Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
autor: Raw__
czw lip 31, 2003 3:45 pm
Forum: Historia
Temat: Pytania o historiê Faerunu
Odpowiedzi: 195
Odsłony: 23279

Pytania o Cormanthor (bo nowego topicu szkoda zak³adaæ): <br /> <br />Jak wygl±da tam obecna sytuacja miêdzy drowami a elfami (chodzi dok³adniej o to, czy walki s± raczej w sytuacji patowej, zmienia siê sytuacja bardzo czesto, czy te¿ walk w ogóle nie ma)? <br /> <br />Gdzie znajduju± siê obecnie el...
autor: Raw__
czw lip 31, 2003 9:46 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rasa dla druida
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 5077

Mi najbardziej na "jemiolarza" ( :razz: ) pasuje cz³owiek. Wiadomo: ludzie - wszechstronni. Poza tym wszelkiej ma¶ci pó³efly i efly (lasy i te sprawy). To chyba najbardziej klasyczny obraz druida. Pó³orki te¿ w sumie mog± siê do tej funkcji nadawaæ. Z kolei druidów - krasnali jako¶ sobie nei wyobra¿...
autor: Raw__
czw lip 31, 2003 8:46 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czy potrzebny Lider?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 1879

Czy ja wiem? Mi siê z kolei bardzo ¿adko zdarza, bo jakikolwiek lider by³ wybierany "form,alnie". Chyba, ¿e dru¿yna sk³ada siê z samych paladynów, b±d¼ oddzia³u najemników. Bo na dobr± sprawê czêsto wychodzi to ca³kiem sztucznie. Inna sprawa, ¿e zazwyczaj "liderem" jest postaæ o najwiêkszej wiedzy, ...
autor: Raw__
czw lip 31, 2003 8:41 am
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 24324

<!--QuoteBegin-Abaddon+--> <!--QuoteEBegin-->Jedyne co mnie naprawde denerwuje to gdy siê nawzajem nie s³uchamy.....Co¶ takiego jest w stanie zrujnowaæ ca³± grê... <br />Co¶ takiego zawsze rujnuje grê! To jedno z nahgorszych zachowañ na sesji. Sam miewa³em z tym spore problemy. Ca³kowity brak uwagi ...
autor: Raw__
śr lip 30, 2003 1:27 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard - jak go postrzegasz
Odpowiedzi: 154
Odsłony: 22989

Bard, jak wszystkie zreszt± inne klasy, ma swój stereotyp. Ale w tym wypadku jest on chyba wyj±tkowo silny. Zawa¿y³em, ¿e zazwyczaj bard, to co¶ Jaskieropodobne, ¿eby najlepiej porównaæ. Niepowa¿ny ¿artowni¶, roz¶mieszaj±cy resztê dró¿yny, posiadaj±cy ¶wietne gadanie. A przecie¿ jest to klasa daj±ca...
autor: Raw__
wt lip 29, 2003 11:45 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 34540

Ale, ale... Je¶li w wymaganiach ma byæ finazja w tej¿e broni, co wydaje siê ca³kiem logiczne, to automatycznie takze ten atut moze dotyczyæ wy³±cznie broni lekkich i rapiera. Bo tak jest w opisie Finezji w Broni, ktora jest wymagana dla tego atutu. Wiêc co¶ sie chyba nie zgadza :razz:
autor: Raw__
wt lip 29, 2003 11:39 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Gnomy
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 8783

<!--QuoteBegin-Ysabell Moebius+--> <!--QuoteEBegin-->Czy zauwa¿yli¶cie, ¿e najciekawsze sklepy prowadz± gnomy w³a¶nie? <br />Z tym siê nie zgodzê. Najciekawsze sklepy prowadzi Thay :mrgreen: A jeszcze jak wyatau³owany mag z rashmeñskim akcentam zapewnia ¿e jest z Wrót Baldura... :mrgreen:
autor: Raw__
wt lip 29, 2003 11:33 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 34540

