Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Raw__
śr wrz 24, 2003 5:56 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gracz z Krakowa
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1534

Taaak... <br /> <br />Je¶li siê TYLKO wyrobiê, to ok. Ale nie ma co do tego pewno¶ci. Gdyby by³o godzinê pó¼iej, to nie ma problemu. Ale znaj±c ¿ycie, to ze wzglêdu na jedna osobe nie prze³o¿ycie ca³ego spotkania :razz:. Jak nic nie wypali, to mo¿e nastêpnym razem. A opisywa³ sie jeszcze nie bedê, b...
autor: Raw__
śr wrz 24, 2003 5:44 pm
Forum: Planescape
Temat: Ciekawi NPC z Sigil
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 2231

Pomys³ rzeczywi¶cie ciekawy. A gdyby dzia³a³ on za przyzwoleniem Pani? Wtedy sto³o by isê ot jak najbradziej realne. Powiedzmy, ¿e takie zes³anie do labiryntu dla osobnika, któremu pomaga Hektor, by³oby prób±, maj±c± sprawdzic jego przydatno¶æ? By potem s³u¿y³ Pani? Bo w koñcu nikt nie wie, co dziej...
autor: Raw__
wt wrz 23, 2003 6:16 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 5571

Mo¿e i nie jestem ekspertem, ale temat broni bia³ej nieco "lizn±³em". Ale nie tka znowu ca³kiem dawno, kiedy jeszcze bazowa³em tylko na "teorii" z erpegów tudzie¿ filmów, bez wachania uzna³bym za dwórêczny miecz pó³torak, jesli by³by przez kogo¶ trzymany obur±cz. I dla osób nie maj±cych pojêcia o br...
autor: Raw__
wt wrz 23, 2003 4:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sposób opisywania dzia³añ postaci
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 595

<!--QuoteBegin-Duncan laird McLean+--> <!--QuoteEBegin-->'potkn±³e¶ siê o wyimaginowan± ¿abê (...)-ten pozbawiony klasy wyczyn osza³amia Ciê na 2 rundy. Przy odrobinie szczêscia mo¿esz to prze¿yæ' <br />Czy¿by MERP? :mrgreen: W³asnie tego nie lubiê m.in. w tym systemie - nieraz trzeba sie nie¼le nat...
autor: Raw__
ndz wrz 21, 2003 11:46 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2107

Prawdê powiedziawszy w moim przypadku d³ugosæ grania nie mia³a najmniejszego znaczenia. Sam gram ju¿ z 4-5 lat, a dopa³o mnie to moze z rok temu przy W:GW. I co chwilê mia³em pomys³y na tuzin ¶wietynych postaci. Potem jednak mi to przesz³o. Spróbuj po prostu z nim otwarcie i szczerze porozmawiaæ, po...
autor: Raw__
ndz wrz 21, 2003 11:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2107

Wiesz, wszystko zale¿y, jak on odpowiada Tobie, kiedy z nim rozmawiasz. Je¶li to jest z zadart± g³ow± do góry: "ja chcê mieæ przyjemno¶æ z grania i tak bêdzie!", to nie widze sensu siê z nim mêczyæ. Ale zamin podejmiesz jakie¶ dzia³ania, u¶wiadom mu, ze jak nie przestanie celowo psuæ innym zabawy, t...
autor: Raw__
ndz wrz 21, 2003 1:06 am
Forum: Archiwum
Temat: Gracz z Krakowa
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1534

Gdybym wcze¶niej to przeczya³, bo takze bym sie pojawi³. Bo na Woodstocku by³em, a zmy³em sie dopiero nie tak dawno temu. A co najciekawsze, gdzie¶ ko³o 18.45 by³em w samym kinie (dok³adniej w VC :mrgreen: ), niemniej nikogo wybijaj±cego sie nie widzia³em (moze dlatego, ¿e z 90% ludzi tam mia³a d³ug...
autor: Raw__
pt wrz 19, 2003 11:32 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Leczenie a zmęczenie
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1078

