Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 328 wyników

 • 1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 7:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Streetfighter
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 918

Klasa presti¿owa Pijany Mistrz z Miecza i Piê¶ci mog³aby byæ. <br /> <br />W samym dodatku MiP znajdzie siê jeszcze pare atutów.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 5:19 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Dlaczego w RPG nie ma miejsca na mi³o¶æ i pozytywne uczucia?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 6195

Ca³a przyjemno¶æ po mojej stronie :mrgreen: .
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 3:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zasady, a dobra zabawa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 673

Nie powiniene¶ przekonywaæ MG by by³o dok³adnie tak jak chc± gracze, pójd¼cie na jaki¶ kompromis. Inaczej odbierzesz czê¶æ frajdy MG.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 3:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zasady, a dobra zabawa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 673

Skoro z gry powinny czerpaæ przyjemno¶æ wszystkie osoby to uwa¿am ¿e powiniene¶ prowadziæ tak jak Ty chcesz. Moim zdaniem ludzie powinni dobieraæ siê tak by graczom podoba³ siê styl prowadzenia przez MG. Nie za¶ tak by MG musia³ siê dostosowywaæ do zachcianek graczy. To by³em ja - Terai.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 3:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zasady, a dobra zabawa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 673

Prowad¼ tak jak lubisz, tak powinno byæ. Ty jeste¶ MG w tobie jest potêga i w³adza.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 1:51 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [¦wiat forumowy] Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 7672

My¶lê, ¿e znajdzie siê miejsce dla dwóch bogów magii, pozwolê ci byæ moim asystentem :mrgreen: :wink: . Nie no ¿artujê. Ja od razu mówiê ¿e bêdê dobrym bogiem i bêdê bogiem ka¿dego rodzaju magii po trochu.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 1:05 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [¦wiat forumowy] Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 7672

Bóg magii Terai Mateete, raczej nie do us³ug :evil: . Potem wymy¶lê historiê.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 12:34 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Muzyka w RPG
Odpowiedzi: 390
Odsłony: 24136

Ja u¿ywam muzy z Lord of the Rings (w ¿adnym wypadku nie chodzi o kreskówkê :) ). Dobre s± te¿ muzyczki z jakimi¶ chórkami np: muzyka z Chaos Gate (podczas walki) albo muzyka z FF podczas walki z jakim¶ tam Sephirotem (kolega powiedzia³ ¿ebym ¶ci±gn±³). Jest spoko.
autor: Terai__
pn cze 23, 2003 9:57 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak Twoja kobieta reaguje na RPG?
Odpowiedzi: 99
Odsłony: 5972

Moja dziewczyna (je¶li mo¿na to ju¿ tak nazwaæ) nie ma nic przeciwko, ba! wrêcz mia³a raz zagraæ tylko jako¶ nie wysz³o i w po³owie sesji przysz³a popatrzeæ. Gorzej ¿e to by³a moja najgorsza sesja (patrz temat "Najgorsze sesje w waszym ¿yciu") i mog³o j± to trochê zniechêciæ.
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 9:29 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rasa dla druida
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 5047

Znasz moje zdanie, nie lubiê ecli. Pó³-elf/elf.
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 7:25 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Dlaczego w RPG nie ma miejsca na mi³o¶æ i pozytywne uczucia?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 6195

I.Móg³by¶ stworzyæ przygodê która koñczy siê dwoma rozwi±zaniami: 1 To walka. 2 To rozwi±zanie pokojowe (czy co¶ w tym stylu) <br /> <br />II. Móg³by¶ stworzyæ przygodê z wci±gaj±c± fabu³± przeplatan± walkami. Raz stworzy³em przygodê bez rzadnych walk, jednak wiedz±c ¿e nie którym graczom mo¿e siê n...
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 6:58 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Dlaczego w RPG nie ma miejsca na mi³o¶æ i pozytywne uczucia?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 6195

Na twoim miejscu prowadzi³bym tak jak lubiê, jak graczom siê niepodoba to mog± se i¶æ, a ty znajdziesz innych. No chyba ¿e graczka ci siê podoba, wtedy nie powiniene¶ robiæ przygód które jej siê nie podobaj± :wink:
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 6:19 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mag bitewny z Cormyru
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 892

Mo¿naby zrobiæ pó³elfa z cechami elfa (ja przynajmniej na takie rzeczy zezwalam).
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 4:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czar maga: ¯yczenie
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6843

Tak sobie my¶la³em co siê stanie gdy kto¶ poprosi o nie¶miertelno¶æ i widzê to tak: <br />1) Czy kto¶ z was gra³ w Planescape'a? Ja bym zrobi³ tak: Gdy energia gracza spada poni¿ej 1, to i tak traci przytomno¶æ, tyle ¿e nie ginie, tylko budzi siê pó¼niej np. w trumnie 4 metry pod ziemi±, albo w kost...
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 2:34 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Dlaczego w RPG nie ma miejsca na mi³o¶æ i pozytywne uczucia?
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 6195

Je¶li mo¿na: RPG polega na odgrywaniu postaci, ciekawych dialogach i oczywi¶cie fabule. Najbardziej lubiê kiedy w przygodzie prawie w ogóle niema zabijania, gracze my¶l± i poznaj± dalsze w±tki ciekawej fabu³y, rozwi±zuj± zagadki itp. Ewentualnie zaakceptowa³bym H&S gdyby by³a jaka¶ rzeczywi¶cie wspa...
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 1:57 pm
Forum: Planescape
Temat: Opinie o Planescape 3E
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1594