CZy ja wiem? Co¶ takiego w sumie mog³o by byæ. Bo w obecnej sytuacji duelist nie ma szana z pó³orkiem fighterem, bo ten ostatni zawsze zadaje o dobre 4 obra¿enia wiêcej. A dwa punkty AC to nie jest a¿ tak znaczna ró¿nica. Sam mia³em co¶ takiego niedawno... Wiêc jak kto¶ wyko¿ysta jeden atut na dodan...
autor: Raw__
wt lip 29, 2003 10:53 am
Forum: Inne światy
Temat: Czy grasz w inne systemy niż D&D/d20?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 8161

U mnie sie wszystko zaczê³o od... MERPa :razz: A potem ju¿ posz³o. Jaki¶ czas przy warhamerku, earthdawn, Vampierek Maskaradowy, Wied¼mak... Teraz zabieram sie za L5K i Neuroshimê. <br /> <br />No i oczywi¶cie DnD :razz: Ale chyba osób graj±cych wy³±cznie w jeden system jest niezbyt wiele. Zreszt± j...
autor: Raw__
sob lip 26, 2003 7:21 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dlaczego wybrali¶cie kap³ana?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 4748

<!--QuoteBegin-Kiaryn'Veil Duskryn+--> <!--QuoteEBegin-->Kap³ani s± podpakowan± klas± (dobry prawie we wszystkim: walka, dyplomacja, magia + potê¿ne czary leczenia i odpêdzanie nieumar³ych) (...). <br />Czy ja wiem? Owszem, kap³ani potrafia byæ "do wszystkiego". Ale: w dyplomacji lepszy jest jednak ...
autor: Raw__
sob lip 26, 2003 7:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jedno¶æ cia³a - co to w³a¶ciwie jest?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1891

Dok³adnie. Taki odpowiednik Nak³adania r±k u paladyna, ale dzia³a tylko na Ciebie. Za to mo¿esz u¿yæ jej kilka razy dziennie, rozdzielaj± owe punkty. (choæ suma uleczonych hapeków to maksymalnie Twój poziom razy dwa, czyli w wypadku 7 levelu 14). W polskim t³umaczeniu jest b³±d, przez co za ¿adne sw...
autor: Raw__
pt lip 25, 2003 12:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne bronie
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 4381

Dziêki! Ale skoro tak jest, to wychodzi kolejny problem. Bo trafiaj±c tym rapierem na 18, czy jak ponownie wtyrzucê 18, to bedzie krytyk, nawet je¶li nie przebiem AC? Czy w tym wypadku musze przebiæ owo AC (czyli wyrtzuciæ 20 w walce z tym przyk³adowym smokiem)?
autor: Raw__
pt lip 25, 2003 12:29 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Githzerai i Githyanki
Odpowiedzi: 132
Odsłony: 10705

Mam pytanie (znaj±c ¿ycie do Darklorda :razz: ): w jakich podrêcznikach jest co¶ o githzerai. Interesuje mnie g³ównie sfera Limbo, ich kultura, spo³eczeñstwo. Wiem, ¿e conieco jest w Psionicach, ale bardzo lakonicznie. Przyda³by siê wiêkszy opis. By³bym wdziêczny za info. Chyba ¿e pozostanie tylko c...
autor: Raw__
pt lip 25, 2003 12:06 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 34540

Eee.. To jaj ju¿ wole miniguna. On ma ta¶moci±g zamointowany i nie trzeba sie tym dodatkowo k³opotaæ :razz: No i amunicja jest znaczniemniejsza :razz: :razz:
autor: Raw__
pt lip 25, 2003 12:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne bronie
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 4381

A tak przy okazji (bo nie bêdê zak³ada³ nowego tematu). Z tego co mi sie wydaje, to kiedy przy rzucie na trafienie wypadnie liczba z przedzia³u zagro¿enia krytykiem (jka 19-20 dal longsworda), to jest uznawane za automatyczne trafienie, a by by³ ktytyk, musimy w dodatkowym rzucie kolejny raz trafiæ ...
autor: Raw__
pt lip 25, 2003 11:49 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 34540

