

No to dalszy ping-pong: Np. w±tek o rodzajach i u¿yciu broni mo¿e skutecznie bojkotowaæ w ten sam sposób pacyfista, który bêdzie (poniek±d slusznie) uwa¿al, ¿e rozmowa na temat broni przbli¿a czlowieka do jej u¿ycia. Konserwatysta polityczny bêdzie bombardowal tematy traktuj±ce o liberalizmie, gdy¿ ...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 2:31 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Przekręt z Dżinami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3475

Wiesz, je¿eli jakas rasa ma dar spe³niania ¿yczeñ, z pewno¶cia traktuje go jako wielki skarb kulturowy lub co¶ w tym stylu. Wg mnie nawet lekka natura d¿inów nie zwalnia ich z przejmowania siê przywo³aniami i niecnymi próbami wymuszenia ¿yczeñ - mo¿liwe, ¿e ich aparat spo³eczny ma nawet od tego spec...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 2:27 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

Mnie te¿ ta oryginalno¶æ znudzi³a szybko (po pó³ roku). Ale 4 lata pó¼niej "odkry³em Nightwisha na nowo" i wrzuci³em go na sta³e do mojego "Top 20" - ta muzyka jest bardzo przyjemna (a ja dawno wyros³em z przekonania, ¿e jedyne co dobre, to muzyka nieprzyjemna ;) )
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 2:23 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak Twoja kobieta reaguje na RPG?
Odpowiedzi: 99
Odsłony: 6363

Te¿ uwa¿am, ¿e ankiecie brakuje paru opcji. Np. - Ilekroæ idê na sesjê krzyczy: "Albo ja, albo te twoje g³upie gry ze ¶wieczkami!!" Albo - "Nawróci³by¶ siê wreszcie, bezbo¿niku!" Czy wreszcie: - "Rozumiem, ¿e te twoje sesje s± ekwiwalentem mêskich wieczorków przy piwku i meczu? Jednak wy (mê¿czy¼ni)...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 2:14 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo w D&D?!
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 6839

<!--QuoteBegin-Hekatonpsychos+--> <!--QuoteEBegin-->Oczywi¶cie, ¿e tê odpowiedzialno¶æ przyjmujê! <!--QuoteBegin-Bukwa+--> <!--QuoteEBegin-->zabrania siê:    * Obra¿ania uczestników forum    * Nawo³ywania do wa¶ni na jakiejkolwiek p³aszczy¼nie Pod obrazê u¿ytkownika podchodzi chy...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 1:19 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Przekręt z Dżinami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3475

A w ogóle sk±d bohaterowie graczy wiedzieli o tym, ¿e tak prost± metod± maj± jakie¶ szanse na przyzwanie noble-djinna ? Czy¿by d³ugi jêzyk NPC-ów? ;) A mo¿e "wiedza graczy"? Jak dla mnie w ogóle nie powinna siê pojawiæ w ich swiadomo¶ci informacja o tym "1%" - je¿eli ju¿, to co¶ w stylu "istniej± mi...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 1:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

Zalet± Nightwisha jest to, ¿e gra muzykê wpadaj±c± w ucho, a jednak nie pop-rock (co pozwala s³uchaczowi uwa¿aæ, ¿e s³uchaj±c N nie zdradza swojego nonkomformizmu i pogardy dla "kultury popularnej" :lol: ) ;) Nightwish jest po prostu oryginalny, ciekawy, skoczny, "lekko-ciê¿ki", melodyjny... No i Ta...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 1:38 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo w D&D?!
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 6839

Przepraszam, ¿e siê wtr±cê, ale w takim razie musisz siê tak¿e zgodziæ Wandererze, ¿e wykorzystanie w sesjach religii równie¿ jest umowne i równie¿ na polu etyki ma zabarwienie neutralne. W innym przypadku po prostu przeczysz sam sobie. Owszem. Jest umowne. Ale pozostawia niesmak w ustach osoby wie...
autor: Wanderer
sob lip 23, 2005 12:12 am
Forum: Inne światy
Temat: [Komentarze]-Wiedźmin na zasadach autorskich (zmienione d20)
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 12030

<!--QuoteBegin-Quba+--> <!--QuoteEBegin-->Wanderer my¶la³em o czym¶ dok³adnie takim samym jak twoja propozycja nr. 1. Nie ma dziêki temu g³upich HPków tylko test na Forta. Zmieni³bym natomiast to, ¿e nieudany test oznacza du¿e konsekwencje rany, a zdany test mniejsze konsekwencje. Np. trafienie za 4...
autor: Wanderer
pt lip 22, 2005 10:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo w D&D?!
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 6839

Hekatonpsychos: obrazowanie Boga - ale przez du¿e "B", w celach ewangelizacyjnych - jest jak najbardziej na miejscu. Dlatego np. ceniê sobie "Kroniki Narni". Sesja ewangelizuj±ca? Mo¿e byæ, chocia¿ mi siê ten pomys³ niezbyt podoba (ale sam go czasem stosujê, nie wiedzieæ czemu :? ) - RPG jest bardz...
autor: Wanderer
pt lip 22, 2005 9:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28070

To Karczma - nie musi byæ ynteligentnie ;)
A "End Of All Hope" to taki "kiepski Wishmaster" :] Ale mimo to lubiê ten kawa³ek
autor: Wanderer
pt lip 22, 2005 9:15 pm
Forum: Inne światy
Temat: [Komentarze]-Wiedźmin na zasadach autorskich (zmienione d20)
Odpowiedzi: 211
Odsłony: 12030

Ja by³bym jednak za: - nie robieniem liniowego systemu opisowych stanów (to nie jest realistyczne i faktycznie przera¿a ;) ) - liniowym systemem stanów mechanicznych (dla uproszczenia) - opisem i interpretacj± ca³kowicie zale¿nymi od woli MG - szczegó³owymi typami zranieñ w niektórych przypadkach (n...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 15