Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 328 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 11
autor: Terai__
czw paź 02, 2003 7:09 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Wasze stereotypy klas
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2194

Moim zdaniem nie ma czego¶ takiego: ta klasa powinna byæ taka, a taka. Wszystko zale¿y od gracza i nie rozumiem dlaczego wojownik np. ma byæ z³y, a nie dobry. Dlaczego kap³an ma byæ dobry i ma mieæ znaczek Pelora, jak równie dobrze mo¿e byæ z³y i mieæ znaczek jakiego¶ z³ego boga. ?eby ciê Hadess usa...
autor: Terai__
czw paź 02, 2003 6:58 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Bracia "mocarze"
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1282

[d20] Bracia "mocarze"

Nied³ugo bêdê gra³ w Star Wars d20 i mam takie pytanie. Ustali³em siê z koleg±, ¿e odegramy rolê braci, on bêdzie Jedi, ja Sith i bêdziemy walczyli ³±cz±c moc jasn± z ciemn±, poniewa¿ bêdziemy obydwoje s³u¿yli rebelii. No w³a¶nie czy to mo¿liwe? Zdaje siê ¿e nie do koñca, ale je¶li wzi±æ pod uwagê t...
autor: Terai__
wt wrz 30, 2003 7:25 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Z życia szarego elfa] - komentarze
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1263

Właśnie przeczytałem drugie opowiadanie, chciałem tylko powiedzieć, że będąc wyrzuconym w powietrze i rannym, rzucić zaklęcie, schować miecze, po czym spaść w przepaść i przeżyć to trochę naciągane (możliwe że to ostatnie jeszcze jakoś wyjaśnisz, ale kto wie). Poza tym, nie jestem pewien czy w twoim...
autor: Terai__
wt wrz 30, 2003 7:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabezpieczenia magicznego sklepu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 695

Mi wpad³ jeszcze do g³owy pomys³ na ochronê "Na trolla". Otó¿ to jest tak: umieszczamy trolla w torbie przechowañ [czy jak jej by³o, w ka¿dym razie chodzi o t± z której wyjmuje siê to o czym siê my¶li(oczywi¶cie je¶li to co¶ tam jest)], kto¶ na tym forum wpad³ na to jak to zrobiæ (wk³adamy czê¶æ cia...
autor: Terai__
wt wrz 30, 2003 4:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabezpieczenia magicznego sklepu
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 695

Mo¿esz: a) wynaj±æ obronê; B) samemu za³o¿yæ pu³apki; c) zbudowaæ sobie golema, lub kupiæ Dywan, który bêdzie ³apa³ z³odziei; d) dowoln kombinacja pozosta³ych punktów. Nic innego nie przychodzi mi do g³owy, jak przyjdzie to uaktualnie tê notkê.
autor: Terai__
sob wrz 27, 2003 7:46 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: S³u¿by porz±dkowe
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1159

U mnie zamiast policji s± stra¿nicy, nie ma szpitala, za to s± ¶wi±tynie w których pomagaj± kap³ani, nawet jak kogo¶ nie staæ na czary objawieñ, to w ¶wi±tyni mo¿e zostaæ opatrzony. Nie ma czego¶ takiego jak stra¿ po¿arna, ale je¶li jest po¿ar to gasz±, ci którzy chc± (prawdopodobnie w³a¶ciciele teg...
autor: Terai__
sob wrz 27, 2003 7:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ekran Mistrza Gry, czyli o tajnych rzutach
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 2650

Tylko dla oczu Mistrza powinny byæ takie rzuty, o których je¶li dowiedz± siê gracze to bêd± wiedzieli co¶ czego wiedzieæ nie powinni. To znaczy np: gracze id± sobie przez las, Mistrz ka¿e im rzuciæ na zauwa¿anie, nawet je¶li siê im nie uda, to bêd± wiedzieli, ¿e co¶ tutaj jest, albo kto¶ i stan± siê...
autor: Terai__
czw wrz 25, 2003 6:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Astral, a magia
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 445

Enhanced magic. All spells and spell-like abilities used within the Astral Plane may be employed as if they were improved by the Quicken Spell feat. Already quickened spells and spell-like abilities are unaffected, as are spells from magic items.  <br />Spells so quickened are still prepared a...
autor: Terai__
śr wrz 24, 2003 11:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2085