Apropos shurikenów. Jest jednak pewien problem. Wyobra¼cie sobie githzerai - monk. Dex powiedzmy 24-26 (bo to +6 z rasy to jednak co¶). Kole¶ wyrzuca 11 shurikenów na atak. Trzy ataki. 33 shurikeny. I tu siê pojawia problem. <br /> <br />1) Testuj te 33 ataki :razz: Powodzenia. <br /> <br />2) Takiv...
autor: Raw__
czw lip 24, 2003 10:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bladesinger/Duelist
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1044

<!--QuoteBegin-Darius+--> <!--QuoteEBegin-->Mimo to, nie mo¿na odmówiæ takiej postaci uroku. Mechanicznie równie¿ nie jest z³a. <br />No w³a¶nie. Zw³aszcza od strony mechanicznej. Bo w sumie AC oko³o 35 to chyba nie¼le :mrgreen: I w³a¶nie z uwagi na ten "urok" doszukiwa³em isê tu jakiego¶ chaczyka. ...
autor: Raw__
czw lip 24, 2003 9:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dru¿yna (PD [LG]) i pieni±dze
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 587

Czy sugerowaæ im takie zachowanie? Tak, ale bardzo delikatnie. dobrym przyk³adem jest wspomniany wy¿ej objaw biedy w wiosce. <br /> <br />Czy powinni w ogóle przyjmowaæ zap³atê? I tu w³a¶nie wszystko zale¿y od sytuacji. Co innego nagroda za uratowanie kraju od zarazy, przekazana z królewskiego skarb...
autor: Raw__
śr lip 23, 2003 12:58 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Proxy i Petitioner
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1174

Orant odpada, bo ta nazwa niewiele mówi i srtrasznie obco brzmi. Znacznie lpszy oczekuj±cy. Gorzej ju¿ jest z "Proxy". Gestor to jako¶ tak... ¶miesznie i tak¿e strasznie obco. Zastêpca to zbyt znacz±ce. Pozostaje nam pe³nomocnik i przedstawiciel. Jak kto¶ wspomina³, przedstawiciel to do¶æ ogólnie, b...
autor: Raw__
śr lip 23, 2003 12:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: ¯eñska odmiana nazw ras
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 937

Ale problem. Prawie niemno¿liwe jest ustalenie ogólnego nazewnictwa. Wszystko zale¿y bowiem od sytuacji. U Tolkiena ciê¿ko powiedzieæ "elfka", podobnie nie wypada nazywaæ tak High Queen of Evermeet. Ale dla zwyczajnej postaci nie ma z tym problemu. No i oczywi¶cie ka¿dy podchodzi do tego indywidualn...
autor: Raw__
śr lip 23, 2003 12:44 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bladesinger/Duelist
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1044

Jest tylko ma³y problem: ja jeszcze nie mam 3.5, wiêc nei mogê sie ni± kierowaæ :mrgreen: A skoro tak, to muszê pozostaæ przy vzwyk³ym 3ed. Tam z kolei Canny Defense dodaje od razu ca³y bonus z Inta :mrgreen: :mrgreen:
autor: Raw__
śr lip 23, 2003 12:34 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bladesinger/Duelist
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1044

Bladesinger/Duelist

Zastanawia mnie jedna rzecz. Mam koncepcje na fajn± postaæ, ca³kiem ciekaw± mechanicznie. Dok³adniej Bladesinger/Duelist. Z tego co mi wiadomo, ³±czenie kilku presstige class ze sob± nie jest zabronione, wiêc nei widze sprzeciwu. Ale mogê sie oczywi¶cie myliæ. Problem polega na tym, ¿e obydwie prest...
autor: Raw__
ndz lip 13, 2003 3:16 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Pie¶niarze klingi (Bladesingers) na Faerunie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 548

