Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 328 wyników

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 11
autor: Terai__
ndz wrz 07, 2003 10:11 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Hide life - czar przedobrzony
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 649

W takim razie jak mo¿na zabiæ kogo¶ bêd±cego pod dzia³aniem takigo czaru? (Pomijaj±c oczywi¶cie przypadek rozerwania na strzêpy czy co¶ podobnego oraz odkopanie palca)
Zauwa¿ ¿e przez ten czar mo¿e czekaæ maga co¶ gorszego ni¿ ¶mieræ, mog± go obezw³adniæ, wzi±æ do niewoli i torturowaæ po wsze czasy.
autor: Terai__
czw wrz 04, 2003 10:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 81452

Pewnego dnia grupa poszukiwaczy przygód wybra³a siê... na poszukiwanie przygód, weszli do jaskini s±dz±c ¿e bêdzie fajna przygoda, niestety napotkali tam smoka, z którym w ¿aden sposób by sobie nie poradzili, ten jednak okaza³ siê ³askawy i powiedzia³, ¿e nie zje intruzów je¶li ci zadadz± mu zagadkê...
autor: Terai__
czw wrz 04, 2003 10:24 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Trzymanie siê zasad w D&D
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2011

Je¶li tobie i graczom jest wygodniej nie zagl±daj±c co chwila do podrêcznika ale z zasadami niektórymi wymy¶lanymi to powinno tak zostaæ. Ja sam nie korzystam z niektórych zasad chyba ¿e jest to naprawdê wa¿ne.
autor: Terai__
czw wrz 04, 2003 9:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Hazard w ¶wiatach DnD
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 466

Hazard w ¶wiatach DnD

Najsamprzód chcia³em przeprosiæ je¶li taki temat ju¿ jest, w wyszukiwarce szuka³em ale siê nie doszuka³em wiêc zak³adam nowy. <br />Drug± spraw± jest przeproszenie je¶li ten temat powinien siê znale¼æ w innym dziale. <br />No i wreszcie sprawa o któr± mi g³ównie chodzi, a mianowicie hazard w przygod...
autor: Terai__
wt wrz 02, 2003 4:14 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3479

Kiedy¶ sporz±dzi³em A3 z polami i parê razy u¿yli¶my figurek do walk, jednak szybko siê okaza³o ¿e wcale nie s± tak bardzo potrzebne, a wystarczy kartka papieru z kropkami.
autor: Terai__
ndz sie 31, 2003 3:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31856

Nie uwa¿am tego za co¶ z³ego, poniewa¿ zabija inna osoba w innym ¶wiecie, ta inna osoba (moja postaæ) ma innego Boga. Ten bóg prawdopobnie cieszy³by siê wrêcz z powodu ¶mierci kolejnej istoty o przeciwnym m charakterze - kap³an dobrego boga zabija z³e istoty s³u¿±c w ten sposób bogu. Ale je¶li bardz...
autor: Terai__
sob sie 30, 2003 11:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 9416

Moja ulubiona klasa presti¿owa w Ksiêdze i Krwi to Mag z Mistycznego Bractwa, wszystko mi siê w nim podoba.
W moich planach obecnej postaci jest tak 5 wizard/ 10 MAB/5 Arcymag.
Dok³adnie takie same mam plany :mrgreen:.
autor: Terai__
sob sie 30, 2003 1:06 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Gladiatoris - inne spojrzenie
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 775

...I po³owa widowni martwa. Poza tym magia jest prawie we wszystkich settingach czym¶ elitarnym. A jaki mag zechcia³by zej¶æ na arene jak jaki¶ gladiator/niewolnik, jak to w rzymie by³o? Strqaci³ by ca³y presti¿ w¶ród kolegów po fachu, jak i opiniê spo³eczeñstwa...   <br />Ale je¶li ju¿ bardzo...
autor: Terai__
pt sie 29, 2003 9:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2486

Niektórzy z moich graczy zmieniali postaæ ale tylko na pocz±tku, jeden z nich zmienia³ tylko czê¶æ swojej postaci wiêc siê zdenerwowa³em i zdecydowa³em ¿e w takim razie zacznie od poziomu 1. Poniewa¿ to jakie¶ dziwne ¿e na jednej sesje jest krasnoludem potem jaszczurocz³ekiem a w koñcu elfem. Stwier...
autor: Terai__
pt sie 22, 2003 11:45 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pojemno¶ci skrzyñ, worków, sakw
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1123