Ja sobie stworzy³em maga i jeszcze ani razu go nie zmienia³em. Je¶li chodzi o to ¿e pomys³ z zaczêciem jako 1-poziomowa postaæ jest z³y, to powiem tak, u mnie jest z tym pomys³em dobrze poniewa¿ gracze nie maj± jeszcze zbyt wysokich poziomów, ale je¶li ju¿ bêd± mia³y te powiedzmy 10 poziomy, to pozw...
autor: Terai__
wt wrz 23, 2003 9:07 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 8945

co nie znaczy ¿e go nie ma, a poza tym pomiêdzy smokami a humanoidami jest zbyt du¿o ró¿nic Wyra¼nie nie ogl±da³e¶ Szalonego Jacka Pirata [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] . Ale na powa¿nie, my¶lê ¿e siê mylisz, zwróæ uwagê, ¿e tu nie tylko chodzi o wygl±d. Smoki s± istotami wy¿szego...
autor: Terai__
ndz wrz 21, 2003 6:45 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rdzewiacz, a popsucie przedmiotu, a owego przedmiotu naprawa
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2111

Rdzewiacz, a popsucie przedmiotu, a owego przedmiotu naprawa

Mam ma³e pytanie. Po dotkniêciu Topora Oburêcznego +2 przez rdzewiacza (rust monster) Topór ten ulega zdaje siê ca³kowitemu zniszczeniu. No i w³a¶nie tu nie jestem pewien, wed³ug podrêcznika on siê rozpada, a wed³ug mnie po prostu powinien siê pokryæ rdz±, a poza tym czy taki topór mo¿na pó¼niej nap...
autor: Terai__
ndz wrz 21, 2003 11:30 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2085

Powiedz mu, ¿e nie tylko on chce mieæ przyjemno¶æ z grania, a takim zachowaniem zabiera przyjemno¶æ innym, je¶li siê nie zmieni, to albo: nie bêdzie wogóle gra³, albo inne postacie bêd± powiedzmy ju¿ na 10 poziomach z magicznymi przedmiotami, a on bêdzie musia³ zaczynaæ od poziomu 1 z podstawowym ek...
autor: Terai__
ndz wrz 21, 2003 11:27 am
Forum: D&D i d20
Temat: Problemy samego Mistrza
Odpowiedzi: 113
Odsłony: 3503

Wed³ug mnie to MG powinien decydowaæ kiedy jest sesja, oczywi¶cie nie powinien robiæ jaki¶ wielkich odstêpów, ale to on powinien zwo³ywaæ graczy kiedy ma przygotowan± przygodê.
autor: Terai__
sob wrz 20, 2003 10:42 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rzut na inicjatywę - preferencje (waszych) MG
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 4061

My rzucamy raz za ka¿dy atak i to pozostaje do koñca walki, chyba, ¿e co¶ siê wydarzy, co rozdzieli na chwilê przeciwników, powiedzmy ¿e obydwoje na chwilê przestan± walczyæ, wymieni± parê zdañ po czym znowu siê na siebie rzuc±, wtedy rzucaj± na inicjatywê jeszcze raz.
autor: Terai__
pt wrz 19, 2003 9:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Fala energetyczna
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 476

Niby nie ma, ale có¿ mo¿e ci przeszkodziæ w za³o¿eniu ¿e w³a¶nie tak wygl±da jaki¶ czar?
autor: Terai__
pt wrz 19, 2003 7:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Geneza Waszych Nicków
Odpowiedzi: 187
Odsłony: 10614

Moja xywa wziê³a siê z ksi±¿ki "Wyprawa Kontiki" Thora Heyerdahla, na jednej z wysp na której by³, nadali mu imiê Terai Mataete (dos³ownie Wschodz±ce S³oñce) spodoba³o mi siê i od tej pory nazywam siê "Wschodz±ce" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] .
autor: Terai__
śr wrz 17, 2003 8:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzê Druida
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 7602

Wed³ug mnie ka¿dy mo¿e znale¼æ sobie zwierz±tko, problem w tym czy bêdzie umia³ siê nim zaj±æ. Ostatnio barbarzyñca mojego gracza wzi±³ na wychowanie malutkiego nied¼wiadka, a ¿e ma Opiekê nad Zwierzêtami, pozyska w ten sposób przydatnego przyjaciela za parê lat.
autor: Terai__
wt wrz 16, 2003 11:26 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Tarrasque
Odpowiedzi: 380
Odsłony: 26885

Hmm, niekoniecznie samobójcza. 1) My¶lê ¿e Tarrasque by nie prze¿y³ co jak co, a wtedy ¿yczenie i po nim. 2) Tarrasque siê przewróci, ale moim zdaniem taki czerwony smok przetrwa³ by ten wstrz±s, a wtedy wystarczy teleportacja, albo mo¿na spróbowaæ wyj¶æ je¶li Mr.T zdech³ z otwart± gêb±.
autor: Terai__
wt wrz 16, 2003 10:33 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Tarrasque
Odpowiedzi: 380
Odsłony: 26885

Chyba zgodne, ale nie wiem jaki test koncentracji by³by wymagany do zamiany w smoka we wnêtrzu Tarrasqua. Poniewa¿ tam musi strasznie ¶mierdzieæ, trzêsie pewnie i poza tym to podekscytowanie (zaraz zabijê tarrasqua lalala). Ale zak³adaj±c ¿e mag jest porz±dny, ma du¿o kondycji, koncentracji i jeszcz...
autor: Terai__
wt wrz 16, 2003 10:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203379