Ale jest jeszcze pewna sprawa. Mianowicie kiedy wojownik, maj±cy ze 150 hpków, dostanie raptem kilka obra¿eñ, to jest to albo dra¶niêcie (ale ¿eby mieæ dwadzie¶cia dra¶niêæ i staæ bez najmniejszych problemów to takze drobne przegiêcie), albo parowanie bad¼ unik (i wtedy strata hp reprezentuje wyczer...
autor: Raw__
śr wrz 17, 2003 10:23 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gracz z Krakowa
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1534

Hmmm... <br /> <br />Mo¿e i ja bym sie zjawi³? Z kraka jestem, w kraku mieszkam, obecnie zdarza mi siê mieæ problemy z ekipami dosæ czêsto ( a raczej tylko czasami ich nie mieæ :wink: ), chêtnie bym siê zapozna³ :mrgreen: . Ale sobota odpada: raz, ¿e jest premiera Starej Ba¶ni, na któr± wartya³o by ...
autor: Raw__
wt wrz 16, 2003 4:34 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Alternatywny bard
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1396

Raz, pisa³em, ¿e jest ot rozwi±zanie "skaldowskie", dla czego¶ podobnwego do bardów w tradycji choæby wikinskiej, którzy w walce stawali zazwyczaj w pierwszych szeregach. <br /> <br />Dwa, taka pie¶ñ inspiruje odwagê, znacznie dodaje si³, wrêcz "uskrzydla", kiedy wstêpuje w postaæ "duch wojownika" (...
autor: Raw__
pn wrz 15, 2003 8:04 am
Forum: D&D i d20
Temat: Cechy
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 941

Wiecie, cech by mo¿na wypisywaæ du¿o. Trzy najwa¿niejsze? <br /> <br />u Gracza: <br />- przede wszystkim uczciwo¶æ, bez niej prêdzej czy pó¼niej dojdze do konfliktu <br />- wyobra¼nia jest takze bardzo istotna, ale jak kto¶ jej nie ma, to zawsze moze startaæ sie to nadrobiæ <br />- no i przyjaciels...
autor: Raw__
ndz wrz 14, 2003 11:09 am
Forum: D&D i d20
Temat: Złe drużyny
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 4019

Zdadzam sie z przedmówc±. Postaæ z³a moze byæ tak samo nieprzewidywalna i ciekawa, jaki i zarazem banalna. Tak samo zreszt± z dobr± i neutraln±. Ka¿dy z tych charakterów w takim samym stopniu potrafi byæ zaskakujacy. Wszystko zale¿y od kreacji postaci i jej celów, historii. Jest to po prostu sprawa ...
autor: Raw__
ndz wrz 14, 2003 10:38 am
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3303

Ja to widze nastepuj±co. By móc siê w ogóle wczuæ w postaæ i j± odgrywaæ musi byæ ona nturalna, jak najbardziej zbli¿ona do rzeczywisto¶ci. A postaæ bez motywacji, tudzie¿ celu egzystencji (bo chêci zdobycia skarbu i zaw³adniêcia ¶wiatem od tak ciê¿ko za jak±kolwiek uznaæ), jest p³aska i sztuczna. A...
autor: Raw__
sob wrz 13, 2003 7:56 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Alternatywny bard
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1396

A mo¿e na wy¿szym poziomie dobrze by³oby dodaæ co¶, co prypomina sza³ u barbarzyñcy? Taka wresja bardowsko-skaldowska, aby owa postaæ nie by³a a¿ tak beznadziejna w walce, kiedy pozbawimy j± magii. Modyfikatory jak w rage, lecz bez ograniczenia czasu 3 + bonus z constitution. Ale za to musia³by co r...
autor: Raw__
sob wrz 13, 2003 7:11 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Geneza potworów z Bestiariuszy DnD
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 8378

