Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 328 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11
autor: Terai__
pn cze 21, 2004 12:01 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Prawidłowa pisownia i odmiana pseudonimów
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 8282

Hmm, Terai... Tak wiêc piszê co nastêpuje: <br /> <br /> W formie poprawnej: czego dowiedzia³em siê swego czasu od Thomasa Percy'ego (dziêkujê raz jeszcze :) ) Terai, wymawiane tak jakbym chcia³, jest nieodmienne. <br /> <br /> W formie niepoprawnej (ale je¶li kto¶ chce mi sprawiæ przyjemno¶æ :razz:...
autor: Terai__
pt cze 18, 2004 7:14 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szalona rasa
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 772

ale w podreczniku nie znalazlem nic zeby rasa przypominala gobliny z warcrafta <br />Chyba nie spodziewa³e¶ siê, ¿e bêdzie napisane: "przedstawiciele tej rasy s± podobni do goblinów z Warcrafta"... <br /> <br />Có¿, a tak poza tym, to jak chcesz byæ kim¶ kopniêtym to mo¿e on byæ tak naprawdê z ka¿d...
autor: Terai__
czw cze 10, 2004 5:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26152

¯eby nie pos±dzono mnie o s³uchanie tylko jednego zespo³u wymieniê jeszcze kilka, których s³ucham i które lubiê, lub do których odnoszê siê z szacunkiem... a jest tego du¿o. Wymieniê te¿ kilka, których lubiê tylko pojedyñcze piosenki, wtedy zamieszczê tytu³y w nawiasie. <br /> <br />AC/DC <br />Aero...
autor: Terai__
pt cze 04, 2004 8:37 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 38429

Wybaczcie off-topic, ale nie mogê siê powstrzymaæ, by nie poprawiæ :) . PS Iam McKeanley jest homoseksualist±. Czy przez to Gandalf mia³ ró¿owy kapelusz. Raczej chodzi³o o Sir Ian'a McKellena... <br /> <br />A skoro ju¿ wspomniany zosta³ s³awny cz³owiek to wspomnê innego, niestety nie bêd±cego ju¿ w...
autor: Terai__
sob maja 29, 2004 11:02 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójca "wierz±cych"
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 752

Obawiam siê, ¿e taki zabójca kleryków mia³by na pieñku z bogami. A w ka¿dym razie ja bym siê zdenerwowa³ gdybym siê dowiedzia³, ¿e kto¶ zabija mi kap³anów. Mo¿liwe, ¿e gdy mia³oby doj¶æ do zamachu na kolejnego kap³ana, jego bóg "ostrzeg³by" go i "wspomóg³". Tote¿ nie widzê przysz³o¶ci dla takiej pos...
autor: Terai__
pn maja 24, 2004 10:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Opó¼nienie broni
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1036

Matis, to prawda, mam dok³adnie takie same do¶wiadczenia. Przez krótki czas stosowa³em w 3e dzielenie inicjatywy przez ilo¶æ ataków znane z AD&D, ale (1) walki sta³y siê niezno¶nie uci±¿liwe oraz (2) nieco komplikuje siê sprawa w po³±czeniu z innymi czynno¶ciami, które mo¿na wykonaæ w rundzie. Mówi...
autor: Terai__
pn maja 24, 2004 9:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Opó¼nienie broni
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1036

My¶lê, ¿e jakby to porz±dnie opracowaæ to mog³oby to dzia³aæ z systemem do¶æ przyzwoicie. Je¶li za¶ chodzi o walkê z uzbrojonymi w ciê¿k± broñ przeciwnikami, mog³oby to wprowadziæ wiêcej realizmu. Za³ó¿my wiêc, ¿e trzymaæ siê bêdziemy wersji, ¿e opó¼nienie bêdzie wp³ywa³o tylko na liczbê ataków, nie...
autor: Terai__
pn maja 24, 2004 7:42 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Osobna zbroja, he³my, pasy...
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 4672

co mo¿na wyt³umaczyæ logicznie bo np. czarodziej w he³mie nie straci czaru gdy kto¶ go walnie w he³m a nie w g³owie (czy co¶ takiego) mam nadzieje ¿e mnie zrozumieli¶cie Jednak¿e tamta premia tyczy³a siê wszystkich ciosów. A przecie¿ wiêkszo¶æ ciosów nie trafia w g³owê tylko w inne czê¶ci cia³a, wi...
autor: Terai__
pn maja 24, 2004 7:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Opó¼nienie broni
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1036

Opó¼nienie broni

Pewnego piêknego wiosennego dnia. Kiedy odbywa³a siê sesja w systemie D&D3e, a nasze postaci ogl±da³y walki na arenie, pad³y s³owa MP: "naprzeciwko siebie stanêli dwaj przeciwnicy, jeden ze sztyletem, drugi z toporem dwurêcznym. Chyba nie muszê mówiæ kto wygra³". Problem w tym, ¿e wygra³ pan z topor...
autor: Terai__
ndz maja 16, 2004 6:03 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Skrzydlaty Aasimar
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1966

Skrzyd³a mo¿na ukryæ pod ubraniem, zbroj± lub magicznie (niewidzialno¶æ)
<br />Obawiam siê, ¿e taki zabieg by³by niezwykle bolesny. Nie wiem, czy uda³oby Ci siê zmusiæ siê do uszkodzenia swoich skrzyde³ tak by mo¿na je by³o w³o¿yæ pod napier¶nik :| .
autor: Terai__
ndz maja 09, 2004 12:51 am
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Broń Van Helsinga
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1990

Zacznijmy od tego, że jego broń raczej nie miałaby prawa istnieć. Jeśli się mylę, to proszę wytłumacz mi na jakiej zasadzie ona działa.