Znalaz³em to kiedy¶ w internecie, mo¿e wam siê przydaæ, ale nie jest to chyba oficjalne. <br /> BANKI KRASNOLUDZKIE. <br /> <br />Znajduj± siê we wszystkich wiêkszych miastach. <br /> <br />Jest to najczê¶ciej kamienny budynek, parterowy, z g³êbokimi piwnicami. Pilnowany jest zawsze przez 5-10 gward...
autor: Terai__
czw sie 21, 2003 10:14 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: GKMmA czyli...
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 599

Ten pomys³ jako¶ nie trafia do mego gustu, ale je¶li ju¿ co¶ takiego mia³oby byæ to chyba tylko klasy czaruj±ce powinny móc go u¿ywaæ.
autor: Terai__
czw sie 21, 2003 7:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: GKMmA czyli...
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 599

Uwa¿am to za marny pomys³, poza tym jak wyt³umaczysz dzia³anie tego? - mam na my¶li dlaczego po naci¶niêciu spustu ró¿d¿ki maj± uaktywniæ sw± moc?
autor: Terai__
wt sie 19, 2003 11:34 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Składniki materialne czarów/Komponenty
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 1822

U mnie raczej s± wymagane komponenty, poniewa¿ w ten sposób s± pewne ograniczenia i rozgrywka jest ciekawsza.
autor: Terai__
ndz sie 17, 2003 10:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3715

Mój czarodziej marzy o odnalezieniu bliskiej mu osoby (nie bêdê tutaj pisa³ histori mojej postaci, bo na forum znajduje siê pare osób z którymi gram), poza tym chcia³bym posi±¶æ wielk± wiedzê i zostaæ szanowanym bohaterem krain.
autor: Terai__
ndz sie 17, 2003 6:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wasze najtrudniejsze decyzje
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 745

Na jednej z sesji mog³em powiedzieæ kolesiowi gdzie s± moi towarzysze (zostali¶my [nies³usznie] oskar¿eni o morderstwo), w zamian tego Ja mia³em byæ oczyszczony z zarzutów. Ale nie wyda³em ich, a i tak wkrótce znale¼li¶my siê w wiêzieniu. Odwracacie siê i uciekacie czy rzucacie siê kolegom na pomoc ...
autor: Terai__
czw sie 07, 2003 8:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: W±tpliwo¶ci i pytania na temat czarów
Odpowiedzi: 558
Odsłony: 29357

Gdy twoje pw spadn± do zera lub ni¿ej mo¿esz wykonywaæ tylko akcje cz±stkowe.
autor: Terai__
wt sie 05, 2003 8:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zmiana chowañca
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1059

Powiedz mu ¿e to bezsensu, zw³aszcza ¿e PD ju¿ straci³e¶ przy ¶mierci chowañca. Niech uzasadni dlaczego masz niby traciæ do¶wiadczenie. Powiedz mu te¿ ¿e kilkadziesi±t (on nie musi wiedzieæ ile 8) ) osób na forum uwa¿a ¿e to g³upia zasada.
autor: Terai__
wt sie 05, 2003 7:12 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zmiana chowañca
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1059

To pewnie zale¿y czy siê gra w 3e czy w 3.5. Moje informacje pochodz± z PG 3e str. 50.
autor: Terai__
wt sie 05, 2003 7:09 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zmiana chowañca
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1059

PD siê traci przy stracie chowañca. Wykonuje siê test (ST 15) przy niepowodzeniu tracisz 200 PD na poziom klasy czaruj±cej od której chowañca masz. Je¶li siê powiedzie to tracisz po³owê tego.
autor: Terai__
wt sie 05, 2003 4:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Co my¶licie o kombinacji Mag z Mistycznego B+ Czarownik krwi
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 656

1. My¶lê ¿e nie mieliby nic przeciwko. <br />2. Có¿, czarownik krwi dostaje mniej czarów ni¿ zwyk³y czarodziej/zaklinacz wiêc nie widzê sensu... Patrz±c na kolejne pytanie chyba zaczynam rozumieæ o co ci chodzi. Ale gdy zaczynasz grê Magiem z Mistycznego Bractwa wybierasz czy czary dostajesz ze swoj...
autor: Terai__
pn sie 04, 2003 9:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy dobre postacie mogą używać trucizny?
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 5859

Mam pro¶bê, u¿ywaj znaków interpunkcyjnych i pisz jako¶ zrozumiale. Przepraszam za off-topic, ale Ja nie których notek deviliryti'ego nie rozumiem.
autor: Terai__
pn sie 04, 2003 4:08 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Demilich
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 5444

