Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 328 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11
autor: Terai__
wt lut 17, 2004 4:33 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 35724

Deathwing... Niektórzy s± ¿a³o¶ni...? Co¶ powiem, przepraszam za off-topic. Przynajmniej Ci "¿a³o¶ni" nie pisz± jakich¶ bzdur na tym forum, ¿eby sprawdziæ co¶ takiego. I jeszczed co¶ powiem, ta Twoja notka w której siê usprawiedliwia³e¶... prawdê mówi±c od razu odnios³em wra¿enie, ¿e próbujesz siê w...
autor: Terai__
sob sty 24, 2004 11:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP (AC) i pw (hp) - czym s±? Czy mo¿na to zmieniæ?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 5305

Wonder => ale PW to nie s± tylko rany itp. to jest ogólnie twój stan podczas walki. Mo¿esz np. po dobrych ciosach przeciwnika (wszystkich zblokowanych, ale z ogromnym wysi³kiem), zmêczyæ siê strasznie (Twoje PW zdecydowanie spada), w tym wypadku nie przetrzymasz kolejnych porz±dnych ataków i dasz so...
autor: Terai__
sob sty 24, 2004 10:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP (AC) i pw (hp) - czym s±? Czy mo¿na to zmieniæ?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 5305

PW to niekoniecznie rany, dlatego zamiast opisywaæ, ¿e wbija siê strza³a, mo¿esz np. powiedzieæ: wykona³e¶ przed lec±c± strza³± unik, jednak¿e w tym wirze walki kosztowa³o Ciê to sporo wysi³ku, co równa siê z pewnym zmêczeniem spowodowanym tym gwa³townym ruchem - tracisz x PW. Albo przy dostaniu mie...
autor: Terai__
wt sty 13, 2004 6:07 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Z³oty Elf
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1075

Owszem ma bonusy (uprzedzaj±c kolejne pytanie: nie podam ich, bo to niezgodne z OGL-em). Odgrywasz go tak jak chcesz, zale¿y jaki charakter mu nadasz. Graj nim, je¶li chcesz, je¶li Ci siê nie podoba, to zagraj innym. I najwa¿niejsze dla Ciebie: Z³oty Elf polubi³ nizio³ka bardzo.
autor: Terai__
wt sty 13, 2004 4:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wasze ekrany Mistrzów Podziemia
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 639

By³ podobny temat... tak¿e o zas³onkach (wprawdzie g³ównie o rzutach za nimi, ale tak¿e o tym do czego takie zas³onki siê przydaj±, ogólnie plusy i minusy). Tak wiêc proponujê scaliæ te tematy... <br />A oto link Ekran Mistrza Gry, czyli o tajnych rzutach.
autor: Terai__
ndz sty 11, 2004 6:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Opisy czarów, czyli gesty, s³owa i...
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 3949

Proponujê ten temat po³±czyæ z TYM... <br /> <br /><!--coloro:brown--><span style="color:brown"><!--/coloro-->Zrobione... Aragathor<!--colorc--></span><!--/colorc-->
autor: Terai__
ndz sty 04, 2004 9:47 pm
Forum: Film
Temat: Lord of the Rings
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 3911

Chyba chodzi³o o to, ¿e nie ma filmu na który mo¿na by poczekaæ, a który by mia³ premierê za rok. Hobbit za rok premiery na pewno mieæ nie bêdzie, zw³aszcza, ¿e Piotrek chce najpierw nakrêciæ King Konga.
autor: Terai__
ndz sty 04, 2004 9:11 pm
Forum: Film
Temat: Lord of the Rings
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 3911

Film bardzo mi siê podoba³. D³ugi, ale min±³ szybko :) . Pare rzeczy nie przypad³o mi do gustu np: 1) Ca³kowity brak Sarumana. 2) Mogliby dodaæ chocia¿ jedn± scenê, w której pokazaliby, ¿e Eowina i Faramir siê sobie spodobali. 3) Koñcówka by³a troche za d³uga... <br />Ale poza tym bardzo fajny, tera...
autor: Terai__
pt sty 02, 2004 12:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broń i pancerz
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 881

Prawdopodobnie chodzi o to, co pszeszywanica pomo¿e przeciwko katanie - jaki bêdzie skutek uderzenia katan± w pszeszywanicê.
autor: Terai__
sob gru 27, 2003 9:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210971

Sesja w Neuroshimie. <br />Gracz: zbieram to wszystko co oni mieli (chodzi o trupy). <br />MG (przypomina i radzi): Hmm, ale ty wiesz, ¿e twoja postaæ to nie jest taka, ¿e zbiera mnóstwo z³omu i takich tam rzeczy po bójce. <br />Gracz: Aha, dobrze... a mogê wyj±æ te kule z kolesi, co je w nich wystr...
autor: Terai__
śr gru 24, 2003 12:07 pm
Forum: Felietony
Temat: [23/12/2003] (A)D&D - (R)ewolucje
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1250