Teraz obrażenia... biorąc pod uwagę, że można nią odciąć dużą rękę nie biorąc nawet porządnego zamachu, obrażenia powinny być moim skromnym zdaniem co najmniej 1k8.
autor: Terai__
sob maja 08, 2004 5:56 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Broń Van Helsinga
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1990

Sugeruję najpierw wymyślenie jak coś takiego może działać. Jeśli chodzi o obrażenia to raczej byłyby większe niż 1k4. Poza tym, myślę, że nie powinieneś zakładać nowego tematu, tylko napisać o tym w temacie: Nowe Bronie.
autor: Terai__
śr kwie 14, 2004 12:07 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chowaniec Master*
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 888

Uff, wybaczcie moje lenistwo i to, ¿e dopiero teraz siê za to wzi±³em chocia¿ w sumie nie mia³em tak du¿o do zrobienia. Oto wersja po paru poprawkach. Zmiany, papuguj±c po niektórych innych 8) , zaznaczy³em na niebiesko. Wielkie dziêki wszystkim za krytykê i pomys³y. <br /> <br /> <br /> <!--coloro:...
autor: Terai__
wt kwie 13, 2004 9:59 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 26152

No wiêc odpowied¼ brzmi: Pearl Jam. Dlaczego Pearl Jam? Otó¿: <br />1) Niezwykle przypad³a mi do gustu ich muzyka, mogê siê przy niej wyluzowaæ i od³o¿yæ na chwilê niechciane sprawy. <br />2) Uwa¿am, ¿e maj± ¶wietne teksty (po czê¶ci dlatego, ¿e czêsto znajdujê pasuj±ce do mojego nastroju). Bardzo d...
autor: Terai__
pn kwie 12, 2004 11:44 pm
Forum: Planescape
Temat: Tłumaczenie nazw frakcji - Bureau of Timekeepers
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1078

Hmm, ¶miem twierdziæ, i¿ od Departamentu Czasostró¿y, lepiej by brzmia³o Departament Stró¿y Czasu. Ewentualnie Czasostra¿y, lub te¿ Stra¿ników Czasu - wtedy jednak¿e niektórym mog³oby siê kojarzyæ z pewn± kreskówk± 8) . Przysz³o mi te¿ do g³owy t³umaczenie na Przetrzymywaczy Czasu.
autor: Terai__
pn kwie 12, 2004 11:30 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: P³eæ a premie
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1301

Ehm, to z lekka bezsensowne. <br /> Teoria numer I: Jeszcze powiedzmy, ¿e jestem w stanie to zrozumieæ u przeciêtnych mieszkañców jakiej¶ wioski, czy czego¶, ale u awanturników? Ja to widzê tak: zrêczna kobieta i silny facet to stereotypy. Mo¿na siê trzymaæ stereotypów i przydzieliæ odpowiednio atry...
autor: Terai__
pt kwie 09, 2004 12:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Równoczesno¶æ-co robiæ?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 372

W sytuacji I: Ja bym po prostu prowadzi³ G1 ten fragment przygody, z dala od pozosta³ych graczy, tak ¿eby nie s³yszeli co siê dzieje. Potem poszed³ do reszty graczy, zostawiaj±c G1 z dala od nich i wyt³umaczy³ im co widz±. Wtedy niekoniecznie by wpadli na to, ¿e to G1. <br />W sytuacji II: Zastosowa...
autor: Terai__
pn kwie 05, 2004 9:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29214

Hmm.... that topic... is weird... :) <br />1) I have been learning English for about, hm, 5 years? probably more. <br />2) I am quite good at Russian which I've been learning for 2 years (and I will try to pass russian exams next year). In school I am trying to learn some German, but I don't think I...
autor: Terai__
ndz kwie 04, 2004 12:13 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pro¶ba o pomoc do do¶wiadczonych MG
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 866

My¶lê, ¿e mo¿naby wykonaæ test na je¼dziectwo. Im wy¿szy wynik, tym mniej bêd± tragiczne skutki znalezienia siê konia w ciemno¶ci. Koñ taki móg³by stan±æ (przy ¶rednim rzucie), skrêciæ gdzie¶ nagle (przy do¶æ niskim rzucie), (próbowaæ) zrzuciæ je¼dzca (przy bardzo niskim rzucie), lub przy jakim¶ nap...
autor: Terai__
śr mar 24, 2004 8:45 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: W±tpliwo¶ci i pytania na temat czarów
Odpowiedzi: 558
Odsłony: 26795

