Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Raw__
wt lis 04, 2003 3:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4634

Kilka pytañ gwoli wyja¶nienia z DMG (chodzi o koszt magicznych przedmiotów). Pragnê siê upewniæ, bo mam wra¿enie, ¿e dotychczas ¼le liczy³em :mrgreen: <br /> <br />1) Bazowo przedmiot z jakim¶ zaklêciem ma u¿ycie 5 razy dziennie. (poziom czaru*poziom rzucaj±cego*2000) <br /> <br />2) Czary z nieogra...
autor: Raw__
pn lis 03, 2003 11:41 pm
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 35639

Mo¿e jaki¶ smoko³ak? W formie likantropa. Swoja drog±, ca³kiem ciekawy materia³, dobry na przygodê lub nawet kampaniê. Tajemnicza wioska, do której trafiaj± gracze. Mieszkañcy zachowuj± sie dziwnie. Lecz pod ¿adne szablony likantropównie podpadaj±. Nagle okolicê pustoszy czarny smok. Wtedy przypadki...
autor: Raw__
ndz lis 02, 2003 11:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mistrz ¯ywio³u - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 4679

<!--QuoteBegin-Jierdan+--> <!--QuoteEBegin-->Tak siê w ogóle zastanawia³em: czy ta kreska to b³±d drukarski, czy ta PrC rzeczywi¶cie ma tak dziko, i¿ na ostatnim levelu nie dostaje czarów? <br />Te¿ mnie to zastanawia³o i doszed³em do wniosku, ¿e to jest chyba jaki¶ szwindel. Bo niemo¿liwe, ¿eby by³...
autor: Raw__
sob lis 01, 2003 8:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Realizm... Konwencja... Dobra zabawa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 720

Je¿eli mia³bym odpowiadaæ, to wygl±da³o by to nastêpuj±co: 0% - 0% - 100%. Ale nie odpowiem, bo chyba pytanie jest nieco ¼le sformu³owane. Bowiem konwencja, realizm, realistyka, czy cokolwiek sobie tam wymy¶limy s± tylko ¶rodkami, za pomoca których mamy dobra zabawê. Tamto s± metody, to efekt. Tu za...
autor: Raw__
pn paź 27, 2003 5:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krwawe przygody
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1611

Krwawy opis. Powiem tak: IMHO nie jest on konieczny zawsze, podobnie jak nie opisujemy za kazdym razem dok³adnie punkt po punkcie przeciêtnego ch³opa, kazdej broni na targu, czy przypadkowego domostwa, wokól którego przechodzimy. W wypadku takich opisów (oraz wielu innych, raczej ma³o istotnych) wys...
autor: Raw__
śr paź 22, 2003 5:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najpotê¿niejszy czar
Odpowiedzi: 186
Odsłony: 12447

Có¿, oryginalny zapewne nie bêdê, je¶li powiem, ¿e IMO najlepszym czarem jest Wish. Wiêkszo¶æ jego zalet wymieni³ Darius . Ale dodam co¶ od siebie. Po pierwsze mechanicznie jest od o tyle doskona³y, ¿e pozwala rzuciæ bez ryzyka czy straty PD prawie ka¿dy czar (co prawda z ni¿szych leveli, ale i tak ...
autor: Raw__
śr paź 22, 2003 4:53 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gracz z Krakowa
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1534

Imladris? Jak dla mnie moze byæ. Zale¿y tylko ile bêdzie osób z krakowskiego Forum (ja powinienem byæ, Ikki jak czytam takze, ale czy kto¶ jeszcze?). Inna sprawa, ze zawsze mozna tam znale¼æ nowych graczy/dru¿yny. W koncu bedzie tam prawie ca³y GGFF, który go organizuje...
autor: Raw__
śr paź 22, 2003 3:28 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dominacja ludzi
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 911

Re: Dominacja ludzi

<!--QuoteBegin-Mirit+--> <!--QuoteEBegin-->Moim zdaniem ludzi jest najwiêcej, bo ludzie te gry tworz±. <br /> <br />Ta wypowiedz to istny policzek wymierzony w Ludzk± rasê, twierdzisz ze ludzie dominuja nad innymi rasami w swiatach RPG, bo tworza je w³asnie ludzie. (...) <br /> <br />Twórcy gier wca...
autor: Raw__
śr paź 22, 2003 2:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mistrz Gry i Mistrz Bezinteresowności
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 712