Najlepszy felieton od czasu poprzedniego! :wink: . Czyta³em z wielkim zainteresowaniem i bez cienia znu¿enia. Fajny pomys³ z bananami (i smutnymi i u¶miechniêtymi :) ). Wprowadzi³bym tylko jakie¶ ograniczenie, ¿eby nie by³o, ¿e jedna osoba w kó³ko dostaje nagrody :) . Ograniczenie typu: ¿e raz na 3 ...
autor: Terai__
pn gru 01, 2003 5:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MP przed pierwsz± sesj±
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 1748

My¶lê, ¿e w scalonym temacie znajdziesz co¶ dla siebie. Powodzenia.
autor: Terai__
sob lis 22, 2003 9:46 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Nieznośny miecz
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 625

Przyda siê kasa. Znajd¼cie jaki¶ wodospad czy jakikolwiek inny spadek. Dajecie jednemu kolesiowi ten miecz. Staje on z tym mieczem obok krawêdzi, po czym zrzuca go w przepa¶æ. Miecz byæ mo¿e zabije go spadaj±c. Jednak¿e wtedy wystarczy wskrzeszenie, a miecza ju¿ nie bêdzie.
autor: Terai__
sob lis 22, 2003 7:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Opisywanie
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 985

Proponujê ci obejrzeæ te tematy, mo¿e co¶ tam znajdziesz: <br /> Opisy t³a a tempo akcji <br /> Mapy! (sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko) <br /> Barwne opisy-nauka <br /> Pomieszczenia i detale <br /> Jak dobrze opisaæ potwora? <br /> Opisy czarów, czyli gesty, s³owa i... <br /> Rysunek czy opis? <b...
autor: Terai__
sob lis 15, 2003 11:16 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dragon Slayer
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 596

Od niedawna mam podrêcznik "Ultimate prestige classes Vol.1" wydany przez Moongoose Publishing (czy jako¶ tak). Jest to podrêcznik w którym znajduj± siê same presti¿ówki, dla ró¿nych klas. W¶ród nich mo¿na znale¶æ Dragon Slayera.
autor: Terai__
czw lis 13, 2003 6:41 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygodê o smoku w przebraniu cz³owieka...
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2204

Te, a mo¿e on nie zgin±³, tylko upozorowa³ swoj± ¶mieræ, ¿eby nikt go nie ¶ciga³. Zostawi³ swoj± iluzjê, sam za¶ niewidzialny odlecia³. Upozorowa³ ¶mieræ, by go nie ¶cigano, nie polecia³ do córki, poniewa¿ gdyby go kto¶ z ni± zobaczy³ to ta córka mog³aby byæ w tarapatach.
autor: Terai__
pn lis 10, 2003 12:19 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygodê o smoku w przebraniu cz³owieka...
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2204

czy taki smok mo¿e istnieæ?? Co wy o tym uwa¿acie??
Zapraszam do w±tku: Kolorowe smoki w pude³eczku noszê Tam znajdziesz odpowied¼ na to pytanie.
autor: Terai__
ndz lis 09, 2003 11:36 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygodê o smoku w przebraniu cz³owieka...
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2204

Heh, dziwnym trafem w³a¶nie przerabiam Pana Tadeusza i my¶lê, ¿e twój smok mo¿e byæ Senatorem Robakiem :mrgreen:. To naczy (UWAGA: je¶li kto¶ czyta Pana Tadeusza to mo¿e nie chcieæ dowiedzieæ siê tego co wynika z dalszej czê¶ci tej notki) : Kiedy¶ co¶ nabroi³, dlatego ukry³ siê, przyj±³ inn± postaæ,...
autor: Terai__
sob lis 08, 2003 6:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chowaniec - istota o tysi±cu twarzy
Odpowiedzi: 143
Odsłony: 15847

Da³bym mu statystyki (oprócz PW, int i specjalnych zdolno¶ci) bia³ego smocz±tka, broñ oddechow± bym zostawi³ tak± sam± (tyle, ¿e obra¿enia od ognia), specjalne zdolno¶ci, bonusy i inteligencjê tak± jakie s± w PG napisane. W³a¶cicielowi chowañca da³bym naturalny pancerz +1/+2.
autor: Terai__
sob lis 01, 2003 3:35 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Czary Antary ;)
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1001

Wspomnienie bólu Antary - je¶li chodzi o ten czar, to da³bym mu duuu¿o wiêkszy poziom. Przecie¿ dziêki niemu czarodziej mo¿e rozwaliæ najlepszego nawet wojownika w pojedynkê, wystarczy ¿e ten go trafi raz porz±dnie, a wtedy czarodziej robi siê nie do trafienia poraz drugi.
autor: Terai__
pn paź 20, 2003 10:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4956