Bardzo lubiê ¶wiat Planescape'a (chocia¿ znam go tylko z gry i zawartych w niej podrêczników i s³owniczka). Na pewno wykorzystam go w przygodach, zw³aszcza ¿e zamierzam uczyniæ z mego maga obie¿ysfera (albo co¶ w tym rodzaju). <br /> <br /> Do notki poni¿ej: <br /> <br />Znam, znam, ale dziêki.
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 1:53 pm
Forum: Planescape
Temat: S³up czaszek
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 3624

Có¿, du¿o bardziej podoba mi siê pomys³ z g³owami k³amców. Je¶li moji gracze kiedy¶ tam zawitaj±, tak w³a¶nie bêdzie.
autor: Terai__
ndz cze 22, 2003 12:58 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Życzenie a pokonanie Gorgona
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 912

Je¶li chodzi o Gorgona: <br />1) Jako MG, zrobi³bym tak ¿e po u¿yciu ?yczenia tak aby Gorgon zgin±³, Gorgon zamienia siê w np. Lisza (no w koñcu bêdzie martwy :) ) <br />2) Jak ju¿ by³o napisane Gorgon jest czym¶ w stylu Saurona, wiêc po co go zabijaæ tak, wystarczy zniszczyæ odpowiednik pier¶cienia...
autor: Terai__
sob cze 21, 2003 11:12 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Kolorowe smoki w pudełeczku noszę... (krzyżowanie smoków)
Odpowiedzi: 69
Odsłony: 7538

Hmm, a jak powiedzmy z³±czy siê smok zielony z czerwonym (czy tam zielony z niebieskim, albo czerwony z niebieskim[nie jestem pewien, nie znam siê na mieszaniu kolorów, ale która¶ z tych kombinacji chyba]) to powinien powstaæ smok br±zowy, ale taki ju¿ przecie¿ jest, czy smok powsta³y bêdzie mia³ co...
autor: Terai__
sob cze 21, 2003 3:45 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Zmienny obszar Lothara
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 371

Dziêkujê ci za te s³owa. Pozdrawiam Wojtek. <br />P.S. My¶lê ¿e takiego by¶ nie wymy¶li³, wymy¶li³by¶ podobny, ale bardziej dopracowany :mrgreen:
autor: Terai__
sob cze 21, 2003 2:03 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Zmienny obszar Lothara
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 371

Hmm, có¿, chyba znasz siê na tym wszystkim wiêcej ni¿ ja. Nie mam pojêcia co z tym dalej zrobiæ, có¿, chyba tworzenie czarów zostawiê innym.
autor: Terai__
sob cze 21, 2003 12:44 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Zmienny obszar Lothara
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 371

Hmm, z lekka nie dopracowa³em tego czaru :) Co sugerujesz?
autor: Terai__
pt cze 20, 2003 5:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Karta Postaci
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1270

1) Gracze nie wiedz± ¿e MG rzuca za nich je¶li robi to dyskretnie (na przyk³ad za zas³onk±, na czym¶ miêkkim by nie by³o s³ychaæ) <br />2)Je¶li graczom ka¿esz rzuciæ, a rzut im siê nie powiedzie (MG powie ¿e nic siê nie sta³o czy co¶ takiego) domy¶l± siê ¿e co przeoczyli lub co¶ wtym stylu i zaczn± ...
autor: Terai__
pt cze 20, 2003 5:23 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Zmienny obszar Lothara
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 371

Mój czar

Chcia³bym wiedzieæ co my¶licie o czarze przeze mnie wymy¶lonym: <br />Mam PG po angielsku wiêc niektóre rzeczy bêd± w³a¶nie w tym jêzyku <br /> <br />Zmienny obszar Lothara <br /> Specjalne <br />Level: sor/wiz specjalne <br />Casting time: 1 action <br />Range: Medium <br />Effect: specjalne <br />...
autor: Terai__
pt cze 20, 2003 1:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Karta Postaci
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1270

Podczas sesji dajê moim graczom karty postaci, siedz± obok siebie wszyscy przede mn± i (nie ¿ebym im nie ufa³) widzê ca³y czas co siê dzieje. Uwa¿am ¿e MG powinien mieæ spisane modyfikatory do testów takich jak spostrzegawczo¶æ, aby unikn±æ nieciekawych sytuacji. Na przyk³ad gracze id± przez las, ch...
autor: Terai__
pt cze 20, 2003 12:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy dobrze zrobi³em?
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 2017

Có¿, Ja bym go nie koniecznie zabija³, ukrad³bym mu jaki¶ cenny przedmiot lub co¶ takiego, lub zagrozi³ którego¶ wieczoru ¿e mo¿e siê ju¿ nie obudziæ. Z drugiej strony zawahanie w sprawie zemsty mo¿e byæ ciekawe, poniewa¿ postaæ mog³aby siê nawracaæ na bardziej przyzwoit± drogê. Jako MG za co¶ takie...
autor: Terai__
wt maja 27, 2003 3:44 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 38440

ECL Drowa

Witam! mam jedno pytanie: jakie jest ECL drowa, normalne czy jakie¶ inne, je¶li inne to podajcie je proszê. Pozdrowienia.
autor: Terai__
czw sty 30, 2003 9:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy warto kupowaæ Podrêcznik Psioniki?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 3670

Pytania psioniczne

Witam! Mam dwa pytania odno¶nie Psionica. <br />Pytanie 1: Czy to jest klasa presti¿owa? <br />Pytanie 2: Czy warto kupiæ podrêcznik Psionica? <br />Za odpowiedzi z góry dziêkujê. <br /> <br /> Do notki poni¿ej: <br /> <br />Wielkie dziêki za powitanie i odpowied¼! :)
 • 1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11