A wampiry? Wedle mojej skromnej wiedzy pierwsze o nich podania wywodz± sie z zabobonnych wierzeñ ¶redniowiecza, które przypisywa³y mianoi krwiopijnych potworów osobom cierpi±cym na pewn± chorobê. No w³a¶nie. Ale interesuje mnie takze sprawa owej choroby, choæby jej nazwa. Mo¿e co¶ na ten temat wiecie?
autor: Raw__
śr wrz 10, 2003 9:38 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blizny
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 3354

<!--QuoteBegin-Horned_Rat+--> <!--QuoteEBegin-->A dlugi opis (to co najwaniejsze ) przed atrakcyjnoscia upychamy w kat..?? <br />. Najpierw jest to co jest wewnatrz a potem wyglad zewnetrzny... <br />JAk wiedze ze ktos jest atrakcyjny ale potem okazuje sie "mimoza" i antyspolecznikiem  to trudn...
autor: Raw__
śr wrz 10, 2003 9:20 pm
Forum: Historia
Temat: Najwiêkszy atak drowów na powierzchnie
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 8173

Nie chcê siê zbytnio czepiaæ szczegó³ów, ale akurat drowy nie rozmnarzaj± siê jako¶ wyj±tkowo, jak na elfy, a mo¿e nawet gorzej. Przynajmniej bazuj±c na "Ojczy¼nie" Salvatore... <br /> <br />A poza tym wydaje mi siê, ¿e akurat Lloth powinna byæ przeciwna wyprawom na powierzchnie, a przynajmniej ich ...
autor: Raw__
śr wrz 10, 2003 7:25 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Blizny
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 3354

Ja rozumiem, ¿e Didy s± systemem nastowionym przewa¿nie na mechanikê i "powergaming", bez tego ciê¿ko stwo¿yc ciekaw± postaæ (oraz efektown±), bo ta do niczego nie bêdzie siê nadawaæ. Oczywi¶cie, na tym w wiêkszo¶ci polega urok dedeków... Ale ¿eby jeszcze kombinowaæ, jakby tu blizny przwek³adaæ na n...
autor: Raw__
śr wrz 10, 2003 7:02 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Biblioteki i akademie w Faerunie
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1808

Je¶li chodzi o prywatne biblioteki, to tutaj nie widzê ¿adnego problemu. To znaczy je¶li chodzi o ich ilo¶æ. Bo przecie¿ ka¿dy porz±dny mag-rezydent powinien mieæ jak±¶. Gorzej, gdy chcemy sie do niej dostaæ. Ale niekiedy wystarczy jedynie odpowiednio porozmawiaæ z w³a¶cicielem i byæ mo¿e wykonaæ dl...
autor: Raw__
wt wrz 09, 2003 9:55 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 41592

Ja powiem szczerze, ¿e jako¶ nigdy nie przywi±zywa³em szczególnej wagi do imion, tylko tyle, by pasowa³y one do danej postaci. A zaporzyczeñ z literatury tudzie¿ filmu dokonujê bardzo rzadko. Praktycznie jedynym takim wydarzeniem, o którym pamiêtam, by³ druid Elrohir, co z kolei wyko¿ysta³em od Tolk...
autor: Raw__
ndz wrz 07, 2003 3:29 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Assimar, Tiefling czy Genasi czyli ECL+1-co wybraæ?
Odpowiedzi: 75
Odsłony: 5532

Nie, odnosi siê to tylko do tego konkretnego przypadku.
autor: Raw__
ndz wrz 07, 2003 3:28 pm
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 35639

Mo¿na wiedzieæ z jakiego dodatku jest ów Khaasta? Bo jeszcze siê z czym¶ takim nie spotka³em...
autor: Raw__
sob wrz 06, 2003 11:33 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Wymowa nazw...
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 996