Pie¶niarze klingi (Bladesingers) na Faerunie

Szukam jaki¶ w miarê konkretnych informacji o Bladesingerach w FRku. NIe mam tylko pojêcia gdizeo ne mog± byæ. My¶la³em troche nad Elves of Evermeet do Adeków, ale nie mam pewno¶ci czy znajdê tam jakie¶ informacje. Nie wiecie mo¿e (napewno wiecie :mrgreen:) gdzie mo¿na cos na ich temat znale¶æ? Z gó...
autor: Raw__
sob lip 12, 2003 1:32 am
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Reedycja Core Books (rozmowy o 3.5E)
Odpowiedzi: 417
Odsłony: 18679

<!--QuoteBegin-Handradas+--> <!--QuoteEBegin-->A propos klas prestizowych: Reynolds twierdzi, ze kluczowy tekst o tym, iz prestizowki nie licza sie przy okreslaniu modyfikatorow doswiadczenia, zostal przegapiony i wyciety z DMG. Wobec tego nie licza sie, ale nigdzie nie jest to napisane. Dla mnie bo...
autor: Raw__
pt lip 11, 2003 8:54 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Klasy i poziomy bohaterów niezale¿nych w FR - dyskusja
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 2458

Tak sie zastanawiam: moze zamiast dawaæ NPCom levele równe po³owie zdobytych przez graczy, przyznawaæ im XPki? Dok³adniej rowne po³owie tego, co zdobyli gracze. Owszem, dla prowadzenai pierwszej dró¿yny mozê byæ to troche k³opotliwe, bo gdy gracze awansowali na 12 level, to taki Drizzt raptem na 19,...
autor: Raw__
pt lip 11, 2003 2:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Trafienia krytyczne
Odpowiedzi: 118
Odsłony: 4924

Racjam musia³em przeoczyæ :mrgreen: Strona 64 DMG. Inna sprawa, ¿e to jest tak naprawdê tylko wariant, ale chyba i tak go zacznê stosowaæ :mrgreen:
autor: Raw__
pt lip 11, 2003 2:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 9888

<!--QuoteBegin-Eldarion Telkontar+--> <!--QuoteEBegin-->Mam pytanie?? Je¿eli barbarzyñca o intelekcie 7 rozwi±¿e zagadke nad któr± trudzi³ siê mag o intelekcie 18, to bêdzie to z³e odgrywanie postaci?? <br />Jak na mój gust to powinno siê za to odj±æ do¶wiadczenie dla tego wizarda :razz: <br />Nie s...
autor: Raw__
pt lip 11, 2003 2:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Trafienia krytyczne
Odpowiedzi: 118
Odsłony: 4924

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->Istnieje te¿ opcjonalna zasada "dwóch 20" - gdy rzuci siê 20 i na potwierdzenie krytyka znów 20, to istnieje zagro¿enie "natychmiastowej" ¶mierci (trzeba wykonaæ trzeci rzut i je¶li "trafi", to przeciwnik ginie). <br />Mo¿na wiedzieæ gdzie ona jest? Je¶l...
autor: Raw__
pt lip 11, 2003 1:47 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 38549

Czy drowy moglyby staæ sie dobre? Moim zdaniem nie. Co innego jednostki, ale jako spo³eczeñstwo z pewno¶ic± nie. Nie s± takze z natury z³e. To wszystko jest efektem taiego wychowania i ¶rodowiska w jakim ise m³ode drowy obracaj±. Nie mo¿na tak od razu zmieniæ przyzywczajeñ ca³ej rasy od 20000 lat (c...
autor: Raw__
czw lip 10, 2003 11:16 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 38549

<!--QuoteBegin-Bishop+--> <!--QuoteEBegin-->Dru¿yna na drowa byæ mo¿e nie. A drow na dru¿ynê? :)  <br />Chocia¿ mo¿liwe te¿, ¿e w dru¿ynie trafi siê jaki¶ osobnik w³a¶nie przez drowy skrzywdzony...Albo dorastaj±cy w¶ród ludzi nienawidz±cych mrocznych elfów...I kocio³ek emocji gotowy. Ale to wsz...
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7