Mo¿esz za³o¿yæ, ¿e wys³any kruk oka¿e siê iluzj±, je¶li zostanie zaatakowany. Pó¼niej móg³by¶ t³umaczyæ, ¿e czarodziej wykry³ to w my¶lach postaci. Oczywi¶cie je¶li nie zosta³by zaatakowany to okaza³by siê prawdziwym krukiem. W pierwszym przypadku móg³by¶ jeszcze dodaæ wyzwanie graczy od g³upców nai...
autor: Terai__
pn mar 22, 2004 4:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78191

W zagadce przewidziano dwie odpowiedzi. To te¿ zale¿y trochê od interpretacji s³ów króla. Oto i rozwi±zania: <br />1) Skoro koñ ma byæ drugi, to wystarczy, ¿e rycerz bêdzie pierwszy, a konia wprowadzi za sob±. <br />2) Rycerze mogli zamieniæ siê koñmi, dziêki temu koñ tego, który dojecha³by pierwszy...
autor: Terai__
pn mar 22, 2004 4:33 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 76204

To chyba ze wzglêdu na grubo¶æ podrêcznika. G³upio by by³o, gdyby sama ok³adka by³a niewiele cieñsza od zawarto¶ci ksi±¿ki.
autor: Terai__
ndz mar 21, 2004 9:57 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 32983

Ja tu chyba czego¶ nie rozumiem... to siê bierze w ³apê za jeden koniec po czym pierze przeciwnika drugim? I te paj±czki maj± raniæ przeciwnika uderzonego peleryn±? Jak dla mnie to to z lekka dziwne... 1) jak je po³±czyæ? 2) raczej ³atwe do zblokowania, bior±c pod uwagê opór powietrza jaki stwarza t...
autor: Terai__
pn mar 15, 2004 9:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78191

Dawno temu by³o sobie pewne królestwo, gdzie panowa³ pewien m±dry król. Mia³ piêkn± córkê o której rekê ubiega³o siê dwóch s³ynnych wówczas w krainach rycerzy. Król, nie chc±c uraziæ ¿adnego z nich, obmy¶li³ dla nich konkurencjê. Wezwa³ wiêc ich do zamku i obja¶ni³ swój plan. <br />Wiêc wyruszy³y ko...
autor: Terai__
pt mar 12, 2004 9:57 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chowaniec Master*
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 888

Odno¶nie zwiêkszenia: Mo¿e w takim razie wprowadziæ zmianê, by chowaniec osi±ga³ rozmiar o maximum jeden wiêkszy od rozmiaru pana? Mo¿naby te¿ daæ mo¿liwo¶æ nie skorzystania ze zwiêkszenia. Gdyby jeszcze o jeden zwiêkszyæ nikomu nie zaszkodzi. :mrgreen: My¶lê, ¿e jak chowaniec bêdzie wiêkszy od swoj...
autor: Terai__
pt mar 12, 2004 9:44 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chowaniec Master*
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 888

Czy ta klasa daje jakie¶ bonusy do animal companion? <br />My¶lê, ¿e raczej nie. Tzn. raczej trzeba by by³o trochê niektóre rzeczy pozmieniaæ, aby bardziej pasowa³o do nie-magów, chocia¿ oczywi¶cie, je¶li zostanie mi wykazane, ¿e powinno im dawaæ to zmieniê :) . Je¶li za¶ chodzi o poziom czaruj±ceg...
autor: Terai__
pt mar 12, 2004 9:00 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chowaniec Master*
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 888

Chowaniec Master*

Pewnego radosnego dnia, chwyciłem za kartkę papieru i zacząłem pisać to i owo. Powstał mi zarys Klasy Prestiżowej, którym chętnie się podzielę i skorzystam z jego krytyki. Podziękowania dla Sula, który zgodził się obejrzeć klasę jako pierwszy i przedstawił co powinno zostać zmienione. Rozpiska jest ...
autor: Terai__
śr mar 10, 2004 11:27 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Wieczny Sen Lothara
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 214

Wieczny Sen Lothara <br />Poziom: Cza/Zak 8 <br />Komponenty: W, S, M, PD <br />Czas rzucania: 30 minut <br />Zasiêg: rzucaj±cy <br />Czas trwania: do ¶mierci/ do rozproszenia (patrz opis) <br /> <br />Kr±¿± powie¶ci, ¿e czarodziej Lothar stworzy³ ów czar z powodu wielkiej rozpaczy jaka go ogarnê³a ...
autor: Terai__
wt mar 02, 2004 7:01 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Miecze świetlne dla psioników...
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 7408

A może po prostu wykorzystać coś z Star Wars D20? po co tworzyć od nowa coś co już jest, ych.
autor: Terai__
pn lut 23, 2004 4:55 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 32983

Wydaje mi siê, ¿e cios, zadany tak by dwa ostrza dosta³y przeciwnika by³by mniej bolesny od ciosu, w którym uderza jedno ostrze. <br />Jedno ostrze mog³oby wbiæ siê do¶æ ³adnie, podczas gdy dwa ostrza pod k±tem 90 stopni przeszkadza³yby sobie nawzajem w g³êbokim wbiciu siê. Dlatego uwa¿am, ¿e nie po...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11