<!--QuoteBegin-Vangerdahast+--> <!--QuoteEBegin-->Tak wiêc MP nie powinien byc ca³kowicie neutraly, bestronny i bezduszny. <br /> <br />?wiêta prawda. MG jest po to, by dostarczaæ graczom zabawy. To jego g³ówny cel. Przecie¿ prowadzi tê sesjê dla nich. Dlatego moim zdaniem wszelakie wy¿ywanie sie je...
autor: Raw__
ndz paź 19, 2003 11:00 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok - jako rasa dla gracza
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3834

Jednak je¶li je¶li ja mia³bym dopu¶ciæ takiego smoka dla gracza, to tylko w kampaniach "epickich", gdzie reszta PC jest albo potê¿ym arcymagiem, albo wzorem wszystkich cnót i prawo¶ci dla kontynentu (20 levelowy kap³an b±d¼ paladyn) lub te¿ mistycznym mnichem, który bywa tylko po³owicznie obecny na ...
autor: Raw__
czw paź 16, 2003 4:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nie uzasadniona przemoc i brutalno¶æ graczy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2377

Moi gracze moze nie sa bardzo brutalni, ale najwieksza furie wbudzaja w nich BN ktorzy nie chca im czegos powiedziec lub nie sa wobec nich nieuprzejmi. Jak Bn mowi do graczy "a co cie to obchodzi" to zly kaplan mowi- Widzisz mojego kolege(barbarzynca, pó³ork, wyzanwca Erythnula), on od 3 godzin nik...
autor: Raw__
czw paź 16, 2003 1:15 am
Forum: D&D i d20
Temat: Nie uzasadniona przemoc i brutalno¶æ graczy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2377

Zgoda, nie uwzglêdnilem tego, ¿e i do ksi±¿ki o takiej owa¿nej tematyce mozna podej¶æ lekcewa¿±co, "ulotnie". <br /> <br /> Ok, trudno to porównywaæ, ale wg mnie porz±dna kampania Wampira sk³ada siê w³a¶nie z przemy¶leñ i rozmów o tematyce moralnej i filozoficznej (choæby miêdzy graczem i MG-eNPeCem...
autor: Raw__
czw paź 16, 2003 12:03 am
Forum: D&D i d20
Temat: Sekretne sposoby na graczy- czyli MG ³±czcie siê!
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1008

Hmmm... To tego problemu podchodze raczej jako gracz, gdy¿ czê¶ciej zdarza mi sie graæ, ni¿ mistrzowaæ. Daltego te¿ spogl±dam na to czê¶ciowo z takiej perspektywy i wiem, czego pragn± gracze. <br /> <br />Czasem moze nam zdarzyæ sie drobna pomy³ka i gracz przez przypadek zdobedzie przedmiot nieco za...
autor: Raw__
śr paź 15, 2003 1:05 am
Forum: D&D i d20
Temat: Nie uzasadniona przemoc i brutalno¶æ graczy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2377

Dochodzimy tutaj do tego, jak odnosi siê nasza osobowo¶æ na postacie przez nas odgrywane oraz jak wp³ywaja one na t± pierwsz±. Mo¿e to ju¿ dorbny off topic, ale temat wydaje mi sie równie istotny. <br /> <br /> Kiven Wilvarte , Andre : Piszecie, ¿e RPG wp³ywa na nas jeszcze bardziej ni¿ film/ksi±¿ka...
autor: Raw__
pn paź 13, 2003 9:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zakoñczenie przygody
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 840

Ciê¿ko powiedzieæ na przyk³adach, jak koñcze przygody/kampanie, ale znacznei ³atwiej wyja¶niæ to ogólnie. Co wed³ug mnie najwa¿niejsze, zakoñczenie musi pasowaæ do przygody, bo jest to chyba jedna z najwa¿niejszych jej czê¶ci, która najbardziej zapada w pamiêæ. Dlatego dobrze, by oddawa³a klimat ca³...
autor: Raw__
pn paź 13, 2003 8:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nie uzasadniona przemoc i brutalno¶æ graczy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2377