Dok³adnie tak jak mówi VVojtas, strza³± wysysasz moc. A propos przeszycia wnêtrzno¶ci, to mo¿na to uzasadniæ tak, ¿e ³uk na ¿yczenie zamiast strza³y kradn±cej energiê wystrzeliwuje np. promieñ jaki¶ czy co¶ takiego. Do notki poni¿ej: Hmm, no w sumie mo¿na przyj±æ, ¿e s± to st³uczenia. U mnie jest to...
autor: Terai__
pn paź 20, 2003 7:38 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4956

Jaki¶ czas temu stworzy³em (jako MG) magiczny ³uk, chcia³em wiedzieæ co o nim s±dzicie. Mam tylko nadziejê ¿e zrozumiecie wszystko, opis jest trochê pogmatwany: <br />Z³odziej ?ywio³ów <br />D³ugi ³uk <br />1) Najpierw wyt³umaczê co to s± ni¿ej wymienione punkty ¿ywio³u: No wiêc zrobi³em tak, ¿e ka¿...
autor: Terai__
wt paź 14, 2003 1:47 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Istoty mniejsze i wiêksze
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 659

Ja lubiê ró¿ne du¿e smoki, demony i diab³y. Jednak chêtnie zawalczy³bym z jakim¶ potê¿niakiem normalnych rozmiarów (np. Licz). To je¶li chodzi o przeciwników. Ja sam wolê, aby moja postaæ mia³a normaln± wielko¶æ.
autor: Terai__
pn paź 13, 2003 6:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nie uzasadniona przemoc i brutalno¶æ graczy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2745

Ja osobi¶cie nie lubiê takich poczynañ. Naczy oczywi¶cie, je¶li jest to w ramach odgrywania postaci to akceptujê to, chocia¿ moja postaæ nie. My¶lê, ¿e je¶li gracz chce to jego postaæ mo¿e byæ okrutna, ale je¶li to bêdzie okrutno¶æ po³±czona z brakiem rozs±dku (np. podrzynanie gard³a karczmarzowi) t...
autor: Terai__
pt paź 10, 2003 5:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £owca+profesja czaruj±ca i co dalej?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1601

W "The Quintessential Wizard" jest klasa presti¿owa: The Arcane Avenger. Jest to czarodziej, posiadaj±cy ulubionego wroga i dostaj±cy specjalne przeciw niemu rzeczy.
autor: Terai__
pn paź 06, 2003 7:08 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe przedmioty magiczne, nowe artefakty [nie z książki]
Odpowiedzi: 194
Odsłony: 18032

Jakiś czas temu stworzyłem (jako MG) magiczny łuk, chciałem wiedzieć co o nim sądzicie. Mam tylko nadzieję że zrozumiecie wszystko, opis jest trochę pogmatwany: Złodziej ?ywiołów Długi łuk 1) Najpierw wytłumaczę co to są niżej wymienione punkty żywiołu: No więc zrobiłem tak, że każda istota związana...
autor: Terai__
pn paź 06, 2003 3:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2252

U nas jest tak, ¿e je¶li wypadnie jedyneczka, to rzuca siê jeszcze raz, w zale¿no¶ci od wyniku dziej± siê ró¿ne rzeczy. Przy 20 na ten przyk³ad mo¿e wcale nic z³ego siê nie staæ, przy s³abych wynikach np. -1 do KP do koñca rundy, poniewa¿ bohater ¼le siê obróci³ przy ciosie; okazyjny atak, poniewa¿ ...
autor: Terai__
ndz paź 05, 2003 9:49 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Pomysły na zmodyfikowane bronie
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2879

Katan co prawda jest w Mieczu i pięści, ale jako mistrzowski miecz półtoraręczny, według mnie powinien dodawać premię do ataku +1,   zadawać 1k12, akrytyk mieć x3, powinna być traktowana jako broń egzotyczna Nie sądzę aby był to dobry pomysł: 1) Jaki sens miałoby używanie mieczów dwuręcznych? 2) To...
autor: Terai__
ndz paź 05, 2003 7:34 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Punkty umiejętności dla maga i ....
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 6269

Moim zdaniem, to jest tak, ¿e na ten przyk³ad Czarodziej wiêcej wydaje na umiejêtno¶ci typu wiedza. Poniewa¿ wiedzy nie zdobywa siê bardzo szybko dostaje 2, ale inteligencja pomaga szybciej tê wiedzê poj±æ, dlatego dostaje sporo od inteligencji. Za¶ jaki¶ Wojownik, dostaje wiêcej, poniewa¿ szybciej ...
autor: Terai__
czw paź 02, 2003 8:29 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Bracia "mocarze"
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1373

Hmm, a jak bym by³ tym ciemnym jedi, i by³ z rebeli± dlatego, ¿e mogê ich wykorzystaæ jako pomocników, a tak poza tym to by³bym z³y do szpiku ko¶ci?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 11