MG rzuca ko¶æmi za graczy (test na spostrzegawczo¶æ): Imsh, dostrzegasz ma³e poruszenie w krzakach. <br />Imsh: Tam kto¶ jest (do graczy). <br />MG: No i wychodzi dwudziestu ludzi...
autor: Terai__
wt wrz 16, 2003 9:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Awans postaci a fabu³a
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1335

Uwa¿am ¿e postacie awansuj± po zdobyciu do¶wiadczenia. Walki i pomys³y daj± postaci do¶wiadczenie w ró¿nych sprawach wie i umie coraz wiêcej a¿ w koñcu dochodzi do takiego momentu w którym postaæ poprawi³a swoje zdolno¶ci.
autor: Terai__
pn wrz 15, 2003 3:57 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Atuty metamagiczne
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 2518

Je¶li chodzi o atuty metamagiczne to przede wszystkim to zale¿y od PrC któr± chcesz wybraæ w przysz³o¶ci. Wybierz najpierw wymagane atuty a potem my¶l o reszcie.
autor: Terai__
ndz wrz 14, 2003 11:45 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Nowy swiat - RCrpg - Real City Rpg
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 2291

No tak super, i co z tego? Ka¿dy kto lubi graæ w normalne RPG nie bêdzie raczej bawi³ siê w bójki uliczne, ogólnie nie wiem po co ten temat, gdyby¶ chocia¿ powiedzia³ dlaczego go zak³adasz, czego oczekujesz od forumowiczów.
autor: Terai__
ndz wrz 14, 2003 8:20 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Z życia szarego elfa] - komentarze
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1263

Cóż, popracuj nad ortografią oraz sensem twoich opowiadań. Ja się załamię jeśli część druga i ostatnia to będzie opis walki. Opowieści powinny opowiadać coś wartego opowiedzenia.
autor: Terai__
ndz wrz 14, 2003 12:12 am
Forum: D&D i d20
Temat: Bogactwo graczy, czyli o pieni±dzach w D&D/RPG
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1892

Moi gracze wydaj± na ró¿ne rzeczy, zale¿y co w danej chwili potrzebuj±, albo co "wypada" mieæ, a wiêc: konie jak trzeba siê pospieszyæ, piwo jak s± w karczmie, ekwipunek jak chc± lepszy albo co¶ stracili, jedzenie jak s± g³odni. Moja za¶ postaæ zbiera pieni±dze na cz³onkostwo Gildi Mistycznego Bract...
autor: Terai__
pt wrz 12, 2003 11:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MP przed pierwsz± sesj±
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 1501

Je¶li gracz zachowuje siê ¼le to powiedz mu ¿e dostanie mniej do¶wiadczenia na koniec przygody za kiepskie granie. Powiedz mu ¿e skoro on siê ¼le zachowuje wobec ciebie, to w takim razie ty bêdziesz mu mniej dawa³ podczas przygody z³ota i przedmiotów itp.
autor: Terai__
śr wrz 10, 2003 12:03 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 78181

Rozwi±zanie zagadki. <br /> Prawid³owych odpowiedzi udzielili: Lord Gorm, Tomasir, Melhavoc i Baob Szary. Oto odpowied¼: <br />Pierwsze pytanie powinno brzmieæ "Na jak± zagadkê nie znasz odpowiedzi?" Drugie za¶ powinno byæ odpowiedzi± na pierwsze (chyba ¿e smok nie bêdzie zna³ odpowiedzi na pierwsze...
autor: Terai__
wt wrz 09, 2003 11:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Strata duszy
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1092

Strata duszy

W jednej z moich przygód gracz zaprzeda³ duszê poniewa¿ odda³ siê sukkubowi, mam dwa pytania na ten temat: Co siê w³a¶ciwie dzieje po pój¶ciu do ³ó¿ka z Sukkubem? Czy postaæ która zaprzeda³a duszê mo¿e zostaæ wskrzeszona? Z góry dziêkujê za odpowied¼.
autor: Terai__
pn wrz 08, 2003 9:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czar "Prawdziwe Uderzenie"
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 4231

Nie widzê sensu skoro na ni¿szym mia³by¶ lepszy. A czar 1-poziomowy mo¿esz zapamiêtaæ na ka¿dym wy¿szym poziomie.
autor: Terai__
pn wrz 08, 2003 9:45 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203379

Pó³-ork barbarzyñca nie da³ siê uwie¶æ sukkubowi, ale chwilê pó¼niej zrobi³ to elf ³owca, troszkê pó¼niej zosta³ poinformowany co zrobi³. <br />Pó³-ork inteligencja 8: "Ale ty jeste¶ g³upi!" do ³owcy inteligencja 9 :)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 11