A czaszka i tak nie ma aparatu g³osowego (do tego s± potrzebne struny g³osowe i dzia³aj±ce p³uca)... Co wcale nie oznacza, ¿e taka rêka nie mo¿e "mówiæ" nie zapominajmy, ¿e jest to Demilich - potê¿na istota, za pomoc± magii bêdzie siê mog³a komunikowaæ. jednak co TY obstawiasz jako tlumaczenie Demi...
autor: Terai__
pn sie 04, 2003 4:03 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe wykorzystanie st³uczeñ
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 916

No ale przecie¿ nie jest mo¿liwe ze jak kto¶ ciê walnie mieczem przez ³ep a ty jeste¶ w pe³nen p³ytówce to ci nic to nie robi. Sk±d wiesz czy walnie ciê w ³eb? Nie walnie. Je¶li nie dorówna³e¶ klasie pancerza cios chybi³, albo trafi³ w miejsce os³oniête. Je¶li gracz chce trafiæ w nie-os³oniêt± g³ow...
autor: Terai__
ndz sie 03, 2003 11:02 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Mutacje
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1709

Ja my¶lê ¿e dosz³o do jakiego¶ wy³adowania magicznego, ale takiego ¿e hoho. ?e a¿ siê jaka¶ warstwa wytworzy³a w atmosferze, przez któr± s³oñce po przej¶ciu potrafi zrobiæ dziwne rzeczyz DNA, w ten sposób mog³oby siê rzucaæ co rok, ¿eby zbadaæ czy s³oñce zadzia³a³o w przypadku graczy.
autor: Terai__
ndz sie 03, 2003 10:48 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Problem z elfi± ras±....
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3512

Nie mia³bym nic przeciwko takiej dru¿ynie. Co siê za¶ tyczy ludzi wojowników to uwa¿am takie postacie za zwyczajnie nudne. Bo co to reprezentuje? kolejny przedstawiciel zwyk³ej rasy nie maj±cej nic specjalnego, specjalizuj±cy siê w machaniu mieczem (lub inn± broni±) nie mog±c robiæ ¿adnych fajnych s...
autor: Terai__
ndz sie 03, 2003 10:00 pm
Forum: Inne światy
Temat: Systemy w³asne
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1013

Ja robi³em trzy chyba systemy... nie zaraz cztery! <br />1) Zrobi³em pare czarów... na tym siê skoñczy³o. <br />2) Z bratem robi³em, zrobili¶my sporo fajnych czarów i ustalili¶my jakie bêd± klasy, oraz jakie bêd± ich przedzia³y parametrów... na tym siê skoñczy³o. <br />3) Zacz±³em tworzyæ Gwiezdne W...
autor: Terai__
ndz sie 03, 2003 10:17 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Jak dobrze opisaæ potwora?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1285

Co zas sie tyczy tematu, to wystarczy porownac telewizje do ksiazki. Co bardziej pobudzi wyobraznie? Oczywiscie ze ksiazka. To pewnie dlatego, ¿e televizja nie wymaga wyobra¼ni poniewa¿, sama pokazuje wyobra¿enie np. potwora :? . I w filmach czasem elementy fantastyczne wygl±daj± lepiej ni¿ te opis...
autor: Terai__
ndz sie 03, 2003 10:07 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dyskryminacja w drużynie
Odpowiedzi: 72
Odsłony: 5196

Co za¶ siê tyczy ogona - pozwól graczowi u¿ywaæ go podczas walki.
Obawiam siê ¿e uderzenie takim ogonem nie odnios³oby skutku, poza tym gnoll chyba nie kontroluje ogona na tyle aby móc wymierzyæ cios. Tak samo jest chyba z hien±, od której gnoll pochodzi.
autor: Terai__
sob sie 02, 2003 10:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Siedziba Mistycznego bractwa
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 437

Niestety, ale to jest kwatera g³ówna - jest tylko jedna siedziba ze s³ynn± bibliotek± podziemiami i tam te¿ jest przewodznicz±cy tego wszystkiego. A propos portalu w kraterze: Teren akademii Mistycznego Bractwa nazywany jest Mathghamhna (fajnie, nie? 8) ). Miejsce to ma ciekaw± historiê - wie¿e, sch...
autor: Terai__
sob sie 02, 2003 10:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sk±d mam wziaæ ¿etony do gry?
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 855

Hmm. Poszukaj w czasopismach, w internecie itp. obrazka na którym jest twarz taka jak± chcia³by¶ aby mia³ twój bohatyr. Wydrukuj przytnij ³adnie i naklej na tekturkê, lub co¶ twardego.
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 11