Behemot : Sposób racej mo³o oryginalny i nowatorski, zaczerpniêty bowiem w ca³o¶ci z Sapkowskiego, gdzie by³a to metoda przes³uchañ komand Wiewiórek. To gwoli ¶cis³o¶ci. <br /> <br /> Kiven Wilvarte : Nie zgodzê sie z Tob±, zw³aszcza co do Twej ostatniej notki. Nie wiem, czym sie tutaj oburzeæ. Nie...
autor: Raw__
pn paź 06, 2003 6:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Złe drużyny
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 4019

Zacznijmy od tego, ¿e dobro, jak i zlo, s± pojêciami bardzo ogólnymi i wieloznacznymi. Dla ka¿dego mog± one oznaczaæ dwie skrajnie przeciwne warto¶ci. Dlatego ciê¿ko o nich dyskutowaæ. Zas w Dedekach powsta³y one nie jako "koncepcje filozoficznie", jak to twierdzi Podrêcznik Gracza, ale by na ich po...
autor: Raw__
pn paź 06, 2003 6:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miejski ranger - jak go zrobiæ?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1065

Brzmi to ca³kiem nie¼le. Ale co siê stanie, gdy przygoda, albo nawet kampania, bêdize prowadzona za miastem? Bo je¶li inni gracze nie maj± najmniejszych podstaw w nim przebywaæ? Dlatego warto ise na ni± zdecydowac tylko i wy³±cznie wtedy, gdy mamy pewno¶æ, ¿e choæby przez spora czê¶æ czasu pogramy w...
autor: Raw__
ndz paź 05, 2003 10:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miejski ranger - jak go zrobiæ?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1065

Ca³kiem ciekawa koncepcja. Zw³aszcza, ¿e mo¿na do niej dopisaæ naprawdê barwn± historiê, przez co postaæ nabiera kolorów. Istotne jest jednak, czy nale¿y on do stra¿y miejskiej, czy dzia³a te¿ jakby poza ni±, tylko z ni± wspó³pracuj±c. W tym drugim wypadku mamy o wiele wiêksza swobode. Poza tym prob...
autor: Raw__
ndz paź 05, 2003 11:25 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy mnisi mog± zarabiaæ pokazuj±c sztuki walki?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1680

Uduchowieni nie w sensie, ¿e wal± holdami i leczeniami gdzie popadnie, tylko zazwyczaj nie zajmuj± sie takimi przyziemnymi sprawami. Owszem, to jest stereotypowe, ale tak mi siê kojarzy mnich. Wystarczy spojrzeæ na wszystkie wzory w literaturze czy filmie. Oraz na same umiejêtno¶ci. Odporno¶æ na mag...
autor: Raw__
sob paź 04, 2003 5:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy mnisi mog± zarabiaæ pokazuj±c sztuki walki?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1680

Wiesz, to juz nieco naci±gane. Nawet sama taka gildia. Tym bardziej, ze mnisi s± jakby "uduchowieni" i raczej powinno byæ im obce takie promowanie siebie. Ale gdyby to odpowiednio mocno zaakcentowaæ w ¶wiecie... <br /> <br />Za¶ co od samego tematu. Wszystko zale¿y od danej postaci. Je¶li tylko uzna...
autor: Raw__
sob paź 04, 2003 12:50 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak rozwin±c tak± postaæ?
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 813

A wiêc po kolei: <br /> <br /> Loethlin@-'-,-- : W³a¶nie, ¿e duelist daje bardzo du¿o, i to za pierwszy poziom tej presti¿ówki, przez co zdecydowanie op³aca isê ja wzi±¶æ. Bo sam z siebie daje +7 AC, az mage aromo +11. To jest bardzo du¿o, zwa¿ywszy, ¿e nie sposób znale¼æ lekkiej zbroi z +10, i jesz...
autor: Raw__
śr paź 01, 2003 11:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak rozwin±c tak± postaæ?
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 813