[quote=Darklord]Ja akurat u¿ywam te¿ wersji K(h)<!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->a<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br />Co racja to racja: Khult kojarzymi sie z takim jednym drobnym zespo³em Kazika :mrgreen: <br /> <br />Co sie za¶ tyczy nazw jak Chessenta lub Chondath, to...
autor: Raw__
pn wrz 01, 2003 11:56 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Elfy (ogólnie o elfach)
Odpowiedzi: 639
Odsłony: 35361

Apropo ras elfów: <br /> <br />Sun elfy to inaczej Gold elfy (albo w ich jêzyku Ar-Tel'Quessir, przynajmnije wg. Elves of Evermeet). <br /> <br />Moon elfy to Silver (albo Teu-Tel'Quessir) <br /> <br />Wild - Green (Sy-Tel'Quessir) <br /> <br />Aquatic to Alu-Tel'Quessir (nie wiem jaki kolor, mo¿e b...
autor: Raw__
pn wrz 01, 2003 2:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 28564

Ja patrzê na takie problemy trochê z innej "strony", wiêc nie muszê ich w taki sposób razprawiaæ. Gdybym mia³ jednak to robiæ, oto, jakbym siê o tym wypowiedzia³. Niektórzy argumentuj±, ¿e ju¿ sama my¶l o zabójstwie jest grzechem. Owszem, wed³ug religii tak jest. Ale dlaczego? Patrz±c logicznie, sam...
autor: Raw__
ndz sie 31, 2003 12:00 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Problem z elfi± ras±....
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3315

Wedle ¶cis³o¶ci, to w legêdach i mitach istnia³y ju¿ dawno elfy. By³y to skrzydlate duszki opiekuñcze, co¶ jak przys³owiowa "dobra wró¿ka". Podobnie krasnoludy (choæby bajka o królewnie ¶nie¿ce). Praktycznie wszystkie rasy i stwory s± zaczerpniête z mitologii (zazwyczaj greckiej lub nordyckiej), lub...
autor: Raw__
ndz sie 31, 2003 11:50 am
Forum: Bóstwa
Temat: Pytania o religię Faerunu
Odpowiedzi: 188
Odsłony: 13087

Czyli Ao na taki Abyss i Baator ma jednak wplyw? <br /> <br />I jeszcze jedno: jakiej narodowo¶ci elfów jest na 3 edycjê królowa Evermeet Amlaruil? Sun, mo¿e moon (bo w Elves of Evermeet jest napisane, ¿e jest ona jakby babk± Arilyn Moonblade), czy mo¿e wood lub wild (gdzie¶ tak s³ysza³em)?
autor: Raw__
ndz sie 31, 2003 12:20 am
Forum: Bóstwa
Temat: Pytania o religię Faerunu
Odpowiedzi: 188
Odsłony: 13087

Zastanawia mnie jedna rzecz. Na koñcu rozdzia³u o bóstwach mamy kosmologiê FR. S± tam wszelakie plany, pocz±wszy od planów ¿ywio³ów i konkretnych energii, poprzez plany konkretnych bóstw (Arvandor - panteon Seldarine elfów i Eillistraee, House of Nature - wszystkie Miellikki, Silvanusy itp., House o...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 11:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19772

Co prawda wypowiada³em siê ju¿ na ten temat (co prawda jakie¶ 10 stron temu, ale... :mrgreen: ), lecz chyba co¶ dorzucê. Bo raz, ¿e tamta opinia by³a mo¿e zbyt naszpikowana idealistycznymi pogl±dami, a nie skonsultowana z rzeczywisto¶ci±. A ta ró¿owa nie jest. Choæby problem z wiêzieniami. Niby taki...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 9:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2560

<!--QuoteBegin-Muad'Dib+--> <!--QuoteEBegin-->A kleryk - ateista? S±dzê ¿e by³by to po prostu odpowiednio wyprofilowany druid, czerpi±cy moc z natury lub czarodziej - wojownik, u¿ywaj±cy magii wtajemniczeñ. Nie s±dzê, aby móg³ u¿ywaæ magii boskiej, odrzucaj±c istnienie boskiej energii. <br />Teoria ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7