Kilka spra dla wyja¶nienia. <br /> <br />Po pierwsze, dziêkli, ¿e sie tym zainteresowa³es. Po drugie, kiedy decydowa³em isê na bladesingera, mia³em doi dyspozycji jedynie jego wersjê z s&F, wiêc nie iwedzia³em, ¿e mozê on u¿ywaæ rapiera. Ale by duelist takze dawa³ co¶ z bonusów, musia³bym wyko¿ystaæ...
autor: Raw__
śr paź 01, 2003 10:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dobre atuty dla mnicha
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 5068

<!--QuoteBegin-Skie+--> <!--QuoteEBegin-->Rozwa¿cie sobie tak± kombinacjê: <br />power attack  <br /> flying kick (podwaja obra¿enia w szar¿y) <br />mantis leap (skok modliszki chyba) <br />i do tego kupujemy sanda³y tygrysiego skoku (Miecz i Piê¶æ) <br />A mo¿na wiedzieæ, z jakiego dodatku to ...
autor: Raw__
śr paź 01, 2003 5:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Złe drużyny
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 4019

No dobra. Bezinteresowne z pozoru :wink: <br /> <br />Prawdê powiedziawszy, to na d³u¿sza mete z³e postacie takze mnie mêcza. Dlatego nie raz zak³adam u nich mo¿liwo¶æ poprawy, stania sie "tymi dobrymi". Jak taki Vader (nie, nie zespó³ :mrgreen:). Wtedy na d³u¿sz± kampanie nadaja siê wprost wy¶mieni...
autor: Raw__
śr paź 01, 2003 5:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak rozwin±c tak± postaæ?
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 813

Jak rozwin±c tak± postaæ?

Mam pro¶be. Mam bowiem pewien problem, i nie wiem, jak dok³adniej rozwin±æ tak± postaæ. co Wy na to? <br /> <br />Sun elf, fighter5/wizard1/Bladesinger6/dueist1 <br /> <br />str 19 <br />dex 18 <br />con 16 <br />int 24 <br />wis 8 <br />cha 8 <br /> <br />BaB +12 <br /> <br />atak: miecz +3 20/15/1...
autor: Raw__
śr paź 01, 2003 4:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czy dobre postacie mogą używać trucizny?
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 5580

Powiem to, co wielokrotnie powtarzam: charaktery w DD s± opisane bardzo wzglêdnie i mozna je interpretowaæ na mnogosæ sposobów. I prawie kazdy jest dobry. Dlatego nie mo¿na ogólnie zapytaæ, czy dobrzy bohaterowie mog± zabieraæ isê za trucizny. Wszystko zale¿y bowiem od indywidualnych przypadków. <br...
autor: Raw__
ndz wrz 28, 2003 11:24 am
Forum: Archiwum
Temat: Gracz z Krakowa
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1534

Ja niestety nie by³em w stanie - co¶ mi wypad³o. Ale jestem ciekaw, czy sie w ogóle uda³o... Mo¿e napiszecie co¶ na ten temat (i ewentualnie zrobimy kiedy¶ konkurencjê wawie :razz:)?
autor: Raw__
sob wrz 27, 2003 11:26 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wszystko o diab³ach i demonach
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 7579

?eby to stre¶ciæ. Co prawda, obydwie te rasy s± "demonami" (w powszechnym znaczeniu s³owa), ale kieruja siê zupe³nie inn± ideologi±. Baatezu to taki typowe diab³y z legend (taka te¿ ich nazwa), chodzace za ka¿dym z cyrografem, i choæ je przestrzegaj±, to zawsze na w³asny sposób. Co wa¿niejsze, wed³u...
autor: Raw__
sob wrz 27, 2003 10:47 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przystojny nekromanta?
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3442

Taki nekromanta to bardzo ciekawy pomys³. Powiem szczeze, ¿e podczas czytania tego tematu mi takze spodoba³a sie taka koncepcja. Ale do rzeczy: <br /> <br />Po pierwsze, charaktery w Didach s± niezwylkwe lu¼no opisane, a na dodatek mo¿na je interpretowaæ na mnogo¶æ sposobów. I na dobr± sprawê nie ma...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7